Notulen van de Algemene Ledenvergadering

d.d. 25 februari 2021 - via 'zoom'

1. Opening

De voorzitter opent de digitale vergadering en legt de spelregels uit. Vanwege de corona-pandemie is de jaarvergadering uitgesteld en om deze reden heeft het jaarverslag betrekking op de afgelopen twee jaar. Ook hadden enkele bestuursleden al vorig voorjaar herbenoemd moeten worden. Vanwege het feit dat het vandaag 25 februari is zal tijdens deze jaarvergadering ook de Februaristaking worden herdacht. Ter gelegenheid hiervan zal om 5 uur een minuut stilte worden gehouden.

2. De notulen

van de Algemene ledenvergadering van 26 mei 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Algemeen jaarverslag 2019-2020

De secretaris geeft een samenvatting van het Jaarverslag en wijst er onder meer op dat het bestuur voor het eerst in de VVAB-geschiedenis een beleidsplan heeft gemaakt, dat gepubliceerd is op de website. Het Jaarverslag over 2019 en 2020 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2019 en Begroting 2021

A. JAARREKENING 2019

De penningmeester licht hierbij toe dat de contributies zijn gerekend ten gunste het jaar waarin zij zijn ontvangen. Het blad kost circa €10,00 per persoon en het bedrag opgenomen onder 'voorraad' heeft betrekking op het welkomstgeschenk.
- Hendrik Kaptein: De Jaarrekening laat een verlies zien van €10.000, maar de kasstroom is negatief: €30.000. Bij een volgende gelegenheid zou het goed zijn hier een verklaring bij te geven. Dick van der Kroon, penningmeester, antwoordt dat de overloopposten betrekking hebben op kosten voor advocaten en juridisch adviseurs. De rekeningen hiervoor zijn pas later binnengekomen. Kaptein: Ten behoeve van de ANBI-status van de vereniging is eigenlijk een 'RJ-verklaring' nodig – een toelichting op de Jaarrekening volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving – waarin de kasstroom inzichtelijk wordt gemaakt. Hij adviseert deze nog vóór publicatie bij te voegen. Tevens vraagt Kaptein of de vereniging niet actiever op zoek kan gaan naar subsidies. De penningmeester geeft aan dat het voor de VVAB, gezien de strijd die de vereniging met regelmaat tegen de gemeente voert, lastig is om van diezelfde overheid subsidie te vragen. De voorzitter merkt op dat hier in het bestuur geen discussie over is gevoerd. De bureaumedewerkers en de normale lopende kosten dienen uit de ledeninkomsten te worden betaald. Daarnaast beschikt de vereniging over een zogenaamde 'oorlogskas' voor bijzondere projecten. Het is dus niet zo dat de vereniging uit financiële overwegingen geen dingen kan doen, die zij graag zou willen doen.
- Dingeman Coumou wijst erop dat het aantal leden het afgelopen jaar met 150 is gedaald. Guusje ter Horst stelt voor een ledenwerfcampagne op te zetten. Als iedereen één ander lid wint, zouden we in een klap tweemaal zo groot zijn.

Verslag van de kascommissie

De kascommissie bestond de afgelopen twee jaren uit Pieter van der Laan (vz), Erwin Meijers en Gert Eijkelboom. Erwin Meijers, die veel leden kennen van de borrel en het fotoboek dat hij over de grachtengordel heeft gemaakt, is helaas plotseling overleden.
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. Er zijn geen onduidelijkheden gebleken. Het financieel verslag 2019 wordt bij acclamatie goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd.
- Pieter van der Laan en Gert Eijkelboom zijn bereid ook volgend jaar de kas weer te controleren. Naast hen wordt Hendrik Kaptein tot commissielid benoemd.

B. BEGROTING 2021

De begroting voor 2020 is al in 2019 vastgesteld. De begroting voor 2021 geeft een tekort van €5000. Voor proceskosten is geen bedrag geraamd; deze zullen uit de oorlogskas worden gefinancierd.
In de digitale Nieuwsbrief zullen de mogelijkheden van de renteaftrek onder de aandacht worden gebracht, die de ANBI-status met zich meebrengt, en de fiscaal aantrekkelijke lijfrente, die ook voor kleinere bedragen interessant kan zijn. De begroting wordt vastgesteld als voorgesteld.

5. Bestuurssamenstelling

Na zeven jaar treedt Yellie Alkema uit het bestuur. Zij is voorheen voorzitter geweest van de deelraad en van het Wijkcentrum, waardoor zij vele contacten had in de stad. Binnen de VVAB werd zij gewaardeerd vanwege het leiden van de maandelijkse borrels. De voorzitter bedankt haar voor al haar werkzaamheden. De penningmeester heeft een prent voor haar uitgezocht. Het is een prent van Pieter Wagenaar, waarop de viering van het Avondmaal in de door haar zo geliefde Oude Kerk is uitgebeeld.
Tevens zijn de zittingstermijnen van Els Iping, Fred Kramer (secretaris) en Dick van der Kroon (penningmeester) in 2020 afgelopen. Met terugwerkende kracht worden zij door het bestuur voorgedragen voor een nieuwe termijn (tot 2023).

