Ontvankelijkheid VVAB

De VVAB is vanwege haar statutaire doelstelling ontvankelijk in juridische zin in procedures tegen bouwplannen, die monumentale waarden aantasten. Dit is in diverse procedures gebleken. Wat betekent dit voor leden die een zaak aanhangig willen maken?

Algemene wet bestuursrecht
Artikel 8:69a

De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de grond dat het in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept.

Stel dat een bouwplan monumentale waarden van een monument (balken, trappen, muren, schouw, plafonds, etc.) aantast. De buren die hier tegen zijn verzetten zich tegen het plan en stellen in een juridische procedure de aantasting van deze monumentale waarden aan de orde. Bovengenoemde regel (het relativiteitsvereiste) houdt in dat, ook indien door de rechter wordt vastgesteld dat verlening van de vergunning (de aantasting van de betrokken monumentale waarde) strijdig is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, het beroep door de buren ingesteld niet leidt tot vernietiging van de vergunning omdat de geschonden regels/beginselen niet zijn geschreven ter bescherming van het belang van de buren maar ter bescherming van het belang van de monumentenzorg. Indien de VVAB beroep instelt doet dit risico zich niet voor, omdat het belang van de bescherming van de monumenten in haar statutaire doelstelling is opgenomen.

De beslissing om een procedure te beginnen, ligt bij het bestuur van de VVAB. Helaas kan de vereniging haar leden niet helpen bij elke juridische procedure die zij aanspannen. Een zaak mag niet uitsluitend een bewonersbelang hebben, maar moet ook een duidelijk aantoonbaar algemeen belang dienen (zoals hierboven beschreven). Anders is de VVAB niet ontvankelijk. Wel zien onze statuten toe op zaken die het woon- en werkklimaat aantasten, maar er moet ook een erfgoedbelang in het geding zijn. Wanneer het bestuur kiest dat een zaak ook haar belang treft, zal de VVAB zich voegen in uw zaak en bereid zijn tot de hoogste bestuursrechter door te procederen.

Het belang van bewoners (buren) ligt normaliter in zaken als (uit)zicht, (zon)licht, voorkoming schade aan gebouw, voorkoming waardevermindering bouw, etc. Bewoners die daarbij ook tegen aantasting van monumentale waarden willen procederen kunnen de VVAB vragen om mee te doen met een procedure, ook als de vereniging zich om redenen van capaciteit en prioriteit niet voegt in een zaak. De VVAB zal in dat geval echter wel bepaalde voorwaarden stellen, bijv. het leveren van een bijdrage in de kosten van de procedure die de VVAB moet maken.

Zie de statuten (PDF-bestand) voor onze statutaire doelstelling.

[Ja, ik wil een zaak aanmelden]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.