Verslag van de Algemene Ledenvergadering,
d.d. 2 juni 2012

De Burcht, Henri Polaklaan 9

[Agenda]

 1. Minne Dijkstra, voorzitter van de Vereniging, opent de vergadering. Hij meldt dat de bestuursleden Vincent van Rossem en Wolbert Vroom beiden helaas zijn verhinderd.
 2. De notulen van de ALV d.d. 16 april 2011 worden ongewijzigd vastgesteld.
 3. De voorzitter geeft het woord aan Dingeman Coumou, die sinds oktober Walther Schoonenberg is opgevolgd als secretaris, terwijl de laatste als bureausecretaris bij de Vereniging in dienst is getreden. Dingeman Coumou presenteert het Jaarverslag over 2011.
  • Op het Binnengasthuisterrein heeft de Vereniging een groot succes behaald; de nieuwe bibliotheek zal gehuisvest worden in de bestaande Rijksmonumenten. Dit onderwerp zal tijdens het middagprogramma uitvoeriger worden besproken. Vanzelfsprekend zal de Vereniging de ontwikkelingen op het BG-terrein blijven volgen.
  • Samen met de bond Heemschut heeft de Vereniging een reactie opgesteld op het gemeentelijk voornemen om te bezuinigen op de ‘Rode loper’ (o.a. tegen het voornemen om asfalt i.p.v. klinkers te leggen tussen de tramrails). In haar reactie heeft de VVAB tevens bepleit om zo min mogelijk obstakels in de openbare ruimte te plaatsen.
  • De VVAB heeft gereageerd op de Hotelnota, die ervan uitgaat dat er meer hotels in de binnenstad moeten komen, aangezien de gemeente de komende jaren meer toeristen verwacht. Het bestuur is hier echter huiverig voor en streeft naar spreiding van de nieuwe hotels over de omringende stadsdelen. Naar aanleiding van onze visie is het gemeentebeleid op dit punt aangepast.
  • In de strijd tegen steigerdoeken is eindelijk succes behaald. In de toekomst mogen deze alleen nog bedrukt worden met een afbeelding van de gevel, waarbij hooguit 10 % van het oppervlak voor een sponsoraanduiding kan worden gebruikt.
  • Daarnaast heeft de VVAB protest aangetekend tegen het toestaan van de ophanging van markiezen aan gevels. De nota van twee deelraadsleden die deze markiezen bepleitte, is afgewezen.
  • De strijd om Led-reclame tegen te houden is minder succesvol geweest. Bewegende reclame heeft de Vereniging weliswaar kunnen tegenhouden, maar de de aankondigingen op de Led-schermen van het Citytheater en het nieuwe De la Martheater zullen wel elke halve minuut mogen wisselen.
  • De Vereniging heeft een gemeentelijke monumentenaanvraag gedaan voor Marnixstraat 291-295, een stukje historische bebouwing aan de voormalige stadswal van de Singelgracht in eigendom van de gemeente, dat bij verkoop gesloopt dreigde te worden.
  • De VVAB zet zich al jarenlang in voor de bevordering van het vervoer van goederen en personen over het water, o.m. om zware vrachtwagens en toeristenbussen, die grote schade toebrengen aan de architectuur en de bestrating, te weren uit de binnenstad. Op de hoorzitting afgelopen donderdag over het Bestemmingsplan Water heeft de VVAB dan ook gepleit voor uitvoering van het ‘steigerplan’, dat voorzag in de aanleg van een aantal kleine aanmeervoorzieningen (bestaande uit een opstapplank tussen twee meerpalen), die nodig zijn om dit vervoer over de grachten mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Vereniging zich tijdens de hoorzitting uitgesproken vóór meer ruimte tussen de woonboten en met name ook bij historische bruggen, tegen de legalisering van boten die als hotel worden verhuurd en tegen het gebruik van versterkte muziek op het water. De raad heeft echter besloten om geen steigers aan te leggen bij de Noordermarkt en het Amstelveld, om alleen woonboten te verplaatsen op vrijwillige basis en – waarschijnlijk – om hotelboten te legaliseren, wat neerkomt op een bevestiging van de huidige situatie. Alleen ons punt over het afspelen van versterkte muziek vanaf het water is aangenomen; vanaf deze zomer zal dit worden verboden. Zie voor het volledige jaarverslag: Jaarverslag 2011 (PDF-bestand).
