Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad d.d. zaterdag 22 maart 2014

[Agenda]

De ALV op 22 maart 2014 in het Bethaniënklooster.

Aanwezige bestuursleden: Minne Dijkstra (vz.), Dingeman Coumou (secr.), Hans Lurvink (penn.), Jaap Evert Abrahamse, Sebastiaan Levelt, David Mulder, Gerrit Vermeer, Walther Schoonenberg (bureausecretaris).
Aantal aanwezige leden: 88.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.
Hij kondigt aan dat hij afscheid zal nemen als voorzitter en haalt een aantal herinneringen op. Als voorbeelden van geslaagde acties noemt hij o.a. de restauratie van de Hogesluis over de Amstel, het behoud van het Binnengasthuisterrein en, onlangs nog, de strijd voor het Open Havenfront. Hij geeft aan dat de inzet van mensen altijd geweldig is geweest en dat met name ook de kwaliteit van argumenten en van het verrichte werk hem getroffen heeft. Daarnaast wordt altijd effectief gehandeld. ‘Als je daarbij ook nog eens weet hoe de hazen lopen – en dat weet men binnen het bestuur – kan je veel bereiken.’
T.a.v. de actie voor het Open Havenfront wil hij specifiek Hendrik Battjes, Guido Frankfurther, Els Iping, Fred Kramer en Walther Schoonenberg bedanken.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april 2013

- Ruut Spaargaren geeft aan dat de ‘signaaldienst’, die het comité De Amsterdamse Grachten heeft opgezet niet dient om klachten van overlast te melden, maar om mensen/buurtbewoners te informeren wat er op het water ten aanzien van de woonboten gaande is.
- N.a.v. pag. 6: Tevens wil Ruut Spaargaren, n.a.v. zijn verzoek bij de rondvraag vorig jaar om het ledenbestand openbaar te maken, nogmaals het bestuur oproepen om het ledenbestand zo open mogelijk te maken. Zou het niet mogelijk zijn om de adressen openbaar te maken voor de leden die hebben aangegeven dat zij daar geen bezwaar tegen hebben? Dit punt zal worden meegegeven aan het volgende bestuur.
- De notulen van de ALV d.d. 6 april 2013 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Algemeen Jaarverslag 2013

Dingeman Coumou en Walther Schoonenberg geven een toelichting bij het jaarverslag – zie het Jaarverslag 2013, gepubliceerd als bijlage bij Binnenstad 263 (maart/april 2014).
Het Algemeen Jaarverslag 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Financieel verslag 2013

Hans Lurvink vertelt dat hij vorig jaar al had aangekondigd dat de Vereniging een legaat zou krijgen. Dit is inmiddels in ontvangst genomen en in 2014 heeft de Vereniging opnieuw een legaat gekregen.
Aan de ledenwerfactie is meer geld uitgegeven dan begroot, aangezien er nieuwe folders gedrukt moesten worden. Gezien het legaat was dit niet zo’n probleem, bovendien hebben inmiddels circa 250 nieuwe leden zich aangemeld.
Walther Schoonenberg werkt meer uren om de druk van alle werkzaamheden aan te kunnen. Dit was niet begroot. Het jaarcontract van Walther is nu driemaal verlengd. Dit betekent dat er het komende jaar naar een andere oplossing moet worden gezocht in de vorm van een vaste aanstelling. Het nieuwe bestuur zal zich hier over moeten buigen.
- Ten behoeve van het Fonds Bijzondere baten zou de penningmeester graag een depositorekening openen, om wat meer rente te krijgen dan op een gewone spaarrekening.
- Erik Swierstra heeft een vraag t.a.v. het aantal leden en de ontvangen contributie. Het ledenaantal is met bijna 25% toegenomen. Hoe komt het dan dat het bedrag aan contributies maar met een paar procent is gestegen? De penningmeester antwoordt dat, afgezien van het feit dat er ook 152 leden hebben opgezegd, dit vooral samenhangt met het feit dat de ledenactie plaatsvond aan het einde van het jaar: de contributievermeerdering zal dus vooral zichtbaar worden in 2014. Erik Swierstra vraagt wat de Vereniging gedaan heeft om nieuwe leden te winnen. Hans Lurvink antwoordt dat in de binnenstad huis aan huis ledenwerffolders zijn verspreid en dat in buurtkranten zoals d’Oude Binnenstad advertenties zijn geplaatst.
Erwin Meijers en Josine van der Voort doen verslag van de kascommissie. Zij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen. De Jaarrekening wordt goedgekeurd door de vergadering. De penningmeester bedankt speciaal Erwin Meijers, die afscheid neemt als kascommissielid.

