Geluidsoverlast van evenementen

Evenementenbeleid in revisie

Het gemeentebestuur werkt hard aan de herziening van het evenementenbeleid. De burgemeester peilde in februari de mening van bewoners en exploitanten in een ambtswoninggesprek [1], in juli heeft de gemeenteraad de grondslagen voor het nieuwe beleid vastgelegd [2], in het najaar is onderzoek gedaan naar de beleving van evenementengeluid door het publiek en de bewoners [3], en inmiddels hebben de stadsdelen hun locatieprofielen herzien.

Over een paar maanden volgt een raadsbesluit met o.a. nieuwe geluidsnormen, waarna de nieuwe reglementen in het voorjaar in werking zullen treden [4]. Een nieuwe lente en een nieuw evenementengeluid! Inmiddels heeft ook de VVAB niet stilgezeten. Er is bijvoorbeeld overleg geweest met ambtenaren en met deskundigen van buiten het gemeentelijke circuit en tijdens de Europride en het Jordaanfestival zijn in samenwerking met wijkcentrum d’Oude Stadt eigen geluidsmetingen uitgevoerd. Een en ander heeft geresulteerd in een uitgewerkt advies aan de burgemeester [5]. Naar verwachting zullen de gangbare geluidsvolumes omlaag worden gebracht, maar het is de vraag hoe ver men daarbij zal gaan. Tijd voor een tussenstand.

Popconcert op de Dam met het Koninklijk Paleis en de Nieuwe Kerk als decorstukken (foto Wim Ruigrok)

De huidige situatie

Exploitanten van evenementen geven de voorkeur aan harde muziek, terwijl veel bewoners daar vanwege de hinder heel anders over denken. In het vergunningenbeleid tracht de gemeente tegemoet te komen aan de wensen van de exploitanten zonder de bewoners daarbij tekort te doen; een onmogelijke opgave. Het vergunbare geluidsniveau op het podium wordt afgeleid van de aard van het concert, zoals een kleinschalig live optreden, een live popconcert of een grootschalig pop-, dance- of jazzfestival [6]. Daarbij is het uitgangspunt dat bij elke muzieksoort een kenmerkend aantal decibels hoort dat minimaal vergund moet worden om de muziek goed tot zijn recht te laten komen. Om dat ideaal te realiseren wordt hardere muziek met bijbehorende zwaardere bastonen toegestaan naarmate het evenement meer bezoekers trekt of plaatsvindt in smallere straten en wordt het geluidsniveau op het podium bij popconcerten op een andere manier gemeten dan bij muziek die minder hard klinkt [7]. Dit even gecompliceerde als ondoorzichtige stelsel levert in het Centrum podiumwaarden op van ongeveer 90 decibel en daarbuiten soms zelfs 135 [8], terwijl gevelbelastingen worden toegestaan van 70, 75, 80, 85 of 90 decibel [9]. Opmerkelijk, want als de één recht heeft op een tamelijk goede bescherming tegen dit type geluidsoverlast, waarom moeten anderen dan genoegen nemen met ernstige tot zeer ernstige geluidshinder? Welnu, dat is omdat een hoog geluidsniveau aan de bron belangrijker wordt geacht dan het welzijn van omwonenden, althans totnogtoe.

Voorstel voor drie criteria

De VVAB adviseert een stelselwijziging waarbij de vergunde bronwaarde niet langer afhangt van zaken als de soort muziek, het aantal toehoorders of de breedte van straten en grachten, maar uitsluitend van de volgende drie criteria:

