Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 mei 2017 in de Oosterkerk

Aanwezige bestuursleden: Jacques de Smidt-vz., Fred Kramer-secr., Hans Lurvink-penn., Els Iping, Dick van der Kroon, Arnoud Noordam, Gerrit Vermeer; tevens: Walther Schoonenberg (bureausecretaris) en Juliet Oldenburger (bureaumedewerker – notulen). Verhinderd: Yellie Alkema.

1. Opening. Jacques de Smidt opent de vergadering. Hij is onder de indruk van de locatie en kondigt aan dat David Mulder, bestuurslid van de stichting Oosterkerk, na de vergadering een verhaal zal houden over het gebouw.

2. De notulen van de ALV van 28 mei 2016 worden vastgesteld, met inachtneming van de volgende wijziging: de naam van Betty Nijmeijer was niet juist gespeld (onderaan 2de kolom, pag. 1). Tevens is er een fout geslopen in de nummering van de agendapunten. N.a.v.: Herman Pinkse merkt op dat de VVAB-Nieuwsbrief mogelijk een grotere potentie heeft. Els Iping vraagt aan hoeveel leden deze nu wordt gestuurd. Walther Schoonenberg antwoordt dat iets meer dan de helft van de leden momenteel de digitale Nieuwsbrief ontvangt. Niet iedereen beschikt over een e-mailadres, maar buiten dat willen zij die wel over e-mail beschikken de Nieuwsbrief niet altijd elke maand ontvangen. Elk nieuw lid kan dat aangeven – bestaande leden overigens ook. We weten dus steeds beter wie wel of geen Nieuwsbrief wil ontvangen.

3. Financieel verslag 2016
Hans Lurvink, penningmeester, geeft een toelichting bij het financieel jaarverslag. Omdat de kosten momenteel stijgen, is vorig jaar besloten de contributie te verhogen. Het ledenbestand is min of meer gelijk gebleven; de Vereniging heeft momenteel iets meer dan 3000 leden.
Daarnaast geeft hij aan dat het bureau eigenlijk versterking nodig heeft, hetzij van een vaste medewerker, hetzij van vrijwilligers.
Het resultaat van dit jaar is ongeveer gelijk aan dat van het jaar daarvoor. Doordat er in 2016 een dubbelnummer van Binnenstad is verschenen, is er minder geld uitgegeven aan portokosten en doordat Walther zelf veel processen heeft gevoerd, vallen ook de proceskosten mee. Daarnaast is er een behoorlijke reserve, aangezien de Vereniging een grote nalatenschap heeft gekregen.
Roel Beugeling doet verslag van de kascommissie, die het afgelopen jaar bestond uit Kees Heutenik, Pieter van der Laan, Gert Eijkelboom en hemzelf. Hij geeft aan dat de penningmeester niet kon ingaan op de vraag naar de uitsplitsing van een bepaalde post, m.n. de huisvestingskosten in relatie tot de stichting Diogenes. De bovenwoning van het Aalsmeerder Veerhuis staat momenteel leeg, mogelijk heeft dit gevolgen voor de Vereniging. De VVAB betaalt geen huurkosten; hierdoor bestaat er ook geen formele relatie met de verhuurder. De kascommissie beschouwt het formeel niet als haar taak om zich hiermee te bemoeien, maar wil toch graag opmerken dat de huisvesting hierdoor onzeker is.
De penningmeester geeft aan dat er nu een nieuw vijfjarig contract is gesloten met de stichting Diogenes, waarin de relatie formeel is vastgelegd. Daarnaast is de bovenwoning inmiddels verhuurd. T.a.v. de concrete cijfers over het boekjaar 2016 geeft Roel Beugeling aan dat de cijfers uitstekend in orde zijn en van hoge kwaliteit. De kascommissie heeft steekproefsgewijs een aantal posten bekeken, en deze waren geheel in orde. De kascommissie stelt daarom voor om het bestuur decharge te verlenen. Aldus wordt besloten. Tevens wordt de begroting voor 2017 goedgekeurd.
Hans Lurvink geeft aan dat Roel stopt als kascommissielid en bedankt hem voor zijn inzet. Roel heeft zich altijd heel goed ingezet; hij was kritisch, maar vanuit een goed hart. Hij wordt opgevolgd door Gert Eijkelboom die vorig jaar al tot de kascommissie is toegetreden.