Begroting

- Herman Pinkse heeft een vraag over de begroting. Hij vraagt of de secretariaatskosten niet teveel zijn gestegen. De penningmeester denkt niet dat dit het geval is.
- Ton Veerman vraagt of de proceskosten niet te optimistisch zijn begroot. Zal de Vereniging in de toekomst niet steeds meer gaan procederen? De griffierechten alleen al bedragen 350 euro per zaak. Voor het gereserveerde bedrag kunnen twaalf zaken worden gevoerd. Is dat niet te weinig? De penningmeester geeft aan dat de grootste post in 2013 het laten schrijven van ‘deskundigenrapporten’ was. De kosten zijn van tevoren moeilijk in te schatten, maar een tekort kan eventueel opgevangen worden uit het Fonds Bijzondere baten.
- Erik Swierstra vraagt of de verdeling van de bedragen die gewone leden (30 euro), 65+-leden (20 euro) en gezinsleden (10 euro) betalen wel evenredig verdeeld zijn. De penningmeester is met hem eens dat deze structuur wel enige vraagtekens oproept. Hij zal dit meenemen naar het volgende bestuur.
- Jan Dijk vraagt waarvoor het Fonds Bijzondere baten eigenlijk wordt gebruikt. De penningmeester antwoordt dat hiermee bijvoorbeeld een publicatie gefinancierd kan worden of een project waarbij wij het voortouw willen nemen. Zo is wel eens gesproken over het idee om een maquette van de binnenstad te laten maken. Erik Swierstra geeft aan dat hiervoor de prent van Cornelis Anthoniszoon als uitgangspunt zou kunnen dienen. Els Iping geeft aan dat zij het een prettig idee vindt dat het geld besteed kan worden aan proceskosten. Mogelijk zal hier de komende jaren veel meer geld aan worden uitgeven dan voorzien.
- Betty Nijmeijer suggereert om voor specifieke projecten aparte inzamelacties te houden.
- Minne Dijkstra merkt t.a.v. de gevreesde vergrijzing op, dat uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de leden stabiel is. De voorgestelde begroting wordt goedgekeurd.

5. Bestuurssamenstelling

Nadat hij negen jaar het bestuur van degelijke juridische adviezen heeft voorzien, neemt Sebastiaan Levelt afscheid als bestuurslid. Ook Dingeman Coumou, die zich jarenlang heeft ingezet als secretaris en David Mulder, die naast een zeer verdienstelijk bestuurslid tevens voorzitter van de Werkgroep Waakhond was, nemen afscheid. De voorzitter bedankt hen alle drie voor hun jarenlange inzet.

Verkiezing nieuwe voorzitter
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de bestuursvoordracht. Hij geeft aan dat er een tegenkandidaat is en dat deze ook de gelegenheid zal krijgen om te spreken. Hoewel de statuten weinig ruimte bieden voor andere oplossingen, stelt hij voor om over de kandidatuur een stemming te houden. Indien de bestuursvoordracht niet wordt aangenomen, zal het bestuur deze echter terugnemen en zal het zich beraden.
Het bestuur stelt voor om Jos Otten als voorzitter te benoemen voor de periode van een jaar. Dit jaar moet gezien worden als overgangsfase. Het bestuur heeft eigenlijk haar oog laten vallen op een ander, nog te benoemen bestuurslid, namelijk Yellie Alkema, maar zij is niet per direct beschikbaar. Jos Otten heeft in het verleden reeds lange tijd in het bestuur gezeten, ook al eens als voorzitter. Hij is bereid gevonden om, tot Yellie Alkema het stokje van hem overneemt, het voorzitterschap ad interim op zich te nemen.

