De woonschepen (vervolg)

In Binnenstad 103 eindigde het verslag over de hoorzitting op de Provinciale Griffie over het ontwerp-bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel met de zin 'Het wachten is nu op de beslissing van Gedeputeerde Staten'. Die beslissing kwam op 11 mei '87.

Het is een omvangrijk stuk van 26 blz., waarin 31 bezwaarschriften afzonderlijk worden beoordeeld. Ons bezwaarschrift nr. 1 dat gebaseerd was op onze opiniepeiling, werd door 18 anderen ondersteund. Gedeputeerde Staten antwoordden hierop:
'Dat het woonschepen bestand in vele, doch zeker niet in alle gevallen, een aantasting betekent van betover het algemeen unieke en waardevolle historische stadsbeeld, erkennen wij. Aan een verplaatsing ervan naar andere plaatsen zou uit architectonisch-stedebouwkundig oogpunt stellig de voorkeur dienen te worden gegeven. De aanwezigheid van de woonschepen is echter zodanig lang gedoogd, dat een verplaatsing gelet op het aantal schepen en de juridische en financiële consequenties, niet reëel te achten is.
Wij kunnen derhalve instemmen met de keuze van de gemeenteraad tot legalisering van het bestaande woonschepenbestand over te gaan.
Gelet op de te beschermen waarden in dit gebied achten wij echter een uitbreiding, zoals het plan via vrijstelling mogelijk maakt, niet aanvaardbaar. Wij hebben in verband hiermee dan ook goedkeuring onthouden aan artikel 14 lid 4 en lid 5. De bezwaren achten wij, gelet ook op de rechtsbescherming van de eigenaren/bewoners van woonschepen, onvoldoende zwaarwegend om aan de woonschepenregeling in zijn geheel de goedkeuring te onthouden'.
De plekken die niet als ligplaats mogen worden gebruikt zijn: Keizersgracht tegenover 44-70, Herengracht tegenover 50-80 en 67, Prinsengracht tegenover 113-157, 236-268 en 469-479, en Westermarkt 36-58.
Er is dus wel iets gewonnen. Dat de woonschepenchaos het grachtenbeeld aantast, wordt erkend. Uitbreiding wordt niet goedgekeurd. Het zijn de praktische overwegingen: geen geld, geen rechtsmiddelen en geen beschikbaar alternatief, die een krachtig ingrijpen blokkeren. Het gemeentebestuur heeft het met zijn gedoogbeleid (of ontbreken van beleid) te ver laten komen. Toch blijven er nog vragen over. Waarom geen bepaling dat woonschepen op hun huidige ligplaats niet mogen worden vervangen, zodat op den duur de walkanten weer vrijkomen? Waarom geen welstandsbepaling, zoals voor elk gebouw op de vaste wal geldt, zodat tegen de ergste visuele brutaliteiten kan worden opgetreden?
Het bestuur van onze vereniging is in hoger beroep gegaan bij de afdeling Geschillen van bestuur van de Raad van State.

Geurt Brinkgreve

(Uit: De Lamp van Diogenes 104/105, sept. 1987)

[Verslag van de hoorzitting]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.