Over de Vereniging

Op 6 maart 1975 werd door Geurt Brinkgreve (1917-2005), één van de grote monumentenredders van de jaren zestig en zeventig, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) opgericht. In de VVAB gingen twee verenigingen met een beperkter doelstelling samen: de Vrienden van Diogenes, een steunvereniging voor de restaurerende instelling, en Levend Monument, die de belangen van monumenteneigenaren behartigde.
De restauratie van het Huis de Pinto in 1974/75 hield de verkeersdoorbraak door de Nieuwmarktbuurt tegen. Uit deze strijd kwam de VVAB voort.

De voorloper van de vereniging, de Vrienden van Diogenes, was een steunvereniging voor de Stichting Diogenes, die veel panden in de Amsterdamse binnenstad, vooral kleine woonhuizen, heeft gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt. Het Europese Monumentenjaar 1975 was voor de Amsterdamse binnenstad een belangrijk jaar. De stad vierde haar 700ste verjaardag. In dezelfde kring waar men zich had ingezet voor het behoud van het Huis de Pinto, het West-Indisch Huis en ook voor het karakter van oude buurten als de Jordaan, ontstond het plan voor een aparte vereniging als instrument voor de verdediging van de Amsterdamse binnenstad. De VVAB werd de steunvereniging van alle in het Aalsmeerder Veerhuis gevestigde restaurerende instellingen, van de Stichting Diogenes tot de Stichting Amsterdam Versierd.
Later kwam er ook aandacht voor de omringende negentiende-eeuwse stadsdelen, dat aanvankelijk in de jaren zeventig nog aan de 'cityvorming' werd prijsgegeven. Daar denken we nu anders over!

UNESCO Werelderfgoed

In 2008 heeft de VVAB formeel ingestemd met de plaatsing van de 17de-eeuwse grachtengordel van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De VVAB werd door de siteholder, de gemeente Amsterdam, erkend als stakeholder van het Werelderfgoed op basis van de door de vereniging ondertekende intentieverklaring waarin onze betrokkenheid werd bevestigd. In 2010 vond de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst plaats.
Zie: Intentieverklaring (PDF-bestand).

De vereniging stelt zich ten doel in de gemeente Amsterdam, met name in de binnenstad:
het behoud en herstel van de historische bebouwing en stedenbouwkundige structuur; het handhaven van het historisch karakter, het bevorderen van het stedenschoon en het verbeteren van het stadsgezicht; het bevorderen van de kwaliteit - waaronder de openbare toegankelijkheid - van de openbare ruimte, het water en het stedelijk groen inbegrepen; het bevorderen van een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat en het tegengaan van overlast en alles wat verder schadelijk kan zijn voor de hierboven genoemde doelstellingen.

(Zie voor de volledige statutaire doelstelling: de statuten en het beleidsplan, zie beneden.)

De vele monumentale woonhuizen in de binnenstad worden bewoond.

Het instrument van de vereniging om haar opinie uit te dragen is het zes maal per jaar verschijnende tijdschrift Binnenstad.
Behalve door informatieve artikelen in het tijdschrift wordt onze doelstelling om de kennis van Amsterdam te verbreden, gerealiseerd door het organiseren van diverse excursies en lezingen. Een belangrijke publicatie op initiatief van de vereniging was het standaardwerk Bouwen in Amsterdam door Henk Zantkuijl. Op deze website kunnen de publicaties worden besteld.

Werkgroep Waakhond

De Werkgroep Waakhond houdt sinds zijn oprichting in 1995 alle bouwplannen in de Amsterdamse binnenstad kritisch in de gaten. De commissie houdt het bestuur van VVAB hiervan op de hoogte en kan desgewenst het bestuur adviseren over juridische stappen. Waakhond vergadert eens in de twee weken. Dan worden alle aanvragen en verleningen van omgevingsvergunningen kritisch doorgenomen. Om zo veel mogelijk greep te hebben op het voortraject bezoekt Waakhond elke vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Meer weten over de Werkgroep Waakhond? Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op.