  • In reactie op het Bestemmingsplan Water wijst de heer Beugeling erop dat het feit dat er geen steiger komt bij de Noordermarkt een resultaat is van het comité Noordermarkt, dat tegen de verplaatsing van het woonschip was dat voor de steiger moest wijken en vreesde dat de aanleg van een steiger in de buurt teveel overlast zou veroorzaken. De secretaris geeft aan dat de politieke partijen alles voor aanvang van de hoorzitting al hadden afgekaart en dat hij echt teleurgesteld is in de uitkomst, waarbij plaatselijke belangen zijns inziens hebben geprevaleerd boven het algemeen belang.
  • Kees Stoffel is ambivalent over de hotelplannen. Andere steden in het buitenland zijn ’s avonds vaak unheimisch omdat ze niet bewoond zijn. Vanuit dat oogpunt bezien vindt hij de omzet van kantoren in hotels goed, mits het kwaliteitshotels zijn. Hij is er echter niet voor om woningen een hotelbestemming te geven. Zowel op het water als op de wal is er veel overlast van zgn. ‘short-stay’. Els Willems merkt op dat de legalisering van de hotelboten nog geen gelopen race is; deze zijn nog niet opgenomen in het bestemmingsplan. Zij vraagt de Vereniging dan ook bij de verschillende politieke partijen druk uit te oefenen op dit punt. Daarnaast geeft zij aan dat zij in het jaarverslag een klein foutje heeft gevonden: er moet staan ‘stadsdeelbestuurder’ Oranje i.p.v. stadsdeelbestuur. Verder vindt zij het voortreffelijk. De secretaris antwoordt dat hij bang is dat het tegenhouden van de hotelboten niet haalbaar is; als het bestuur de hotelboten niet toestaat, moet het gaan handhaven en dit ziet hij niet gebeuren.
  • In aansluiting op haar opmerking over het jaarverslag geeft Herman Pinkse aan dat op pagina 7 een dubbele ontkenning staat en dat aan het slot de prijzende woorden over de Sibbelpanden, ‘dat het best kan, als ze maar willen’, niet helemaal (meer) kloppen; de Key heeft namelijk aangegeven dat ze nooit meer een dergelijke restauratie zal ondernemen. Verder is hij van mening dat het jaarverslag eigenlijk onder alle leden verspreid zou moeten worden. Roel Beugeling vraagt waarom het niet integraal in Binnenstad kan worden gepubliceerd. De voorzitter antwoordt dat het wel erg veel ruimte in het blad zou innemen, maar dat hij het voorstel zal voorleggen aan het bestuur en aan de redactie.
  • Tenslotte vraagt de heer Van Riet wat het stadsdeel doet om leegstand in de binnenstad tegen te gaan. Dingeman Coumou antwoordt dat er binnenkort een verslag van een onderzoek naar leegstand wordt gepresenteerd.
 4. Financieel jaarverslag 2011 en Begroting 2012
  • Verslag van de kascommissie
   De heer Gérard Van Heusden doet verslag van de bevindingen van de kascommissie. Samen met het andere kascommissielid Erwin Meijer heeft hij op 22 mei de stukken ingezien. De kascommissie merkt op dat het vermogen van de Vereniging het afgelopen jaar flink is gegroeid. Het ledental toegenomen is met 100, waarvan 10 nieuwe leden zich hebben aangemeld als ‘lid voor het leven.’ Tevens merkt hij op dat de kosten voor Binnenstad slechts verwaarloosbaar hoger waren dan het vorige jaar. De kascommissie doet de aanbeveling om een ledenlijst te publiceren, evt. met adressenlijst. Dit zou het onderlinge contact vergemakkelijken, al begrijpt de commissie ook dat dit voorstel mogelijk op bezwaren sluit. Het bestuur belooft dit nader te onderzoeken.
   De voorzitter bedankt de kascommissie en deelt mee dat de heer Van Heusden af zal treden. De kascommissie heeft aangegeven dat zij graag zou willen dat er een dame toetreedt. Josine van der Vaart meldt zich aan als nieuw kascommissielid.
  • Jaarrekening
   De penningmeester doet verslag over het jaar 2011. Allereerst zit er een foutje in het jaarverslag: het aantal nieuwe ‘Leden voor het leven’ is niet 11, maar 10. Hij geeft aan dat de verhoging van de contributie, ingevoerd om de aanstelling van de bureausecretaris mogelijk te maken, tot hogere inkomsten voor de Vereniging heeft geleid, al merkt hij op dat veel leden eerder ook al 30 euro betaalden. Daarbij komt dat de bureausecretaris pas in juni in dienst is getreden, terwijl in de begroting januari was voorzien. Tevens heeft de cursus die Walther Schoonenberg heeft gegeven over de geschiedenis van Amsterdam veel nieuwe leden opgeleverd. In ieder geval heeft de Vereniging nu een gezonde financiële basis gekregen.
