Oorverdovende evenementen

Evenementen dragen bij aan de levensvreugde van velen. Maar zoals teveel lekker eten schadelijk is voor de gezondheid kunnen teveel mooie evenementen schadelijk zijn voor een gezonde samenleving. Een actuele kwestie, want dit najaar komt B&W met een nieuwe evenementennota [1]. De feiten op een rij, met een zwaar accent op de geluidsproblematiek.
Koningsdag 2015. Ook gezellige drukte loopt soms tegen zijn grenzen aan.

Veel evenementen veroorzaken overlast. In de weken voor en na het eigenlijke gebeuren gaat het daarbij om de opbouw en afbraak met bijbehorende zware transporten op het evenemententerrein en op de aan- en afvoerwegen. Kort voor aanvang van het evenement worden de geluidsinstallaties langdurig getest en na afloop is er vaak een aantal schreeuwerige festivalgangers dat op weg naar huis zijn sporen achterlaat [2]. Het dagblad Trouw noemt rondslingerend vuil en gevels die worden ondergepiest of -gekotst [3]. Maar tijdens het evenement zelf is vooral het geluid erg vervelend voor de omwonenden. Daarom is dit artikel gewijd aan de geluidsoverlast, met voorbijgaan aan de overige problemen.

Wat is een evenement?

Fig. 2. Evenementendagen in het centrum. De getallen geven per locatie het maximaal vergunbare aantal evenementendagen per jaar weer. Op het Leidseplein zijn bijvoorbeeld 10 evenementen toelaatbaar die elk 3 dagen mogen duren, d.w.z. maximaal 30 evenementendagen. De werkelijke aantallen liggen lager, maar evenementen zijn ook overal elders in het stadsdeel toegestaan [24]. De evenementen op de grachten (zie 18') zullen op nader te bepalen locaties plaatsvinden.

In het gemeentejargon gaat het om buurtfeesten, festivals, kermissen, openluchtconcerten, herdenkingen en grote spektakels zoals Uitmarkt, Sail of sportmanifestaties [4]. Men onderscheidt groottecategorieën van minder dan 100 tot meer dan 2000 bezoekers [5]. Bij veel evenementen prefereren de organisatoren zeer harde muziek, waar omwonenden niet van gediend zijn. En toch komen er steeds meer evenementen. Waarom eigenlijk?
Het gemeentebestuur ziet evenementen 'als een essentieel middel om de aantrekkelijkheid en de positieve beleving van de stad bij bezoekers en bewoners te bevorderen, de stad te positioneren als creatieve, innovatieve handelsstad, en daarmee de stad op nationaal en internationaal niveau effectief te promoten' [6]. Het gaat dus vooral om de promotie van Amsterdam als handelsstad, hoewel het belang van evenementen voor de handel nogal twijfelachtig lijkt [7]. Het stadsdeel Centrum wil zijn centrumfunctie versterken door 'uitdrukkelijk ruimte te bieden aan evenementen' [8] en ook het stadsdeel Oost wil zich profileren met een uitgebreid en gevarieerd evenementenprogramma [9]. Wat een profileringsdrang! In geen enkele nota ontbreekt de mantra dat de balans tussen wonen, werken en recreëren er niet onder mag lijden, maar daar worden nauwelijks consequenties aan verbonden; de gemeente houdt zich zelfs niet aan zijn eigen geluidsnormen [10].
In 2014 waren er in Amsterdam 264 evenementen met meer dan 2000 bezoekers, wat een groei betekende van 64% in vier jaar [11]. Van kleinere evenementen worden de aantallen helaas niet bijgehouden [12]. Stadsdeel Nieuw-West heeft in 2014 bijna twee keer zoveel evenementenvergunningen afgegeven als in 2013 [13] en stadsdeel Zuidoost is trots op de grote toename van het aantal evenementen in ArenaPoort, die eraan heeft bijgedragen dat er nu per jaar 16 miljoen (!) bezoekers naar het stadsdeel komen om daar uit te gaan of te winkelen [14]. In Amsterdam neemt ook het aantal bezoekers per evenement steeds toe. Twee grote hardloopwedstrijden boekten in 2014 samen bijna 30.000 inschrijvingen méér dan vier jaar eerder [15], een groei met 36%. Aan dat type evenementen valt zoveel te verdienen dat een Belgisch bedrijf bezig is álle hardloopwedstrijden in Nederland op te kopen [16]. Ook mega-evenementen als Sail en Gay Pride trekken steeds meer bezoekers [17]. De gemeente levert zijn bijdrage door een royale subsidiepolitiek. De 'bijzondere subsidieverordening evenementen' sloot in 2014 op een totaal van bijna € 6,8 miljoen, met als uitersten € 4,65 miljoen voor citymarketing en € 8000 voor de verkiezing van de nachtburgemeester [18]. Kan de VVAB geen € 8000 euro vragen voor de verkiezing van een eigen loco dag-en-nachtburgemeester?

