Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 mei 2019 in de Vrijmetselaarsloge

Bericht van verhindering van Yellie Alkema en Hans Mensink

1.Opening

(Foto Wim Ruigrok)

Rogier Noyon, voorzitter van de vereniging, geeft eerst het woord aan Ruud van der Zeijs, die behalve lid van onze vereniging ook lid is van de Vrijmetselaarsloge. Van der Zeijs vertelt kort iets over en de geschiedenis van het gebouw en over de ‘Blauwe Tempel’, de ruimte waarin de vergadering plaatsvindt. De voorzitter opent vervolgens de vergadering en geeft aan dat het Beleidsplan – in tegenstelling tot wat de agenda aangeeft – vandaag niet zal worden vastgesteld; het is bedoeld als groeidocument. Daarnaast stelt hij voor om in deze vergadering ook de begroting voor 2020 vast te stellen. Mocht blijken dat er toch behoefte is om een extra Ledenvergadering te houden, dan gebeurt dat alsnog. Dit voorstel wordt overgenomen.

2. Notulen van de Extra Ledenvergadering 21 november 2018

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Algemeen jaarverslag 2018; toelichting door secretaris

Fred Kramer, secretaris, geeft een korte toelichting op het Jaarverslag.
- Het rode raam van de Oude Kerk heeft veel van onze aandacht en middelen gevergd. De VVAB is nu in afwachting van de behandeling van ons beroep bij de Rechtbank.
- De zaak over het Hotel Heinekenhoek op het Leidseplein heeft de vereniging in hoger beroep helaas verloren.
- Het verzet tegen de superhoogbouw in de Sluisbuurt loopt nog. Het bouwplan is strijdig met de gemeentelijke Structuurvisie, die op deze locatie niet voorziet in hoogbouw op zo grote schaal.
- Tuinhuis Herengracht 572: De VVAB volhardt in deze zaak vanwege de precedentwerking; de ‘onderkeldering’ van dit tuinhuis opent de weg naar betonnen kelderconstructies in het keurtuinengebied.
- Inzake Wijde Heisteeg 7 is de vereniging in afwachting van een nieuw bouw/restauratieplan.
- Roel Beugeling vraagt hoe het staat met de Oude Kerk. De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is om het overleg met de Stichting Oude Kerk (StOK), dat vorig jaar gestrand is naar aanleiding van de kwestie van het Rode raam, weer te hervatten. De VVAB streeft naar een gereguleerd overleg met de StOK, andere erfgoedorganisaties en mogelijk ook de kerkgemeenschap. Momenteel wordt er een ‘reglement van orde’ opgesteld om dit overleg in goede banen te leiden. De eerste bespreking zal gaan over de restauratieactiviteiten die nu plaatsvinden en de komende tentoonstelling in november. Roel Beugeling heeft een specifieke vraag over het houten binnenportaal voor de zuidertoegang, waardoor alle bezoekers over de middeleeuwse gebeeldhouwde grafzerk moeten lopen: is dit nu wel of niet tijdelijk? De voorzitter antwoordt dat dit nog niet duidelijk is, maar hopelijk wordt opgehelderd tijdens een van de komende gesprekken met de StOK. Walther Schoonenberg voegt hieraan toe dat de stichting tot Behoud van de Oude Kerk in een handhavingsverzoek heeft gevraagd de wanden te verwijderen.
- Jan Hesseling vraagt of we niet meer zouden moeten doen tegen het feit dat de handhaving in Amsterdam zo gebrekkig is. De voorzitter antwoordt dat het Beleidsplan eindigt met een passage over handhaving. Dit is een onderwerp dat eigenlijk voortdurend terugkeert op alle terreinen waar de vereniging zich mee bezighoudt. Betty Nijmeijer, voorzitter van de werkgroep Water, voegt daaraan toe dat de gemeente van plan is via een digitaal systeem de regels voor vervoer over water te handhaven, maar dat een dergelijk systeem eerst moet worden ontwikkeld. Vanaf de zomer zal er meer capaciteit beschikbaar zijn om op te treden.
- Het Algemeen Jaarverslag wordt bij acclamatie vastgesteld.

