Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 25 april 2015

Aanwezig: 58 leden, die de presentielijst hebben getekend. Bericht van verhindering van: Guus Baumeister, Benedict Goes, Dick van der Kroon en Martine van der Kuijp.

Spandoek dat ter gelegenheid van de opening van het platform op het dak van de Oude Kerk door de 'Echte Vrienden van de Oude Kerk' werd opgehangen aan de Oudekerkstoren (foto: Marian van de Veen - De Rijk).

1. Jos Otten, voorzitter, opent de vergadering.
2. Hij stelt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2014 aan de orde. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Fred Kramer, secretaris, geeft een toelichting bij het Algemeen Jaarverslag 2014.
Hij is nu een jaar bestuurslid en heeft ondervonden dat de VVAB een organisatie is met veel betrokken en erudiete leden, die zich belangeloos inzetten voor de goede zaak. Hij heeft de Vereniging ook leren kennen als een behoudende club, die zich consequent inzet voor het behoud van het monumentale karakter van de stad. De VVAB boekt veel successen, maar roept zo nu en dan ook weerstand op. Als belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar noemt hij:
a. Het Open Havenfront – hierbij is de invloed van de VVAB op de besluitvorming maximaal geweest; b. De Bas Boot – Hier is de VVAB zij aan zij opgetrokken met het stadsdeel; c. Hotel Toren – in deze rechtszaak staan de VVAB en het stadsdeel diametraal tegenover elkaar; d. Het herstel van de balans in de binnenstad – Hiertoe is inmiddels een nieuwe werkgroep ‘Balans’ in het leven geroepen. Als kanttekening merkt de secretaris op dat de Vereniging ervoor moet waken niet in de uit dit thema voortkomende uitdijende baaierd aan onderwerpen verstrikt te raken; en e. De verkeersstromen rond het Muntplein. Tenslotte geeft de secretaris aan dat de Vereniging gestaag groeit. Om haar huidige slagkracht te bewaren, moet zij zijns inziens streven naar geleidelijke groei. Ook voor VVAB geldt dus: ‘een goede balans’.
- Gerard Oudhaarlem heeft een opmerking over de laatste alinea van het Jaarverslag, waarin staat dat het bestuur blij verrast was met de spontane instelling van een werkgroep van leden die voorstellen hebben gedaan voor verbetering van de organisatie. Hij geeft aan dat het initiatief om dit groepje te vormen naar zijn weten van het bestuur komt. De secretaris antwoordt dat het idee voor de instelling van een werkgroep een spontaan idee was, dat echter nooit op de agenda van het bestuur heeft gestaan.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Financieel Jaarverslag 2014 en Begroting 2015
Hans Lurvink geeft een toelichting bij het Financieel verslag 2014 en de Begroting 2015.
De penningmeester geeft aan dat de VVAB in 2014 wederom een legaat heeft ontvangen. Dit is natuurlijk heel gunstig; de Vereniging staat er financieel goed bij. Ook geven veel leden naast de gewone contributie een extra bedrag, of zelfs een extra maandelijkse bijdrage.
Ongeveer 10 euro van de contributie gaat naar Binnenstad.
Er is het afgelopen jaar een bedrag van 4.500 euro uitgegeven aan welkomstgeschenken (Geert Mak, De goede stad). Dit is een hoog bedrag, maar dat komt mede omdat er een grote hoeveelheid boeken – voor een aantal jaren tegelijk – is aangeschaft.
De proceskosten zijn lager gebleven dan begroot; in verband met de gewijzigde wetgeving was hiervoor extra ruimte gereserveerd, maar dat is niet nodig gebleken.
Walther Schoonenberg heeft een vast contract gekregen en ook is er inmiddels een voorziening getroffen om bij mogelijke ziekte zijn salaris door te kunnen betalen.
In de begroting is een tamelijk hoog bedrag gereserveerd voor ledenwerving.
-Roel Beugeling heeft een vraag over de beoogde groei van het ledenaantal. Hij vreest dat er door de beoogde ledenaanwas een te grote druk komt te liggen op het secretariaat en hij zou graag een presentatie krijgen van het ledenwerfplan.
De begroting wordt goedgekeurd.

Kascommissie
Roel Beugeling doet verslag van de kascommissie, die bestond uit Josine van de Voort en Roel Beugeling. De commissie heeft op 20 maart j.l. het concept-verslag besproken en de boekhouding steeksproefgewijs gecontroleerd. Hierdoor is een duidelijk beeld gekregen van de gevolgde procedure en de financiële consequenties van de aanstelling van de bureausecretaris. De dekking voor ziekte van de bureausecretaris is bijvoorbeeld gerealiseerd door een extra reservering.
Op 7 april is er n.a.v. de laatste bestuursvergadering nog een wijziging in de jaarrekening doorgevoerd waarvan de penningmeester aan de kascommissie verslag heeft gedaan.
De kascommissie spreekt haar dank uit aan de penningmeester (applaus) en stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Dit gebeurt bij acclamatie.
Daarnaast stelt de commissie voor om het aantal commissieleden van twee naar drie uit te breiden, liefst ook met een financieel deskundige. Pieter van der Laan en Kees Heutenik bieden zich aan als nieuwe kascommissieleden en worden, naast Roel Beugeling, in die functie benoemd.
De penningmeester bedankt de kascommissie, ook voor de gedane suggesties die hij zeker mee zal nemen.

