Notulen van de Algemene Ledenvergadering,
d.d. 28 mei 2016 in de Uilenburger Synagoge

1 Opening door de voorzitter. Jos Otten geeft aan dat er het afgelopen jaar hard is gewerkt. Voor wat de Vereniging allemaal heeft bereikt verwijst hij naar het Jaarverslag.
2 Vaststelling agenda: Roel Beugeling merkt op dat hij de verslaglegging van de verschillende werkgroepen mist. De werkgroepsverslagen zijn dit jaar opgenomen in het Algemeen Jaarverslag, mede gezien de uitgebreide agenda voor vandaag.
3 De notulen van de ALV van 25 april 2015, gepubliceerd in Binnenstad 271, worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Vaststelling Algemeen Jaarverslag 2015
Fred Kramer geeft een toelichting op het jaarverslag, geschreven door Walther Schoonenberg, die dit verslag heeft gemaakt, maar tevens de auteur is van het merendeel van de vele zienswijzen en bezwaarschriften, die in naam van de Vereniging worden geschreven. Daarnaast bedankt hij de werkgroep Waakhond, de werkgroep Water, de werkgroep Balans, de werkgroep Jaarplannen / gebiedsplannen, de redactie van Binnenstad, zijn collegabestuurders en alle individuele leden die zich het afgelopen jaar voor de Vereniging hebben ingezet. De Vereniging is actiever en groter dan ooit tevoren; zij heeft momenteel 3100 leden. Ten aanzien van de werkgroepen merkt hij op dat er een vacature is in de werkgroep Water. Wie daarin geïntereseerd is wordt gevraagd contact op te nemen met Walther.
Verder zal hij alleen kort enkele punten aanstippen, voor een meer uitgebreid overzicht verwijst hij naar het Algemeen Jaarverslag:
Mede dankzij de VVAB is het onderwerp ‘Balans in de stad’ prominent op de agenda van de gemeente gekomen, met als eerste resultaat de stop van de bierets (er geldt nog wel een overgangstermijn); mede dankzij de VVAB zal het water terugkeren voor het station; In de decennialange strijd tegen de dakopbouw van hotel Toren is eindelijk een oplossing gevonden, waar alle partijen zich in kunnen vinden; Het veel te grote tuinhuis van Herengracht 572 mag niet worden gebouwd;
Mede naar aanleiding van Wijde Heisteeg 7, een rijksmonument dat verbouwd dreigt te worden zonder rekening te houden met monumentale waarden, is onze aandacht verbreed naar de omgang met het Bouwbesluit, dat steeds vaker wordt toegepast op monumenten, zonder rekening te houden met monumentale waarden; De Vereniging is een serieuze gesprekspartner geworden van de bestuurscommissie, de gemeenteraad, de burgemeester, Amsterdam marketing en vele andere organisaties. In het kader van het burgerinitiatief daagt het stadsdeel ons uit om met voorstellen te komen die bijdragen aan de kwaliteit van de binnenstad. Tenslotte meldt de secretaris dat er binnenkort een debat zal worden georganiseerd over hotel Heineken Hoek: moeten we ons uitspreken tegen de hoogte, de vormgeving en de hotelfunctie?

Vragen:
– Roel Beugeling merkt op dat het onderwerp Oude Kerk ontbreekt. Hij vindt het verontrustend dat de stichting Vrienden van de Oude Kerk is omgevormd tot een sponsorclub. Fred Kramer antwoordt: Au fond is het probleem dat de huidige directie een modernisering nastreeft die uit economisch oogpunt niet nodig en uit monumentaal oogpunt ongewenst is.
– Jan Hesseling mist in het verslag het onderwerp Bed & Breakfast /Airbnb. Els Iping antwoordt namens de werkgroep Balans: samen met Hendrik Battjes heeft zij met de ambtelijke werkgroep van de gemeente gesproken. Voor hotels geldt nog steeds een ontsnappingsclausule: als men met een ‘uniek concept’ komt, is het toch toegestaan een hotel te beginnen. Ten aanzien van B&B merkt zij op dat de huidige regelgeving niet te handhaven is; deze dient dus te worden aangescherpt. Zij vraagt zich af of we niet over moeten gaan naar het ‘Berlijnse model’. Daar mogen alleen kamers worden verhuurd en is het verboden om hele huizen/appartementen te verhuren.