Voorstel herbenoeming van Els Iping

Vanwege een ingezonden brief van Albertien Pareau Dumont over vermeende belangenverstrengeling wordt Els Iping gevraagd de zaal te verlaten. De brief wordt voorgelezen. Deze begint met een citaat uit de Vereisten en procedure benoeming voorzitter/bestuursleden VVAB waarin wordt aangegeven dat bestuursleden de belangen van de vereniging dienen te behartigen en geen functies zullen vervullen die onverenigbaar zijn en/of de schijn 
van belangenverstrengeling oproepen. Pareau Dumont heeft wegens privacy-overwegingen geen 'zoom', waardoor zij niet aan deze vergadering kan deelnemen, maar zij is tegen de herbenoeming van Els Iping als bestuurslid vanwege haar lobby- en ander werk ten dienste van het hotelwezen, met name in de binnenstad. Bovendien acht zij Els' werkzaamheden voor hotels niet geloofwaardig te combineren met haar voorzitterschap van de werkgroep Balans.
De voorzitter vraagt of er nog meer meningen zijn over de herbenoeming van Els Iping.
- Hendrik Kaptein: Dit is natuurlijk nogal een brief. Wat ik nu ga zeggen is absoluut niet gericht tegen Els Iping persoonlijk en ook niet tegen haar bestuurlijke verdiensten. Ik kleed het bovendien hypothetisch in. Als het zo zou zijn dat Els Iping voor het hoofdstedelijk hotelwezen allerlei functies heeft bekleed, bekleedde of bekleedt, dan is dit naar mijn gevoel niet verenigbaar met het VVAB-bestuurslidmaatschap. Dat vinden we niet alleen terug in onze eigen richtlijnen, maar ook in de Code of cultural governance. Dit kan onze ANBI-status in gevaar brengen en is niet goed voor de beeldvorming. Alles stel ik voorwaardelijk. Het kan zijn dat Els Iping inmiddels helemaal uit het hotelwezen is gestapt. Het is ook denkbaar dat zij dit dadelijk nog gaat doen, maar duidelijkheid op dit vlak lijkt me toch wel aan de orde, voordat onze vergadering overgaat tot herbenoeming. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd wat er aan de hand is, maar ik vind het gerucht toch ernstig genoeg om hier aandacht aan te besteden.
- Yellie Alkema: Deze beschuldigingen of deze wederwaardigheden van Els zijn natuurlijk besproken in het bestuur. Ik ben lid van de werkgroep Balans, Els is daar voorzitter van. Alles wat ze op dat vlak doet is ook besproken in de werkgroep Balans. Wat zij voornamelijk doet is bewonersavonden voorzitten. Als voorzitter van zo'n inspraakavond kan je niet zeggen: 'jullie moeten het hotel steunen'. Na veel overdenkingen hebben we dit zowel in het bestuur als in de werkgroep goedgekeurd. Als we nu achteraf zeggen, ze moet vertrekken, dan zou het hele bestuur moeten opstappen.
- Dick Beumer: Ik treed formeel uit het bestuur per jaarvergadering 2021, die over een aantal maanden wordt gehouden. De afgelopen maanden heb ik mijn onvrede geuit over de schijn van belangenverstrengeling, niet om de integriteit van Els. Het gaat om de schijn van belangenverstrengeling, die mijn medebestuurslid Els Iping door haar activiteiten opwerpt. Ik heb hier van het bestuur uitsluitend reacties van procesmatige aard op ontvangen, geen inhoudelijke reacties. Nu ik zie dat Els wederom door het bestuur kandidaat wordt gesteld, is voor mij de maat vol. Ik kan dit niet voor mijn geweten nemen en ik treed nu met onmiddellijke ingang af als bestuurslid.
- Dingeman Coumou: Ik heb ooit een bewonersbijeenkomst meegemaakt door Els georganiseerd – dat ging toen om hotel W, dat achter het paleis is gekomen – en ik heb mij toen al verbaasd over haar activiteiten. Het gaat niet om wat Yellie zegt, dat ze alleen maar een bewonersbijeenkomst organiseert, nee, het gaat natuurlijk om die schijn van belangenverstrengeling. Ik heb toen ook al tegen Els gezegd dat ik dit niet juist vond. En ik betreur het dat zij zo lang in die hoedanigheid in het VVAB-bestuur heeft kunnen zitten. Ik denk dat het nu langzamerhand, na twee bestuurstermijnen, wel genoeg is geweest. Ik ben sterk tegen het voortzetten van haar bestuurslidmaatschap en ik zou iedereen willen oproepen om daar ook tegen te zijn.