Gehoorschade

Fig. 1. Decibelschaal, afgestemd op het menselijk gehoor [19]

Wie lang naar harde muziek luistert kan gehoorschade oplopen, variërend van piepen of oorsuizen tot totale doofheid. Vanaf 80 decibel zijn gehoorbeschermers in het bedrijfsleven wettelijk verplicht [20] en drie kwartier 90 decibel kan al blijvende gehoorschade opleveren [21]. De belangrijkste boosdoeners zijn MP3-spelers, discotheken en evenementen. Na het uitgaan heeft 1 op de 7 jongeren last van gepiep in zijn oren. In ons land lijden 500.000 jongeren van 16 tot 30 jaar aan blijvende gehoorschade. Dat is 15% van alle jongeren in die leeftijd en per jaar komen daar nog 20.000 gevallen bij [22]. Toch negeert de gemeente dat probleem door daar geen rekening mee te houden bij het verlenen van vergunningen. In het stadsdeel Centrum mogen jaarlijks maximaal 205 evenementen plaatsvinden met in totaal ca. 400 evenementendagen, waarvan bijna de helft in het schadelijke of gevaarlijke geluidsgebied [23]. Zie voor de betekenis daarvan de bruine en rode coderingen van fig. 1. De bijbehorende gehoorschade wordt door de gemeente op de koop toe genomen.

De geluidssterkte wordt vaak gemeten op 25 meter van de geluidsbron [25]. Waar op die afstand 85 decibel is toegestaan produceert de bron zelf ongeveer 120 decibel [26]. Dat kan op het podium en in de voorste rijen al binnen twee minuten acute en blijvende gehoorschade opleveren [27], al of niet gepaard gaande met duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid of oorsuizingen [28]. Het stadsdeel acht dit toelaatbaar voor maximaal 47 evenementendagen per jaar [29]. Bij 90 decibel op 25 meter is het nog erger, want bij 125 decibel aan de bron is blijvende gehoorschade vrijwel gegarandeerd [30]. Het effect van meten op afstand is ontleend aan het rapport van de Regionale Inspectie Mileuhygiëne Limburg. Amsterdam baseert zijn 'decibelbeleid' op dat rapport, maar verzwijgt het daarin genoemde dramatische verschil van 35 decibel met bijbehorend extra risico's op gehoorschade. Gemeentebestuur, omwonenden en festivalgangers worden zodoende onjuist voorgelicht.

Omwonenden

Flevopark 2015. Geschikt voor evenementen is ongeschikt voor parkbezoek.

Het geluid straalt vanaf het podium ook af op de gevels van de woningen rondom het festival. Bij meer dan 70 à 75 decibel betekent dat aantasting van de persoonlijke levenssfeer, want dan kunnen de bewoners elkaar niet meer verstaan zonder tegen elkaar te schreeuwen [31]. Toch acht het stadsdeel Centrum hogere gevelbelastingen toelaatbaar, te weten 80 decibel of meer [32]. Geen kleinigheid, elke 10 decibel extra betekent een verdubbeling van de waargenomen geluidssterkte [33]. Bovendien gaat men stilzwijgend uit van een goede geluidsisolatie van de gevel. Veel oude woningen hebben echter zo'n slecht geïsoleerde gevel dat de bewoners moeten rekenen op 5 à 10 decibel extra ellende [34]. En wie bij 80 decibel op de gevel op mooie zomeravonden zijn ramen open zet krijgt het permanente geluid van een rijdende vrachtwagen op 15 meter afstand te verduren [35].
De gemeente vindt die 80 decibel op de gevel 'onduldbaar' maar staat het toch toe. Waarom? Omdat het evenement anders niet door kan gaan! [36]. Als doekje voor het bloeden mogen die evenementen dan maar een 'beperkt' aantal keren plaatsvinden; d.w.z. in theorie, in het Centrum vindt men een paar honderd dagen per jaar nog acceptabel [37]. Men moet dan om 23.00 uur stoppen, maar op vrijdagen en zaterdagen is er een uitloopmogelijkheid tot 24.00 uur en in uitzonderlijke gevallen tot nog later [38].
De wet geluidhinder bevat geen bepalingen over geluidsoverlast bij evenementen, maar wel voor bestemmingsplannen [39]. In de westelijke grachtengordel moeten bijvoorbeeld 200 panden vanwege het verwachte verkeerslawaai van een dove straatgevel worden voorzien als er nieuwe woningen in komen [40]. Dat betekent duurdere huizen, waarbij aan de straatkant nooit een raam open kan. Maar als het om evenementen gaat laat de gemeente haar bewoners in de kou staan.

