Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV), dd 6 april 2013

[Agenda]

1. Opening
Voorzitter Minne Dijkstra opent de vergadering.

2. Op de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2012 komen vanuit de vergadering geen opmerkingen, wel is een schriftelijk verzoek ontvangen van Els Willems om de notulen aan te passen. Bij punt 3, 10de punt, staat dat zij een opmerking heeft gemaakt over een klein foutje in het jaarverslag, maar dat zij het verder voortreffelijk vond. Dat heeft niet Els, maar iemand anders opgemerkt.

3. Algemeen jaarverslag
Secretaris Dingeman Coumou doet verslag van het afgelopen jaar:

 • Op het Damrak en Rokin hebben het afgelopen jaar de werkzaamheden plaatsgevonden t.b.v. de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Ook op het gebied van Welstand is er het nodige misgegaan op het Damrak/Rokin. Het NRC-gebouw is een glaspaleis geworden. Hier heeft de VVAB onder enig protest wel mee ingestemd, m.n. omdat wat er voor die tijd stond ook niet veel bijzonders was. Ter plaatse van Hotel Plaza komt eveneens een glaspaleis. Omdat het nieuwe bouwplan niet ter visie is gelegd, was het voor de VVAB onmogelijk om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Wel heeft de Vereniging naar aanleiding daarvan een brief gestuurd naar het stadsdeel waarin zij vroeg om een ‘Beeld-kwaliteitsplan’. Tenslotte is er ook voor het Fortis-gebouw een nieuwbouwplan. Het lijkt erop dat dit een beter plan wordt; het gebouw wordt in tweeën gesplitst met een steeg daartussen.
 • Hierbij sluit aan dat afgelopen donderdag de nieuwe Welstandsnota is gepresenteerd. De nota wilde ‘pseudo-historische reconstructies’ verbieden, maar de VVAB heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Historiserende nieuwbouw en reconstructie mag niet op voorhand worden uitgesloten. Ook heeft zij voorgesteld het welstandstoezicht transparanter te maken en jaarlijks te evalueren.
 • Een ander belangrijk onderwerp was funderingsherstel: de zogenaamde ‘zesde’ gevel. Talloze eigenaren zijn de afgelopen jaren aangeschreven om hun fundering te herstellen. Hierbij kijkt men alleen naar de bouwkundige aspecten en wordt geen rekening gehouden met eventuele monumentale waarden. Voor kelders is er eigenlijk nooit veel belangstelling geweest. Op de Reguliersgracht zullen nu door funderingsherstel twee waterkelders verdwijnen. Uit een tegenonderzoek gedaan in opdracht van de VVAB, blijkt dat het helemaal niet nodig is om kelders zo ingrijpend aan te tasten en dat er ook andere manieren van funderingsherstel mogelijk zijn. Naar aanleiding van dit voorbeeld op de Reguliersgracht hebben wij een voorlopige voorziening aangevraagd en deze is toegekend, maar het beroep moet nog worden behandeld.
 • De Vereniging heeft zich ingezet om de bewegende led-reclame op het City Theater (Kleine Gartmanplantsoen) te verbieden. Eerder was er een afspraak gemaakt dat er alleen stilstaande beelden zouden komen, die af en toe zouden wisselen, en het moest uitsluitend gaan om filmaankondigingen, niet om andere reclame. Nu de exploitant zich daaraan niet houdt, is het stadsdeel in een juridisch gevecht verwikkeld geraakt met de exploitant, een geschil waarbij de vereniging niet direct betrokkenen is.
 • De gevelreclame van booking.com. op de Herengracht was volgens de reclameregels veel te groot. In overleg met de VVAB heeft de ondernemer zelf naar een oplossing gezocht. De VVAB heeft hier gedaan wat het stadsdeel had moeten doen.
 • Sinds kort is er een nieuwe erfgoedverordening. Eén punt, dat heel duidelijk ontbrak, nl. de voorbescherming (d.w.z. dat een pand waarvoor een monumentenstatus is aangevraagd tijdens de aanwijzingsprocedure niet aangetast of gesloopt mag worden), is op voorstel van de VVAB alsnog toegevoegd. Vanuit de Raad zijn amendementen uitgegaan om deze voorbescherming vast te leggen.
 • De nieuwe directie van de Oude Kerk wil van de kerk een ‘kunsthal’ maken; uit een uitgelekt masterplan blijkt dat een deel van het meubilair zou moeten wijken en er zelfs doorbraken van muren waren gepland. Naar aanleiding van de protesten zijn de plannen nu enigszins bijgesteld, maar waakzaamheid blijft gebonden. Roel Beugeling toont een brief van het bestuur aan de Vrienden van de Oude Kerk. Vandaag en morgen worden zij uitgenodigd om de nieuwe plannen te komen bekijken.
 • Supermarkt Marqt; Aan de plannen van supermarktketen Marqt om een nieuw filiaal te stichten aan de Keizersgracht heeft de VVAB een aantal voorwaarden gesteld. Zo zijn o.m. vragen gesteld over parkeren, laden en lossen. Inmiddels is besloten is dat Marqt zich wel mag vestigen. Wel is in de deelraad de motie aangenomen dat er geen fietsenstalling mag komen in de keurtuin.
 • De Foeliepanden, een aantal orde 2-panden langs het IJ-tunneltraject, dreigen gesloopt te worden. Zij vormen een deel van de oude joodse buurt, waar bijna niets van over is. De Key wil deze slopen en het stadsdeelsbestuur stond op het punt om een sloopvergunning afgeven, maar wij hebben voorgesteld dat Stadsherstel de panden koop, een initiatief dat tot nu toe echter niet is gerealiseerd. De directeur van BMA heeft wel aangegeven dat het niet de bedoeling is dat deze panden gesloopt worden, maar hoe dit afloopt is nog niet bekend.
 • Voor de aankondiging van evenementen (ook buiten de binnenstad) mogen op doorgaande routes, ook in de grachtengordel, banieren worden geplaatst. Ondanks ons protest was er een meerderheid in de deelraad die dit wil toestaan.
 • De Geurt Brinkgreve-Restauratieprijs is in 2012 toegekend aan de restauratie van het Blauwlakenblok, een project van De Key o.l.v. architect Vincent Smulders, waar 30 jaar aan is gewerkt. In de jury zaten Gerrit Vermeer, David Mulder en Walther Schoonenberg.
Tot slot bedankt de secretaris Walther Schoonenberg voor het opstellen van het jaarverslag.