   • De heer Hennequin spreekt zijn ergernis uit over het functioneren van de ledenadministratie. Na een oproep om nieuwe leden te winnen heeft hij drie personen een cadeauabonnement geschonken. Deze leden hebben echter alle drie een acceptgiro en een aanmaning ontvangen.
   • Walther Schoonenberg antwoordt dat er inderdaad meerdere moeilijkheden met de ledenadministratie zijn, maar dat hij na de zomer een nieuw systeem zal ontwikkelen, waardoor dergelijke problemen opgelost moeten worden.
   • Herman Pinkse merkt op dat in de samenvatting de contributies en de inkomsten voor de cursus zijn samengevat, terwijl deze eigenlijk uitgesplitst hadden moeten worden.
   De jaarrekening wordt goedgekeurd.
   Naar aanleiding van de toelichting bij de begroting vraagt Josine van der Vaart of er geen geld gereserveerd moet worden voor het ontwikkelen van nieuwe software voor de professionalisering van de ledenadministratie. Iemand anders merkt op dat hij het sturen van acceptgirokaarten een beetje ouderwets vindt omdat tegenwoordig veel mensen gebruik maken van internetbankieren. Zouden nieuwe leden niet direct na hun aanmelding automatisch een verzoek tot contributiebetaling kunnen ontvangen? De begroting worden goedgekeurd en de vergadering verleent het bestuur decharge.
 5. Bestuurssamenstelling
  Vanwege het aflopen van hun statutaire zittingstermijn zullen Vincent van Rossem en Wolbert Vroom aftreden. Beide personen blijven actief in de VVAB, respectievelijk als hoofdredacteur van Binnenstad en als lid van de Werkgroep Waakhond. Daarnaast is Walther Schoonenberg eind vorig jaar uit het bestuur getreden, omdat hij is aangesteld als bureausecretaris. Het bestuur stelt de ALV voor om vier nieuwe bestuursleden aan te stellen: Jaap Evert Abrahamse, Hans Lurvink, Gerrit Vermeer en David Mulder. Hans Lurvink is oud-registeraccountant en zal in het bestuur de functie van penningmeester gaan vervullen. De overige drie personen zijn architectuurhistorici, maar worden om verschillende redenen voorgesteld. Jaap Evert Abrahamse is gespecialiseerd in de aanleg en stedenbouw van de zeventiende-eeuwse binnenstad, Gerrit Vermeer is docent architectuurgeschiedenis aan de UvA en gespecialiseerd in vraagstukken van monumentenzorg en David Mulder gaat in het bestuur de Werkgroep Waakhond vertegenwoordigen waarin hij actief is.
  De ALV neemt deze voordracht over. Het bestuur bestaat daarmee thans uit acht leden: Minne Dijkstra (voorzitter), Dingeman Coumou (secretaris), Hans Lurvink (penningmeester), Jaap Evert Abrahamse, Dick van der Kroon, Sebastiaan Levelt, David Mulder en Gerrit Vermeer.
 6. Verslagen van de verenigingscommissies
  • David Mulder doet verslag van de Werkgroep Waakhond. Behalve uit hemzelf bestond de werkgroep in 2011 uit Henk Oortwijn, James Rijkschroeff, Johan Sandburg, Wolbert Vroom en Johan de Wolff (administratie).
   Om de week komen de leden in twee groepjes bijeen op het stadhuis om alle ter visie gelegde bouwplannen te beoordelen. Door de bouwcrisis is het aantal verbouwingen flink afgenomen; in 2011 heeft de werkgroep 13 zienswijzen ingediend, o.m. tegen de sloop van een winkelpui uit de jaren ’20 op Haarlemmerdijk 57 en tegen de sloop van Weteringsschans 84, een pand uit de jaren ’60, dat geen monumentale status heeft. Het afgelopen jaar zijn de procedures verkort door de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Het nadeel hiervan is dat afspraken meer in vooroverleg worden gemaakt, waardoor zienswijzen vaak te laat komen. Daarnaast is er een online ‘omgevingsloket’ ingesteld, waardoor veel binnenkomende aanvragen incompleet worden aangeleverd. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep samen met het bestuur een bespreking gehad met stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje. Deze gaf aan dat het voor het stadsdeel ook een probleem is dat de stukken vaak incompleet zijn. De indieners krijgen dan vaak meer tijd om alsnog hun stukken in te leveren, maar deze worden dan niet meer ter visie gelegd. Het idee is dat alle stukken in de toekomst ook digitaal raadpleegbaar zijn. Mogelijk wil de werkgroep haar aandacht verleggen naar het bijwonen van de vergaderingen van de Welstandscommissie. Gérard van Heusden vraagt of het verslag van de werkgroep op internet geplaatst kan worden. Dit wordt toegezegd.