Parkfestivals

Gay Pride 2015

Volgens de nota 'Stad in balans' gaat B&W drukte en overlast in de stad te lijf door de bezoekers te spreiden [41]. Een ander ideetje uit die nota is om parken, pleinen en terreinen beter geschikt te maken voor evenementen [42]. Vanzelfsprekend komen omwonenden van stadsparken daartegen massaal in opstand, want parken zijn bedoeld om in te wandelen en om op ontspannen wijze van de stadsnatuur te genieten. Voor dat soort doeleinden is het park niet alleen onbruikbaar tijdens het evenement maar ook in de dagen of weken daarvóór en daarna. Het is dan ook geen wonder dat omwonenden van het Flevopark zich hebben verzet tegen de komst van het achtdaagse evenement Appelsap, dat dit jaar vanwege onderhoudswerkzaamheden niet in het Oosterpark kon plaatsvinden [43]. Volgend jaar zal het dáár wel weer de nodige geluidsproblemen opleveren.
Omdat lage bastonen bij toepassing van de gebruikelijke decibelschaal in de metingen anders meetellen dan hogere tonen wordt daarvoor vaak een speciale schaal gebruikt, waarbij die geluidsniveaus in basdecibels worden uitgedrukt. Waar stadsdeel Oost voor het gehele spectrum de grens bij 90 decibel legt wordt voor die lage bastonen in een aantal gevallen 105 basdecibel toegestaan [44]. Wie persoonlijk wil ervaren wat dat betekent moet maar eens een paar uur achter elkaar zonder oordoppen onder een laaghangende helicopter gaan staan [45]. In het gemeentelijke draaiboek voor evenementen wordt volmondig erkend dat bastonen vaak als extra hinderlijk worden ervaren en dat dat veel klachten oplevert [46]; vanzelfsprekend, want juist die zware lage tonen klinken het verst door. Het stadsdeel zegt die 105 basdecibels 'overal in Oost' te weren, behalve op de kop van het Java-eiland, in het Oosterpark en op het Zeeburgereiland [47]. Voor het Oosterpark betekent dat bijvoorbeeld dat alle vergunbare evenementendagen in het gevaarlijke of schadelijke gebied vallen [48].
In 2013 waren er in de Amsterdamse stadsparken 71 festivaldagen met versterkte muziek en meer dan 2000 bezoeker. Bij 60 daarvan was het park plaatselijk niet vrij toegankelijk en kleinere evenementen zijn niet meegeteld [49]. Wat valt er eigenlijk nog te spreiden?