- Arnoud Noordam: Voorzitter, u las de brief voor van een lid, dat bezwaren uit tegen de handelwijze van Els Iping in het kader van de eventuele herbenoeming van haar tot bestuurslid. Wat ik niet gehoord heb is een reactie van het bestuur daarop. U vraagt de leden nu eerst wat zij daarvan vinden, maar ik zou graag horen wat het bestuur hiervan vindt. Wat ik ook niet heb gehoord is de reactie van Els. Ik neem aan dat zij de inhoud dan wel de strekking van die brief kent. Mijn vragen aan het bestuur c.q. aan Els Iping zijn dan: erkent zij dat zij de belangen van bepaalde hotels behartigt? En als het antwoord op die vraag ja is, erkent zij dan ook dat er inderdaad een spanning is tussen de activiteiten die zij verricht ten behoeve van het hotelwezen en de belangen die de VVAB behartigt? Want er wordt nu gesproken over schijn, maar als er sprake is van erkenning, dan is er geen sprake van schijn, maar van een belangenconflict.
En ten tweede: Wat vindt het bestuur daar nu van? Het was me in het VVAB-blad al opgevallen dat de heer Beumer uit het bestuur zou treden, maar in de digitale uitnodiging zag ik dat niet meer terug. Ik schrik nogal, moet ik zeggen, van het feit dat de enige jurist in het bestuur zich met onmiddellijke ingang terugtrekt, kennelijk in verband hiermee. Dus ik zou graag de reacties horen van het bestuur en van Els.
- Guusje ter Horst: Voorzitter, ik heb even gekeken wat Els nu doet. Zij is adviseur van Aurelio, een vastgoedontwikkelaar voor de binnenstad. Als je dat ziet, lijkt dat toch wel lastig te combineren met de VVAB, maar net als de anderen ben ik benieuwd naar de reactie van het bestuur, want zij zit al jarenlang in het bestuur en is ook al jarenlang adviseur van Aurelio. Dat betekent dat jullie daarover na hebben gedacht en daar een beslissing over hebben genomen.
Overigens staat het de leden nog volkomen vrij te stemmen wat zij willen. Maar het is voor ons wel belangrijk wat de opvatting van het bestuur is. Het uittreden van één van de leden van het bestuur vind ik bijzonder, vooral gezien het feit dat de situatie al ongeveer zes jaar zo is. Ze is namelijk al zoveel jaar lid van het bestuur en ze is al zoveel jaar adviseur van vastgoedontwikkeling, volgens Wikipedia of Linked-in. Dus ik wil heel graag horen wat jullie als bestuur hiermee in het verleden hebben gedaan.
- Rogier Noyon: Dat doe ik heel erg graag, maar ik zou eerst de leden de gelegenheid willen geven hier iets over te zeggen, en niet onmiddellijk met een bestuursstandpunt willen komen. Dus dat rondje wil ik toch eerst voltooien.
- Dick Beumer: Ter aanvulling op wat Guusje zegt: het staat niet ter discussie dat haar medewerkerschap van Aurelio in het geding is. Waar het hier om gaat is dat zij optreedt voor projectontwikkelaars, die het Soho-hotel en het hotel aan het Kattengat hebben ontwikkeld, en wellicht in de toekomst voor het hotel aan Amstel 107-111. Dat doet zij, om voor projectontwikkelaars het verplichte rondje 'de buurt moet ook instemmen met het plan' in aanzienlijke mate te verlichten. En dat vind ik, waar wij zowel dat Soho-hotel met weinig enthousiasme hebben begroet en waar we zelfs in procedure zijn met het Kattengat en met hotel Amstel 107-111, echt de schijn opwekken van belangenverstrengeling. Dat is de essentie, niet haar integriteit, dat wil ik nogmaals met kracht benadrukken.
- Ernst de Beaufort: Twee dingen: het gaat zeker niet om van het functioneren van Els Iping bij Aurelio. Toevallig werk ik als constructeur ook voor Aurelio en weet ik uit ervaring dat dit een degelijke projectontwikkelaar is. Mijn vraag aan het bestuur is of het de afgelopen twee perioden van haar bestuurstermijn ooit heeft ervaren dat Els' optreden de effectiviteit van het bestuur heeft beïnvloed.
- Hendrik Kaptein: Als je kijkt naar de Code of cultural governance is essentieel de vraag of iemand zich inzet voor belangen, die haaks staan op die van de VVAB. In het geval van Els Iping: als zij een betaalde functie had ter bevordering van de belangen van het hoofdstedelijk hotelwezen, al dan niet in het kader van het vooruitlopen op de Omgevingswet, ook al zou daarvan niets gebleken zou zijn in het bestuur of in het functioneren van de VVAB, dan nog blijft die volstrekte onverenigbaarheid en dus ook de strijd met de Code of cultural governance. Dat zou een probleem kunnen zijn. Nogmaals, alles volstrekt hypothetisch, maar het lijkt me goed als hier een aantal feiten duidelijker worden. […]

