Zienswijze inzake Structuurvisie bepleit aangescherpt hoogbouwbeleid

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft zijn zienswijze kenbaar gemaakt over de nieuwe Structuurvisie Amsterdam 2010. De VVAB spreekt zijn waardering uit voor de algemene opzet en de hoofddoelstellingen van de structuurvisie, maar meent dat de doelstellingen voor de binnenstad niet overtuigend worden waargemaakt in de verdere uitwerking.
Impressie Amsterdam 2040 uit de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040, Economisch Sterk en Duurzaam, deel l, 14-10-2009. Op deze tekening ontbreken de bestaande en geplande hoogbouw binnen de Ring.

Naar de mening van de VVAB ontbreekt een visie op het gewenste toekomstige karakter van de binnenstad, overtuigen de beleidsvoornemens om de monumentale waarden daarvan te behouden niet en behoeven de hoogbouwbepalingen aanscherping ter bescherming tegen visuele aantasting van het historische gebouwde erfgoed. Vandaar dat de vereniging voorstelt om de beleidsvoornemens voor de binnenstad waar nodig aan te vullen en de bepalingen ten aanzien van de hoogbouw aan te scherpen. De VVAB staat daarmee geen koerswijziging voor, maar hoopt in het verlengde van de bedoelingen van de structuurvisie de realisering van gemeenschappelijke doelstellingen naderbij te brengen.

Ten aanzien van het hoogbouwbeleid stelt de verening ondermeer het volgende voor.

  1. Een zonering op te nemen voor maximale hoogbouwmaten door uit te gaan van vier zones met een van binnen naar buiten afnemende gestrengheid van de hoogbouwregels, te weten de grachtengordel, de bufferzone, het gebied tussen Singelgracht en Ringzone en de buitengebieden. Dit houdt voornamelijk in dat er langs het IJ geen hoogbouw komt, dat voor de bouwhoogtes in en rond het stadsdeel Amsterdam-Centrum aansluiting wordt gezocht bij bestaande bouwhoogtes (afgezien van uitzonderingen via een ontheffingsprocedure) en dat hoogbouw op locaties in en buiten de Ringzones zonder meer mogelijk blijft.
  2. De verplichting vast te stellen om in het kader van de HER-procedure een ‘landschapsstudie’ aan de raadscommissie voor te leggen, welke verplichting in de structuurvisie niet is opgenomen.
  3. De HER-criteria aan te scherpen zodat niet alleen de hoogte maar ook de vorm van het te beoordelen gebouw gaat meetellen.
  4. Vast te leggen dat bouwhoogtes die volgens de structuurvisie ter plaatse HER-plichtig zijn, in nieuwe bestemmingsplannen voorwaardelijk moeten worden opgenomen, in die zin dat het met goed gevolg doorlopen van deze procedure maatgevend is, voor zover daaraan niet reeds is voldaan vóór de vaststelling van het bestemmingsplan.
  5. Vast te leggen dat er een handhavingsplan zal worden gemaakt en uitgevoerd, om te voorkomen dat de grachtengordel c.a. na plaatsing in de toekomst weer van de Unescolijst afgevoerd zou worden.

Hendrik Battjes / Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 240, juni 2010)

Meer lezen:
[Zienswijze aan de gemeenteraad] inclusief nota (PDF-bestand)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.