5 Financieel jaarverslag 2015 en Begroting 2016
– De penningmeester licht toe dat hij dit jaar een dubbele boodschap heeft: de vereniging staat er goed voor, mede dankzij een aantal schenkingen, maar toch wil hij een contributieverhoging voorstellen, aangezien het salaris van Juliet Oldenburger, dat voorheen grotendeels betaald werd door de stichting Diogenes, vanaf 2016 voor rekening van de VVAB zal komen.
– De belangrijkste kosten voor de VVAB zijn de salarissen voor Walther en Juliet en de kosten voor Binnenstad. Al met al wordt het jaar afgesloten met een verlies.
– Vraag uit de zaal, dhr. Klooster vraagt tot hoe ver je het eigen vermogen zou willen laten groeien? Is daar een beleid voor? De penningmeester antwoordt dat er een reserve moet zijn voor ziektekosten; en krijgskas. Wel een terechte vraag.
– Betty Niemeijer vraagt of het niet mogelijk is om de overheadkosten te verminderen? Door samenwerking met Diogenes zijn deze al uiterst beperkt; wij betalen bijvoorbeeld geen huur. Jos Otten geeft daarbij aan dat een van de goede dingen van onze Vereniging is dat we onafhankelijk zijn.
– Roel Beugeling doet verslag van de kascommissie: 2015-2016. De commissie bestond het afgelopen jaar uit Kees Heutenik, Pieter van der Laan en Roel Beugeling. De kascommissie heeft op 20 april uitvoerig overleg gevoerd met de penningmeester en proefsgewijs de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Daarnaast is uitvoerig gesproken met de penningmeester. Gesteund door een groot vertrouwen in penningmeester adviseert de kascommissie om het nancieel verslag goed te keuren en de penningmeester en het hele bestuur te dechargeren. Aldus geschiedt.
– Gert Eijkelboom is bereid om tot de kascommissie toe te treden als opvolger van Roel Beugeling; de andere leden van de kascommissie worden opnieuw benoemd.
– Het bestuur stelt aan de ALV voor om het lidmaatschap te verhogen van € 30,- naar € 35,- en de korting op de contributie voor mensen boven de 65 te doen vervallen (zie verder het nancieel verslag). De penningmeester licht toe dat dit een behoorlijke verhoging is en dat het voorstel impliceert dat we op individuele basis oplossingen moeten vinden voor mensen die het niet kunnen betalen. Thea Stornebrink geeft aan dat veel mensen blij zijn met de € 20,-. Leg de verhoging wel goed uit, anders vallen er veel mensen af.
– Marion Hilhorst stelt voor daarnaast de contributie voor firmaleden te verhogen van € 125,- naar € 150,-.
– Roel Beugeling geeft aan dat hij de contributieverhoging wil ondersteunen omdat hij van oordeel is dat legaten beschikbaar dienen te zijn voor bijzondere uitgaven en buiten de gewone begroting vallen.
– Het voorstel tot contributieverhoging wordt aangenomen. Het voorstel om de contributie voor het rmalidmaatschap te verhogen wordt eveneens aangenomen.