- Rogier Noyon antwoordt dat hij als voorwaardelijk commentaar kan zeggen dat Els op dit moment niets doet voor enig hotelontwikkelaar en dat zij dat ook in de toekomst niet meer zal doen. Wat de binnenstad betreft is zij met pensioen, zij doet hier niets meer. Dat betekent dat zij op dit moment en in de toekomst geen twee petten op heeft, maar slechts één: die van de VVAB. Als we naar het verleden kijken, dan gaat mij als voorzitter natuurlijk vooral de periode van de afgelopen drie jaar aan, waarin ik voorzitter was en heb meegemaakt wat er is gebeurd. In die periode heeft zich één ding voorgedaan, wat je zou kunnen scharen onder het kopje schijn van belangenverstrengeling, namelijk toen Els het verzoek kreeg van het Renaissancehotel om een bewonersvergadering te leiden. Els heeft dit vervolgens in het bestuur gebracht en het bestuur heeft hier in toegestemd onder de voorwaarden dat wij ons op geen enkele manier belemmerd zullen voelen om bezwaar aan te tekenen tegen de verbouwplannen van het Renaissancehotel en dat Els, ieder moment dat het Renaissancehotel aan de orde zal zijn in de vergadering, de vergadering verlaat. Dit is een bestuursbeslissing geweest van het hele bestuur. En zo is het ook gegaan. We hebben bezwaar gemaakt, dat loopt nog. De uitslag kennen we nog niet.
Daarnet klonk ook de naam van het Soho-hotel. Daar heeft Els inderdaad bemoeienis mee gehad, maar wel voordat zij in het bestuur zat, en niet tijdens, dus ik vind niet dat wij dat erbij moeten betrekken.'
- Dingeman Coumou: Het klopt niet wat jij zegt, Rogier, want Els is al acht jaar bestuurslid, vanaf 2014, en het Soho-hotel speelde daarna, dus toen zat zij in het bestuur van de VVAB en heeft zij inderdaad de lobby voor het Soho-hotel gedaan, evenals de lobby voor het W-hotel, dat daar vlakbij ligt. Er wordt nu gezegd dat zij bewonersbijeenkomsten organiseert, 'that's all', maar ik ben hierbij aanwezig geweest en mijn indruk is toch dat dit meer inhield en daar heb ik een slecht gevoel aan overgehouden en dat heb ik nog steeds. Hoe dan ook vind ik dat het nu na acht jaar, ook al zou zij misschien met pensioen zijn op dit thema, wel genoeg is geweest en dat het tijd is om iemand anders op het onderwerp van balans te zetten.
- Guusje ter Horst: Wat je hierover zegt, Rogier, vind ik duidelijk en overtuigend, vooral in de zin dat jij zegt, als er activiteiten van haar zijn geweest, dan hebben wij als bestuur gezegd dat dit oké was. Zij heeft niet meegedaan aan discussies daarover, laat staan aan de besluitvorming. Je zou in toekomende gevallen ook nog kunnen zeggen dat zij dan ook de notulen niet krijgt, omdat zij dan in dat hele dossier hier niet bij betrokken is. Maar ik zou toch nog wel één ding van je willen horen, namelijk over Aurelio. De anderen zeggen dat het geen probleem is dat zij bij een vastgoedontwikkelaar werkt. Maar ik zou me toch kunnen voorstellen dat als je vastgoedontwikkelaar bent op een plek in de binnenstad, waarvan de VVAB zegt dat er absoluut geen ontwikkeling zou moeten plaatsvinden, dat een probleem is.
- Rogier: Het is in de eerste plaats aan Els om te beoordelen of zich zoiets voordoet. Dat kunnen wij niet uit de lucht plukken. Daarin vertrouwen we Els en dat vertrouwen heeft zij niet beschaamd. Dus mocht het zo zijn dat Aurelio iets gaat ontwikkelen, dat ons niet zint – dit hangt natuurlijk ook van de betrokkenheid van Els daarbij af – dan denk ik dat wij, óf zouden zeggen ja, dit is zo schrijnend, Els doe het niet, óf dat we tot een zelfde constructie zouden komen als bij het Renaissancehotel.
