Inspraakreactie

Meer doortastendheid gevraagd in de Aanpak Binnenstad

In een inspraakreactie op de raadsbrief over de Aanpak Binnenstad heeft de VVAB een verplaatsing van de raamprostitutie en invoering van het ingezetenencriterium voor de coffeeshops bepleit. Maar er is meer nodig.
De raamprostitutie trekt veel publiek aan. Merk ook de schreeuwerige neonverlichting op. (Archieffoto van vóór de coronacrisis.)

De VVAB is verheugd over de ambities voor de Amsterdamse binnenstad zoals die door het college zijn verwoord in het uitvoeringsprogramma aanpak binnenstad. Een diverse, leefbare binnenstad, waar overlast, drukte en ondermijning zijn teruggedrongen en de economische diversiteit is toegenomen. In die zin is het uitvoeringsprogramma een keerpunt. Niet langer is de bezoeker de norm, maar keert de gemeente in visie en beleid terug naar een stad voor Amsterdammers, waar bezoekers welkom zijn 'wanneer zij van toegevoegde waarde zijn'.
In 2025 moeten de resultaten zichtbaar en merkbaar zijn. Daar zit gelijk onze zorg. Veel van de voornemens zijn nog in de verkennende fase, in voorbereiding, in onderzoek, worden in kaart gebracht, zonder dat daarbij een tijdspad en financiële onderbouwing is gegeven. De vereniging pleit ervoor om, als vervolgstap, meetbare doelen te stellen zodat bij de jaarlijkse evaluatie het programma op resultaat kan worden beoordeeld.

Investeringsfonds

Die voorzichtigheid wordt met name betracht bij de voornemens ten aanzien van vastgoed. Dat is begrijpelijk, omdat bij de grote financiële tekorten van Amsterdam hiervoor moeilijk budget is vrij te maken. Tegelijkertijd worden de maatregelen terecht als fundamenteel gepresenteerd. De sleutel voor transformatie naar meer diversiteit is het vastgoed. Voorwaarde voor geslaagde transformatie lijkt ons het instellen van een investeringsfonds, dat de andere maatregelen zoals straatgerichte aanpak, gebiedsprofielen, etc. kan ondersteunen.

Imago

De VVAB is blij met het voornemen een hernieuwd imago van de stad actief uit te dragen en hiermee waardevolle bezoekers te trekken. Amsterdam wil niet langer de stad zijn van seks, alcohol en drugs. Als echter in Amsterdam raamprostitutie en coffeeshops in de publieke ruimte op de huidige wijze en schaal aangeboden blijven worden, blijft ook het imago. Cruciaal is daarom verplaatsing van de raamprostitutie (naar binnen en naar elders) en invoering van het ingezetenencriterium voor de coffeeshops. Daarnaast betekent invoering van beide maatregelen dat Amsterdam bij het uitdragen van het nieuwe imago kan aansluiten bij de internationale pers, die al breed aandacht heeft geschonken aan het voornemen van onze burgemeester tot invoering van het ingezetenencriterium.

Het uitvoeringsprogramma heeft terecht veel aandacht voor handhaving. Het welslagen van de aanpak zal daar sterk van afhangen. Ook hier is nog veel in onderzoek en voorbereiding.

De VVAB pleit daarom voor meer doortastendheid waar dat kan:

  • Onmiddellijk gebiedsgericht beperken van sluitingstijden van horeca, raamprostitutie en andere voorzieningen op de Wallen
  • Invoering van blowverbod in gebieden met alcoholverbod
  • Hosts vervangen door handhavers. Liever één goede handhaver dan tien hosts!
  • Stringent optreden tegen de afvalbergen bij vuilcontainers.

Reclameregels

Het Middeleeuwse stadshart herbergt veel schoonheid en cultuur. Terecht is het voornemen te gaan handhaven op illegale reclame. De VVAB pleit er voor direct de reclameregels voor de Noordelijke Burgwallen gelijk te trekken met de regels voor alle andere grachten. Dan kan de handhaving mooi aansluiten bij dat uniforme reclameregime. De uitbundige en schetterende lichtreclame die daar nu nog mogelijk is, verpest de monumentale omgeving en accentueert de illusie van pretpark.

Ook de keuze voor straatmeubilair is van belang om gedrag van gebruikers van de binnenstad te sturen.

N.B. In het licht van het versterken van de culturele verscheidenheid is beëindiging van de subsidie voor W139 het verkeerde signaal.

Openbare ruimte

De VVAB juicht het voornemen toe om de openbare ruimte zo in te richten om meer ontmoeten, verblijven en spelen mogelijk te maken. Hier mist de VVAB een verwijzing naar nieuw beleid voor terrassen en horeca. Invoeren van minimaal twee meter doorloopruimte, zo mogelijk meer, levert veel extra ruimte op voor deze functies, maar is daar niet voor bedoeld.
Het vergroenen van de openbare ruimte is positief, maar de VVAB pleit er voor dat in te passen in het historisch beeld en grachtenprofiel. Wel groen in de vorm van geveltuintjes en plantenbakken, maar geen kades vervangen door perken/groenstroken. Liever ziet de vereniging als experiment een wandelpromenade langs de kade van bij voorbeeld de Keizersgracht met vrij uitzicht over het water, waar nu nog de auto's staan geparkeerd.

De VVAB is bijzonder ingenomen met het uitvoeringsprogramma, hoopt op brede ondersteuning vanuit de raad en snelle invoering van een aantal maatregelen. De vereniging ziet uit naar de samenwerking met bewoners, ondernemers en de gemeente om de aanpak praktisch in te vullen en de voortgang te ondersteunen.

Meer lezen / eerdere berichten:
[Open brief aan de burgemeester] (augustus 2020)
[Actieplan Stad in Balans] (mei 2020)
[Aanpak Binnenstad] (gemeentelijke website)


(EI, 26/1/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.