Maatregelen

Koningsdag 2015

Omdat de politie niet beschikt over de nodige deskundigheid en meetapparatuur om de geluidshandhaving zelf ter hand te nemen doet de Dienst Milieu Beheer (DBM) dat 'bij een aantal evenementen', namelijk alleen als dat in de vergunning is vastgelegd [50]. Voor de rest kunnen de muzikanten hun gang gaan.
De gemeente adviseert de evenementenbazen via het draaiboek ook hoe om te gaan met de geluidsoverlast die zij zelf veroorzaken [51]. Men schrijft letterlijk dat geluid vanaf 80 decibel schadelijk is voor het gehoor, maar ook dat het geluidsniveau bij veel evenementen veel hoger ligt en dat 90 decibel al na een verblijf van drie kwartier kans op blijvende gehoorbeschadiging oplevert. De organisator is dan ook verplicht om zijn medewerkers al vanaf 80 decibel gehoorbeschermers te geven. Er wordt dus goed aan het personeel gedacht, maar voor bezoekers bestaan geen regels. Om het risico van juridische aansprakelijkheid te voorkomen zou de organisator er volgens het draaiboek goed aan doen om bij harde muziek gratis oordopjes uit te delen en bij meer dan 100 decibel te zorgen voor een gebied op het evenemententerrein waar het geluidsniveau niet schadelijk is. Het gemeentebestuur bekommert zich dus wél om de juridische aansprakelijkheid van de organisatoren, maar scheept jeugdige festivalbezoekers af met oordopjes in plaats van die schadelijke geluidsniveaus gewoon niet toe te staan.
Pop- en dancevestivals gaan van nature gepaard met hoge geluidsvolumes, wat de organisatoren voor de vraag stelt hoe ze klachten kunnen voorkomen. Ook hier biedt het gemeentelijke draaiboek een handreiking: 'een gratis toegangskaartje, een VIP-behandeling, een kaartje of presentje met de kerst of een leuk en origineel relatiegeschenk kan al een sterk verbeterde verstandhouding opleveren' [52]. Weer een probleem opgelost!

Aanbevelingen

Wat moeten we dit najaar verwachten van de nieuwe evenementennota? B&W kondigt in 'Stad in balans' enkele goede voornemens aan, zoals minder evenementen op de Dam en aanscherping van de regels tegen geluidsoverlast. Ook zouden aantal en soort evenementen worden afgewogen tegen de randvoorwaarden voor leefbare buurten en parken. Daar staat echter tegenover dat men diezelfde parken beter geschikt wil maken voor evenementen. Ook houdt D66-wethouder Choho de klagers voor dat zij in de minderheid zijn en dat overlast door evenementen een 'kwestie van perceptie' is en gewoon bij de stad hoort [53]. Niet zeuren dus! De collegepartijen VVD en D66 ergeren zich aan de negatieve berichtgeving over evenementen in de pers en in plaats van zich af te vragen of dat misschien terecht is vragen zij B&W om een register voor positieve reacties [54]. Daarom volgen hier voor de zekerheid toch maar enkele aanbevelingen.

  • Denk niet langer vanuit profilering en citymarketing maar stem aantal, duur en type evenementen af op wat de stad en zijn bewoners kunnen verdragen, ook als dat minder evenementen betekent.
  • Verplaats de problemen niet door ze over de stad te spreiden en ontzie de parken.
  • Veroorzaak geen extra problemen door in tijd te spreiden, want dat verlengt de duur van de overlast [55].
  • Voorkom gehoorschade door het geluidsniveau bij de bron te beperken tot 80 decibel en garandeer de spraakverstaanbaarheid binnen de woning door maximaal 70 à 75 decibel op de gevel toe te laten.
  • Laat de controle niet over aan de exploitanten, laat DMB zelf alle versterkte muziekgeluid handhaven en sta geen versterkte muziek toe bij evenementen waarvoor geen vergunning nodig is.
  • Neem tenslotte nota van één van de betekenissen die de dikke Van Dale aan het woord evenement geeft: een gevaar of onheil waartegen men al of niet verzekerd is.

Hendrik Battjes

N.B. Vanwege de leesbaarheid staat 'decibel' in bovenstaand artikel voor dB(A) en 'basdecibel' voor dB(C).

Literatuur:
Gemeente Amsterdam:
- APV (Algemene Plaatselijke verordening), laatste versie, geldig vanaf 16-02-2015.
- Evenementen goed voor de stad, de stad goed voor evenementen, 2009.
- Stad in balans, startdocument, 28-5-2015.
- Draaiboek evenementen, versie 1.1 (ongedateerd op internet maar volgens ingewonnen informatie nog steeds geldig)
- Beleidsnotitie dance-events, raadscommissie AZ 18-6-2015.
Stadsdeel Centrum:
- Buitenevenementen in de Binnenstad, Evenementen in de openbare ruimte in stadsdeel Centrum, 9 juni 2008. NB Deze door de burgemeester formeel vastgestelde nota is volgens een woordvoerder van het stadsdeel nog steeds van kracht en zal vermoedelijk pas vervallen als de nieuwe evenementennota van de centrale stad van kracht wordt.
- Evaluatie evenementenbeleid, 5-6-2010. Deze nota heeft geen wijziging van de locatieprofielen tot gevolg gehad.
Stadsdeel Oost:
- Evenementenbeleid Stadsdeel Oost, 2012.
Overige:
- Evenementen met een luidruchtig karakter, Regionale Inspectie Milieuhygiëne Limburg, januari 1996. In het draaiboek evenementen wordt voor de bron van bepaalde akoestische gegevens verwezen naar deze nota.
- VVAB-dossier evenementen, augustus 2015.