- Guusje: Maar dat is dus in de afgelopen zes jaar nooit gebeurd? Dat is nooit een punt geweest? Nou, voldoende wat mij betreft.
- Rogier: Het is natuurlijk in het algemeen zo dat het bestuur niet bestaat uit emeritus-hoogleraren Sanskriet, waarmee ik wil zeggen dat wij allemaal ook nog andere rollen in de samenleving vervullen.
- Fred Kramer, secretaris: Met het oog op de toekomst is hier ook van toepassing dat Els in de binnenstad met pensioen is, dus die belangenverstrengeling of de schijn daarvan kan zich niet meer voordoen. Overigens wil ik dan gelijk nog wel even kwijt dat Els bij uitstek de voorvechter is van het korten van hotels. Zij trekt het beleid van de werkgroep Balans. Ik heb jullie net in het jaarverslag meegedeeld wat wij daaraan gedaan hebben en dat we er al één positieve uitspraak van de rechter op heb zitten. Zij onderschrijft uiteraard wat daar aan dat beleid wordt gedaan, want dat komt door advies van de werkgroep Balans, waar zij voorzitter van is.
- Rogier Noyon: Ik wil hier zelfs nog een schepje bovenop doen: ik ken in onze gelederen, en misschien ook wel daarbuiten, niemand die zo fervent voorstander is van de hotelstop en daar ook zoveel werk van maakt, door bijvoorbeeld gemeenteraadsleden te belobbyen of te pleiten voor een voorbereidingsbesluit, waarmee in één klap alle ruimte, die er nu nog in de bestemmingsplannen zit en de hotelontwikkeling ondanks de hotelstop nog mogelijk maakt, zal verdwijnen. Els is de bedenker en de propagandist hiervan. Dus in ons midden kennen wij niemand die zo anti hotels is als juist Els.
- Dick Beumer: Toch nog enige nuancering. Guusje zegt dat ze de notulen niet zou moeten krijgen. In de Kattengat-casus heeft Els met nadruk verzocht om, hoewel ze niet bij de vergadering zat, dan toch alle stukken te mogen ontvangen. Daarbij komt: Els mag een buitengewoon fervent voorstander zijn van de hotelstop, dat neemt niet weg dat zij in tenminste twee gevallen, ik noem nu even Amstel 107-111 als voorbeeld, onze overwinning in de rechtszaak van Amstel 107-111 in hoge mate betwistte. Zij vond en vindt dat wij niet moesten doorgaan met procederen, om dat hotelplan te doen stoppen. Dus ik denk dat de waarheid toch iets genuanceerder ligt dan dat Els met de vlag voorop loopt om het aantal hotelbedden in Amsterdam te decimeren. Dat is gewoon niet zo.
- Rogier Noyon: Ik ben bang dat ik dit toch moet tegenspreken. Het is niet zoals jij zegt en bovendien kan je dit ook niet weten, want jij bent hier niet bij aanwezig geweest. Het is namelijk niet vandaag, dames en heren, dat Dick Beumer zijn bestuurslidmaatschap heeft opgezegd, maar dat heeft hij in eerste instantie op 4 augustus al gedaan en in tweede instantie op 5 november. Hij is ook niet bij de bestuursvergaderingen geweest, dus dit kan hij gewoon niet weten of hooguit vervormd door secundaire bronnen.
- Dick Beumer: U doet de waarheid geweld aan, voorzitter. Ik heb niet gezegd dat ik mijn bestuurslidmaatschap opzeg, maar dat ik vanwege de buitengewoon beroerde sfeer niet langer aan de vergaderingen wil deelnemen. […]