Bureausecretaris Walther Schoonenberg geeft aan dat de Vereniging zich het afgelopen jaar met een grote hoeveelheid onderwerpen heeft beziggehouden. Dit heeft te maken met wat wij als organisatie aankunnen. Het Dagelijks bestuur komt bijna wekelijks bijeen en de bureausecretaris doet vooral ondersteunend inhoudelijk werk voor het bestuur en de vrijwilligers, zoals het vergaren van informatie en het schrijven van brieven, en het voorbereiden van de bestuursvergaderingen. Daarnaast is er een nieuw systeem geïntroduceerd voor de in- en uitgaande post, dat via internet toegankelijk is. De ingekomen stukken zijn toegankelijk voor de actieve kern van de Vereniging, de uitgegane stukken zijn voor iedereen openbaar. Ook beheert de bureausecretaris de website, die de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, niet alleen voor leden – de inschrijvingen van de excursies zijn bijvoorbeeld geautomatiseerd – , maar ook voor buitenstaanders als raadsleden en bestuurders die op onze website informatie kunnen vinden. Tevens heeft Walther het afgelopen jaar een nieuw database-systeem voor het ledenbestand ontwikkeld, waardoor de ledenadministratie op orde is gebracht en het systeem niet alleen als adressenbestand, maar ook als informatiesysteem voor in de vereniging aanwezige kennis kan functioneren. De Vereniging heeft nu ruim 2500 leden. De gemiddelde leeftijd van de leden is 61 jaar. Vroeger bestond er een aparte commissie voor ledenwerving. Het bestuur wil specifieke aandacht gaan besteden aan de ledenwerving. Tenslotte is dankzij een gift van de St. Heijmeijer van Heemstede de collectie van bijna 10.000 historische prentbriefkaarten, die de Vereniging van Simon van Blokland in bruikleen heeft gekregen, gedigitaliseerd en op de website geplaatst. Deze prentbriefkaarten worden momenteel door een groep vrijwilligers beschreven en zullen in de toekomst openbaar raadpleegbaar zijn.