Jos Otten geeft een toelichting bij zijn kandidatuur: Op de eerste Algemene Ledenvergadering die hij bijwoonde waren 14 leden aanwezig. Jarenlang had de Vereniging 1900 leden. ‘We kwamen maar niet over de magische grens van 2000’. Hij vindt het essentieel dat de Vereniging, als dat nodig is, haar tanden kan laten zien. ‘Dat we onafhankelijk blijven. Het geld van de schenkingen is dus hard nodig.’
Els Iping vraagt waarom Jos maar voor één jaar voorzitter wil zijn? Hij antwoordt dat hij tevens voorzitter is van de Ver. Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen, penningmeester van de Stille Omgang en secretaris van de St. Heijmeijer van Heemstede. Onlangs is hij gestopt als bestuurslid van de Kring van Amsterdamse Economen, maar alles bij elkaar is dat toch wat veel. Bovendien lijkt Yellie Alkema, die niet alleen oud-raadsvoorzitter van stadsdeel Centrum is, maar ook al jarenlang betrokken lid van de Vereniging, hem heel geschikt.
Het bestuur geeft aan dat met Yellie is afgesproken dat zij zich volgend jaar zal kandideren voor het voorzitterschap, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde.

Hans Tulleners tegenkandidaat
Vervolgens geeft de voorzitter Hans Tulleners gelegenheid om zich te presenteren. Hij heeft zich tegenkandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Wat zijn zijn plannen?
Hans Tulleners geeft aan dat hij allereerst het ledenaantal van 2700 naar 8000 zou willen brengen. In Edam is een op de vijf bewoners lid van de Vereniging Oud Edam, in Amsterdam zou dat toch ook moeten lukken.
- In de statuten staat dat de Vereniging zich ten doel stelt de oude stad te behouden en te herstellen. Aan dat laatste punt zou hij graag meer aandacht besteden. Bijvoorbeeld door, met aanschrijving van fondsen, een stellingmolen terug te brengen.
- Tevens zou hij graag betere contacten met andere monumentenorganisatie willen onderhouden, bijvoorbeeld met Stadsherstel Amsterdam, Stadsgoed en de Ver. Hendrick de Keyser.
- Dan de hoofdpijndossiers: molen De Otter (de oudste zaagmolen van Amsterdam), die volgens hem behouden moet blijven, de herbestemming van de Oosterkerk en de kwestie van de geveltoppen. Op de gemeentelijke monumentenwerven in Amsterdam en Hoofddorp liggen nog circa 100 geveltoppen. Hans Tulleners zou zich ten doel willen stellen om tijdens zijn voorzitterschap 20 tot 30 toppen te herplaatsen.
- Roel Beugeling heeft drie vragen. ‘Ik hoor u wat makkelijk spreken over het verhogen van het ledental naar 8000. Hoe denkt u dat voor elkaar te krijgen? Hans Tulleners geeft aan dat hij journalist is van het Stadsblad en de Echo. Samen hebben deze kranten een oplage van 496.000 exemplaren. Door in deze kranten te adverteren, en misschien tevens in de Telegraaf en op AT5, moet het lukken om het ledental aanzienlijk te verhogen. Daarnaast zou een reclamebureau in de arm genomen kunnen worden. Met de actie ‘Zulke gaten zal je maar in je gebit hebben’ heeft Geurt Brinkgreve destijds 150.000 handtekeningen opgehaald.
- Roel Beugeling: ‘U stelt voor om zelf monumenten aan te kopen en daarna te renoveren, maar u weet toch welke kapitalen dat vraagt. Ook voor Stadsherstel is het momenteel heel moeilijk om nieuwe projecten te realiseren.’ Hans Tulleners geeft aan dat hij dat vooral in samenwerking met andere organisaties ziet. Hij heeft goede contacten met Onno Meerstadt, de directeur van Stadsherstel.
- Roel Beugeling: ‘En wat ziet u bijvoorbeeld als nieuwe bestemming van de Oosterkerk?’ Hans Tulleners antwoordt dat de kerk bijvoorbeeld gebruikt kan worden als expositieruimte. Om te beginnen zou in de kerk een tentoonstelling gehouden kunnen worden over 50 jaar monumentenzorg in Amsterdam.
- Ruut Spaargaren wijst erop dat Hans Tulleners zelf ook activiteiten als excursies en cursussen organiseert. Hoe zou hij dat van het werk voor de VVAB willen scheiden? Hans Tulleners antwoordt dat hij 19 jaar zijn eigen toko draaiende heeft weten te houden en dat hij daarom juist heel goed weet hoe je iets organiseert.
- Tenslotte overhandigt Hans Tulleners aan Minne Dijkstra een klein cadeautje omdat hij aftreedt als voorzitter: een boekje van eigen hand.
Walther Schoonenberg merkt op dat de kwestie van de gevelfragmenten niet is opgenomen in het Algemeen Jaarverslag, omdat dit niet louter een VVAB-aangelegenheid betreft, maar enkele maanden geleden heeft hij samen met Theo Rouwhorst (oud-medewerker van BMA), Jos Otten en Onno Boers (van de Ver. Vrienden v/d Amsterdamse Gevelstenen) een bezoek gebracht aan de monumentenwerf in Hoofddorp. Na afloop van dat bezoek is in de plaatselijke McDonalds het plan geboren om de geveltoppenn te inventariseren. Jos Otten heeft daarvoor een projectvoorstel gemaakt, dat vervolgens door Yellie Alkema bij het stadsdeel is ingediend. Dit project is inmiddels van start gegaan.