  • de spraakverstaanbaarheid binnen de woning,
  • de nachtrust van de bewoners,
  • het risico op gehoorschade van het publiek.
De VVAB vraagt voor alle locaties ijkpunten op twee posities, namelijk aan de bron en op de gevel. Metingen op zekere afstand van de bron geven slechts een vage indicatie van het geluid dat op de gevel afstraalt en bieden omwonenden geen zekerheid. Het criterium voor spraakverstaanbaarheid is onafhankelijk van de locatie en levert dus één standaard aantal decibels op voor alle locaties in Amsterdam. Het risico op gehoorschade is evenmin afhankelijk van lokale omstandigheden, zodat ook uit dát criterium een standaard aantal decibels voor alle locaties voortvloeit. Zodoende worden al die verschillende decibelwaarden aan de bron en op de gevels teruggebracht tot slechts twee algemeen geldende maxima. Op veel locaties staan de luidsprekers echter zo dicht op de gevels dat de gevelbelasting maar heel weinig beneden het luidsprekerniveau ligt. Denk daarbij aan smalle straten in de binnenstad, zoals de nog geen tien meter brede Wolvenstraat met zijn twee evenementen op Koningsdag. In die gevallen moet het brongeluid neerwaarts worden bijgesteld om de maximale gevelbelasting niet te overschrijden en moet het verband tussen beide per locatieprofiel wetenschappelijk worden vastgesteld, rekening houdend met zaken als terreinverharding en de aanwezigheid van water.

Spraakverstaanbaarheid

De VVAB geeft in haar advies aan de burgemeester ook de maximale aantallen decibels weer die uit de drie criteria voortvloeien, gebaseerd op algemeen erkende normen en wet- en regelgeving. Zo is de voorgestelde bovengrens voor spraakverstaanbaarheid ontleend aan artikel 2.41 van de Algemene Plaatselijke Verordening of APV [10]. Dat artikel geldt onder meer voor ééndaagse evenementen waarvoor geen vergunning nodig is, maar is bijvoorbeeld ook van kracht voor centrumlocaties waarvoor geen locatieprofiel bestaat; ook daar kunnen namelijk evenementen worden vergund [11]. Om de spraakverstaanbaarheid in omliggende woningen te waarborgen mag het geluidsniveau binnenshuis volgens de APV niet hoger zijn dan 50 decibel, waaruit toch wel duidelijk blijkt dat de gemeente die grenswaarde erkent. De APV rekent met een gemiddelde gevelisolatie van 20 decibel, wat de maximale gevelwaarde op 50 + 20 = 70 decibel brengt [12]. Aangezien de helft van alle woningen per definitie lager scoort dan het gemiddelde pleit de VVAB ervoor om een gevelisolatie van 15 decibel te hanteren, wat tot een vergunbare gevelwaarde van 50 + 15 = 65 decibel leidt. Die waarde komt in de locatieprofielen van de binnenstad helaas niet één keer voor, zodat de spraakverstaanbaarheid voor woningen met een lagere gevelisolatie dan gemiddeld daar nergens is gegarandeerd. Wie 65 decibel te streng vindt bedenke dat het systeem gesloten ramen veronderstelt en dat veel woonboten en oude woningen een nog veel slechtere gevelisolatie hebben dan 15 decibel en dus ook bij de aanbevolen gevelwaarde nog tussen wal en schip vallen.

Volgens voorstanders van harde muziek duren evenementen vaak zo kort dat lagere volumes niet nodig zijn, maar gelukkig is de APV ook op dat punt glashelder. De voorgeschreven normering is volgens de toelichting namelijk op zijn plaats 'gezien het kortstondige en incidentele karakter' van eendaagse evenementen [13]. Dan is het toch moeilijk vol te houden dat de APV-norm niet op zijn plaats zou zijn voor evenementen die langer duren. In eerste instantie hanteert de gemeente die norm dan ook, maar vervolgens wordt de gevelwaarde voor evenementen die zich op korte afstand van woningen afspelen opgerekt tot 80-85 decibel en incidenteel zelfs tot 90 decibel. Want 'met name in de binnenstad, waar het merendeel van de evenementen zich afspeelt vlakbij woningen, moeten dergelijke hoge geluidsnormen worden gehanteerd', aldus het onvolprezen gemeentelijke Draaiboek [14]. Deze hoge waarde wordt daar eerst als onduldbaar bestempeld en vervolgens als 'gereguleerde hinder' toegestaan mits het evenement om 23.00 uur sluit. In de binnenstad worden zodoende voor ongeveer driekwart van alle gevallen gevelwaarden vanaf 80 decibel vergund [15]. In uitzonderlijke gevallen mag men op vrijdag- en zaterdagavond doorgaan tot 24.00 uur, wat dan ook gebeurt tijdens Europride en het Jordaanfestival. In nóg uitzonderlijker gevallen zijn echter nóg latere sluitingstijden mogelijk, zo mogen bepaalde evenementen op Koningsnacht doorgaan tot 01.00 uur [16]. Daarentegen adviseert de VVAB om vanwege de nachtrust van omwonenden geen enkele uitzondering toe te staan op de sluitingstijd van 23.00 uur. Wie meent dat Amsterdam ook na die tijd perse moet blijven bruisen bedenke dat de stad niet minder dan 220.000 inwoners telt die jonger zijn dan 15 of ouder dan 64 [17].

