VVAB pleit voor andere stedenbouw op Marineterrein

In een schriftelijke zienswijze heeft de VVAB gepleit voor beperking van de bouwhoogte en een andere vorm van stedenbouw op het Marineterrein, met meer ruimte voor water en groen. Het gebied dient beschouwd te worden als een onderdeel van de binnenstad en niet van de IJ-oeverontwikkeling.
Het 17de-eeuwse poortgebouw in de 'muur' die het Marineterrein afsluit (foto: Walther Schoonenberg)

Het Marineterrein is een enigszins besloten, maar belangrijk onderdeel van de historische binnenstad van Amsterdam. De gemeentelijke ambities voor dit gebied zijn hoog en er is veel tijd en energie gestoken in onderzoek en het opstellen van de randvoorwaarden. Terecht wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit en zoekt men verbinding met en draagvlak bij stakeholders en bewoners. Om deze mooie ambities waar te maken bepleit de VVAB echter een ingrijpende aanpassing van de plannen.

Het huidige terrein wordt enerzijds gekenmerkt door beslotenheid – door de muur aan de Kattenburgerstraat – , anderzijds door een open relatie met het water. Door de vele grote bomen en open ruimten heeft het gebied tevens een opmerkelijk groen karakter. In de planvorming mist de vereniging voldoende aandacht voor de geschiedenis van het gebied, voor de ligging aan het water en voor de relatie van de hoogte van de nieuwe wijk met de omgeving; het Marineterrein is een onderdeel van de binnenstad en niet van de IJ-oeverontwikkeling.

Samenvattend:

    De VVAB pleit ervoor om van de wijk een Venetië van het Noorden te maken, niet alleen met meer groen, maar ook met meer water.

  • Bij de ontwikkeling van het terrein zou volgens de vereniging uitgegaan moeten worden van de karakteristiek van het bestaande landschappelijk/stedenbouwkundig ontwerp van Hans Warnau (jaren '60), waarin – passend bij de Amsterdamse bouwkundige traditie – open ruimtes worden omzoomd door bouwwerken en bomenrijen. Door in het ontwerp binnen de bebouwing meer open, groene ruimtes te creëren en het water een grotere rol te laten spelen, zou het nieuwe plan hier meer op kunnen aansluiten, waardoor een prettigere woonomgeving ontstaat.
  • Een beperking van de bouwhoogte zal de nieuwe wijk eveneens leefbaarder maken en de impact ervan op het beschermd stadsgezicht beperken.
  • De VVAB bepleit de monumenten daadwerkelijk te beschermen en een inventarisatie te maken van de beschermwaardige bomen. Hierbij vraagt de VVAB extra aandacht voor de 17de-eeuwse muur die het gebied afsluit. Aantasting daarvan door doorbraken is onnodig en ongewenst.
  • Tenslotte vraagt de vereniging duidelijke stedenbouwkundige en architectonische kaders te stellen, onder meer ten aanzien van de materialisatie en beeldtaal, en een 3D-model te laten maken om de impact op de stedelijke omgeving te kunnen beoordelen.

[Zienswijze] (17 januari 2022) (PDF-bestand, 2.1 MB)

Meer lezen:
[Bewoners strijden tegen grootschalige woningbouw] (Het Parool, 21 sept. 2021)


(WS, 21/1/2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.