- Jos Otten vraagt of het niet verstandig is de vergadering schorsen, 'want ik hoor een hele hoop moeilijkheden en ik zou toch willen proberen hier een koek van te bakken'.
- Yellie Alkema: Nee, gewoon stemmen.
- Rogier: Dat klinkt mooi, en lekker, maar ik zie nog niet helemaal voor me hoe die koek gebakken gaat worden.
- Jos Otten: Nee ik ook nog niet, want die moet nog gemaakt worden.
- Marja Visser: Ik ben nieuw in dit gezelschap. Dit is natuurlijk een hele ingewikkelde kwestie. Maar we hadden ook nog tegoed dat Els Iping zelf aan het woord komt. Ik ga ervan uit dat van tevoren met haar is besproken dat deze brief er lag en dat deze discussie zou plaatsvinden. Zij moet ook de kans krijgen de eer aan zichzelf te houden. Kent Els de brief?
- Rogier: Die brief die is pas hedenochtend bij ons binnengekomen.
- Marja: Maar zij kent hem wel? Schorsen is misschien geen slechte zaak, maar dat zou betekenen dat je schorst tot nader order en dat je eerst met Els Iping overlegt, want haar positie is blijkbaar niet onomstreden. Het lijkt me niet zuiver om nu alleen maar te gaan stemmen.
- Rogier: Voordat Els weer wordt teruggeroepen wil ik toch nog benadrukken dat we alles rondom de eventuele schijn van belangenverstrengeling, en dat alles is helemaal niet zoveel, in het bestuur hebben besproken en besloten. Dus als de vergadering het hier niet mee eens is, dan trekken wij ons als bestuursleden dat aan. Het is niet zozeer Els die dan de verwijten treft, maar ons als bestuur.
- Marja Visser: Daarom denk ik ook dat het goed is dat het bestuur deze kwestie met Els bespreekt. En dan hetzij met een gezamenlijke reactie komt, hetzij apart. Maar die kans moet zij nu wel krijgen.
- Rogier Noyon: Punt 1 is dat we natuurlijk Els kunnen vragen in de vergadering. Maar ik zeg hier nogmaals bij dat ik hier het gevoel heb dat het bestuur ter verantwoording wordt geroepen, inclusief Dick Beumer, het besluit is door het bestuur genomen.
- Fred Kramer: Als ik heel eerlijk ben, bevreemdt het me dat Els hier niet bij zat, want er wordt over haar gepraat zonder dat zij kan reageren. Maar ik ben ervoor om Els erbij te vragen. En dan heb ik het gevoel, want natuurlijk is er ook door het bestuur met Els gesproken, dat na haar antwoord en eventueel nog een toelichting van het bestuur, alle argumenten voor en tegen wel zijn gewisseld en dat wij als ledenvergadering in staat zijn gewoon een oordeel te vellen. En dan ben ik het eens met Yellie, dan komt dat uiteindelijk neer op een stemming.
- Guusje ter Horst: Ik wou eigenlijk hetzelfde zeggen als Fred. Ik heb geen behoefte aan schorsing of overleg. Als we haar toelaten en haar vragen om haar kandidatuur toe te lichten en nog een aantal vragen te beantwoorden, is dat voor mij voldoende. Maar ik zou het inderdaad wel netjes vinden als we haar nu toelaten en vragen om haar kandidatuur toe te lichten en het is natuurlijk ook goed als zij weet dat daar vragen over zijn.
- Rogier: Ik zal haar even bellen om te vragen of zij nog een aantal vragen wil beantwoorden. En vervolgens haar verzoeken om weer weg te gaan, zodat de stemming kan plaatsvinden.
[Els Iping komt bij de vergadering.]
- Voorzitter: Wie van de leden wil aan Els een vraag stellen?
- Dingeman Coumou: Wat gesteld is door Dick Beumer, klopt het Els, dat jij de overwinning, die de VVAB net heeft behaald heeft aangaande de hoteluitbreiding aan de Amstel naast Carré, zou bagatelliseren en zou zeggen dat je eigenlijk helemaal geen reden ziet om daarmee verder te gaan?
- Els: In het geheel niet. Ik heb meteen gezegd dat ik het fantastisch vind dat nieuwe hoteluitbreidingen worden getoetst aan het hotelbeleid en niet alleen aan het bestemmingsplan. Nog voordat de VVAB haar overwinning boekte, heb ik hier naar aanleiding van de stukken die waren aangeleverd in het bestuur vragen over gesteld. Er waren toen stukken, waaruit bleek dat twee ranzige hotels werden samengevoegd tot één goed hotel. Het ene hotel zou worden omgevormd tot woningen, het andere tot een beter hotel. Dat was ons al eens verteld door Ilse Griek, toen we met een delegatie van het bestuur een bijeenkomst hadden met het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. Ik heb me hier verder niet mee bemoeid, want het was mijn dossier niet, maar wel in het bestuur een paar keer gevraagd: hoe zit het met die uitruil? Degene die de procedure voerde gaf toen aan dat hier helemaal geen sprake was van die uitruil, dus toen heb ik dit laten rusten. Tot er stukken waren waaruit bleek dat er wel sprake was van een uitruil, toen heb ik dit aan de orde gesteld. Waarom zijn we hier tegen of vinden we dit een goede ontwikkeling voor de stad? Dit staat los van dat ik het heel belangrijk vind, dat de rechter heeft gezegd dat de gemeente moet toetsen aan het eigen hotelbeleid. Dat vind ik een echte opsteker voor de VVAB, die we zeker kunnen gebruiken.
- Guusje ter Horst: Ik denk dat het heel erg helpt. Els, als jij zou zeggen of je in de toekomst, dus zeg maar in de komende bestuursperiode, verwacht dat er door één van je andere activiteiten, buiten je lidmaatschap van het bestuur van de VVAB, een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. Want dat is in feite waarop wordt getoetst.