  • Werkgroep Water: Dingeman Coumou vertelt dat de Werkgroep Water het afgelopen jaar heeft gereageerd op het Bestemmingsplan Water, dat ter visie lag. Daarnaast is de VVAB een procedure begonnen tegen het stadsdeel i.v.m. het niet handhaven van de welstandsregels op het water, m.n. het niet optreden tegen het niet naleven van de vervangingsvergunning voor de ‘Basboot’, t/o Prinsengracht 239.
   De samenstelling van de werkgroep Water heeft het afgelopen jaar voor enige perikelen gezorgd. De werkgroep was in de loop der jaren steeds kleiner geworden en werd in leven gehouden door Ruut Spaargaren. Met hem is echter een meningsverschil ontstaan, aangezien het bestuur een grotere werkgroep met meer leden en – gezien eerder opgedane ervaring met een werkgroep die niet werd aangestuurd – een sterkere betrokkenheid met de werkgroep wenste. Dingeman Coumou is nu namens het bestuur de nieuwe trekker van de werkgroep.
  • Josine van der Vaart doet als nieuwe voorzitter verslag van de Excursiecommissie. De andere nieuwe werkgroepleden zijn Mieke Beumer, Marion Hilhorst en Kees Heutenik (administrateur). In de tweede helft van 2011 zijn de excursies georganiseerd door het Aalsmeerder Veerhuis. Alle excursies die de commissie in 2012 heeft georganiseerd waren volgeboekt; alleen de lezing over de Welstandscommissie is niet doorgegaan. De nieuwe excursiecommissie wil de procedures graag zo helder mogelijk maken. Zo moet er een standaardprijs komen voor de excursies ( € 10.00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden) en dient men de excursies voortaan vooraf te betalen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de excursie naar tuinstad Nieuw-West o.l.v. Vincent van Rossem.
 7. Rondvraag
  • Een nieuw lid vraagt of er voortaan geen naambordjes op tafel voor de bestuursleden geplaatst kunnen worden.
  • De heer Beugeling complimenteert het bestuur met de maandelijkse borrel, waarop gediscussieerd wordt over actuele onderwerpen die binnen de Vereniging spelen. Hij zou echter graag willen dat er meer tijd wordt uitgetrokken voor discussie.
  • De heer Van Heusden vraagt wat de mening van het bestuur is over de onderdoorgang onder het Rijksmuseum: moet deze wel of niet openblijven voor fietsers. Na zijn vraag laait de discussie over dit onderwerp in de vergadering direct hoog op, maar het bestuur geeft aan dat het hier nog geen beslissing over heeft genomen.
  • De heer Kolder geeft aan dat er een plan is om het Oudekerksplein opnieuw in te richten. Hierbij zouden de ijsselsteentjes rond de kerk worden weggehaald. Hij vraagt of dat zomaar kan, of deze niet historisch zijn of deel uitmaken van de particuliere stoepenstrook. Walther Schoonenberg antwoordt dat deze zaak hem geheel is ontgaan, maar dat dit een belangrijk punt is en dat de Vereniging zich in zal zetten om het verdwijnen van de keitjes te voorkomen.

Na afloop van de Ledenvergadering gaven Gerrit Vermeer en Walther Schoonenberg een lezing over het Binnengasthuisterrein, respectievelijk over de architectuurgeschiedenis van het terrein en de verschillende gebouwen en over de actiegeschiedenis in verband met de sloop/nieuwbouwplannen van de UvA. Ook werd aandacht besteed aan de goede afloop van de meer dan een decennium durende strijd. Er wordt nu een nieuw plan ontwikkeld met herbestemming van de monumenten als uitgangspunt. Stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje en Ronald Schepers van de UvA waren bij de lezing aanwezig. Tijdens de bijeenkomst kwamen ook heikele kwesties aan de orde, zoals de overkapping van de binnenplaats.

(Uit: Binnenstad 253, aug./sept. 2012)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.