Programma van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad i.o.

Verbreden van de kennis van Amsterdam, alsmede het stimuleren van aktiviteiten, gericht op het behoud en het herstel van de historische bebouwing en het stedebouwkundig karakter van de Amsterdamse binnenstad.

Zo staat het in de concept-statuten.
Maar wat stelt deze formule precies voor?

  1. De uitgave ‘Bouwen in Amsterdam’ waarvan nu 8 afleveringen zijn verschenen, zal worden voortgezet. In juli 1975 verschijnt nr. 10, met een verzamelmap en een index. Daarmee is het eerste deel voltooid. Er zullen in het geheel 40 afleveringen komen, die een overzicht geven van de wordingsgeschiedenis en de kenmerken van het gewone woonhuis. Deze uitgave biedt een voorbeeld van verbreding van de kennis over de stad, die zowel wetenschappelijke als praktische waarde heeft. Bij de hedendaagse opgave om opengevallen gaten in de binnenstad op te vullen met passende nieuwe panden is de in ‘Bouwen in Amsterdam’ bijeengebrachte vormkennis onmisbaar.
  2. In voorbereiding is de uitgave van series prentbriefkaarten, in mapjes van 6 stuks, getiteld ‘Amsterdam gerestaureerd’. Elke serie zal uit een bepaalde buurt voorbeelden van restauraties bevatten, met een inleiding over monumentenzorg in Amsterdam en het werk van de verschillende organisaties. Er is overleg gaande met de werkgroep Amsterdam voor het Monumentenjaar M75 om deze uitgave een brede verspreiding te geven. De briefkaarten zullen tevens dienen voor propaganda en ledenwerving.
  3. Nu de vereniging wordt losgekoppeld van de directe belangenbehartiging van enerzijds de Stichting Diogenes, anderzijds de monumenten-eigenaars, komt er meer ruimte voor een duidelijke stellingname in binnenstadproblemen. Dit zal overleg vergen, enerzijds met de landelijke Bond Heemschut en met het historisch georiënteerde genootschap Amstelodamum, anderzijds met constructieve lokale actiegroepen. De vereniging zal een krachtige stem moeten laten horen tegen ontluisterende plannen, zowel van de gemeente als van particuliere ontwikkelaars.
  4. Een belangrijk middel hiertoe is de Lamp van Diogenes. Zodra het ledental dit toelaat, zal het blad met 6 i.p.v. 4 nummers per jaar verschijnen. Met handhaving van de vertrouwde layout, moet de Lamp, behalve restauratieberichten, meer algemene informatie geven over wat er in de binnenstad aan de orde is, en meer aktuele berichten. Hiervoor zullen afzonderlijke rubrieken gecreëerd worden, met nieuwe medewerkers.
  5. De adviserende functie die enkele bestuursleden van Levend Monument op zich hadden genomen ten behoeve van eigenaren en aspirant-kopers van binnenstadshuizen, zal voorlopig, voor zover mogelijk, gecontinueerd worden. In de nazomer zal in het huis de Pinto een vakbibliotheek over monumentenzorg en rehabilitatie van historische stadswijken worden geopend. Het is de bedoeling dat hieraan een informatiecentrum zal worden verbonden waar men alle inlichtingen op dit gebied, deskundig gesorteerd en voorbereid, zal kunnen vinden. De vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zal er het hare toe bijdragen om dit centrum van gegevens te voorzien.
  6. Een belangrijke opgave van de vereniging zal zijn: groeien tot een ledental van minstens 10.000. Het begin wordt gevormd door de 1300 van de Vrienden van Diogenes en de 300 van Levend Monument. Die groei kan niet het werk zijn van enkele bestuursleden. Zij moeten zich gesteund weten door vele enthousiaste medewerkers, kortom mensen die ook na 1975 iets voor Amsterdam willen doen. Dat kan door middel van de briefkaarten-rnapjes ‘Amsterdam gerestaureerd’. Geeft u alvast uw bestelling op aan het Diogenes-bureau, Sloterkade 21?

(Uit: De Lamp van Diogenes 31, februari 1975.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.