Gehoorschade

Al te harde muziek kan ernstige gehoorschade veroorzaken, zie kader. De maatschappelijke kosten van 'gehoorgerelateerde problemen' worden door de Nederlandse Geneeskundige- en Gezondheidsdiensten geschat op zo'n € 10 miljard per jaar [18]. Hoewel dat niet alleen door evenementen en festivals wordt veroorzaakt, levert de festivalsector daaraan een niet te verwaarlozen bijdrage. Zo is gehoorschade bij jongeren voor ongeveer de helft het gevolg van te lang en te vaak luisteren naar te hard geluid bij dancing- en festivalbezoek [19]. Het verraderlijke daarvan is dat jongeren daar vaak niets van merken. De narigheid komt pas aan het licht als ze omstreeks hun vijftigste voortijdig slechthorend worden, nadat hun oren al jaren niet meer aan harde geluiden zijn blootgesteld. Dat komt doordat het in hun jeugd opgelopen verlies optelt bij het natuurlijke gehoorverlies dat normaal gesproken omstreeks het 45e levensjaar begint [20].


Gemiddelde kans op gehoorschade door te luide muziek volgens GGD-deskundigen [21]
a. Direct na een bezoek aan een muzieklocatie of -evenement heeft 93% van het publiek last van het gehoor.
b. Ook de dag erna heeft 38% van hen nog gehoorklachten.
c. Er zijn in ons ca. 400.000 jongeren met klachten over gehoorschade en per jaar komen daar 20.000 bij.
d - Ruim 40% van de Nederlandse jongvolwassenen dreigt gehoorproblemen te krijgen waarvan circa 10% zeer ernstige en blijvend.
e. Tien minuten 100 decibel met korte pieken van 130 decibel leidt tot 8 uur later tot nadelige gehooreffecten.
f. Acht uur/week 100 decibel leidt in 10 jaar bij 50% tot lichte en bij 5% tot ernstige gehoorschade.
g. Onherstelbare gehoorschade kan optreden bij meer dan 4 minuten/dag en 19 minuten/week 101 decibel.
Deze afbeelding illustreert de onherstelbaarheid van trilhaarbeschadigingen [22]

De vraag bij welk geluidsniveau de kans op gehoorschade al te groot wordt valt niet exact te beantwoorden. Bij welk percentage slachtoffers wordt er een grens overschreden? In dat soort situaties zal de één zo dicht mogelijk langs rand van het ravijn gaan lopen, terwijl een ander liever een wat veiliger afstand aanhoudt. Omdat het hier om gezondheidsrisico’s gaat kiest de VVAB met 80 decibel voor het laatste, door binnen het gebied te blijven dat door de gemeente zelf als veilig wordt aangemerkt [23]. Sommigen zullen dat overdreven vinden omdat 80 decibel pas schadelijk zou zijn als men er 8 uur aan blootgesteld is. Maar elke 3 decibel extra halveert die tijdsduur, zodat 83 decibel al bij 4 uur schadelijk is en 86 decibel al bij 2 uur. Ook moet rekening worden gehouden met een bepaalde overschrijdingsmarge en hoeft die 8 uur niet aaneengesloten zijn, aangezien de trilharen tijd nodig hebben voor herstel om een volgend geluidsbombardement goed te kunnen doorstaan. Dat maakt regelmatige MP3-gebruikers extra gevoelig voor de kwalijke gevolgen [24]. De VVAB houdt het dus bij 80 decibel aan de bron, hoewel de evenementenbranche volgens haar convenant met het Ministerie tot 103 decibel ter plaatse van de mengtafel mag gaan [25]. Als men de mengtafel maar ver genoeg van het podium plaatst, kan dat volgens het Gemeentelijke Evenementenbureau in de praktijk wel 137 decibel opleveren, wat de pijngrens benadert [26]. De voorwaarde van het convenant dat er oordopjes beschikbaar moeten zijn stelt niet veel voor, in de leeftijdsgroep tot 18 jaar draagt bijvoorbeeld slechts 10% 'meestal of altijd' gehoorbeschermers [27]. Amsterdam gaat bij o.a. popmuziek tot 135 decibel en kan een voorbeeld nemen aan gemeenten die het bij 80 decibel houden [28].