4. Financieel verslag

De penningmeester geeft aan dat er een negatief resultaat is van 15.000 euro. Dit komt door de proceskosten van 30.000 euro voor met name de rechtszaken van de Oude Kerk en de Heinekenhoek.
- Roel Beugeling vraagt wat de reden is dat er in de verantwoording over baten en lasten een uitsplitsing is gemaakt in de werkelijke secretariaatskosten en de opbrengst van de cursus, terwijl hij deze in de begroting niet meer terugvindt. De penningmeester antwoordt dat dit op verzoek van de leden is uitgesplitst in het financieel verslag. De begroting 2019 is reeds vastgesteld op de vorige vergadering. Hierin zijn de baten van de cursus wel apart opgenomen, maar zijn de lasten nog verwerkt in personeelskosten. Indien de vergadering dit wenst, neemt de penningmeester dit mee voor de volgende keer.
- Betty Nijmeijer vraagt extra aandacht voor ledenwerving, zij zou hier graag een geoormerkt bedrag voor opnemen. De voorzitter geeft aan dat hier nu niet in is voorzien en dat het bestuur ook geen concrete plannen heeft voor een ledenwerfactie of een nieuwe ledenwerffolder. Wel is voor de jaren 2018 t/m 2020 een verhoogd bedrag van € 4.600 opgenomen voor aanpassing van de website c.q. het ICT-systeem van de vereniging. Erwin Meijer merkt op dat de VVAB-website er, sinds deze geschikt is gemaakt voor mobiele telefoons en I-pads, heel fraai uitziet.
- Namens de kascommissie, die het afgelopen jaar bestond uit Pieter van der Laan, Gert Eijkelboom en hemzelf, doet Erwin Meijer verslag over het afgelopen boekjaar. De kascommissie heeft de kas steekproefsgewijs gecontroleerd en de financiële situatie van de VVAB gezond en in orde bevonden. Zij stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2018. De vergadering verleent het bestuur bij acclamatie decharge. De leden van de kascommissie worden herbenoemd voor het jaar 2019.

5. Bestuurssamenstelling

Er zijn dit jaar geen bestuursmutaties. Roel Beugeling vraagt naar het schema van aftreden van de bestuursleden: kan dit niet ergens worden gepubliceerd? De secretaris stelt voor dit toe te voegen aan het Algemeen Jaarverslag, dat op de website gepubliceerd zal worden. Aldus wordt besloten.

