Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VVAB d.d. 25 mei 2018 in de Zuiderkerk

1. Opening door Jacques de Smidt.
Jacques draagt het dagvoorzitterschap over aan Hans Lurvink, dagvoorzitter.

2. De notulen d.d. 13 mei 2017 worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. Algemeen jaarverslag
Fred Kramer presenteert het jaarverslag. Zie hiervoor behalve het Algemeen jaarverslag 2017 ook de 'Inleiding' van de secretaris n.a.v. het Jaarverslag 2017.
Aanvullingen op het jaarverslag door de werkgroepen:
- De voorzitter van de excursiecommissie, Peter Poelstra, wil de zeer gewetensvolle administrateur van die werkgroep, Aart Janszen, graag hartelijk danken voor zijn werkzaamheden. Dit naar aanleiding van het afscheid van de administrateur in november. Het streven van de werkgroep is om elke maand een activiteit te organiseren.
- Roel Beugeling betreurt het feit dat niet, zoals verzocht, elke werkgroep aan het woord gekomen is. Weliswaar zijn de werkgroepverslagen opgenomen in het Algemeen jaarverslag, maar een mondelinge toelichting tijdens de vergadering is achterwege gebleven. De meerderheid van de vergadering vraagt het bestuur een mondelinge presentatie op de ALV in het vervolg te stimuleren. Bijgevallen door Hans Tulleners merkt Roel Beugeling daarnaast op dat hij meer behoefte heeft aan gedachtewisseling en discussie. De laatste tijd lijken de leden op de borrels alleen nog bijeen te komen als gehoor.
- Els Iping, voorzitter van de werkgroep Balans, geeft n.a.v. van dit verzoek aan dat de werkgroep Balans op verschillende borrels heeft verteld wat de werkgroep heeft gedaan.
- Hans Tulleners vraagt de werkgroep wat zij van plan is te doen aan de onstuitbare stroom toeristen in de stad; 25 miljoen toeristen op 850.000 inwoners. Initiatieven als een verbod op touringcars in de stad, een verbod op de verhuur van hele woningen en kritiek op het programma-akkoord moeten het aantal toeristen verminderen.
- Jan Fraijman treedt af als voorzitter van de werkgroep Waakhond, maar zal wel lid blijven. De waardering voor hem is groot en hij ontvangt een bos bloemen als dank.
- Jos Otten merkt op dat meer dan de helft van de huidige leden lid is geworden na 2010. Jarenlang bleef het aantal leden op circa 1900 leden steken, inmiddels is dat gegroeid naar meer dan 3000.

