Aankondiging en agenda van de ALV 2018

Vrijdag 25 mei 2018, 16.00 uur
Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72 te Amsterdam

Zaal open vanaf 15.30 uur

16.00-17.30 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

 1. Opening
 2. Vaststelling van de notulen van de ALV van 13 mei 2017, gepubliceerd in Binnenstad 282/283, zie ook: [Agenda 2017]
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag 2017: toelichting door de secretaris. Aansluitend worden de werkgroepen in de gelegenheid gesteld een of meer punten kort toe te lichten.
  [Algemeen verslag 2017] (PDF-bestand)
 4. Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018: toelichting door de penningmeester;
  Verslag van de kascommissie;
  Vaststelling van het financieel verslag en dechargeverlening.
  [Financieel verslag 2017] (PDF-bestand)
 5. (Her)benoeming leden van de kascommissie
 6. Bestuurssamenstelling
  a. Binnen het bestuur zijn verschillende vacatures ontstaan, door tussentijds aftreden of het verstrijken van de zittingstermijn. Door het dagelijks bestuur zijn gesprekken gevoerd met tien kandidaten waarvan er vier worden voorgedragen: Rogier Noyon als voorzitter, Dick Beumer als bestuurslid 'juridische zaken', Dirk van Kuijk als bestuurslid 'waakhond/erfgoed' en Betty Nijmeijer als bestuurslid 'water'. De voorgedragen kandidaten zullen zich kort aan u voorstellen, waarna de ALV gevraagd wordt akkoord te gaan met de voordracht.
  Log in met uw account om de achterliggende documenten te bekijken.
  b. Dankwoord aan de oud-voorzitter en oud-bestuursleden.
 7. Rondvraag en sluiting

17.30-19.00 uur: Afsluitende borrel

(Uit: Binnenstad 286, maart/april 2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.