Suggesties voor coalitieonderhandelingen

De VVAB heeft de onderhandelaars voor een nieuw coalitieakkoord in Amsterdam een tiental suggesties gedaan voor een akkoord dat goed is voor de Amsterdamse binnenstad en haar bewoners.
Verkenner Lodewijk Asscher (PvdA) met CDA-raadslid Diederik Boomsma (van Twitter)

De Amsterdamse binnenstad behoort tot één van de mooiste en gaafste historische stadskernen van Europa. Dankzij de resultaten van de strijd om de binnenstad in de vorige eeuw, waaraan de VVAB, in het bijzonder haar oprichter Geurt Brinkgreve (1917-2005), belangrijk heeft bijgedragen, is de binnenstad hersteld en heeft zij haar gemengde functie vooralsnog weten te behouden. Met haar bijna achtduizend monumenten is de binnenstad niet alleen een toeristisch centrum, maar ook een zaken- en dienstencentrum en woongebied voor 85.000 Amsterdammers. Als gevolg van de drukte en het massatoerisme staat die gemengde functie echter onder druk.

De VVAB heeft een tiental suggesties gedaan.

  1. Het 'oude normaal' mag niet terugkeren. Het 'oude normaal', dat in feite niet normaal was, mag niet terugkeren. De druk op de binnenstad moet worden beperkt om de gemengde functie te behouden. De ontwikkeling dat opheffing van parkeerplaatsen - waar wij overigens vóór zijn -, leidt tot uitbreiding van horeca-terrassen zien wij met lede ogen aan. Permanent maken van corona-terrassen is daarom een heel slecht idee. Ook dienen er grenzen gesteld te worden aan het aantal evenementen in de binnenstad.
  2. Verwijdering magneten uit de binnenstad. Het is het allereerst nodig om belangrijke magneten uit de binnenstad te verwijderen om de druk op de binnenstad te beperken. Wij denken daarbij in de eerste plaats aan de raamprostitutie: sluit de ramen in het Wallengebied. Maar ook het ingezetencriterium voor coffeeshops kan belangrijk bijdragen aan het herstel van de balans in de binnenstad. Tenslotte zouden woonboten die vooral gebruikt worden als vakantieverblijven hun ligplaatsvergunning moeten verliezen.
  3. Aanpassing bestemmingsplannen. De conserverende bestemmingsplannen van de binnenstad bevatten nog te veel planruimte voor toeristische functies zoals hotels en toeristenwinkels. Zoals een facetbestemmingsplan is opgesteld voor toeristenwinkels is er ook een aanpassing van de bestemmingsplannen nodig om een echte hotelstop te bewerkstelligen. Dat betekent niet dat er geen enkel hotel meer kan komen, wel dat er weigeringsgronden bestaan als dat nodig is.
  4. Bruggen en kademuren. Als gevolg van achterstallig onderhoud, zwaar verkeer, maar ook te hoge normen worden veel bruggen en kademuren afgekeurd, ook als ze niet beschadigd of vervallen zijn. De VVAB heeft een methode laten ontwikkelen om de fundering van kademuren te herstellen zonder de kades zelf af te breken, waardoor ook bomen kunnen worden behouden. De stad zou meer moeten inzetten op herstel i.p.v. vernieuwing. Uiteraard zijn er ook drastische maatregelen tegen zwaar verkeer op de grachten nodig.
  5. Opheffing parkeerplaatsen. De VVAB is voor een autoluwe binnenstad. Dat betekent niet dat de binnenstad autovrij kan worden, wel dat er veel minder ruimte moet zijn voor parkeerplaatsen. Op de grachten zouden er geen of nauwelijks parkeerplaatsen moeten zijn, alleen laad- en losplaatsen. Regel in deze periode dat we minstens één hoofdgracht autoparkeervrij maken.
  6. Gebruik van de grachten voor vervoer van goederen. Zware bouwmaterialen zouden over het water moeten worden vervoerd om de kwetsbare kades te sparen. Ook hier zijn drastische maatregelen nodig zoals een verbod op zwaar verkeer op de kades en het opheffen van parkeerplaatsen om bij het water te kunnen komen. Dit moet in de komende periode worden geregeld.