Voorstel t.a.v. de nieuw in te stellen functie
Het ledental van de vereniging is de afgelopen jaren ink gegroeid, wat een te hoge werkdruk heeft opgeleverd voor de bureausecretaris, Walther Schoonenberg. Sinds 2015 wordt dan ook al gepraat over het aanstellen van een extra functionaris bij het bureau. Het voorstel is om die aan te stellen, waarvoor de kosten van € 20.000 op jaarbasis betaald zouden kunnen worden uit de pot Bijzondere baten. Het bestuur hoopt dat Walther Schoonenberg hierdoor meer tijd kan besteden aan procedures en wil zo een professionaliseringsslag maken.
- Roel Beugeling vraagt of er nu dus toestemming gevraagd wordt om tweemaal € 20.000 uit te trekken om Walther Schoonenberg te ontlasten. In 2017 is immers, zo blijkt uit het nancieel verslag, ook al € 20.000 uitgetrokken voor juridische hulp, die voorheen door Walther Schoonenberg zelf werd verleend. De secretaris licht toe dat het nieuwe bedrag van € 20.000 bedoeld is voor extra ondersteuning van het bestuur en dat de heer Schoonenberg dat tot op heden altijd op vrijwillige basis heeft gedaan, hoewel dit niet zijn eerste taak is. De nieuwe functionaris zal ook de contacten met de leden moeten onderhouden.
- Gert Eijkelboom wil naar aanleiding van de hoge werkdruk weten aan welke taken bij deze extra capaciteit wordt gedacht. De secretaris is van mening dat dit specieke onderwerp niet op een ALV thuishoort. Hendrik Kaptein vindt dat bij een verhoging van de bureaukosten van € 66.000 in 2017 naar € 74.000 in 2018 en vervolgens nogmaals een toekomstige stijging van € 20.000 toch ook een functiebeschrijving beschikbaar zou moeten zijn.
- Paul Hendriks uit zijn grote waardering voor de hoge kwaliteit van de werkzaamheden die geleverd worden door het secretariaat en is ervan overtuigd dat uitbreiding nodig is. Hij vraagt zich af of de werkzaamheden misschien anders kunnen worden ingedeeld en of bijvoorbeeld bemoeienis met de Sluisbuurt wel nodig is, ondanks het geleverde betoog van Sjoerd Soeters. De kerndoelstelling is immers de binnenstad. Hierop roept Hendrik Battjes in herinnering dat de VVAB al veel hoogbouw heeft tegengehouden en dat het noodzakelijk blijft dit proces te volgen. Hij oogst hiermee groot applaus. De secretaris antwoordt dat het nieuwe bestuur alert blijft op zijn kerntaken en prioriteiten en hierbij ook rekening zal houden met het beslag dat dit op de middelen legt.
- Herman Pinkse merkt op dat de zaken die hier nu als bestuursbeslissingen geponeerd worden de bevoegdheid van het bestuur overstijgen. Er moet duidelijk worden hoe dit allemaal bekostigd gaat worden en wat het bestuur voor ogen heeft met de structurering van een vereniging met een bureau. De vereniging moet niet op onherroepelijke wijze opgezadeld worden met een constructie zonder gefundeerd plan. Fred Kramer antwoordt hierop dat de ALV weliswaar de begroting vaststelt als hoogste orgaan en op die manier beslist over het eventueel aanwenden van extra middelen, maar dat de daadwerkelijke inrichting van het bureau aan het bestuur is.
- Roel Beugeling vindt de afstand tussen het bestuur enerzijds en de leden anderzijds ongewenst. Hij is het dan ook volledig eens met de opmerkingen van Herman Pinkse.
- Jaap Rehbock wil als lid graag kunnen meebeslissen over de functieomschrijving van de heer Schoonenberg, daar die in 2011 ook door de ALV is goedgekeurd. De secretaris stelt voor om hier een extra ALV over te organiseren. Dit voorstel vindt bijval bij Jenny Bierenbroodspot. Zij oppert de mogelijkheid om Walther Schoonenberg formeel een grotere taak te geven en zou als lid graag de mogelijkheid hebben om hem zelf te kunnen bevragen over welke taken hij wil behouden of afstoten. De consequentie van deze extra vergadering is dan wel dat er vandaag geen besluit genomen kan worden over een deel van de begroting. De secretaris stelt voor de vergadering te schorsen en eerst het nancieel verslag te behandelen. Deze discussie kan dan worden doorgeschoven naar het volgende agendapunt. Aldus wordt besloten. Het Algemeen jaarverslag wordt vastgesteld, met de clausule dat het voorstel dat betrekking heeft op de nanciële ondersteuning nog niet is geaccordeerd.