Voetnoten:
[1] Stad in balans pag. 80.
[2] Buitenevenementen p. 7 ("Overlast komt vooral voor bij enkele grotere evenementen, bijvoorbeeld geluidsoverlast, wildplassen, het vertrappen van een plantsoen of zwerfafval").
[3] Jeannine Julen in Trouw van 19-8-2015, Al die Amsterdamse festivals: aanwinst of last? Zie ook Evaluatie evenementenbeleid van het stadsdeel, waarin op pag. 18 wordt geconstateerd dat de meeste klachten bij grote evenementen over hinderlijke bastonen gaan, maar dat "klachten over wildplassen en hinderlijk gedrag van mensen in relatie tot alcoholgebruik" bij grote evenementen op de tweede plaats komen.
[4] Gemeente, APV artikel 2.1 en toelichting bij dat artikel, beide betr. buitenevenementen.
[5] Stadsdeel Centrum, Buitenevenementen pag. 8 en volgende; Evenementenbeleid Stadsdeel Oost pag. 24.
[6] Gemeente, Evenementen goed voor de stad pag. 2.
[7] Een onderbouwing van de redenering dat evenementen zo goed zijn voor de handel is in de stukken niet te vinden maar D66-raadslid Van Dantzig laat zich er in een interview (NRC 6-8-2015) wél over uit ("Festivals zorgen voor banen en een creatief klimaat. Dat maakt een stad aantrekkelijk voor start-ups. Er komen bovendien veel toeristen voor festivals, die geld uitgeven maar niet de drukke binnenstad ingaan"). Het gaat dus vooral om de horeca-omzet.
[8] Stadsdeel Centrum, Buitenevenementen pag. 3
[9] Evenementenbeleid Stadsdeel Oost pag. 3 ("Stadsdeel Oost wil zich profileren met culturele, sportieve, zakelijke, natuur- en parkgerelateerde evenementen. Voor deze evenementen biedt stadsdeel Oost zoveel mogelijk ruimte [...]").
[10] Dit blijkt uit het vervolg van dit artikel en bijv. uit VVAB-dossier evenementen tabellen 1a en 1b.
[11] Gemeente, Stad in balans p 84 ("Het aantal grote evenementen is toegenomen van 161 in 2010 tot 264 in 2014"). Grote evenementen zijn volgens de gemeentelijke systematiek evenementen waar op het hoogtepunt van een dag meer dan 2000 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.
[12] Drie weken bellen en mailen met gemeenteambtenaren leverde op 8-8-2015 slechts het volgende mailbericht op: "Helaas hebben we inderdaad geen kant-en-klaar overzicht liggen waarmee u vraag beantwoord kan worden, wel publiceren we de aanvragen op internet. Daar zou u zelf een inventarisatie kunnen maken". Volgens persberichten zijn er in totaal 350 evenementen, zonder vermelding van herkomst en samenstelling.
[13] Gemeente, 'Jaarrekening 2014'.
[14] Stadsdeel Zuidoost, 'Gebiedsagenda Amstel 3', par. 3, gebiedsomschrijving ArenAPoort Amstel III.
[15] VVAB-dossier evenementen tabel 2.
[16] VVAB-dossier evenementen tabel 2.
[17] VVAB-dossier evenementen tabel 3a en 3b.
[18] VVAB-dossier evenementen tabel 10.
[19] Geluidsniveaus uitgedrukt in dB(A), zie ook de opmerking over terminologie onderaan het eigenlijke artikel. Toelichting:
- Uitleg geluidsniveaus: VVAB-dossier evenementen tabel 6.
- Kwalificatie veilig op gevel: VVAB-dossier evenementen tabel 4. NB Deze waarden gelden alleen voor overdag en 's avonds, voor de nacht geldt als maximaal duldbaar volgens die tabel 65 à 70 dB(A) resp. 45 à 50 dB(A).
- Kwalificatie riskant: site gezondheidsnet ("geluiden boven 80 decibel leiden al tot hoorschade") en ARBO-wet (zie volgende noot).
- Kwalificaties schadelijk en gevaarlijk: Draaiboek pag. 86.