6 Werkwijze Algemene Ledenvergadering VVAB
naar aanleiding van de discussie op de ALV 2015
Voorstel 1 betreft de voordracht van bestuurskandidaten, die niet wordt overgenomen door het bestuur.
– Henk Ras vraagt wat de statutaire termijn is voor uitschrijving van een ledenvergadering. Deze termijn is twee tot vier weken. De voorgestelde termijn voor het doen van voordrachten is zes weken. Dit betekent dat tijdig bekend moet worden gemaakt wanneer er een vacature is, aangezien de eventuele kandidaat gelegenheid moet hebben om handtekeningen te verzamelen.
– Iemand in de zaal doet de suggestie dat het bestuur twee maanden voor de ALV zijn kandidaatvoorstellen doet, zodat er twee maanden gelegenheid is om tegenkandidaten te stellen. Dit is echter in strijd met de statuten, aangezien bestuurskandidaten bekend moeten worden gemaakt bij uitschrijving van de Ledenvergadering. De secretaris zegt echter toe dat het bestuur na zal denken over een redelijke termijn.
– Iemand vraagt of handtekeningen ook per e-mail verzameld mogen worden. Op zich lijkt hier geen bezwaar tegen, mits de personen achterhaalbaar zijn. Audrey Kuhler merkt op dat het heel normaal is dat ledenlijsten van een vereniging worden verspreid. Zou de VVAB de leden hier ook niet van kunnen voorzien. De secretaris belooft dat hij zal nagaan hoe dit geregeld is in de privacywet.
– Yellie Alkema vraagt of de VVAB-nieuwsbrief nog een rol kan spelen in het presenteren van tegenkandidaten. Hier voelt het bestuur echter niet zoveel voor.
– Herman Pinkse vraagt of punt 4, ‘Bij overwegende bezwaren van het bestuur tegen de voorgedragen kandidaat kan het bestuur de voordracht (gemotiveerd) afwijzen’, niet overbodig is. Hij stelt voor om de punten 3 en 4 samen te trekken tot een wat neutralere formulering.
– Rik ten Have stelt voor punt 3 te wijzigen in: ‘Het bestuur voorziet deze voordracht van een advies’. Punt 4 kan dan gewoon vervallen. Dit voorstel wordt aangenomen. Voorstel 1 wordt in deze gewijzigde vorm aangenomen, met meeneming van de bovengenoemde punten over de termijn van bekendmaking van vacatures en de mogelijkheid om handtekeningen per e-mail te verzamelen. Voorstel 2 wordt ongewijzigd aangenomen. Voorstel 3 wordt ongewijzigd aangenomen. Voorstel 4 regelt bij welke stemverhouding voorstellen worden aangenomen. Het voorstel is dat hiervoor de absolute meerderheid (de helft + 1) van de uitgebrachte stemmen voor nodig is, inclusief blancostemmen en onthoudingen.
– Henk Ras vraagt hoe je onthoudingen en blancostemmen kunt onderscheiden. Ik onthoud me betekent: ik laat me er niet over uit. Blanco: ik heb geen mening.
– Roel Beugeling geeft aan dat blancostemmen wel deel uitmaken van de stemming, maar onthoudingen niet.
– De secretaris geeft echter aan dat dit niet het voorstel is. Er moet een extra stem vóórstem méér worden uitgebracht dan de helft van het totaal aantal uitgebrachte stemmen; m.a.w. als iemand blijft zitten, telt die mee met de uitgebrachte stemmen.
– Arnoud Noordam stelt voor om als het spannend wordt, met stembriefjes te stemmen. Dan wordt duidelijk wie zich onthoudt en wie blanco stemt.
– Besloten wordt om voorstel 4 aan te nemen. De kwestie blanco stemmen en onthoudingen zal nog even worden voorgelegd aan de notaris.
Voorstel 5 betreft de instelling van een ledenraad, die stemming in de ALV zou kunnen vervangen of terugdraaien. De secretaris vraagt of er iemand in de zaal is die dit voorstel wil verdedigen? Besloten wordt om geen ledenraad in te stellen. Dit kan eventueel altijd nog in een later stadium. Alle discussies over procedures houden ons toch een beetje af van waar de VVAB zich eigenlijk mee bezig wil houden.
In voorstel 6 wordt voorgesteld om over bijzondere onderwerpen bijzondere ledenvergaderingen te houden. Henk Ras stelt voor om dit geen ledenvergaderingen te noemen maar een andere naam geven. Dit zal worden voorgelegd aan de notaris. Voorstel 6 wordt ongewijzigd overgenomen.
Voorstel 7 betreft de mogelijkheid om i.p.v. uit elke werkgroep een bestuurslid op te nemen, een contactpersoon uit het bestuur aan te stellen, die met de werkgroep contact onderhoudt.
– Ruud Spaargaren vraagt wie beslist of een werkgroep een bestuurslid of een contactpersoon krijgt, het bestuur of de werkgroep? Antwoord: Het bestuur beslist. Voorstel 7 wordt ongewijzigd aangenomen.
In voorstel 8 staat beschreven hoe de bovengenoemde voorstellen worden geimplementeerd in de organisatie van de Vereniging. Ook dit voorstel wordt overgenomen.