4. Financieel jaarverslag
Hans Lurvink, penningmeester, geeft aan dat het Financieel jaarverslag al het nodige stof heeft doen opwaaien. Geheel begrijpelijk, vanwege de extra kosten van € 20.000 ten behoeve van onder meer de Heinekenhoek, waartegen de vereniging zich heeft ingezet overeenkomstig de wens van de leden. Voorheen behartigden de advocaten Sebastiaan Levelt en Arnoud Noordam deze zaak in hun functie als bestuurslid, bijgestaan door Walther Schoonenberg, maar dit gaat om zo'n groot project, dat een advocatenkantoor in de arm werd genomen (Kennedy Van der Laan). Zij stelden een junioradvocaat voor, bijgestaan door een senior, zodat de zaak voor een bedrag van € 155 per uur kon worden geregeld in plaats van € 300 per uur. De kosten werden verantwoord geacht en betaald uit het fonds Bijzondere baten. De kosten voor het bureau betroffen € 66.000 loonkosten (2017), uitgegeven aan twee personeelsleden. De precieze verdeling van kosten is niet gegeven uit privacyoverwegingen voor de twee personeelsleden. De kascommissie heeft hier echter altijd inzage in.
Ten aanzien van het bureausecretariaat is gezocht naar een nieuwe weg, want als Walther onder deze druk blijft staan, stort het hele secretariaat in en is de vereniging vleugellam. De hogere lasten komen echter pas in 2019, 2020 en 2021 op de begroting. Het plan is om voorlopig per jaar € 20.000 vrij te maken voor de nieuwe functie. Als dit niet gebeurt, is de penningmeester bang dat de continuïteit niet wordt gewaarborgd en daar moet hij voor waken. Voor 2018 is slechts een kleine verhoging opgenomen, mocht er iemand dit jaar al beginnen
De kosten voor secretariaatsondersteuning (€ 20.000 p.j.) – toevallig dezelfde som als de in 2017 bestede kosten voor de processen – zullen niet vanuit de bijdragen van de leden worden betaald, maar vanuit de pot Bijzondere baten.
Verder merkt de penningmeester op dat het resultaat van de excursiecommissie iets hoger ligt dan het bedrag dat hij in zijn overzicht heeft opgenomen, doordat de post op kasbasis is. Er zijn dus al gelden in 2017 vooruit gestort ten bate van een excursie in 2018.
- Roel Beugeling vraagt of het klopt dat de nieuwe uitgave van € 20.000 voor de aanstelling van een secretariaatsmedewerker pas voor 2019 is begroot, zodat de begroting 2018 in principe kan worden goedgekeurd. De penningmeester bevestigt dat en vraagt of het alsnog nodig is de vergadering te schorsen. Dat is niet nodig.
- Hendrik Kaptein uit zijn complimenten voor onze penningmeester. Alles klopt; het ziet er schitterend uit, dus over de verslaglegging niets dan goeds. Helaas toch een negatieve kasstroom van € 30.000 en dat is forser dan het eerder genoemde bedrag van € 23.000. Het zijn niet alleen de advocatenkosten die hier de oorzaak van zijn. Daarom vraagt hij zich af of we niet uit eigen kring meer deskundigheid kunnen aantrekken. Inzake de Heinekenhoek hebben we voorlopig gewonnen, maar dit betekent slechts dat de stad gedwongen is om een nieuw besluit te nemen.
Over de begroting merkt hij op dat het boekjaar al een tijdje gaande is en hij ziet liever dat de begroting wordt vastgesteld voorafgaand aan het jaar waarop deze betrekking heeft. Hij stelt de vergadering voor de voorliggende begroting 2018 toch niet vast te stellen, in verband met de uitbreiding van het bureau. Hij vreest dat de kas wel heel snel leeg is als we de pot Bijzondere baten, behalve voor advocaten en tegenvallers, ook gaan aanwenden om een extra medewerker aan te stellen. Hij stelt voor hier nog eens goed over na te denken. De penningmeester meldt dat er in december 2017 een tweede aanmaning is uitgegaan. De betalingen hiervan zijn pas in januari 2018 binnengekomen en geboekt.