[20] Wipikedia, lemma gehpprschade ("In Nederland worden werknemers beschermd tegen te hoge geluidsniveaus sinds het invoeren van de Arbowet. Oorspronkelijk gold een niveau van 85 dB(A) als bovengrens, maar die werd later aangescherpt naar 80 dB(A). Recentelijk (2002) is aan de orde gekomen dat ook musici beschermd moeten worden tegen gehoorschade, hetgeen niet alleen voor musici in popgroepen, maar ook voor klassieke orkesten een moeilijk oplosbaar probleem vormt"). Zie voor verplichte gehoorbescherming boven 80 dB(A) voor medewerkers van evenementen Draaiboek pag. 91.
[21] Draaiboek pag. 91.
[22] Wipikedia, lemma 'gehoorschade'; betreft ook voorgaande regels. De site van de GGD Groningen geeft soortgelijke aantallen.
[23] VVAB-dossier evenementen tabel 1b, waarin de kerngegevens van de 40 locaties zijn samengevat waarvoor door het stadsdeel in 2008 'locatieprofielen' zijn vastgesteld. Er mag een ongelimiteerd aantal evenementen buiten die 40 locaties plaatsvinden (pag. 11 van de nota Buitenevenementen in de Binnenstad ("In principe kunnen in de hele binnenstad evenementen worden georganiseerd, wanneer dat past binnen de algemene voorwaarden zoals veiligheid, bereikbaarheid en omgevingsbelasting"); dit onbekende aantal komt er dus nog bij. Zoals onderaan in tabel 1b aangegeven vallen op de 40 bedoelde locaties 185 van de 394 evenementendagen ofwel 47% in het schadelijke of gevaarlijke gebied.
[24] Volgens Evaluatie evenementenbeleid van 2010, pag. 22-24, waren er op dat moment slechts 3 locaties maximaal benut en waren 15 locaties niet gebruikt, maar waren er daarentegen op 29 locaties evenementen geweest buiten de locatieprofielen. Ondanks herhaald vragen kon of wilde het stadsdeel niet meedelen hoe die situatie anno 2015 is.
[25] In stadsdeel Centrum bijv. op 13 van de 40 ofwel 33% van de locaties waarvan een locatieprofiel is gemaakt (zie VVAB-dossier evenementen tabel 1a). Meten binnen 25 meter gebeurt alleen in het gevaarlijke of schadelijke gebied, beneden de 85 dB(A) wordt in stadsdeel Centrum niet op afstand gemeten.
[26] Zie VVAB-dossier evenementen tabel 4. In het Limburgse rapport waarnaar in die tabel wordt verwezen zijn deze gegevens opgenomen als handreiking om te berekenen hoeveel geluid bij een bepaalde afstand op een gevel komt, in het Amsterdamse draaiboek wordt meten op afstand in feite gebruikt om een hoger geluidsniveau te kunnen toestaan dan het getal dat iedereen in het draaiboek en de vergunning kan lezen.
[27] VVAB-dossier evenementen tabel 5.
[28] Wipikedia, lemma 'gehoorschade'.
[29] VVAB-dossier evenementen tabel 1b, in welke tabel de evenementendagen waarbij op afstand wordt gemeten zijn aangegeven met een sterretje. Dit betreft voor de op afstand gemeten waarde van 85 dB(A) in totaal (1 +10 +4 +2 +2 +3 +6 +4 +6 +1 +3 =) 42 dagen en voor idem 90 dB(A) in totaal (1 +4 =) 5 dagen, samen dus maximaal 47 evenementendagen per jaar waarop bij de bron 120 resp. 125 dB(A) toelaatbaar wordt geacht. In stadsdeel Centrum komt 100 dB(A) zonder meten op afstand niet. Voor hoge decibelwaarden in Oost zie tabel 8.
[30] In VVAB-dossier evenementen tabel 5 komt deze hoge waarde niet voor, mar aangezien bij 104 dB(A) maar 2 minuten per dag nodig is moet gehoorschade bij 125 dB(A) vrijwel onvermijdelijk zijn.
[31] VVAB-dossier evenementen tabel 7.
[32] VVAB-dossier evenementen tabel 1b.
[33] Fysisch komt een verhoging met 3 dB(A) neer op verdubbeling, algemeen wordt er echter vanuit gegaan dat het menselijk oor verdubbeling ervaart ('twee keer zo hard') bij 10 dB(A). Zie Evenementen met luidruchtig karakter par. 3.1
[34] VVAB-dossier evenementen tabel 7, onderschrift onder de tabel.
[35] Zie fig. 1.