Vragen:

 • Gevraagd wordt of het plan van de Oude Kerk voor een kunsthal niet is voortgekomen uit een behoefte aan meer inkomsten. Walther Schoonenberg antwoordt dat het uit financieel oogpunt niet noodzakelijk is om het bezoekersaantal te vergroten – de stichting had geen exploitatietekort – en de restauratie van de kerk is afgerond. In november 2012 is er echter een nieuw bestuur aangetreden met nieuwe directeur, die een intern en vergaand plan heeft opgesteld voor een ‘kunsthal van grote allure’ die grote bezoekersaantallen moet trekken. Uit het plan blijkt dat de stichting in eerste instantie althans totaal geen idee had van de bijzondere waarde van het gebouw. Nu het plan, dat op de website van de Oude Kerk stond, is ingetrokken, bestaat het gevaar dat men het plan in deeldelen gaat opsplitsen en een salami-tactiek toepast om deze alsnog door te voeren.
 • De zaal vraagt zich af of er wel behoefte is aan nog een museum. Bovendien is daarvoor ruimte genoeg aan de Zuidas.
 • Gevraagd wordt ook in hoeverre Bureau Monumentenzorg in deze goed functioneert. Dingeman Coumou antwoordt dat BMA geheel afhankelijk is van de gemeente/de ambtelijke organisatie, het bureau heeft slechts een adviserende rol. Walther Schoonenberg geeft aan dat BMA wel betrokken is, maar achter de schermen. Helaas worden wij door BMA niet geïnformeerd, we moeten bij het stadsdeel informeren. Echter, de Oude kerk is een sleutelpunt van project 1012, dus het stadsdeel is zelf erg voor uitvoering van het plan.
 • Evelien van Nierop merkt op dat de toren eigendom is van de gemeente; De Stichting heeft daar helemaal niets over te zeggen.
 • Dorothy Beynes vraagt waarom BMA binnen de gemeente geen onafhankelijke organisatie is. Als het niet zelfstandig voor monumentale belangen op mag komen, kan men het bureau net zo goed opheffen en de vergunningenbeoordeling naar de dienst Bouw- en woningtoezicht overhevelen.
 • Iemand achterin de zaal stelt voor dat de ALV expliciet uitspreekt dat de Vereniging met alle beschikbare juridische middelen monumentale aantastingen aan de Oude Kerk zal bestrijden. De vergadering stemt in met dit voorstel door te applaudisseren.
 • Ruut Spaargaren merkt op dat uit het kaartje bij het ‘banierenplan’ blijkt dat vlaggen alleen langs bepaalde routes in de binnenstad geplaatst mogen worden, maar dat geldt alleen voor evenementen buiten de binnenstad. Voor evenementen in het centrum mogen overal banieren worden gezet. Ruut Spaargaren heeft de discussie hierover gevolgd in de Raadscommissie. Hieruit bleek dat de hele raad tegen is, behalve de VVD. D66 heeft gezegd: alleen dit jaar (400 jaar grachtengordel), niet de jaren daarna.
 • Ruut Spaargaren vraagt of het ledenbestand openbaar kan worden gemaakt. De voorzitter antwoordt dat dit getoetst zou moeten worden aan de privacywet. Walther Schoonenberg vermoedt dat alle leden daar dan waarschijnlijk toestemming voor zouden moeten verlenen.
 • T.a.v. de drijvende kelders vraagt Gérard van Heusden of funderingsherstel mogelijk is met volledig behoud van de drijvende kelders? Gerrit Vermeer antwoordt dat het probleem vaak het slaan van de damwand is, waarvoor diep bemaald moet worden. Er bestaan echter ook andere bemalingstechnieken zoals een met een geohydrologisch scherm of het rondpompen van water.
 • Iemand merkt op dat hij in het jaarverslag de Cursus Amsterdam, gegeven door Walther Schoonenberg mist. Deze was zeer interessant en een groot succes.
 • Iemand merkt op dat we de Weesperstraat hebben overleefd, maar dat men nu aan het Rokin begint; Cees Dam heeft gezegd dat zijn gebouw gesloopt mag worden, maar dan wil hij wel zelf de opdracht voor de nieuwbouw hebben. Dingeman Coumou antwoordt dat daarom een beeldkwaliteitsplan zo belangrijk is, maar de gemeente heeft op ons voorstel daartoe niet adequaat op gereageerd.