- Juliet Oldenburger (bureaumedewerker) geeft aan dat zij in het verhaal mist dat advocaat Arnoud Noordam voortijdig uit het bestuur is gestapt, mede omdat hij zich niet kon verdiepen in de komende Omgevingswet. Ten aanzien van de Heinekenhoek heeft hij toen geadviseerd een advocaat in de arm te nemen, juist omdat het zo'n grote zaak is en de andere partij zeker met een goede advocaat zal komen. Als Noordam niet uit het bestuur was gestapt, waren de advocatenkosten mogelijk toch minder hoog uitgekomen.
- Paul Hendriks geeft aan jarenlang bij de gemeente te hebben gewerkt op het terrein van ruimtelijke ordening. Ook heeft hij een ruime ervaring met juridische procedures. Hij is nu tien jaar lid van de VVAB en nog altijd buitengewoon verbaasd over de grote mate van kwaliteit en van de successen die door de vereniging worden geboekt. Denk daarbij aan het Binnengasthuisterrein, de brug bij het Amstelhotel et cetera. Zijns inziens kunnen de uitgaven niet zuiniger. De kwalitatieve voorbereiding is heel belangrijk, dus zijn advies luidt: ga hier vooral niet op bezuinigen en besteedt zaken die we zelf aan kunnen niet uit. Met heel weinig geld wordt heel veel bereikt.
- Hans Lurvink meldt dat Walther degene is die met name al deze zaken inhoudelijk voorbereidt. Het is de bedoeling dat er in het nieuwe bestuur ook weer een jurist zitting neemt, zoals voorgesteld zou dat Dick Beumer worden.
- Jaap Rehbock stelt voor om bij grote projecten als de Heinekenhoek aan grote charitatieve fondsen een bijdrage te vragen, dat kan in het kader van onze culturele doelstelling en de ANBI-status. Hans Lurvink vraagt of de heer Rehbock zelf ook bereid is om advies te geven.
- Jaap Rehbock geeft aan dat hij weliswaar een oud-kantoorgenoot van Sebastiaan Levelt is en de vereniging graag wil bijstaan, maar dat hij zelf onvoldoende op de hoogte is van planologische zaken. Dick Beumer geeft aan dat hij een soort juridische denktank aan zijn beoogde bestuurslidmaatschap wil koppelen. Met Govert Janssen heeft hij hier al over gesproken.
- Amardi Geerdink merkt op dat zij nauw betrokken is bij Wijde Heisteeg 7 en zelf in deze zaak advocatenkosten heeft gemaakt, die beduidend hoger liggen dan de bedragen die in verband met de Heinekenhoek zijn genoemd. Zijzelf geeft als juriste aan onder de indruk te zijn van de kwaliteit van de stukken die de VVAB heeft gemaakt. Bij de Wijde Heisteeg is van de kant van de VVAB geen externe advocaat betrokken geweest; Walther heeft dit nagenoeg alleen gedaan en ontvangt daarvoor groot applaus. Tegen grote advocatenkantoren procederen vergt echter zwaardere middelen.
- Roel Beugeling merkt op dat jaren voorheen gezamenlijk is afgesproken dat reguliere kosten ook uit reguliere inkomsten moeten worden betaald. Regulier voorkomende kosten moeten uit een sluitende begroting worden genancierd. De extra pot van € 150.000 is uitdrukkelijk niet bedoeld om kosten te dekken die jaarlijks terugkomen. Hans Lurvink oppert dat hij dit makkelijk rond kan maken door bij de inkomsten € 20.000 vrijval van de reserves mee te nemen en daar dan de kosten weer vanaf te halen'. Daarnaast merkt hij op dat Jos Otten als voorzitter altijd heeft gezegd dat de pot Bijzondere baten bedoeld is als oorlogskas. Nu het zodanig gebruikt wordt valt men erover. Oud-voorzitter Minne Dijkstra stelt voor het hier nu bij te houden, als de vergadering het daarmee eens is.

