Verzoek tot handhaving De Lieve, Prinsengracht t/o 278

Brief aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel

De Lieve nu nog afgemeerd in de Prinsengracht bij de Elandsgracht

Aan: Dagelijks Bestuur van het stadsdeel
Amsterdam Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: verzoek tot handhaving t.a.v. woonschip De Lieve, Prinsengracht t/o 278

Geacht bestuur,

Hierbij verzoek ik u om handhavend op te treden tegen het woonschip De Lieve, gelegen in de Prinsengracht t/o 278. Bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juli 2003 is gebleken dat de ligplaats van het bedoelde woonschip in strijd is met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ‘Jordaan 1999’. De oppervlakte van De Lieve overschrijdt de toegestane maatvoering met maar liefst 100 m2. Gezien het feit dat de Raad van State het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 21 mei 2001 (kenmerk: 2446 BBA 2000) heeft vernietigd, vernemen wij graag schriftelijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief dat u het bestemmingsplan zult handhaven. Wij benadrukken dat in de huidige situatie de belangen van de omwonenden en de eigenaar van de voorheen op deze locatie gelegen dekschuit bij beëindiging van de huidige onrechtmatige situatie een des te groter gewicht moet worden toegekend, nu bij de uitspraak van 30 juli 2003 is uitgemaakt dat zij in hun recht staan en dus gesteld kan worden dat hun gerechtvaardigde belangen en rechten elke dag dat de huidige situatie voortduurt, onnodig en in strijd met het recht worden aangetast.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg
voorzitter

Amsterdam, 1 augustus 2003

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.