[36] Draaiboek pag. 87 ("Uit geluidsmetingen verricht door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en akoestisch bureau Omegam is gebleken dat op locaties waar zich woningen bevinden op korte afstand van het evenement gevelwaarden van minimaal 80 tot 85 dB nodig zijn om het evenement mogelijk te maken. Met name in de binnenstad, waar het merendeel van de evenementen zich afspeelt vlak bij woningen, moeten dergelijk hoge geluidsnormen worden gehanteerd. Omdat in situatie c. [in casu 'ernstige of onduldbare overlast'] feitelijk sprake is van gereguleerde hinder zal het aantal van dit soort evenementen per locatie per jaar beperkt moeten blijven. Verder kunnen deze hoge gevelwaarden alleen worden toegestaan in de dag- en of avondperiode, dus tot 23.00 uur met een uitloopmogelijkheid tot 24.00 uur voor de zaterdag en vrijdag en in uitzonderlijke gevallen zelfs nog later").
[37] VVAB-dossier evenementen tabel 1b. Er zijn in totaal 270 evenementendagen per jaar vergunbaar van 80, 85 en 90 dB(A), zoals onderin de tabel aangegeven.
[38] Zie de voor-vorige noot.
[39] Wet geluidhinder art. 82 en 83.
[40] Gemeente Amsterdam, Bestemmingsplan westelijke binnenstad, toelichting bij art. 8.1.1, wegverkeer.
[41] Stad in balans, voorwoord ("In de eerste plaats door de stad groter te maken, door middel van spreiding van bezoekers, het stimuleren van ontwikkeling van bestaande buurten buiten het centrum en het creëren van nieuwe stedelijke milieus in de stad en regio"), pag. 72 ("Burgemeester Eberhard van der Laan – openbare orde en veiligheid: internationale positionering Amsterdam, veiligheid en handhaving inclusief geluidsoverlast, spreiding en randvoorwaarden voor evenementen), pag. 80 (" De spreiding over de stad/regio, de vraag hoe vaak een gebied kan worden gebruikt, en de condities waaronder hekken, kaartverkoop, geluid, duurzaamheid en afval)". Zie ook noot 55.
[42] Stad in balans pag. 57 ("Parken, pleinen en terreinen geschikt maken voor evenementen").
[43] Diverse artikelen in het Parool; zie ook NRC 6-8-2015 'Altijd die basdreunen in je huis'.
[44] Evenementenbeleid Stadsdeel Oost pag. 17 e.v..
[45] Zie figuur 1.
[46] Draaiboek evenementen pag. 86 e.v.. Stadsdelen baseren daarop hun beleid, zie Evenementenbeleid Stadsdeel Oost pag. 17 ("Een hoge geluidsbelasting op de woon- of werkomgeving geeft aanleiding tot ergernis en klachten. Bij evenementen kunnen op grond van artikel 2.21 tweede lid van het Activiteitenbesluit voorschriften worden verbonden ter voorkoming of beperking van geluidhinder. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) adviseert het aantal evenementen waarbij met een geluidsnormering van 85 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen ernstige geluidsoverlast kan worden ondervonden te beperken. Ook het aantal evenementen met een meer duldbare overlast van 70 tot 75 dB(A) op de gevel dient beperkt te blijven. De gevelnorm van maximaal 85 dB(A) geldt echter alleen voor die locaties waar de woningen zich op relatief korte afstand van de geluidsbron bevinden en waar door de aard van het evenement deze hoge geluidsniveaus onvermijdelijk zijn. Echter, zodra de woningen zich op relatief grote afstand van de geluidsbronnen bevinden, in ieder geval op meer dan 25 meter, zijn lagere gevelwaarden mogelijk. Ook kunnen dan in plaats van gevelnormen maximale geluidsniveaus worden opgenomen zoals te meten op een bepaalde afstand van het podium of de geluidsbron").
[47] Evenementenbeleid Stadsdeel Oost pag. 17.
[48] VVAB-dossier evenementen tabel 8.