De beleving van de muziek

Het standpunt van de evenementenbranche dat er 103 decibel nodig is om de muziek goed tot zijn recht te laten komen is aanvechtbaar. Tjeerd Andringa van de Universiteit van Groningen zegt bijvoorbeeld dat de decibels niet doorslaggevend zijn voor de beleving van de muziek, zolang het maar hoorbaar is boven het achtergrondgeluid [29]. Volgens de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) moet dat achtergrondgeluid worden gemeten vóórdat het evenement losbrandt, want naarmate de muziek harder klinkt produceert het publiek óók meer geluid [30]. Het achtergrondgeluid tijdens het concert mag in de regelgeving dus geen rol spelen. Bij het gemeentelijke geluidsonderzoek van dit najaar is ook gebruik gemaakt van de Mosart-app waarmee men kan bepalen hoe de muziek wordt beleefd, uitgedrukt in de standaardcategorieën kalm, levendig, chaotisch of saai. Hopelijk wijst het onderzoek uit dat een lager geluidsniveau dan gebruikelijk de kwaliteit van de muziek niet aantast, al menen sommige woordvoerders ook dat men bij positieve reacties op de Mosart-app gegevens straffeloos een tandje kan bijzetten [31].

Bij beleving van dancemuziek spelen bastonen een grote rol, omdat danceliefhebbers de bassen niet alleen willen horen maar ook willen voelen. De VVAB heeft conform de inzichten van de NSG geadviseerd de bastonen aan een relatief maximum te binden en bovendien de golflengtes beneden de 50 hertz weg te filteren [32]. Meer technische informatie is o.a. te vinden op de sites van de NSG en van de actiegroep Lager Toontje van Peter Welp.

De omvang van het probleem

Momenteel zijn er in Amsterdam al zo'n 2000 evenementen per jaar, waarvan 170 met meer dan 2000 bezoekers [33]. Hoeveel het er vroeger waren is niet te achterhalen, maar het is wel duidelijk dat de groei extreem is geweest. Gelukkig wil de gemeente het aantal evenementen terugbrengen en heeft het stadsdeel al een stap in die richting gezet door het aantal locatieprofielen te verminderen van 43 naar 18 [34]. Dat betekent echter niet dat het aantal evenementen ook zo sterk zal dalen, want op veel geschrapte locaties heeft nog nooit een evenement plaatsgevonden. Als het gemeentebestuur serieus vermindering wil zal het eerst per stadsdeel moeten bepalen hoeveel evenementen(dagen) er waren, om de stadsdelen vervolgens lagere maximale aantallen op te leggen. Zolang dat allemaal niet gebeurt blijft elke aankondiging van lagere aantallen een slag in de lucht. Als indicatie heeft de VVAB de mogelijkheid geopperd om in het Centrum terug te gaan naar de aantallen van 2010, toen iedereen ook gelukkig was en toen niemand vroeg om meer evenementen dan er al waren. Vermindering is niet alleen van belang om de geluidshinder voor omwonenden terug te brengen maar ook omdat het de spuigaten uitloopt met de drukte in de stad, waaraan evenementen een belangrijke bijdrage leveren. De politie heeft aan de bel getrokken en de burgemeester heeft onlangs in de gemeenteraad zeer terecht geconstateerd dat het met de drukte al twee voor twaalf is. Voor de evenementen is het echter al ver na middernacht en moet de klok minsten een paar uur terug worden gezet.