Verslag van de kascommissie
Pieter van der Laan brengt verslag uit van de kascommissie. Deze bestond het afgelopen jaar uit Gert Eijkelboom, Kees Heutenik en Pieter van der Laan. Gert Eijkelboom is niet bij de kascontrole aanwezig geweest.
- Pieter van der Laan geeft aan dat de penningmeester de jaarrekening heeft toegelicht en de gestelde vragen afdoende heeft beantwoord. De commissie heeft zich beperkt tot haar taak van de jaarlijkse controle van de nanciële verantwoording. Het gevoerde nanciële beleid is opnieuw van hoge kwaliteit, dus luidt het voorstel om het bestuur te dechargeren.
- Gert Eijkelboom tekent hierbij aan dat zijn handtekening niet onder het stuk staat. De boekhouding is weliswaar correct, maar de taak van de kascommissie gaat volgens hem ook over het gevoerde beleid. Op een aantal vragen heeft hij onvoldoende antwoord gekregen, met name ten aanzien van de advocatenkosten; het bedrag van € 20.000 vindt hij erg hoog. Zijn belangrijkste vraag is wat voor controlemechanisme er vooraf werd gehanteerd.
De penningmeester antwoordt hierop dat de begroting niet taakstellend is.
- Gert Eijkelboom vindt dat hij onvoldoende antwoord heeft gekregen op de vragen 'Wat als er nu € 80.000 aan deze zaak was besteed? Is hier a priori een bepaald budget voor gereserveerd? Is er scherp toegezien op de uitgaven?' Daar komt nog zijn vraag bij of er wel gebruik gemaakt is van de binnen het bestuur aanwezige inhoudelijk kennis, zoals Gerrit Vermeer die veel ervaring met het voeren van procedures en het behouden van monumenten heeft. Gert mist ten enen male in hoeverre er gebruik is gemaakt van die expertise. Zijn volgende vraag betreft de totaalpost voor de bureaukosten. Hij heeft gevraagd om de taakomschrijvingen van de beide bureaumedewerkers aangeleverd te krijgen.
De penningmeester geeft aan dat hij deze, in het kader van de aangescherpte privacywetgeving, niet per e-mail wil versturen, maar dat ze gewoon bij de stukken zaten die ter inzage aan de kascommissie zijn aangeboden.
- Gert Eijkelboom wil een pleidooi houden voor meer transparantie en weten waar het geld precies aan gespendeerd is. De penningmeester merkt op dat het jammer is dat Gert niet bij de kascontrole aanwezig was. Daarbij komt dat hij de indruk heeft dat er een aantal zaken zijn, waarin toch Eijkelbooms persoonlijke opvatting doorklinkt. Hij geeft aan dat de kascommissie volgens de statuten uit twee personen bestaat en dat de handtekeningen van slechts twee kascommissieleden zijns inziens voldoende zijn om het nancieel verslag goed te keuren.
- Erwin Meijers (voormalig kascommissielid) merkt op dat Eijkelboom wel een erg ruime taakopvatting van een kascommissie heeft. Hij geeft aan dat de kascommissie niet is bedoeld om het gevoerde beleid te controleren. Het gaat om de controle van de uitgaven, de rest is aan de vergadering. De penningmeester merkt op dat de kascommissie in het verleden weliswaar ook wel aanbevelingen heeft gedaan, die vaak zijn opgevolgd, maar dat deze los staan van de kascontrole.
Hendrik Kaptein citeert uit de statuten 'de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur' Hij laat de conclusie verder aan de vergadering over. De penningmeester geeft aan dat hij op basis van het verslag van de kascommissie toch wil voorstellen om het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurt bij acclamatie en de vergadering wordt voortgezet.
Kees Heutenik treedt uit de kascommissie. In zijn plaats wordt Erwin Meijers benoemd. Over de Begroting 2018 geeft de penningmeester aan dat het bestuur het commentaar zal meenemen en belooft hij dat er voor de komende jaren een meerjarenbegroting zal komen.