4. Financieel Jaarverslag
Penningmeester Hans Lurvink geeft aan dat dit het eerste verslag is dat hij voor de Vereniging heeft gemaakt. Financieel is de Vereniging gezond, ook qua reserves: we zouden een jaar lang op dezelfde voet door kunnen draaien zonder contributie-inkomsten. De extra kosten hebben vooral betrekking op de afwikkeling van debiteuren. De geboden mogelijkheid van leden om zich als ‘lid voor het leven’ op te geven heeft in 2011 6000 euro opgeleverd; het afgelopen jaar 1500 euro, maar toch is dit voor de Vereniging een mooie extra inkomstenbron. De belangrijkste uitgaveposten hebben betrekking op het blad Binnenstad, de secretariaatskosten, het Aalsmeerder Veerhuis, de website en de ledenadministratie. De kosten voor het blad Binnenstad zijn afgenomen van 34.000 euro 2011 naar 24.000 euro in 2012. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de opmaak, de grafische vormgeving van het blad, nu in eigen huis gebeurt en goedkoper is geworden.

 • Verslag van de Kascommissie:
  Josine van der Voort geeft aan dat zij samen met Erwin Meijers de jaarafschriften van de banken heeft bekeken. Zij hebben een klein foutje ontdekt, maar verder zag het er prima uit. Het vermogen is iets gestegen en het ledenbestand is opgeschoond. De commissie spreekt haar waardering uit voor hoe alles is georganiseerd, met dank aan de penningmeester.
 • Bernard Witte zou graag een toelichting krijgen bij de secretariaatskosten. Het gaat om een bedrag van circa 9.500 euro. Hij vraagt of deze post volgend jaar misschien iets meer kan worden uitgesplitst.
 • Erwin Meier heeft nu twee jaar in de kascommissie gezeten; Josine van der Voort een jaar. De penningmeester stelt voor dat ieder kascommissielid drie jaar blijft zitten.
  Het bestuur wordt bij acclamatie decharge verleend.
 • Begroting
  Over de begroting is niet zoveel bijzonders te melden behalve dat er een bedrag van 7000 euro is opgenomen voor een ledenwerfactie. De begroting voor 2013 wordt bij acclamatie vastgesteld.

5. Bestuurssamenstelling
Zowel Minne Dijkstra en Dingeman Coumou hebben hun zittingstermijn voltooid. Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen. Dit wordt bij acclamatie besloten. Evelien van Nierop merkt op dat de VVAB een gemengde vereniging is; zij zou graag zien dat ook vrouwen zich kandidaat stellen voor het bestuur. Minne Dijkstra aanvaardt het voorzitterschap, maar vraagt zich, gezien zijn leeftijd, hardop af of hij nog drie jaar voorzitter zal blijven.

6. Werkgroepen
David Mulder doet verslag van de Werkgroep Waakhond. Door de invoering van de WABO, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, is de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen komen te vervallen. Hierdoor heeft het bestaan van de werkgroep Waakhond een wankele basis gekregen. Henk Oortwijn, Johan Sandburg en Wolbert Vroom hebben afscheid genomen. De werkgroep bestaan nu nog uit Johan de Wolf, James Rijksschroef en David zelf. De werkgroep was gewoon om wekelijks bijeen te komen om de bouw- en monumentenplannen te beoordelen. In 2012 heeft zij dat ook nog gedaan, maar sinds kort is daar verandering in gekomen. Door het stadsdeel werd aanvankelijk de suggestie gewekt dat ingediende zienswijzen alsnog zouden worden meegenomen in de besluitvorming, maar dit is niet het geval. Ook zouden de plannen digitaal ter visie worden gelegd, maar op dit vlak is er nog een lange weg te gaan – hierover de werkgroep een gesprek gehad met het stadsdeel Centrum. Sinds de WABO kan men alleen nog zienswijzen indienen op concept-besluiten; tegen bouwvergunningen dient direct bezwaar te worden aangetekend. Het afgelopen jaar zijn elf zienswijzen ingediend, in één geval heeft dit geleid tot een bezwaarprocedure. Dit betekent dat de werkgroep alleen nog de adviserende rol naar het bestuur heeft. De werkgroep adviseert het bestuur om wel of geen bezwaar aan te tekenen tegen bouwplannen. Noodgedwongen gaat het hierbij om grote projecten, zoals het Emma Kinderziekenhuis in de Sarphatistraat, dat een hotel moet worden. Inspreken in Welstandscommissie heeft volgens David Mulder weinig zin. Wel heeft de werkgroep een brief aan de welstandscommissie gestuurd ten aanzien van het Emma Kinderziekenhuis, maar het complex wordt waarschijnlijk toch grotendeels gesloopt.