5. Voorstel tot statutenwijziging
De ALV van 22 maart 2014 heeft aangedrongen op modernisering van de bepaling in art. 4. van de Statuten, over de wijze van benoeming van bestuursleden. Tot nu toe moet een kandidaat die niet de steun van het bestuur geniet 2/3 van de leden, d.w.z. 66%, achter zich hebben. In het nieuwe voorstel is dit percentage teruggebracht naar 10%. Daarnaast dient het terugbrengen van de benoemingstermijn van 5 naar 3 jaar, waartoe al eerder was besloten, nog in de statuten opgenomen te worden.
-Dingeman Coumou merkt op dat een kandidaat die niet de steun van het bestuur geniet bij het huidige ledenaantal dan 300 leden achter zich zou moeten hebben; is dat nog steeds niet erg veel?
-Herman Pinkse vraagt of het bestuur bereid is om op zoek te gaan naar een reële regeling, bijvoorbeeld dat leden die zichzelf voor willen dragen zich bij het bestuur kunnen melden, zodat zij samen met de kandidaten van het bestuur aan de leden kunnen worden voorgesteld.
-Mevrouw Potters geeft aan dat democratie in de politiek naar haar overtuiging toch iets anders is dan in onze vereniging.
-Fred Kramer geeft aan dat hij in de pauze contact heeft gehad met Herman Pinkse. Naar aanleiding hiervan stelt het bestuur voor om het eigen voorstel in te trekken en op de volgende vergadering met een nieuw voorstel te komen. Dit betekent dat het 3de lid van art. 4 wordt teruggenomen.
-Roel Beugeling heeft een vraag over het voorstel om art. 4, lid 1, over de verkorting van de zittingsperiode van bestuursleden van vijf naar drie jaar. Het lid: ‘Een bestuurslid kan worden herkozen’ zou zijns inziens ook gewijzigd moeten worden, aangezien iemand nu in principe eindeloos kan worden herbenoemd.
-Het bestuur ziet in de huidige formulering eigenlijk geen bezwaar; het is immers de Algemene Vergadering zelf die beslist of iemand weer wordt herbenoemd of niet. In veel gremia is dit ook gebruikelijk.
-Kees Heutenik stelt voor om hier toch een maximum aan te stellen.
-Jaap Rehbock is er niet voor om dit vast te leggen. Ook premier Rutte kan eindeloos worden herbenoemd.
Bernadette de Wit geeft aan dat voor een stemming ook een quorum nodig is. Bij het voorstel ontbreken de benodigde stemverhoudingen en/of stemprocedures. Fred Kramer geeft aan dat dit ook kan worden meegenomen.
Er wordt gestemd: circa 15 mensen zijn voor het voorstel om een maximum te stellen aan het aantal keren dat een bestuurslid kan worden herkozen; geen meerderheid. Toch belooft het bestuur dat het ook hiernaar zal gaan kijken.
De overige leden van art. 4, het 1ste, 2de, 4de en 5de lid, worden in stemming genomen.
-Arnoud Noordam vraagt, voordat we tot stemming overgaan, wat er dan blijft staan uit de oude statuten: Fred Kramer antwoordt dat als het voorstel niet wordt aangenomen, de oude bepalingen blijven staan: 1, 2, 4 en 5 blijven dan ongewijzigd. Herman Pinkse stelt voor om dan toch ook art. 4 in stemming te brengen. Aldus wordt besloten.
Het bestuursvoorstel voor de nieuwe statuten wordt aangenomen. Daarnaast belooft het bestuur echter zich te zullen beraden op een nog verder strekkende statutenwijziging.
-Herman Pinkse stelt voor om de voorlopige conclusie over de statutenwijziging in Binnenstad te publiceren.

6. Bestuurssamenstelling
Gerrit Vermeer, Hans Lurvink, Jaap-Evert Abrahamse zijn dit jaar ‘aftredend’. Jaap Evert Abrahamse keert niet terug in het bestuur, maar zal verbonden blijven als adviseur.
Hans Lurvink en Gerrit Vermeer zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen beide opnieuw te benoemen. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.
Daarnaast wordt voorgesteld Diana Wind, actief in de werkgroep Water, te benoemen als bestuurslid. Ook dit voorstel wordt bij acclamatie geaccordeerd.
Arnoud Noordam zal voorlopig optreden als adviseur juridische zaken. Hij heeft als advocaat samen met Walther gestreden tegen een doosvormige verhoging van Hotel Toren.
- Roel Beugeling vraagt wie het bestuur op dit moment voorstelt als nieuwe voorzitter. Jos Otten geeft aan dat hij ernstig ziek is geweest, maar dat hij genezen is verklaard en niet meer terug hoeft naar het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis, zodat hij in zijn functie aan kan blijven. Vorig jaar is Jos Otten statutair voor een reguliere periode aangesteld, in afwachting van nieuwe ontwikkelingen.