5. Bestuurssamenstelling
De penningmeester geeft aan dat er verschillende vacatures zijn ontstaan. Aftredend zijn Hans Lurvink en Gerrit Vermeer, vanwege het verstrijken van de termijn volgens het rooster. Arnoud Noordam is tussentijds teruggetreden en Jacques de Smidt treedt nu ook vervroegd uit het bestuur. Het DB, met name Fred Kramer en Els Iping, heeft gesprekken gevoerd met verschillende personen, die zich als bestuurslid hadden aangemeld. Op grond hiervan zijn de voorgestelde kandidaten uitgekozen.

De dagvoorzitter geeft eerst het woord aan Rogier Noyon, de beoogde nieuwe voorzitter. Hij vertelt dat hij een geboren en getogen Amsterdammer is, een winkelier en een kleine middenstander in het centrum. Aan der lijve ondervindt hij allerlei problemen die daarmee gepaard gaan, maar dat is waarschijnlijk niet de reden dat het bestuur hem nu als voorzitter voordraagt. Hij is afgestudeerd als socioloog en is wetenschappelijk medewerker geweest aan de UvA. Hij heeft een onderzoeksbureau gehad voor volkshuisvesting, is in de directie van een woningbouwvereniging gekomen, heeft in allerlei besturen en redacties gezeten en zelfs vier jaar in stadsdeelraad Centrum. Hij is al 40 jaar lid van deze vereniging.
Rogier wordt bij acclamatie benoemd in de functie van voorzitter.

Betty Nijmeijer wordt voorgesteld als bestuurslid voor de werkgroep Water. Ook zij is Amsterdammer en al zeven jaar lid. Ze heeft een aantal activiteiten georganiseerd, waaronder het laatste VVAB-verkiezingsdebat. Zij volgde haar opleiding Sociale wetenschappen aan de VU en heeft managementervaring in de AGGZ. Ze heeft een eigen bedrijf in mediation en advies, en heeft eerder ook een winkel gehad in antieke volkskunst (Spiegelstraat). Ze heeft aan de PAN meegedaan, maar ook bestuurservaring -– 'Blik op de toekomst', analyse gebiedsplannen, Grote Binnenstadsdebat. De werkgroep Water, waar zij voorzitter van wil worden, heeft momenteel twee nota's in behandeling over passagiersberoepsvaart. Belangrijk is de nota Welstand op het water.
Zij streeft naar een plezierige en open manier van samenwerken in het bestuur. Verder wil ze de mogelijkheid van crowdfunding onderzoeken en misschien een symposium organiseren in het kader van de Unesco.

Dick Beumer is jurist, gespecialiseerd in bestuursrecht, en heeft veel les gegeven. Hij is sinds een jaar lid, maar direct lid geworden van de werkgroep Waakhond samen met Dick van Kuijk. Hij heeft criteria opgesteld ('referentiekader') om bouwaanvragen te beoordelen en een procesbeschrijving gemaakt. Hij geeft aan dat hij onder de indruk is van Walther, die eigenlijk econoom en architectuurhistoricus is, maar daarnaast een voortreffelijk kennis van juridische zaken heeft.
Dick is nu nog secretaris van de werkgroep Water, maar hij zalop termijn een nieuwe steungroep Juridische zaken oprichten. Hij ziet een enorme druk op de binnenstad en omschrijft dat als een soort 'Scylla en Charybdis'- dilemma. Een aanzienlijk deel van de inkomsten komt van het toerisme. Er wordt gestreefd naar een nauwere samenwerking van de werkgroepen Waakhond, Water en Balans.

Dick van Kuijk is vandaag niet aanwezig, omdat hij een kleine operatie moet ondergaan, maar de voormalige voorzitter van de werkgroep, Jan Fraijman, geeft aan dat hij een heel bekwame kracht is en van wezenlijk belang als trait d'union tussen de werkgroep en het bestuur.
De voorgestelde bestuursleden worden alle drie bij acclamatie benoemd.
- Roel Beugeling merkt op dat hij in de Uitnodiging van 25 maart jongstleden las dat er tevens gezocht is naar een adviseur communicatie. Hij vindt dat als we nu ergens behoefte aan hebben, dat wel een deskundige op dat gebied is. Hij zou dit onderwerp graag een keer apart geagendeerd zien voor een borrel.

Dankwoordje
- Hans Lurvink bedankt Jacques de Smidt. Wat Jacques vooral in het bestuur heeft ingebracht is om te discussiëren vanuit een positieve grondhouding.
- Els richt een woordje aan Hans Lurvink. Hij laat de vereniging in goede handen achter.

6. Rondvraag
- De nieuwe voorzitter merkt op dat hij op de eerstvolgende borrel graag iets wil vertellen over zijn kijk op de stad.
- Gert Eijkelboom geeft aan dat vandaag de nieuwe privacywet is ingegaan. Walther antwoordt dat er sinds vandaag een disclaimer hierover op de website staat.
De vergadering wordt gesloten.

J.O.

foto's: Wim Ruigrok

(Uit: Binnenstad 287/288, mei/aug. 2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.