4. Fred Kramer: Algemeen jaarverslag
Fred Kramer houdt een verhaal op basis van het door Walther opgestelde Algemeen jaarverslag. Mede op aandringen van de VVAB zijn er in de binnenstad nu een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld en na jarenlange inzet krijgt het Open havenfront nu eindelijk vorm. Daarnaast blijft er natuurlijk het constante gevecht voor het behoud van monumenten, zoals tegen de sloop van Wijde Heisteeg 7 en de sloop van het 18de-eeuwse interieur van Keizersgracht 318, opgemerkt door een oplettend lid van onze vereniging. T.a.v. het terrassenbeleid merkt de secretaris op dat er eigenlijk te weinig toetsingsgronden zijn, waarop de Vereniging zich kan beroepen. De VVAB heeft nu met hulp van een extern advocatenkantoor beroep aangetekend tegen het terras van café De Staalmeesters op de hoek van de Staalstraat en de Kloveniersburgwal. Over de voorgenomen hoogbouw in de Sluisbuurt is het bestuur voornemens een discussiebijeenkomst te organiseren. [Inleiding Fred Kramer]

Vragen:
Roel Beugeling merkt op n.a.v. pagina 5, onder het kopje ‘Uit de vereniging’, dat hij tot zijn spijt de opmerking moet maken dat door de tekst de indruk wordt gewekt dat tijdens de Zuiderkerkborrel geanimeerd wordt gediscussieerd. ‘Velen van ons ontberen echter de discussie, zoals die tot enkele jaren geleden gebruikelijk was’. Daarom stelt hij voor om ‘geanimeerde discussies’ in de 5de regel van de tekst te vervangen door ‘geanimeerde informele discussie na afloop van de voorafgaande lezing’. Vaak bestaan de borrels meer uit een lezing met een borrel na afloop, maar de discussie naar aanleiding van actuele onderwerpen waar de Vereniging zich mee bezighoudt, wordt node gemist. Hij vindt het jammer dat mevrouw Alkema er nu niet is, want tijdens een van de borrels heeft zij aangegeven dat het een wens van het bestuur is om tijdens de borrel niet te discussiëren. De borrel moet zijns inziens informeler worden of worden aangekondigd als een verplichte lezing. Het bestuur geeft aan dat het zich niet herkent in de opmerking dat het geen discussie wil entameren. De voorzitter geeft wel aan dat het ene onderwerp zich meer voor discussie leent dan het andere. Het bestuur zal bekijken hoe het hier verandering in kan aanbrengen.
De aanpassing aan het Jaarverslag is akkoord. Het wordt bij acclamatie vastgesteld.

De voorzitter neemt de gelegenheid te baat om afscheid te nemen van een aantal werkgroepsleden. Johan de Wolf is ongeveer vijf jaar geleden lid geworden van de werkgroep Waakhond, de afgelopen vier jaar heeft hij hiervoor het secretariaat gevoerd. Deze werkgroep heeft de grote verantwoordelijkheid om de verbouwingsaanvragen die wekelijks op het stadhuis binnenkomen te beoordelen. Daarnaast is Johan ook lange tijd lid geweest van de excursiecommissie. De voorzitter bedankt hem zeer voor zijn inzet en overhandigt hem een mooie bos bloemen. Ook Josine van der Voort neemt afscheid, als voorzitter van de excursiecommissie. Zij is vandaag niet aanwezig, maar heeft jarenlang met grote bevlogenheid aan deze commissie leiding gegeven, waarvoor hij haar namens de vereniging van harte wil bedanken.