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot een schriftelijke stemming. Van tevoren zijn hiervoor stembiljetten uitgedeeld.
Johan de Wolf stelt de vraag wat er na de stemming met de statuten gaat gebeuren. Minne Dijkstra antwoordt dat er tevens een begin gemaakt zal worden met nieuwe statuten, maar om deze te bekrachtigen zal een nieuwe ALV moeten worden uitgeschreven.

Er wordt een schriftelijke stemming gehouden over het voorzitterschap.

6. Verslag van de verenigingscommissies

David Mulder doet verslag van de activiteiten van de Werkgroep Waakhond
Deze werkgroep heeft het afgelopen jaar bestaan uit Johan de Wolf, James Rijksschroef en hemzelf. Er is eigenlijk dringend iemand extra nodig om de werkgroep te versterken. David, die afscheid neemt als bestuurslid, geeft aan dat hij als werkgroepslid aan zal blijven tot er een opvolger is gevonden.
De werkgroep bekijkt eens in de twee weken de bouwplannen. (Het stadsdeel heeft eerder kenbaar gemaakt dat alle plannen digitaal beschikbaar worden gesteld, maar dit is nog steeds niet ten uitvoer gebracht.) Adviezen om bezwaarschriften in te dienen zijn hier niet uit voortgekomen. Wel heeft er in een aantal gevallen van te voren overleg plaatsgevonden, o.a. bij het Fortisgebouw en het Emma Kinderziekenhuis. David Mulder wijst erop dat de bestemmingsplannen door de veranderde wetgeving veel belangrijker zijn geworden; die maken vaak ontwikkelingen mogelijk, welke later niet meer teruggedraaid kunnen worden.
Hij heeft geprobeerd om bij bijeenkomsten van de welstandscommissie aanwezig te zijn, maar dit werkt niet, omdat de ingediende plannen niet van tevoren kunnen worden bekeken. Dit wordt nog bemoeilijkt doordat alleen de agenda’s van de welstandscommissie worden gepubliceerd. Er worden geen verslagen meer gemaakt van de vergaderingen, maar tegenwoordig wordt alleen nog per adres op de website verslag gedaan.
Het werk van de werkgroep is er dus niet makkelijker op geworden. Dit is met het bestuur besproken en hieruit is o.a. de gedachte voortgekomen dat er een nieuwe werkgroep Bestemmingsplannen zou moeten worden opgericht.
- Albertine Pareaux Dumont stelt voor om samen te werken met een werkgroep van d’ Oude Stadt die ook de plannen op het stadhuis bekijkt. Deze suggestie wordt meegenomen.
Minne Dijkstra wil David hartelijk bedanken. Het is geen gemakkelijke taak geweest, met name niet door de veranderde regelgeving.