  7. Beeldbepalende panden. Ook in de binnenstad wordt nog steeds te veel gesloopt. Dit geldt zowel voor beeldbepalende panden die nog geen beschermd monument zijn als voor waardevolle interieurs die onvoldoende geïnventariseerd zijn. In beide gevallen zouden panden bij een sloopvoornemen met spoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst moeten worden. Met de bestuursopdracht Erfgoed in een dynamische stad (2021) werd een effectiever erfgoedbeleid beloofd, waarin een ‘bestuurlijke afweging’ wordt voorgesteld bij voorgenomen sloop van beeldbepalende panden. In de praktijk telt het erfgoedbelang echter niet zwaar genoeg, zelfs als het in de afweging wordt meegenomen. Wij stellen daarom voor beeldbepalende panden ('orde 2'- panden) op te nemen in de gemeentelijke monumentenverordening, zodat die beter beschermd zijn dan thans het geval is (via het bestemmingsplan).
  8. Waardering voor de naoorlogse monumentenzorg. Vooralsnog ontbreekt het in het gemeentelijk monumentenbeleid aan een waardering voor de naoorlogse ingrepen bij monumenten, m.n. voor de vele restauraties, soms zelfs herbouw, onder begeleiding van het Bureau Monumentenzorg in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Te vaak mogen restauraties van toen ongedaan worden gemaakt met het argument dat herbouwde panden geen monumenten zijn. Maar het zijn monumenten van de naoorlogse wederopbouw.
  9. Beperk de reclamewildgroei. Bij de aanwijzing van de binnenstad als Werelderfgoed heeft de Unesco ons meegegeven om reclamewildgroei, met name LED-schermen, in de Amsterdamse binnenstad te beperken. Het is van belang dat er in de komende periode beleid én handhaving komt om de LED-schermen, niet alleen in het publieke domein maar ook achter winkelramen, te voorkomen. De kwaliteit van de binnenstad is daarbij gebaat.
  10. Ambtelijke capaciteit. Tenslotte dient de erfgoeddocumentatie, bijvoorbeeld van monumentale interieurs, te worden verbeterd. Wij stellen voor de ambtelijke capaciteit van de dienst Monumenten en Archeologie (MenA) uit te breiden. Voor een binnenstad met bijna achtduizend monumenten is een grotere monumentendienst nodig. Hetzelfde geldt echter voor de ambtelijke capaciteit van de handhaving. MenA beschikt niet meer over een buitendienst: de handhaving is overgeheveld naar de Bouw- en Woningdienst. Er wordt echter alleen gehandhaafd wanneer er handhavingsverzoeken van burgers binnenkomen. Dit is een onvoldoende inzet in de belangrijkste monumentenstad van Nederland waar echt wat aan moet worden gedaan. Er is teveel erosie aan monumentale waarden.

VVAB-verkiezingsdebat 2022

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 24 februari organiseerde de VVAB in De Duif het Grote Binnenstad Debat, het VVAB-verkiezingsdebat 2022. Aan het debat namen Elise Moeskops (D66), Diederik Boomsma (CDA), Remine Alberts (SP), Nienke Van Renssen (GrL), Daan Wijnants (VVD) en Bastiaan Minderhoud (PvdA) deel. Zij gingen met elkaar in discussie over vier onderwerpen: de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad waarvan de binnenstad het centrum vormt, de omgang met de monumenten en het beschermd stadsgezicht, het gebruik van de openbare ruimte, waaronder wij ook het water rekenen, en natuurlijk het actuele vraagstuk van de leefbaarheid en toekomst van de binnenstad. De moderator was Kemal Rijken. Bekijk het debat hier terug.

[Overzicht verkiezingsprogramma's]

[Brief aan de onderhandelaars] (PDF-bestand, 170.6 KB)


(WS, 23/3/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.