- Els: Ik ben bijna 68 en ik heb sowieso geen enkel ding in de pijplijn in de binnenstad, maar áls ik lid blijf van de VVAB, dat hangt natuurlijk van deze vergadering af, dan ga ik me niet meer met hotels bemoeien, want daar heb ik nu echt m'n buik wel van vol. Ik heb altijd de hotelstop gepropageerd. Ik heb ingesproken en alles voorbereid samen met Hendrik Battjes, een ander VVAB-lid, hoe de bestemmingsruimte te beperken. Er kan eigenlijk geen vraag over zijn dat ik daar niet achter zou staan. Alleen als er geen bestemmingsplanwijziging nodig was, heb ik toegestemd bewonersavonden te leiden. Dus ik heb hier wel moeite mee, want bewonersavonden leiden vind ik sowieso belangrijk, bij welk onderwerp dan ook. Kortom: nee.
- Karin van Lier: Klopt het dan dat jij, behalve die bewonersvergadering leiden, helemaal niet hebt gewerkt voor hotels?
- Els Iping: Jawel, ik heb gewerkt voor het Bungehuis, voor ik lid werd van het VVAB-bestuur. Nadat ik was teruggetreden als stadsdeelvoorzitter waren er twee hotels, waaraan ik heb gewerkt. Van het Bungehuis heeft de stadsdeelraad – na mij, want ik had dat nooit geadviseerd – de bestemming gewijzigd om hier een hotel te kunnen realiseren. En vervolgens heeft het 'Soho house' de tender gewonnen om zich hier te vestigen. En daar heb ik ze bij geadviseerd. Mijn werk betrof voornamelijk het contact met de bewoners. Hetzelfde geldt voor het Paleis van Justitie. Dat moest ik toen nog als stadsdeelvoorzitter van Lodewijk Asscher aanwijzen als tophotel en dat heeft de stadsdeelraad in die tijd goedgekeurd. Zij hebben mij ook gevraagd te helpen. De VVAB heeft tegen beide hotels overigens geen procedure aangespannen, niet vóór mijn lidmaatschap van het bestuur en ook niet daarna.
- Karin van Lier: Betekent dit je tijdens je bestuurslidmaatschap niet hebt gewerkt voor hotels?'
- Els Iping: Jawel, voor het Renaissancehotel, dat heb ik in het bestuur gemeld.
- Karin: Waarom kleeft dat dan zo aan jou?
- Els: Vraag dat aan degene die het inbrengt. Ik heb van het bestuur toestemming gekregen om een bewonersavond te leiden, een goed geleide bewonersavond, waar voor- en tegenstanders allemaal aan het woord komen en niemand kan domineren. Overigens was het niet zo'n zware vergadering voor het Renaissance, anders dan ik ook zelf had verwacht, maar ik doe dat ook uit overtuiging. Ik vind het belangrijk om goede bewonersinformatie te geven en een goede avond te leiden.
- Jos Otten: Na Els gehoord te hebben hoef ik geen schorsing meer.
- Dick Beumer: Ik heb toch nog een vraag aan Els: Klopt het dat jij je absoluut niet hebt verzet tegen de verdere procedure met betrekking tot Amstel 107-111?
- Els: De procedure was in gang en ik heb me daar dus niet mee bemoeid, het lag bij de rechter te wachten op een uitspraak. Maar toen kwamen er allemaal stukken naar het bestuur, waarin sprake was van die uitruil. Dus hoe kan het dat wij hier eigenlijk tegen zijn, uiteindelijk? Achteraf is dit wel uitgelegd, het was in fasen … Ik heb die vraag gesteld, toen gewoon die procedure nog liep, maar daar had het niet mee te maken. Nu is het terugverwezen naar de gemeente en wachten we af, nu moet het hotel dat opnieuw motiveren voor de rechter. Maar mijn punt was eigenlijk alleen: moeten we ook niet kijken of het goed is voor de stad, als dit plan doorgaat. En mijn informatie kwam uit de stukken, die door de VVAB aan mij als bestuurder waren aangeleverd. Ik heb me verder niet, geen enkel moment, met de procedure bemoeid.
- Fred Kramer: In het kader van Amstel 107 zou ik nog willen toevoegen dat Els daar geen enkele functie vervult. Met andere woorden, waar het over gaat is gewoon een legitieme discussie binnen het bestuur over het hotelbeleid. In hoeverre 'nieuw voor oud' tot een ander oordeel zou kunnen leiden dan wanneer het volledig om een nieuw hotel gaat. Die discussie gaan we nu niet voeren, maar daar draait het om. Els mag daar natuurlijk haar opvatting over hebben en uiten. Dat heeft niets met belangenverstrengeling of schijnbare belangenverstrengeling te maken. Zij doet dat als bestuurder.
- Rogier Noyon: Je haalt me de woorden uit de mond, Fred, precies wat ik ook wou zeggen.
- Els Iping: Even voor de duidelijkheid: ik had geen enkele bemoeienis.
- Juliet Oldenburger: Ik moet toch wel opmerken, dat toen Els dat onderwerp agendeerde, de procedure nog liep. Zij heeft dit onderwerp opnieuw geagendeerd aan de hand van het verweerschrift van Aedes – de hotelontwikkelaar waarvoor zij eerder heeft gewerkt. En bovendien, dat er een juridische parallel is met het Renaissancehotel en dat ik eigenlijk vond, en dat heb ik ook tijdens de vergadering gezegd, dat het niet kies is om dit onderwerp nu ter sprake te brengen, juist ook vanwege die parallel. Stel dat wij die zaak bij Amstel 107 niet hadden gewonnen, dan zou dat ook van invloed zijn geweest op het Renaissancehotel. Ik heb daar eerlijk gezegd toch wel moeite mee gehad.
- Arnoud Noordam: Ik lees in het Jaarverslag dat over het Renaissancehotel nog geprocedeerd wordt. Ik heb van Els gehoord dat zij daar betrokkenheid bij heeft gehad, bij een soort openbare discussie. Ik zou graag nog horen: Heb je daar nog enige betrokkenheid bij? Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Is er nu nog een lopend project waarbij jij betrokken bent, buiten de VVAB om?
- Els: Behalve Renaissance?
- Rogier: Nee, ook bij Renaissance.
- Els: Ik geloof dat dat twee jaar geleden was, ofzo, daarna niet meer. En ik heb geen andere projecten in de binnenstad, eigenlijk helemaal niet meer.