Hendrik Battjes

(Uit: Binnenstad 278, oktober/november/december 2016)

Voetnoten:
[1] Ambtswoninggesprek 3-2-2016, waaraan ook de VVAB heeft deelgenomen.
[2] Uitgangspunten: Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid, notitie van de Burgemeester d.d. 24-5-2016, door de gemeenteraad geamendeerd vastgesteld 14-7-2016; zie notulen gemeenteraad 14-9-2016, agendapunt 2, onderdeel 160714, verslag Raad deel 3, pag. 40-66.
[3] Tijdens een bijeenkomst met bewoners in de Stopera op 7-12-2016 is door het Evenementenbureau meegedeeld dat het bedoelde onderzoek naar de beleving van de muziek met gebruikmaking van de Mosart-App, waarvan de uitslag half december werd verwacht, is mislukt wegens een te klein aantal deelnemers. Ook bleek toen dat het gemeentebestuur aan een extern akoestisch onderzoeksbureau (het GeluidBureau) opdracht had gegeven voor een meer algemeen onderzoek, waarvan de voorlopige resultaten tijdens die bijeenkomst zijn toegelicht. Het definitieve onderzoeksrapport wordt begin 2017 verwacht.
[4] Het evenementenbureau verwachtte half november nog een raadsbesluit in februari 2017, maar volgens de brief van 15-11-2016 van de burgemeester aan de commissie AZ wordt het begin 2018.
[5] Brief van 7-10-2016, zie: VVAB vraagt om maatregelen tegen geluidsoverlast van evenementen.
[6] Draaiboek: Gemeente Amsterdam, Draaiboek Evenementen, versie 1.1, ongedateerd, pag. 87-88 sub 4.1.
[7] Draaiboek pag. 87: "Uit geluidsmetingen verricht door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en akoestisch bureau Omegam is gebleken dat op locaties waar zich woningen bevinden op korte afstand van het evenement gevelwaarden van minimaal 80 tot 85 dB(A) nodig zijn om het evenement mogelijk te maken. Met name in de binnenstad, waar het merendeel van de evenementen zich afspeelt vlakbij de woningen, moeten dergelijke hoge geluidsnormen worden gehanteerd." Voor de wijze van meten zie de tabel in Draaiboek pag. 88.
[8] Op Koningsdag is ook in het Centrum 90 dB(A) toegestaan, zoals blijkt uit de vergunning. Toelichting 135 dB(A): volgens de tabel op pag. 88 van het Draaiboek wordt op grote pleinen en parken 100 dB(A) toegestaan op 25 meter van de bron, wat overeenkomt met 135 dB(A) aan de bron; zie voor dit laatste de Nota Limburg: Evenementen met een luidruchtig karakter, Inspectie Milieuhygiëne Limburg, jan. 1996, pag. 11, tabel 'indicatieve praktijkgegevens'.
[9] Locatieprofielen Centrum 2008: Stadsdeel Centrum, Buitenevenementen in de binnenstad, Evenementen in de openbare ruimte in stadsdeel Centrum, 9 juni 2008 par. 2.3 pag. 12-37 met gevelwaarden van 70-85 dB(A) op de gevel resp. 90 dB(A) op 25 m' van de geluidsbron; van deze 90 dB(A) trekt het stadsdeel 5 dB(A) af om op de gevelwaarde te komen maar dat biedt geen enkele zekerheid zo lang niet op de gevel zelf wordt gemeten.
[10] APV: Gemeente Amsterdam, Algemene Plaatselijke Verordening 2008, geldig vanaf 9-7-2016, artikel 2.41: "Artikel 2.40, eerste lid geldt niet voor eendaagse evenementen mits: [...] 1 d. Het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden."
Toelichting APV bij dit lid 1d: "Deze norm wordt regelmatig gesteld bij vergunningplichtige evenementen waarbij versterkte muziek ten gehore wordt gebracht en verschaft helderheid indien handhaving toch nodig is. Een gevelbelasting van 70 dB(A) wordt als acceptabel beschouwd omdat hiermee, rekening houdend met een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB(A), de verstaanbaarheid binnen in de woningen niet in het geding is. Een overschrijding met 20 dB(A) van de geluidsnormen die de Wet milieubeheer kent voor geluidsbelasting, afkomstig van reguliere bedrijven, op de gevels van woningen wordt voor evenementen als acceptabel gezien het kortstondige en incidentele karakter ervan."