Dingeman Coumou doet verslag van de activiteiten van de Werkgroep Water
- Hij vertelt dat de gemeentelijke nota ‘Varen in Amsterdam’ beoogde om meer orde op het water te scheppen en een echt vergunningenbeleid te voeren. De Werkgroep ondersteunt dit vergunningenbeleid.
De werkgroepsleden hebben verschillende inspraakbijeenkomsten bijgewoond en bijvoorbeeld bezwaar gemaakt tegen de zogenaamde ‘hottugs’, de drijvende badkuipen. Er is echter nog steeds geen antwoord gekomen op dit bezwaar. Ruut Spaargaren merkt op dat sommige mensen de ‘hottugs’ ook leuk vinden. Hij ziet niet in waarom we hiertegen zouden moeten zijn. Muziek aan boord is echter niet toegestaan. Dingeman Coumou geeft aan de geluidsoverlast zijns inziens een stuk minder is geworden, maar dat bewoners hier nog steeds over klagen. Inmiddels is er een onderzoek geweest naar de reden waarom er niet werd gehandhaafd. Hieruit bleek dat alleen bij verwachte drukte, zoals op Koninginnedag waterpolitie wordt ingezet.
- Uit de zaal wordt de vraag gesteld hoe het staat met het bezwaar tegen de bierfiets. Dingeman Coumou geeft aan dat het stadsdeelbestuur hier ook tegen is, maar de wet schijnt het onmogelijk te maken om de bierfiets te verbieden. Hij suggereert om naar Den Haag te gaan om de wet aan te passen. Gérard van Heusden vraagt of er geen ‘Algemene plaatselijke verordening’ tegen de bierfiets uitgevaardigd kan worden. Alcoholgebruik in openbare ruimte is verboden, maar blijkbaar mag het wel als je op een bierfiets zit.
- De ‘Bas Boot’ is een al langer lopend thema. Tot nu toe hebben wij alle procedures gewonnen, maar de Bas Boot is nog steeds niet weg. Momenteel is de eigenaar weer een procedure begonnen tegen het stadsdeel.
- Dingeman Coumou treedt af als voorzitter van de Werkgroep Water, wat betekent dat er een opvolger gevonden zal moeten worden.

Josine van der Voort doet verslag van de activiteiten van de Excursiecommissie
Er zijn geen wijzigingen geweest in de ledensamenstelling van de commissie.
De commissie probeert steeds unieke excursies te organiseren, die je niet zelf kan doen, en daarnaast aan te sluiten op de actualiteit.
Met ingang van het afgelopen jaar worden de excursies alleen nog aangekondigd via de website. Dat lijkt goed te lopen.
Het afgelopen jaar is financieel positief afgesloten.
De voorzitter bedankt de leden van de excursiecommissie voor hun inzet.

Josine van der Voort geeft tevens de uitslag van de stemming voor het voorzitterschap. De overgrote meerderheid heeft voor het bestuursvoorstel gestemd, maar de stemmen zijn niet precies geteld. Jos Otten is dus gekozen als nieuwe voorzitter. Minne Dijkstra vraagt echter of de stemmen alsnog exact geteld kunnen worden.

Vervolgens worden Yellie Alkema, Els Iping en Fred Kramer als nieuwe bestuursleden voorgedragen. Deze kandidaten worden voorgesteld om hun politieke en bestuurlijke achtergrond: Yellie Alkema was tot zeer onlangs deelraadsvoorzitter van stadsdeel Centrum, Els Iping is eerst dagelijks bestuurder en daarna voorzitter van stadsdeel Centrum geweest. Fred Kramer heeft ook net afscheid genomen als lid van de deelraad. Daarmee zullen in het bestuur een aantal oud-politici van verschillende achtergrond, uit D66, PvdA en Groen Links, worden benoemd, elk met specifieke kwaliteiten op verschillende terreinen. De kandidaten vertellen kort iets over zichzelf:
Yellie Alkema is twaalf jaar actief geweest in de politiek van het stadsdeel Centrum, de laatste jaren als voorzitter van de Stadsdeelraad.
Els Iping geeft aan dat zij zich beschikbaar stelt vanwege de rol die de Vereniging de afgelopen jaren heeft gekregen. Oorspronkelijk was de VVAB vooral een monumentenclub, maar nu het stadsdeel wordt opgeheven, zal het belang van de Vereniging alleen maar groter worden.
Fred Kramer is van huis uit onderwijzer, onderwijskundige. Hij is al 13 jaar actief in de politiek. In Westerpark heeft hij o.m. gestreden voor het behoud van de Grote markthal en in het stadsdeel Centrum voor het behoud van het Binnengasthuisterrein.
Erik Swierstra stelt voor om in de komende nummers van Binnenstad aandacht te besteden aan de nieuwe bestuursleden.
Mainse Rypkema, voorzitter van de vereniging Schievink, zou een kanttekening willen plaatsen bij de kandidatuur van Els Iping. Rozenstraat 72 is gesloopt, de top is weliswaar gered, maar het pand zelf is gesloopt, toen mevrouw Iping stadsdeelvoorzitter was.
De voorgestelde leden worden per acclamatie gekozen.
Door de veranderde regelgeving t.a.v. het feit dat particulieren geen bezwaar meer kunnen maken, tenzij zij in hun directe belang geschaad worden, is het van belang dat er ook nog een bestuurslid met juridische kennis wordt gevonden. Jos Otten geeft aan dat het nieuwe bestuur hier zo spoedig mogelijk naar op zoek zal gaan.

