Notulen van de Extra Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

in de Oosterkerk op woensdag 21 november 2018

1. Opening door de voorzitter, Rogier Noyon. Hij deelt mee dat het bestuur voornemens is voortaan jaarlijks in het najaar een extra bestuursvergadering te houden, zodat de begroting kan worden vastgesteld voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking heeft.

2. Notulen van 25 mei 2018
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2018 (gepubliceerd in Binnenstad 287/288) worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Begroting 2018 en 2019
De voorzitter geeft aan dat de begroting 2018 op de laatste vergadering is vastgesteld, met uitzondering van de post Personele kosten. Deze post is nu verhoogd van € 66.000 naar € 68.000. Tevens deelt de voorzitter mee dat hij voorziet dat het niet gaat lukken dit jaar binnen de begroting te blijven, met name vanwege de proceskosten voor de Oude kerk.

De penningmeester licht toe dat voor de begroting 2019 als uitgangspunt is genomen dat de normale inkomsten voldoende zouden moeten zijn om de reguliere uitgaven te dekken. De kosten voor juridische processen die boven de begroting uitgaan, zullen geput worden uit de post Bijzondere baten.

Hoewel de vereniging groeit, zijn de inkomsten uit de ledencontributies voor 2019 gelijk gehouden aan 2018; een penningmeester dient altijd voorzichtig te zijn.
De voorziening voor dekking van de proceskosten is begroot op € 10.000 euro. Een vraag hierbij is hoe ver de vereniging moet gaan met procederen om het bouwplan voor het Leidseplein (Heinekenhoek) tegen te houden.
Er is nu € 200.000 in kas; dit is een hele mooie reserve, doorgaans wordt aangehouden tweemaal de contributie-inkomsten.
Roel Beugeling merkt op dat vorige week 1200 contributieherinneringen zijn uitgegaan, dat wil zeggen dat 40% van de leden nog niet had betaald. Het eerste contributieverzoek is uitgegaan in april en was gedrukt op de achterkant van het adreslabel van Binnenstad. Het versturen van de contributieverzoeken is inderdaad vatbaar voor verbetering. Volgend jaar zal het eerste contributieverzoek bij het eerste blad worden gevoegd, waarbij duidelijk wordt aangeven dat de contributiebrief is bijgesloten.

Roel Beugeling heeft tevens een vraag over de € 20.000, die zijn uitgegeven aan proceskosten. Hij vraagt aandacht voor het feit dat dit niet onbeperkt door kan gaan. Momenteel wordt er zo'n € 78.000 besteed aan personeelskosten. Aangezien we hiervoor twee jaar reserve nodig hebben, stelt hij voor het 'plukken' van de voorzieningenregeling te beperken tot tweemaal de personeelskosten. De voorzitter verzekert de vergadering dat het bestuur geen geld over de balk zal smijten. Toch wil hij dit voorstel niet als beleidsregel aannemen. Roel Beugeling vraagt waarom het bestuur dit niet als beleidspunt op wil nemen, want nu loopt het het risico dat dit onderwerp ieder jaar terugkomt.
De voorzitter geeft aan dat hij het niet erg vindt als hier elk jaar vragen over komen.

De begroting voor 2019 wordt bij acclamatie aanvaard.

4. Meerjarenraming 2019-2021
– Berry Groen heeft een vraag over de beleidsmedewerker en secretaris. Hij vraagt zich af of dit niet veel meer uren moeten zijn. De voorzitter geeft aan dat het bestuur Walther vooral wil inschakelen voor het voeren van rechtszaken (bezwaar- en beroepschriften) en het opstellen van beleidsstukken. Tevens geeft de voorzitter aan dat de taakbeschrijvingen ter informatie zijn bijgevoegd. Bestuurslid Dick Beumer voegt hieraan toe dat het niet zo is dat de Algemene Ledenvergadering over de aanstelling van personeel gaat. De werkgeversfunctie ligt bij het bestuur.
Berry Groen is het hier niet mee eens. Het begrote bedrag is bovendien wel erg weinig voor het werk dat wordt gedaan. De voorzitter antwoordt dat het bestuur meent dat dit de beste verdeling is. De personeelsleden hebben hier ook mee ingestemd.

5. Rondvraag:
– Hans Tulleners stelt voor om na afloop van de vergadering weer gezamenlijk te gaan eten.
– Robert Vreeken geeft aan dat hij veel contact heeft met de gemeentelijke en landelijke overheid, en tevens bedreven is in het 'binnenhalen' van geld en in het met behulp van sociale media vergroten van het ledenbestand. Hij biedt aan dit op ad hocbasis voor de VVAB te doen. De voorzitter belooft contact met hem op te nemen.
– Peter Poelstra deelt mee dat Yellie Alkema om gezondheidsredenen afscheid heeft genomen van de excursiecommissie. Hij wil Yellie graag heel hartelijk bedanken voor al haar inspanningen. Dit betekent ook dat er een vacature is in de excursiecommissie.

De voorzitter sluit de vergadering. De penningmeester geeft aan dat het drankje na afloop van de vergadering voor kosten van de vereniging komt.

(Uit: Binnenstad 292, mrt./apr. 2019)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.