[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Keizersgracht t/o 63

Zienswijze

Aan: Dagelijks Bestuur stadsdeel Amsterdam-Centrum
p/a dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam
Weesperstraat 77
1018 VN Amsterdam

Vergunning: no. 3425 BBA 2002
Betreft: Het verlenen van een vervangingsvergunning voor woonboot t/o Keizersgracht 63 / dubbel afmeren van de oude en nieuwe woonboot op deze locatie

Geacht bestuur,

Als aanvulling op onze zienswijze van 3 januari 2003 tekenen wij bezwaar aan tegen het afmeren van twee woonboten tegenover Keizersgracht 63: de oude en de nieuwe vervangende woonboot voor deze locatie. De boten zijn thans dubbel afgemeerd. Niet alleen was de ter inzage gelegde aanvraag voor vergunning niet te raadplegen, omdat de gemeentekantoren tussen Kerst en Nieuwjaar op slot waren en ook daarna waren de stukken niet aanwezig, maar tevens lijkt nu al uitvoering te zijn gegeven aan het voornemen het woonschip te vervangen. Tot op heden is geen bericht van ontvangst of een reactie op onze zienswijze ontvangen. Derhalve moeten wij concluderen dat de procedurestappen vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht op geen enkele wijze en daarmede onzorgvuldig zijn gevolgd.

Wij verzoeken u derhalve de situatie op de betreffende locatie onverwijld naar de oude situatie te doen terugkeren, zodat een weging van de ingediende zienswijze kan plaatsvinden en een gangbare rechtsbescherming tegen het genomen besluit kan worden gevolgd.

Hoogachtend,

namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg, voorzitter

Amsterdam, 13 januari 2003