7. Verslagen verenigingscommissies
- Werkgroep Waakhond
Jan Fraijman doet kort verslag van de werkgroep in haar nieuwe samenstelling. James Rijkschroef is de werkgroep komen versterken.
Vroeger lagen alle ingediende plannen ter inzage op het stadhuis. Nu wordt alleen nog een adressenlijst opgegeven.
Wijde Heisteeg 7: de Vereniging heeft bezwaar aangetekend, o.a. tegen de sloop van de 17de-eeuwse achtergevel. Er was geen advies gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bovendien kwam de tekening van de bestaande toestand niet overeen met de bestaande situatie. Op 19 mei a.s. zal de zitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente plaatsvinden.

- Werkgroep Water
Diana Wind doet verslag van de werkgroep Water. De werkgroep heeft o.m. beroep aangetekend tegen een varende badkuip (de Hottug), de Vereniging is een bezwaarprocedure gestart tegen de bierwaterfiets (de amfibike) en de werkgroep onderzoekt 25 vergunningen voor open sloepen die naar het zich laat aanzien ten onrechte zijn verleend.
Noortje Eijkelboom merkt op dat het de verkeerde kant uitgaat met de versterkte muziek die vanaf de bootjes ten gehore wordt gebracht, en met concerten die weerklinken tegen een betonnen platform.

- Excursiecommissie
Kees Heutenik doet verslag van de Excursiecommissie, die het afgelopen jaar bestond uit Mieke Beumer, Elisabeth Bracht, Marion Hilhorst, Henk Ras, Josine van der Voort en hemzelf. Henk Ras zal Kees Heutenik opvolgen als penningmeester.
De commissie verzint bijna alle excursies zelf. Zij heeft o.m. een hele geslaagde excursie naar een voormalig bedrijfsterrein in Amsterdam-Noord gehouden. Omdat er grote belangstelling is voor de excursies worden bijna alle excursies in tweevoud georganiseerd.
Dit jaar wil de commissie een kleine enquete houden.
Hans Lurvink wil Kees Heutenik graag speciaal bedanken voor het op orde brengen van de administratie van de excursiecommissie.

- Werkgroep Balans
Els Iping vertelt kort iets over de nieuwe werkgroep, die zij trekt samen met Yellie Alkema. De werkgroep heeft ten doel de balans in de binnenstad te herstellen.
Een van de eerste activiteiten betrof de actie tegen de bierfiets: Op een speciaal hiervoor in het leven geroepen website zijn 5.500 handtekeningen verzameld. Binnenkort zal deze petitie worden aangeboden aan B&W en de gemeenteraad.
De werkgroep zou graag als ‘lobbyclub’ bij beleidsmakers aan tafel zitten. Bij het convenant over het Leidseplein en Rembrandtplein hebben bijvoorbeeld allerlei mensen om de tafel gezeten, behalve een vertegenwoordiger van de bewoners. De werkgroep is op zoek naar mensen die de werkgroep kunnen ondersteunen.
De voorzitter bedankt alle werkgroepleden heel hartelijk voor hun inzet, want deze is onmisbaar voor de Vereniging.

8. Rondvraag en sluiting
Gezien de tijd stelt de voorzitter voor om de rondvraag over te slaan en de vergadering te beëindigen. Na de pauze, om 15.00 uur, zal er ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan namelijk een forumdiscussie plaatsvinden over de belangrijkste resultaten van de Vereniging. Hiervoor zijn een aantal mensen van buiten uitgenodigd, die we niet te lang kunnen laten wachten.
Roel Beugeling geeft aan dat de voorzitter niet zomaar de ALV kan beëindigen, zonder te vragen of er vragen zijn. Besloten wordt om na de pauze nog ruimte te bieden voor vragen.
-Jeanne Potters vraagt of de ALV voortaan niet op zondag i.p.v. zaterdag plaats kan vinden.
-De heer Abma is tegen het houden van vergaderingen op zondag. Hij constateert dat er veel er op de plank ligt en stelt voor om in de herfst een extra ledenvergadering te houden. Dit punt zal het bestuur in overweging nemen.
-Roel Beugeling zou graag van het bestuur de bevestiging krijgen dat discussies tijdens de borrels niet zullen worden afgekapt. Het bestuur antwoordt echter dat het format voor de borrel blijft bestaan: 1ste uur: discussie, 2de uur: borrel. Tijdens de borrel kan de discussie natuurlijk worden voortgezet, maar niet plenair.
-Hans Tulleners stelt voor om als vereniging, net als in Venetië, te gaan demonstreren, tegen de grote cruiseschepen.

De voorzitter besluit de vergadering en nodigt de gasten uit voor het debat na de pauze.

[Agenda en stukken]

(Uit: Binnenstad 271, juli/augustus 2015)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.