6. Bespreking beleidsplan

De voorzitter geeft nogmaals aan dat het beleidsplan niet zal worden vastgesteld, maar dat het bedoeld is als voortdurende uitnodiging aan de leden om hierover van gedachten te wisselen.
- Paul Hendriks spreekt zijn waardering uit voor de beleidsnotitie. Deze is breed opgezet en duidelijk. Hij wil nog enkele suggesties doen. Zou bij het onderdeel ‘Water’ niet toegevoegd kunnen worden: ‘Gestreefd wordt naar het verdwijnen of een geleidelijke vermindering van de woonboten’. Het beleid zoals nu verwoord lijkt een breuk met het voormalige beleid van de vereniging. Betty Nijmeijer, voorzitter van de werkgroep Water, geeft aan dat hier binnen de werkgroep divers over wordt gedacht. Wel is van belang dat het zicht op het water open wordt gehouden. De eis dat woonboten minimaal twee meter uit elkaar moeten liggen hangt hiermee samen [dit ontbreekt in het beleidsplan]. Indien de vereniging ook andere zichtlijnen open wil houden, moet zij concreet aangeven waar er woonboten zouden moeten verdwijnen. Ook heeft de VVAB aan de gemeente voorgesteld de welstandseisen voor woonboten te verbeteren.
- Als tweede doet Paul Hendriks het voorstel om in de tekst de afwijzing van (super) hoogbouw en de koppeling aan de gemeentelijke Structuurvisie te versoepelen. Zijns inziens wordt (super)hoogbouw ten onrechte en te algemeen afgewezen. Hij refereert aan het plan van Sjoerd Soeters voor de Sluisbuurt dat grote steun vond binnen de vereniging. Helaas zijn, aldus Paul Hendriks, andere zienswijzen in de vereniging niet aan de orde geweest. De voorzitter antwoordt dat het de vereniging niet uitsluitend om hoogbouw gaat. Ook de Structuurvisie, het gemeentelijk beleidskader, voorziet in enkele hoogbouwaccenten en -clusters [bij OV-knooppunten zoals Sloterdijk en Amsterdam Amstel]. Wij hechten ook aan het kleinschalige leefklimaat, de handhaving van zichtlijnen vanuit het centrum en aan de Amsterdamse traditie van het gesloten bouwblok. De vereniging vreest dat er de komende jaren een ring van hoogbouw rondom de stad verschijnt, waardoor de binnenstad als het ware tot Madurodam wordt gereduceerd. De voorzitter peilt de mening van de aanwezigen via hand-opsteken. De voorgestelde wijziging van het beleidsplan wordt afgewezen.
- Als laatste vraagt Paul Hendriks aandacht voor historisch verantwoorde nieuwbouw. In Amsterdam wordt historiserende nieuwbouw strikt afgewezen, terwijl daar in andere steden anders over wordt gedacht. Zou de discussie hierover bij gelegenheid niet op gang kunnen worden gebracht? Als voorbeelden noemt hij het herbouwde stadspaleis in Berlijn en een historisch plein in Potsdam dat volledig is teruggebracht. Els Iping, voorzitter van de werkgroep Balans, geeft aan dat dat de Amsterdamse binnenstad vooral vanwege de stedenbouwkundige structuur op de Werelderfgoedlijst van de Unesco is geplaatst en dat de Unesco heeft aangegeven dat het niet gewenst is dat er historiserend wordt gebouwd. Juist de gelaagde tijdsstructuur – met gebouwen van de zeventiende eeuw tot heden – maakt Amsterdam zo bijzonder. Walther Schoonenberg en Dick van Kuijk, voorzitter van de werkgroep Waakhond, geven aan dat dit toch iets genuanceerder ligt, wat ook blijkt uit het feit dat bouwwerken elders in Europa met Unesco-subsidie worden herbouwd. Volgens de Unesco is ‘pseudohistorische nieuwbouw’ inderdaad niet gewenst, maar de vraag is wat daar precies onder wordt verstaan. In ieder geval zijn reconstructie en nieuwbouw die past in de omgeving niet per definitie verboden. Het lijkt er sterk op dat de welstandscommissie dit strenger interpreteert dan feitelijk door de Unesco bedoeld. De secretaris geeft aan dat de gemeentelijke welstandsnota op dit punt op aandringen van de VVAB is aangepast in die zin dat historiserend bouwen niet wordt verboden. Het bestuur zal het voorstel om de discussie over historisch verantwoorde nieuwbouw te entameren meenemen. In eerste instantie lijkt het ook een geschikt onderwerp voor een borrel.
- Carla Ebbers heeft een vraag over het paragraafje over de keurtuinen. Zij zou deze passage graag aangevuld willen zien met ‘en ander cultuurhistorisch groen’, zoals bijvoorbeeld de iepen op de grachten. Het gaat niet alleen om de (private) keurtuinen, maar ook om de inrichting van de openbare ruimte. Het beleidsplan zal op dit punt worden aangepast.
- Hans Lurvink, oud-penningmeester, merkt op dat Boudewijn Oranje eens heeft gevraagd of VVAB-leden niet de ogen en oren in de binnenstad willen zijn in die zin dat zij aan de gemeente doorgeven wat er op de terreinen waar de VVAB zich mee bezighoudt niet goed gaat. Jos Otten stelt voor om bijvoorbeeld eens in de twee maanden in het blad te zetten of in de Nieuwsbrief een onderwerp op te geven, waar de vereniging aandacht aan wil besteden. Dit lijkt een goed plan dat het bestuur serieus wil overwegen.
- Peter Poelstra heeft een vraag over het Pact dat de VVAB heeft gesloten met AmsterdamCity. Komen deze instanties nog met enige regelmaat bij elkaar? Els Iping antwoordt dat zij eens in het kwartaal bijeen komen en streeft naar een updating van de tekst, een nieuw pact 2.0. Peter Poelstra vraagt ook in het Pact aandacht te besteden aan monitoring van de gesignaleerde problemen.
- Om de toeristenstroom (via Schiphol) in te dammen suggereert Mackie Meijer de VVAB te laten bepleiten de Haarlemmermeer weer onder water te zetten.
- Betty Nijmeijer geeft aan dat zij in het beleidsplan nog de mogelijke negatieve invloed mist van de verwachte Omgevingswet (2021).

7. Rondvraag

- Hans Tulleners wijst op de tentoonstelling die hij samen met Alex Weisman in de Amstelkerk heeft georganiseerd over Amsterdamse tuinhuizen binnen de Singelgracht. Deze is elke dag geopend tussen 10 en 5 uur. Vrijdag 31 mei zal er bovendien speciaal voor VVAB-leden een gratis rondleiding met wandeling langs tuinhuizen worden gegeven (aanvang 14.00 uur).
- Roel Beugeling vraagt waarom is deze bijeenkomst op zondag wordt gehouden. De voorzitter antwoordt dat hij op zaterdag in zijn winkel moet staan. Besloten wordt om een klein artikeltje in de volgende Nieuwsbrief of in Binnenstad te wijden aan de vraag of het wenselijk is Algemene ledenvergaderingen op zondag te houden.
- Tevens geeft Roel aan dat hij het betreurt dat er in de Jaarverslag geen specifieke aandacht is geschonken aan de werkgroepen. Hij stelt voor om volgend jaar de vertegenwoordigers van de werkgroepen weer tijdens de jaarvergadering aan het woord te laten.
- Thea Stornebrink vraagt of zij een aantal folders kan ontvangen om leden te werven.

8. Sluiting

J.O

(Uit: Binnenstad 295, nov./dec. 2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.