Bezwaarschrift De Lieve, Prinsengracht t/o 278

Adhesiebetuiging

Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage

Betreft: Woonschip De Lieve in de Prinsengracht, S.C.Visser e.a./ B&W Amsterdam,
Uw nummer: 200205082/1/H3

Geacht College,

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad steunt de bewoners van de Prinsengracht in hun beroep bij uw College tegen het woonschip De Lieve, een 30 meter lang en 5 meter hoog woonschip dat 18 november 2002 werd afgemeerd in de Prinsengracht bij de Elandsgracht.

Met een kraan werd de 'demontabele stuurhut' in de gracht getakeld. Ook de punt van het schip paste niet onder de bruggen door. Het woonschip afgemeerd op de toegewezen plaats.

Er zijn genoeg argumenten tegen dit schip:

  • De Liève is een Franse boot die veel te groot is voor de gracht. Het schip moet zelfs worden gedemonteerd om te kunnen worden vervoerd. Dit is ons inziens in strijd met de Verordening op de haven en het binnenwater (VHP). Een schip moet volgens deze verordening onder de bruggen doorkunnen, hoogstens met uitzondering van enkele ‘demontabele scheepsattributen’ na als een neerklapbare stuurhut. Dit is hier niet het geval: er is zelfs een kraan gebruikt (zie afbeeldingen). Tevens is het schip in strijd met het vigerende bestemmingsplan Jordaan. Dit bestemmingsplan gaat uit van een ‘status quo’ omdat een integrale belangenafweging ten aanzien van het wonen op het water nog niet heeft plaatsgevonden. Vooruitlopend op deze door de gemeente voorbereide afweging in het kader van een ‘facetbestemmingsplan water’ vindt hier een belangrijke uitbreiding van het wonen op het water plaats ten koste van openbare ruimte.
  • Dit woonschip is tevens in strijd met de door de overheid geformuleerde beleid ten aanzien van ‘historische schepen’. Immers, deze worden geacht ‘passend’ te zijn in het ‘beschermd stadsgezicht’. De gemeente heeft vooralsnog verzuimd aan te geven wat de criteria zijn voor historische schepen die passend zijn in het beschermd stadsgezicht en laat de Commissie Historische Schepen elk geval apart beoordelen. De gemeente heeft ten aanzien van De Liève echter tevens verzuimd aan deze Commissie advies te vragen en overigens ook niet aan de Welstandscommissie. Terzijde zij opgemerkt dat criteria voor ‘historische schepen’ in de toekomst zeker geformuleerd zullen gaan worden en dan zal ons inziens blijken dat een Frans binnenvaartschip met een lengte van 30 m niets te zoeken heeft in de historische grachten van de Amsterdamse binnenstad.
  • Het uitzicht van walbewoners wordt door de komst van dit woonschip geschaad en tevens is sprake van een aantasting van het ‘beschermd stadsgezicht’. Derhalve is de komst van het schip ook in strijd met de door de overheid geformuleerde beleid ten aanzien van het beschermd stadsgezicht. Dat schept bovendien gevoelens van rechtsongelijkheid. Bewoners ervaren strenge regels op de wal, maar krijgen het idee dat op het water alles mogelijk is.
Met andere woorden: niet alleen de persoonlijke belangen van bewoners worden geschaad, ook het algemene belang van het ‘beschermd stadsgezicht’ loopt averij op. Het is interessant te melden dat de voltallige deelraadscommissie (op één lid na) op 19 december 2003 instemde met bovenstaand standpunt. (Zie: Woonboot moet onder de bruggen door kunnen varen). De commissie sprak zelfs de hoop uit dat de Raad van State de bewoners in het gelijk zou stellen. Waarvan acte!

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg
voorzitter

Amsterdam, 14 april 2003

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.