Deze binnennorm is ook het uitgangspunt van het Arrest Zwolle: Raad van State, Uitspraak 201500425/1/A1, Uitspraak in hoger beroep d.d. 11-5-2016 betreffende een uitspraak van de Zwolse rechtbank d.d. 5-12-2014 tegen B&W van Zwolle, waaruit het volgende citaat: "In het verslag staat dat het equivalente geluidsniveau van 85 dB(A) op de gevel bij een gevelwering van 25 dB(A) een ernstige verstoring zal opleveren van de spraakverstaanbaarheid. De rechtbank heeft op grond hiervan geoordeeld dat niet als duldbaar kan worden beschouwd dat [partij] gedurende de periode van 12.00 uur tot 24.00 uur wordt geconfronteerd met een zodanig geluidsniveau in haar eigen woning, dat zij om verstaanbaar te zijn met forse stemverheffing moet spreken."
De Raad van State heeft de gevelwaarde dan ook teruggebracht naar 75 dB(A), rekening houdend met een gevelisolatie van 25 dB(A) en een binnenwaarde van 50 dB(A), welke laatste waarde werd ontleend aan de Nota Limburg. Dat de vergunde waard van 85 naar 75 dB(A) is teruggebracht is volgens het Arrest Zwolle niet van invloed geweest op de beleving van de muziek: "Gesteld noch gebleken is dat dit negatieve gevolgen heeft gehad voor voormelde muziekbeleving."
Blijkbaar heeft niemand het gemerkt en was ook de exploitant het ermee eens.
[11] Locatieprofielen Centrum 2008 pag. 11 par. 2.1: "In principe kunnen in de hele binnenstad evenementen worden georganiseerd, wanneer dat past binnen de algemene voorwaarden zoals veiligheid, bereikbaarheid en omgevingsbelasting. [...] Het onderstaande overzicht [i.c. de 43 locatieprofielen] geeft voor een aantal geschikte evenementenlocaties nadere voorwaarden."
[12] Zie APV-citaten in noot 10.
[13] Idem.
[14] Zie het citaat uit het Draaiboek in noot 7.
[15] Draaiboek pag. 87: "Omdat in situatie c. feitelijk sprake is van gereguleerde hinder zal het aantal van dit soort evenementen per locatie per jaar beperkt moeten blijven. Verder kunnen deze hoge gevelwaarden alleen worden toegestaan in de dag- en of avondperiode, dus tot 23.00 uur met een uitloopmogelijkheid tot 24.00 uur voor de zaterdag en vrijdag en in uitzonderlijke gevallen zelfs nog later."
Voor 'driekwart' zie Locatieprofielen Centrum 2008 pag. 12-37 en pag. 15 van de in noot 5 genoemde brief.
[16] Zie de betreffende vergunningen.
[17] O&S, Amsterdam in cijfers 2015 pag. 28: 597.000 van 15-64 jaar op totaal 822.000, dus 225.000 tot 15 en vanaf 64.
[18] Handreiking: Website Nationale Hoorstichting, GGD/GHOR, Handreiking gehoorschade jongeren bij festival- en uitgaansbezoek, 28-10-2013, pag. 2: "Gehoorgerelateerde problemen brengen tevens veel kosten met zich mee. In Amerika betreft het ongeveer 2% van het BNP. Voor Nederland zijn geen cijfers bekend, maar met de aanname dat de situatie in Nederland niet veel anders zal zijn, daarbij gesteund door een Engels onderzoeksrapport [...] kan afgeleid worden dat het in Nederland om een economische last van rond de 10 miljard euro per jaar gaat."
[19] Zie Handreiking pag. 2, onderdeel 'Oorzaak en gevolg'.
[20] Zie Rom Perenboom, Gehoorschade, pag. 81; betreft een hoofdstuk uit een bundel van de GGD'en van Nederland, welke bundel bij de GGD Amsterdam verkrijgbaar is.
[21] Voor de items a, b, c en g zie GGD Groningen, Gehoorschade door te harde muziek (website), onderdeel 'Wat zijn de oorzaken van gehoorschade?' (items a, b en c), resp. 'Hoe test ik mijn gehoorschade?' (item g). Voor de items c, d, e en f zie Handreiking, pag. 2, onderdeel 'Probleembeschrijving' (items c en d) resp. pag. 4 onderdeel 'Gehoorschade bij festivals' (items e en f).