5. Statutenwijziging
De secretaris heeft nog een opmerking over de statutenwijziging van vorig jaar. Toen is besloten dat het bestuur bevoegd is om, i.p.v. een bestuurslid, een contactpersoon in een commissie/werkgroep aan te wijzen. Verwerking in de Statuten heeft toen niet plaatsgevonden. Deze wijziging (van art.10.1) wordt alsnog opgenomen in de Akte van wijziging en luidt als volgt (na de 1e zin): “In iedere commissie of werkgroep wordt een bestuurslid benoemd. Het bestuur kan daar in voorkomend geval van afzien. Alsdan wijst het bestuur een contactpersoon aan”.
De vergadering ging ook akkoord met een tweede wijziging, maar die lag niet woordelijk voor. De bedoeling was duidelijk: naast het bestuur zijn ook ’50 leden gezamenlijk’ voortaan bevoegd om een bestuurslid ter benoeming voor te dragen. Deze wijziging (van art.4.3), ook op te nemen in de acte van wijziging, ligt in deze vergadering ter bekrachtiging voor: “Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. Het bestuur, alsmede vijftig leden gezamenlijk, zijn ieder bevoegd een voordracht voor de benoeming op te stellen. De voordracht is niet-bindend.”
De vergadering gaat hiermee akkoord. De secretaris zegt toe over werkwijze en statutenwijziging een stukje te plaatsen op de site van de VVAB (zodra het verslag er is). Op verzoek van Roel Beugeling zal dat ook worden aangekondigd in de Nieuwsbrief.

6. Bestuurssamenstelling
Yellie Alkema, Els Iping, Fred Kramer en Dick van der Kroon worden bij acclamatie herbenoemd als bestuursleden.
Roel Beugeling vraagt om het rooster van aftreden bekend te maken. Dit kan mogelijk gewoon via de website.

7. Rondvraag
- Herman Pinkse wil graag de aandacht van het bestuur vestigen op het verkeersaspect in de binnenstad. ‘Voetgangers zijn tegenwoordig aan de heidenen overgeleverd.’ Hij is van mening dat de gemeente te weinig aandacht voor hen heeft. Nu overal in de stad terrassen verschijnen, zou de gemeente allereerst de minimale voetgangersbreedte vast moeten stellen. Daarnaast is er een hele groep nieuwe verkeersdeelnemers, zoals de bedrijfsauto’s van pakketjesbestellers. Er moet dus zo snel mogelijk worden gezocht naar hanteerbare uitgangspunten. Els Iping geeft aan dat werkgroep Balans om privatisering van de openbare ruimte tegen te gaan onderscheid maakt tussen publiek en commercieel belang. Volgend jaar is het verkiezingsjaar. Het is belangrijk om onze aandachtspunten over het voetlicht te brengen en de politiek hierbij te betrekken. De huidige wethouder heeft een tamelijk revolutionaire nota opgesteld, waarin fietsers en voetgangers de prioriteit hebben, maar hier merken we nog weinig van.
- Truus Dekker vraagt waarom er zoveel haltes van bussen en trams zijn opgeheven. Waarom? Omdat er nu touringcars staan. Kan de Vereniging daar niet iets tegen doen?
- Feike van Kammen stelt voor het laden en lossen – ook van private partijen – aan bepaalde tijden te binden.
- Thea Van der Linden merkt op dat dergelijke oplossingen alleen kunnen worden bereikt met een betere handhaving. Op de Haarlemmerstraat is nu een aantal zebrapaden gemaakt, maar geen fietser trekt zich hier iets van aan.
- Henk Pauwels geeft aan dat er een integrale aanpak nodig is en een wijziging van attitude. Hij komt net uit Stockholm, en het was een verademing om daar door de stad te lopen. Misschien kan de VVAB een visie neerzetten?

De voorzitter antwoordt dat hij deze punten meeneemt en dat het bestuur zich zal buigen over de vraag wat het in dezen kan doen. Als er verder geen vragen zijn, zou hij de vergadering graag willen sluiten. Na een kwartiertje pauze zal David Mulder nog een presentatie geven over de geschiedenis van het gebouw.

J.O

(Uit: Binnenstad 282/283, juli/augustus/september/oktober 2017)

[Agenda]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.