Samenwerking

Ook enkele andere initiatieven en organisaties zijn vanuit de vereniging tot stand gekomen. Een voorbeeld is de in 1991 opgerichte Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen. De VVAG stelt zich ten doel het behoud en herstel van gevelstenen in Amsterdam. Een ander initiatief was het Amsterdams Kroonlantaarn Comité, dat ijverde voor de terugkeer van de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn in de binnenstad.

Samenwerking met verwante instellingen wordt door de vereniging altijd nagestreefd. Periodiek vindt overleg plaats in het Amsterdam Erfgoed Overleg, waarin organisaties als de VVAB, het Genootschap Amstelodamum en de Bond Heemschut zijn vertegenwoordigd. Ook is de VVAB lid van de internationale koepel van monumentenorganisaties Europa Nostra (lid 124631).

De VVAB werkt ook zoveel mogelijk samen met bewonersorganisaties. Zo heeft de VVAB regelmatig contact met het Wijkcentrum d'Oude Stadt en actieve bewonersgroepen als de Bewonerscomité Westelijke Grachtengordel en De Goede Wal. Een bestuurslid van het Wijkcentrum is ook bestuurslid van de VVAB. Zo geven we aan de samenwerking met bewonersgroepen extra gestalte.

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de vereniging over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de VVAB biedt u fiscaal voordeel. De VVAB is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken. [Meer lezen]

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de VVAB? Neem dan contact op met ons kantoor op 020 6172735 of per email of raadpleeg uw notaris.

Statuten en beleidsplan

De statutaire doelstelling is in 2003 uitgebreid en de statuten zijn in 2015, 2018 en 2022 gewijzigd.
Statuten (PDF-bestand)

Beleidsplan (PDF-bestand)

[Logo VVAB] (JPG-bestand)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Helpt u mee door lid te worden?

De VVAB telt momenteel bijna drieduizend leden. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen om het historische stadsgezicht van Amsterdam, in het bijzonder de binnenstad, in stand te houden.

[Ik wil lid worden]

Colofon

Het bestuur van de VVAB bestaat uit: Rob Labadie (voorzitter), Walther Schoonenberg (secretaris), Maarten Mol (penningmeester), Dingeman Coumou, Govert Janssen, Yifat Levron en Betty Nijmeijer.

Het bureau bestaat uit:
Walther Schoonenberg, Juliet Oldenburger en Bas Vermeij.

De redactie van het verenigingsblad 'Binnenstad' bestaat uit: Wilfred van Leeuwen (hoofdredactie), Juliet Oldenburger (eindredactie), Gerrie van Adrichem (vormgeving), Guido Hoogewoud en Vincent van Rossem.
De verantwoordelijkheid voor gesigneerde stukken berust geheel bij de auteur.

De website-redactie bestaat uit: Walther Schoonenberg en Juliet Oldenburger.

De meeste foto's zijn gepubliceerd in het tijdschrift Binnenstad en werden vroeger gemaakt door fotograaf Maarten Brinkgreve, daarna door Wim Ruigrok, tegenwoordig door Roos Aldershoff (voor zover niet anders vermeld).

Ledenvergaderingen

De vereniging organiseert minimaal één keer per jaar een ledenvergadering. Regelmatig vinden extra ledenvergaderingen plaats.

[Overzicht van ledenvergaderingen]

Hoe contributie betalen?

Maak uw contributiebedrag
(€ 35,- per jaar; korting € 20,-; zonder blad/gezinsleden € 10,-; bedrijfslid € 150,-)
over op:
NL67 INGB 000 1775 369
t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’ en lidnummer.
De volledige bankgegevens luiden:
BIC-code INGBNL2A
IBAN nummer: NL67INGB0001775369

U kunt hier online betalen:

Privacyverklaring

De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Lees er meer over op onze privacyverklaring.