[49] Antwoord van B&W op schriftelijke vragen van het gemeenteraadslid Van Lammeren, publicatiedatum 26 -2-2015 ("In totaal komt het aantal festivaldagen in alle 24 stadsparken – het Open Lucht Theater in het Vondelpark niet meegerekend – op 71 festivaldagen, waarvan 60 festivaldagen het deel van het park waar het evenement plaatsvond, niet vrij toegankelijk was. Op- en afbouwdagen zijn niet meegerekend"). Het gaat hier alleen om grote evenementen ("Voor de totstandkoming van dit overzicht is uitgegaan van grote evenementen met versterkte muziek") zodat middelgrote of kleine evenementen met bijv. 1000 bezoekers niet zijn meegeteld.
[50] Draaiboek pag. 33 ("Controle en handhaving van de (APV-)voorschriften in de evenementenvergunning is een taak van de vergunninghouder. Vaak voert de politie de controle en handhaving uit. Voor een juiste controle en handhaving van met name de geluidsvoorschriften ontbreekt het de politie echter vaak aan ervaring of aan de juiste meetapparatuur. Daarom vraagt de vergunningverlener bij een aantal evenementen inzet van DMB voor de controle en handhaving. Deze inzet is niet vanzelfsprekend; de vergunningverlener legt dit in nadere afspraken met DMB vast. De medewerkers van DMB zijn in stadsdeel Amsterdam-Centrum, waar de meeste evenementen plaatsvinden, gemandateerd te controleren op naleving van de APV-voorschriften").
[51] Draaiboek pag. 91 ("Bij een geluidsniveau van 90 dB ontstaat al na een verblijf van drie kwartier kans op blijvende gehoorbeschadiging. Voor medewerkers is de organisator verplicht gehoorbescherming beschikbaar te stellen vanaf 80 dB. Voorlichting over de risico's hoort daarbij en ook toezicht op het gebruik ervan. Voor bezoekers van het evenement bestaan geen regels. Toch is het, met name bij muziekevenementen waar geluidsniveaus boven de 100 dB worden bereikt, verstandig om hier, in verband met juridische aansprakelijkheid, wel aandacht aan te besteden. Dit kan door bezoekers te wijzen op de risico's en door ervoor te zorgen dat op het evenemententerrein een gebied is waar het geluidsniveau niet schadelijk is. Het is raadzaam om bij bepaalde feesten met luide muziek gratis oordopjes uit te delen").
[52] Draaiboek pag. 91 ("Indien een flink geluidsvolume wordt verwacht, bijvoorbeeld bij een popfestival of een dancefestival, kunnen klachten van omwonenden beter worden voorkomen. Dit kan door een goede verstandhouding met de omwonenden op te bouwen. Een gratis toegangskaartje, een VIP-behandeling, een kaartje of presentje met de kerst of een leuk en origineel relatiegeschenk kan al een sterk verbeterde verstandhouding opleveren. Met omwonenden die blijven klagen, kan geprobeerd worden voor de duur van het evenement een oplossing te vinden door alternatieve (hotel) accommodatie te regelen").
[53] Interview in Het Parool van 15-8-2015. Wethouder Ollengren liet zich bij de presentatie van 'Stad in balans' volgens de NRC met als kop 'Inschikken, dan kan de stad nog voller' in soortgelijke bewoordingen uit ("groei is positief, wij omarmen schaalvergroting").
[54] Mevr. Ruigrok en de heer Paternotte, gemeenteraad 5/6-11-2014. Zij sluiten hun ogen voor de groei van het aantal klachten over evenementen zoals die blijken uit O&S-onderzoek, zie VVAB-dossier evenementen tabel 9.
[55] Stad in balans pag. 62 (" Spreiding van evenementen over meerdere dagen of weken (zoals het Amsterdam Light Festival))". Dit citaat maakt duidelijk dat spreiding in tijd betekent dat een evenement waarop het wordt toegepast langer gaat duren. Als men evenementen daarentegen spreidt in tijd door bijv. langere tussenpozen, dan leidt ook dat niet tot de gesuggereerde vermindering van hinder.

(Uit: Binnenstad 272, september/oktober 2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.