7 Benoeming nieuwe voorzitter
Het bestuur draagt Jacques de Smidt voor als nieuwe voorzitter van onze vereniging. Jacques krijgt het woord en vertelt dat hij vanwege de aantrekkingskracht van het onvoorspelbare, verrassende en avontuurlijke, houdt van complexe systemen. Hij is bioloog en heeft zich zijn leven lang beziggehouden met ecosystemen. Ook de stad is als het ware een complex ecosysteem, evenals de VVAB in zekere zin. Hij geeft aan dat hij geleerd heeft om niet bang te zijn, maar naar de oorzaken van problemen te zoeken. Het benoemen van een probleem is vaak de eerste stap van het vinden van een oplossing.
Jos Otten geeft aan dat hij het afgelopen jaar 17 kandidaten heeft gesproken, waarvan het overgrote deel vrouw was. De meesten wilden het voorzitterschap echter niet op zich nemen, anderen wilden dat weer te graag. Het DB heeft verschillende gesprekken met de beoogde voorzitter gevoerd; deze zijn goed bevallen. Tijdens deze gesprekken viel o.m. op dat hij heel goed kan luisteren. Het voorstel om Jacques de Smidt als voorzitter van de Vereniging te benoemen wordt met een groot applaus aangenomen.
Walther Schoonenberg bedankt oud-voorzitter Jos Otten voor zijn niet aatende inzet.

8 Bestuurssamenstelling
Er zijn dit jaar geen leden van wie de statutaire termijn verloopt; Jos Otten (voorzitter) en Diana Wind (bestuurslid) treden vervroegd uit het bestuur.
Naast Jacques de Smidt draagt het bestuur als nieuw bestuurslid Arnoud Noordam voor. Arnoud is advocaat en heeft het bestuur al geruime tijd ondersteund. Hij is opgevallen door zijn expertise en zorgvuldigheid.
– Diana Wind heeft het afgelopen jaar met veel enthousiasme de werkgroep Water geleid. Het komend jaar wil zij echter een burgerinitiatief organiseren over het feit dat de kades in de stad steeds meer worden ingepikt voor particulier gebruik. Zij blijft adviseur van de werkgroep water, maar niet meer in het keurslijf van het bestuur. Jos Otten geeft aan dat zij veel voor ons heeft gedaan en betekend. Hij wil haar graag hartelijk bedanken.

9 Rondvraag en sluiting
– Iemand uit de zaal vraagt of er niet een Vereniging voor voetgangers opgericht zou moeten worden, i.v.m. de enorme toename van het aantal terassen op trottoirs en brugvleugels. De secretaris geeft aan dat dit onze aandacht heeft, maar dat we nog niet weten hoe dit aoopt, aangezien er nog geen jurisprudentie op dit vlak bestaat.
– Kees Heutenik heeft een niet-inhoudelijke opmerking over de vergadering: doordat de zaal niet verduisterd kon worden waren de lichtbeelden erg slecht zichtbaar. Hij vraagt of hier volgend jaar rekening mee gehouden kan worden.
– Otto Vlasman, oud-voorzitter van de VVAB, complimenteert de Vereniging niet alleen met deze vergadering, maar ook met de groei van de Vereniging. Hij hoopt dat de voorstellen van vandaag nooit nodig zijn, want dan zou de Vereniging al in zwaar weer verkeren. Ook namens Sjuwke Brinkgreve-Kunst wenst hij de Vereniging alle goeds.
– Eveline van Nierop, lid van de werkgroep Water van het wijkcentrum d’Oude Stadt, met wie de VVAB regelmatig samenwerkt, geeft aan er tegen de ‘Europride’ 33 zienswijzen zijn ingediend, vanwege het feit dat het evenement tweemaal zo lang duurt als voorgaande jaren. Zij vraagt of de VVAB ook nog een zienswijze gaat schrijven. Els Iping antwoordt dat de VVAB een bestuur van vrijwilligers heeft, dat niet tegen elke aanvraag bezwaar aan kan tekenen. ‘Wij proberen zoveel mogelijk om niet achteraf op incidenten te reageren, maar op het moment dat het beleid tot stand komt. Samen met Hendrik Battjes is zij namens de VVAB aanwezig geweest bij het gesprek over de Evenementennota. Hierin wordt o.a. voorgesteld om onderzoek te doen naar de geluidsoverlast van evenementen. Net als met Koningsdag zal de VVAB ook zelf weer geluidsoverlast gaan meten. Zij heeft hierover contact met Egbert Boeker en andere akoestische experts. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat wij het zeer op prijs stellen dat bewoners, wel of niet verenigd in of onder paraplu van bijvoorbeeld het wijkcentrum d’Oude Stadt, bezwaar maken, en dat de VVAB dit zo mogelijk ook zal ondersteunen. Hendrik Battjes voegt hieraan nog toe dat de nota over het hotelbeleid binnenkort in de inspraak komt.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de nieuwe voorzitter de vergadering.

J.O.

[Agenda]

(Uit: Binnenstad 277, juli/augustus/september 2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.