Dingeman Coumou vertelt dat het afgelopen jaar in de Werkgroep Water twee onderwerpen centraal stonden:
a. Het Bestemmingsplan water: hier is bijna 20 jaar aan gewerkt. Bij de vaststelling van het plan is echter alle ambitie eruit gehaald, men zegt n.a.v. het protest tegen het ‘Steigerplan’ (tegen de verplaatsing van een woonboot t.b.v. steiger bij Noordermarkt; de steiger bij Amstelveld gaat echter ook niet door). Ook het idee om boten te verplaatsen, zodat er wat meer ruimte tussen de schepen komt, is niet doorgegaan, ondanks het feit dat dit ingaat tegen een eerder besluit dat de Gemeenteraad halverwege de jaren ’90 heeft genomen om boten bij bruggen weg te halen. Coumou vermoedt dat het stadsdeel zich nu rustig houdt, omdat het gemeentebestuur zelf een grootstedelijk plan wil lanceren, o.a. met betrekking tot het vergunningensysteem. Centraal staat de vraag wie er van het water gebruik mogen maken.
b. Het tweede steeds terugkerende onderwerp was de ‘Basboot’, een woonboot gelegen tegenover Prinsengracht 239. In 2010 is al geconstateerd dat de eigenaar deze boot heeft vervangen in afwijking van de aan hem verleende vergunning. Deze bepaalde dat de bestaande vorm gehandhaafd moest blijven, maar het schip is vervangen door een ark. Dit gaat in tegen de welstandsregels. De deelraad heeft eerder de motie aangenomen, dat zij ten aanzien van de Basboot niet wil handhaven. Onze Vereniging heeft toen gesteld dat dat niet kan, omdat het een heel gevaarlijk precedent schept. Ook het ambtelijk apparaat is er van overtuigd dat men moet handhaven, omdat anders het eind zoek is en aan iedereen moet worden toegestaan om in afwijking van verleende vergunningen te bouwen. Er zal dan niets meer van het welstandstoezicht op het water terecht komen. Josine van der Voort merkt op dat de dit conflict wordt uitgevochten over de hoofden van een gezin. In de media komt de Vereniging erg star over – dat is niet goed voor de beeldvorming. Evelien van Nierop brengt daar tegenin dat er door het stadsdeel tot aan de Raad van State is geprocedeerd. In die zaak heeft het stadsdeel gelijk gekregen, maar die boot ligt er nog steeds. Het stadsdeel heeft een andere locatie aangeboden.

 • Dorothy Beynes merkt op dat tegenwoordig steeds meer boten als hotel worden gebruikt. Dit vindt zij uitbating openbare ruimte die door particuliere eigenaren is ingepikt.
 • Dingeman Coumou antwoordt dat in al deze gevallen sprake is van een gebrek aan handhaving – of van een gebrek aan geld om te handhaven.
 • Pascal van de Noort merkt op dat als er geen geld is er andere manieren gevonden moeten worden om te communiceren. Hij vindt het wel belangrijk om als Vereniging positief in het nieuws te komen.
 • Ruut Spaargaren geeft aan dat hij een voorstel heeft over de Basboot, dat hij privé met het bestuur wil bespreken.
 • Tenslotte wordt opgemerkt dat de publicaties voor verbouwingen van boten vaak erg moeilijk te vinden zijn.