[22] Illustratie ontleend aan Handreiking pag. 10, onderdeel 'Figuur gehoorschade'.
[23] Draaiboek, tabel op pag. 86. Ondersteunend citaat uit pag. 80 van Gehoorschade van Ron Perenboom: "Als veilige grens wordt vaak een geluidsniveau van 75 dB(A) aangehouden."
[24] Gehoorschade van Rom Perenboom, pag. 80.
[25] Het bedoelde Convenant is het Convenant preventie gehoorschade muzieksector van het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse pop-podia en festivals en de Vereniging van Evenementenmakers, 14-2-2014.
[26] Voor 135 dB(A) zie mailbrief Evenementenbureau aan VVAB, 15-9-2016: "Gehoorschade kan optreden als men langdurig aan een hoog geluidsvolume wordt blootgesteld. Om dit te beperken bij muziekevenementen is er een convenant afgesproken met het ministerie en de vereniging van podiumexploitanten. (Hieraan vooraf heeft ook de Nederlandse Hoorstichting een bijdrage geleverd.) In dat convenant is afgesproken dat bij een podium bij het Front Of House (FOH), oftewel de geluidsmixtafel aan de rand / het eind van het publieksvlak het equivalente geluid gemeten over een kwartier nooit meer bedraagt dan 103 dB(A) (LAeq T15 = 103 dB(A)). Dit meetpunt FOH bevindt zich op veel grotere afstand tot het podium / de speakers dan 10 meter. Die afstand kan oplopen tot 50 of meer meters. Die 103 dB(A) op 50 meter afstand komt in theorie overeen met 137 dB(A) op 1 meter van de bron. (Dat is op 1 meter van de speaker dus nabij de pijngrens)."
[27] Gehoorschade van Ron Perenboom, pag. 84: "Eenzelfde percentage [i.c.10%] draagt meestal of altijd gehoorbeschermers in gelegenheden met harde muziek."
[28] Voor het maximum van 80 dB(A) zie het artikel Herrie is de sociale norm van dit moment in dagblad Trouw van 13-8-2015: "Dit weekend vindt voor de 26ste keer het festival Huntenpop plaats, waar onder meer UB40 en Typhoon optreden. Het festivalterrein ligt vlakbij het Gelderse dorp Ulft, tussen een aantal boerderijen. Vandaar dat de gemeente een grens heeft gesteld van 80 decibel om overlast beperkt te houden."
[29] Andringa in hetzelfde artikel in Trouw: "'Alleen de achtergrond hoeft overstemd te worden, veel luider dan dat hoeft de muziek niet te zijn'. Dat bepaalde muziekgenres goed gedijen bij een hoog volume, vindt Andringa onzin. 'Hoe simpeler de muziek, hoe meer alleen het geluid telt. Wanneer de muziek complexer is qua opbouw of herhalingen, is volume juist van ondergeschikt belang'."
[30] Mededeling van de directeur van het NSG tijdens een bijeenkomst bij 'd Oude Stadt op 1-9-2016.
[31] Niet meer van toepassing, zie noot 3.
[32] Als noot 30. Voor het verschil tussen dB(A) en dB(C) beveelt de NSG 10 decibel aan.
[33] Uitgangspunten, pag. 4: "Een paar jaar later moeten we constateren dat er een grens is aan de mate waarin je kunt spreiden. In 2015 vonden in Amsterdam ongeveer 2.000 evenementen plaats. Daarvan waren 170 evenementen te karakteriseren als grote evenementen met tenminste 2000 bezoekers of meer, en met een aanzienlijke impact op de omgeving."
[34] Locatieprofielen Centrum 2016, ongedateerd concept, gewijzigd vastgesteld in AB 11-10-2016. De in deze nota opgenomen decibelwaarden zijn ontleend aan de locatieprofielen van 2008 maar de besluitvorming daarover berust bij het centrale stadsbestuur.

Toelichting: zie de vetgedrukte verwijstitels voor literatuurverwijzingen, steeds bij de eerste aanhaling.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.