De voorzitter geeft aan dat hij dit eigenlijk wel het moment vindt om toch nog een minuut stilte te houden i.v.m. de Februaristaking die vandaag wordt herdacht.

(Her)benoeming Dick van der Kroon en Guusje ter Horst

Na de minuut stilte worden achtereenvolgens Dick van der Kroon en Guusje ter Horst bij acclamatie tot bestuursleden benoemd, Dick voor een 5de termijn, Guusje voor haar 1ste termijn.
Over Els Iping en Fred Kramer wordt een anonieme stemming gehouden.
In de verkiezing rond Els Iping zijn in totaal 39 stemmen uitgebracht, waarvan 26 stemmen tegen haar herbenoeming, 11 voor en 2 blanco: Els is niet herkozen. In de verkiezing van Fred zijn 34 stemmen uitgebracht, waarvan 24 voor zijn herbenoeming, 10 tegen en 0 blanco: Fred is herkozen.
Wanneer Els merkt dat een meerderheid tegen haar herbenoeming heeft gestemd, geeft zij aan dat zij die uitslag accepteert en de vergadering verlaat.
De voorzitter merkt op dat hij in de toelichting die hij eerder heeft gegeven, duidelijk heeft gezegd dat dit een zaak was, waar het bestuur verantwoordelijkheid voor heeft genomen. Wij hebben geprobeerd integriteitskwesties zo goed mogelijk te behandelen. Wij hebben haar toestemming gegeven om een bewonersvergadering te leiden en bovendien dat zij vanaf nu geen enkele bemoeienis meer heeft en dat er dus ook geen schijn meer kan zijn van belangenverstrengeling. Ik concludeer dat de leden het hier niet mee eens zijn. Dit trek ik mij persoonlijk aan, dat betekent dat ik ook weg ben.
- Fred Kramer: Ik vind het heel goed van je dat je dat net verteld hebt zonder daar ook maar enige druk op te leggen, in die zin dat je bijna de leden zou chanteren. Maar het zou ook iedereen duidelijk geweest moeten zijn dat wij hier als dagelijks bestuur verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt dus ook voor mij, in die zin, Rogier, en ik doe een appèl op jou om je daarbij aan te sluiten, dat ik vind dat wij moeten uitspreken dat wij ons beraden op onze positie. Maar inhoudelijk ben ik het volstrekt met jou eens.
- Dick van der Kroon: Ik heb eerder een soortgelijke ervaring gehad, dat de integriteit van mijn persoon ter discussie werd gesteld. Het gevolg hiervan is dat ik ook aftreed. Het dagelijks bestuur heeft gefaald, het dagelijks bestuur trekt het boetekleed aan, het dagelijks bestuur is vertrokken.
- Yellie Alkema geeft aan dat zij zich ook terugtrekt uit de werkgroep Balans, aangezien zij niet in een werkgroep wil zitten waar Els geen voorzitter van is.
- Bas Vermeij wijst erop dat het hier geen motie van wantrouwen tegen het bestuur betreft of een motie van afkeuring.
- Betty Nijmeijer, bestuurslid, geeft aan dat zij een herbezinning op zijn plaats acht.
- Fred Kramer: Ik vind het besluit eigenlijk onacceptabel aangezien Els niet meer in een positie verkeert dat er nog sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Er is niet goed geluisterd of het is een motie van wantrouwen tegen Els. Ik zou haar bovendien niet willen missen als voorzitter van de werkgroep Balans.
- Guusje ter Horst, bestuurslid: Probeer nu geen andere uitslag te bewerkstelligen. Het is verstandig je eerst te beraden.
- In antwoord op de secretaris geeft de voorzitter aan dat hij dit voor de vorm wel wil doen, maar dat hij dit toch beschouwt als een stemming over hoe het bestuur met integriteitskwesties is omgegaan de afgelopen jaren.
- Pieter Zuidema: Ik wil eigenlijk verzoeken dat de overige bestuursleden nu geen verdere uitspraken doen.
- Dick van Kuijk, bestuurslid: Dit werd net beschouwd als een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, maar het is een verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. Wij zijn collectief verantwoordelijk en wij hebben collectief Els voorgedragen. Maar het lijkt mij zeer onverstandig dat wij nu collectief aftreden of deels collectief aftreden. Ik denk niet dat dat goed is voor de VVAB.
- Rogier Noyon: Het is een zaak waarvoor wij als bestuur verantwoordelijkheid hebben genomen: het bestuur heeft Els toestemming gegeven om hier op deze manier mee om te gaan. De leden zijn het hier dus niet mee eens.
- Arthur Verdellen: Laat het bestuur zich nu eerst beraden.
- Betty Nijmeijer stelt voor hier als bestuur snel over te praten, maar wel even het weekend er overheen te laten gaan.
- Gerlof Hoolwerf: Ik begrijp dat ik nu misschien heb gestemd voor het vertrek van de voorzitter. Dat was geenszins mijn bedoeling.
- Rogier Noyon: Toch heb ik dat in mijn verklaring nadrukkelijk aangegeven.
- Jos Otten: De stemming tegen de herbenoeming van Els dient geenszins opgevat te worden als een motie van wantrouwen tegen de zittende bestuursleden.

6. Rondvraag en sluiting

Er is een briefje binnengekomen van Pieter Zuidema waarin hij voorstelt de leden die in de binnenstad wonen een extra contributie te vragen voor het lobbywerk en de acties die de vereniging onderneemt ten bate van het behoud van het UNESCO-Werelderfgoed. Zuidema geeft echter aan dat hij zijn voorstel nu wil intrekken.
- Jos Otten vraagt of de VVAB als moedervereniging van de gevelstenenvereniging VVAG op wil komen van voor het behoud van de gevelstenenmuur in de St Luciensteeg bij het Amsterdam Museum.
- Walther Schoonenberg antwoordt dat de verbouwing van het Amsterdam Museum de komende tijd binnen de vereniging een belangrijk onderwerp zal zijn van discussie. Het probleem met de gevelstenenmuur is dat deze op een locatie staat waar het museum een nieuwe bouwmassa heeft geprojecteerd. Om de muur te behouden zal het museum de plannen moeten aanpassen.
- De secretaris geeft tenslotte aan dat hij iedereen zou willen oproepen om prudent te zijn met wat er vanmiddag is voorgevallen: 'Het hoeft niet nodig te zijn dit terug te lezen in de krant'.
- De voorzitter besluit de vergadering, waarbij hij aangeeft dat het bestuur zich op zijn positie zal beraden.

J.O.

Nagekomen bericht

Nadat op 25 februari j.l. is gebleken dat de Algemene ledenvergadering onvoldoende vertrouwen had in de wijze waarop het bestuur is omgegaan met de schijn van belangenverstrengeling van (kandidaat-)bestuurslid Els Iping, heeft voorzitter Rogier Noyon op de daaropvolgende bestuursvergadering d.d. 2 maart besloten hiervoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen en uit het bestuur te stappen. Het bestuur van de vereniging bestaat sindsdien uit: Fred Kramer (secretaris en waarnemend voorzitter), Dick van der Kroon (penningmeester), Guusje ter Horst, Dick van Kuijk en Betty Nijmeijer. Nog vóór de zomer zal een nieuwe Ledenvergadering worden georganiseerd waarop een nieuwe voorzitter kan worden gekozen.

(Uit: Binnenstad 301/302, jan./febr. 2021)

[ALV, 25 februari 2021]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.