Josine van der Voort doet verslag van de activiteiten van de Excursiecommissie, die in 2012 bestond uit: Elisabeth Bracht, Marion Hilhorst, Mieke Beumer, Cees Heutenik (administratie) en haarzelf als coördinator. In 2012 in een wijziging doorgevoerd in de wijze van opgeven voor de excursies; voortaan wordt men pas definitief ingeschreven als men heeft betaald. De commissie heeft het afgelopen jaar 10.000 euro aan excursie- en cursusgelden ontvangen en circa 9.000 uitgegeven aan kosten.
Tot slot kondigt de commissie de komende activiteiten aan: in juni zal de inschrijving van start gaan voor de Amsterdam-cursus van Walther Schoonenberg, op 21 april vindt een excursie plaats naar Blaauwlakenblok o.l.v. de architect, die voor dit project de Geurt-Brinkgreve-prijs heeft ontvangen), in mei volgt een excursie naar de Plantagebuurt o.l.v. de stadsbioloog, in juni wordt er een fietstocht gehouden langs de Van Houtenpanden. Ook in de zomer zullen er dit jaar excursies worden georganiseerd: in juli een dijkenwandeling en in augustus een boottochtje door het Amsterdamse Bos.

7. Rondvraag

 • Ruut Spaargaren wijst op de ingezonden brief in Het Parool, waarin het bestuur afstand neemt van uitspraken van Walther Schoonenberg t.a.v. Keizersgracht 207. De voorzitter antwoordt dat dat zijns inziens noodzakelijk was, aangezien niet alle bestuursleden het standpunt van Walther deelden. Neil Kesper, verantwoordelijk voor het ontwerp van de reconstructie van de kroonlijst van Keizersgracht 207, merkt t.a.v. de reconstructie van de op dat het jammer is dat de VVAB niet de primeur heeft gekregen en dat hij het betreurt dat de reconstructie ook in de Vereniging zelf omstreden is. Hij vraagt of de Vereniging duidelijk wil maken wat de negatieve kanten van de reconstructie zouden zijn, want dat is nu onduidelijk.
 • Ruut Spaargaren deelt mee dat het vorig jaar door hem opgerichte bewonerscomité De Amsterdamse grachten een ‘Signaaldienst’ heeft ingesteld bedoeld voor mensen die aan het water wonen, zodat zij overlast kunnen melden.
 • Jos Otten meldt dat in de St.-Luciensteeg (in de gevel van het Amsterdam Museum) alle gevelstenen zijn opgeknapt. Ook de stenen aan de achterzijde van het Rijksmuseum zullen binnenkort zijn gerestaureerd. Hij vraagt de leden of zij misschien lid willen worden van de VVAG, omdat zij de afgelopen jaren te weinig aan ledenwerving hebben gedaan.
 • (….) Kolder geeft aan dat hij heel blij is dat n.a.v. zijn voorstel op de ALV van vorig jaar de gele IJsselsteentjes in het plaveisel rond de Oude Kerk weer zijn teruggekomen.
 • Hans van der Linden merkt op dat gebrek aan handhaving als een rode draad door deze vergadering liep. Zou het niet goed zijn om een speciale werkgroep met juristen op te richten, om hier iets tegen te doen? Minne Dijkstra geeft aan dat ook op onze website een stuwmeer van niet opgevolgde handhavingen staat. Dit onderwerp zal zeker terugkeren.
 • Gérard van Heusden merkt op dat het Genootschap Amstelodamum vanmorgen haar jaarvergadering heeft gehouden en vraagt of de data niet beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
 • Hans Tulleners deelt mee dat in het nieuwe Rijksmuseum twee nieuwe stijlkamers zijn herplaatst: o.m. een stijlkamer met behangschilderingen van Jurriaan Andriessen uit 1776. Zou het niet een idee zijn om een nieuwe werkgroep stijlkamers op te richten, die zich sterk maakt voor het herplaatsen van de andere nog opgeslagen stijlkamers?
 • Roel Beugeling spreekt zijn waardering uit voor wat de VVAB het afgelopen jaar heeft gedaan. Hij heeft de indruk dat het secretariaat goed functioneert en dat er een goede samenwerking is tussen het bestuur en de bureausecretaris. Ook merkt hij op dat hij het Jaarverslag goed vindt omdat daarin steeds duidelijk verklaard wordt waarom iets is gebeurd. Zo goed, dat het misschien ook bruikbaar is voor de ledenwerving.

8. Sluiting
Tot slot sluit de voorzitter de vergadering. Hij merkt op dat er een groot aantal deelnemers aanwezig was en dat hij die betrokkenheid van de leden zeer waardeert.

Juliet Oldenburger

(Uit: Binnenstad 259, juli/augustus 2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.