Uitslag van de stemming over het voorzitterschap
Uit de telling van de stemmen blijkt dat 81 personen voor het bestuursvoorstel hebben gestemd, 6 mensen tegen en er is een blanco stem uitgebracht.

- Iemand uit de zaal merkt op dat wordt vergeten om de bestuurstermijn van dhr. Van der Kroon te verlengen. Dick Van der Kroon wordt vervolgens opnieuw benoemd.
- Nelly Nijmeijer zou graag willen dat het bestuur Hans Tulleners bedankt voor zijn kandidatuur. Hij heeft toch verschillende punten naar voren gebracht die zinvol lijken. Aldus geschiedt.

7. Rondvraag

- Hans Olthof heeft een vraag over de Rode loper: Is ook bekend of de Mirakelkolom van de Heilige Stede weer teruggeplaatst wordt? Walther Schoonenberg antwoordt dat dit destijds is afgesproken met de gemeente. Wij zullen de gemeente indien nodig aan deze afspraak herinneren.
- Albertine Pareau Dumont wil graag een nieuw onderwerp naar voren brengen: de herbestemming van grote gebouwen. Verschillende grote gebouwen zullen in de nabije toekomst vrij komen, o.a. het Maison Descartes, het Prinsengrachtziekenhuis en het P.C. Hoofthuis van Theo Bosch op het Singel. Voor dat laatste gebouw is onlangs een monumentenaanvraag gedaan. Het gebouw lijkt geschikt voor bewoners, beneden winkeltjes. Minne Dijkstra antwoordt dat deze kwestie in het bestuur zal worden besproken en bekeken zal worden wat de VVAB op dit vlak kan doen.
- Hans Tulleners wijst erop dat Maison Descartes twee mooie stijlkamers en een mooie keuken heeft. De VVAB moet ervoor waken dat die stijlkamers niet door de Franse staat worden leeggehaald. Dingeman Coumou geeft aan dat er een actieve buurtgroep is die zich hiermee bezighoudt. Ook Stadsherstel doet poging om het consulaat te behouden.

8. Sluiting

Hans Lurvink wil tenslotte namens het bestuur Minne Dijkstra bedanken voor zijn inzet en voorzitterschap. Minne is op 6 maart 2010 tot voorzitter van de VVAB benoemd en dat is hij vier jaar lang gebleven. Naast de tweemaandelijkse algemene bestuursvergaderingen zijn vele DB-vergaderingen gehouden. De VVAB is niet altijd een makkelijke club om voor te zitten; het kan wel eens nodig zijn om mensen tot de orde te roepen. Ook heeft Minne altijd zorgvuldig de tijd bewaakt.
Walther Schoonenberg voegt hieraan toe dat Minne Dijkstra een heel kundige voorzitter was. Ook mag Minne op zijn conto schrijven dat hij de Vereniging naar een steeds meer professionele organisatie heeft geleid. Hiervoor wil hij hem heel hartelijk bedanken.
Met deze woorden wordt de vergadering besloten.

(Uit: Binnenstad 264, mei/juni 2014)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.