Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 maart 2010

Minne Dijkstra is gekozen als voorzitter van de VVAB.

Els Agtsteribbe, voorzitter, opent de vergadering en memoreert het feit dat onze vereniging vandaag precies 35 jaar bestaat. In het middagprogramma zal hieraan aandacht worden besteed.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2009 en van de Bijzondere Ledenvergadering over de Noord/Zuidlijn d.d. 25 juni 2009 worden ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2009

Walther Schoonenberg presenteert het Algemeen Jaarverslag. Dat de Vereniging anno 2010 nog hard nodig is, blijkt uit een dossier als het Binnengasthuisterrein. Op 20 maart 2009 diende de Vereniging bij de Rechtbank Amsterdam een bezwaarschrift in tegen de verleende monumenten- en sloopvergunning. Naast die rechtszaak loopt er ook een art.19-procedure die mogelijk moet maken dat het bouwplan van de UvA in het bestemmingsplan past – een omgekeerde gang van zaken, want bestemmingsplannen dienen aan bouwplannen vooraf te gaan. Inmiddels ligt er een uitspraak van de Raad van State, dat de hovenstructuur van het BG-terrein bewaard dient te worden, maar deze zaak is nog niet afgerond.
De aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco wordt deze zomer verwacht. Of Amsterdam ook daadwerkelijk op die lijst komt is afhankelijk van het nominatiedossier. Middels een intern discussiestuk heeft onze vereniging geprobeerd invloed op dit dossier uit te oefenen, aangezien wij bezwaar hadden tegen de daarin verwoorde afkeuring van historiserend bouwen.
Naar aanleiding van het hoogbouwbeleid van de gemeente heeft Hendrik Battjes namens de Vereniging een commentaar op de Structuurnota geschreven, waar BMA zich vierkant achter heeft gesteld. Dit onderwerp zal vanmiddag aan de orde komen.
 De Noord/Zuidlijn heeft ons ook dit jaar weer flink beziggehouden; het rapport-Veerman was reden voor een extra ledenvergadering. Het standpunt van de Vereniging is ondersteund door het rapport van de commissie-Veerman (waarmee omgekeerd niet wordt gezegd dat wij het rapport van Veerman ondersteunen) en door de Raadsenquête.
Tenslotte meldt de secretaris dat we in deze vergadering afscheid nemen van Herman Pinkse als voorzitter van de Werkgroep Waakhond. Zijn taak zal worden overgenomen door Wolbert Vroom, die namens het bestuur in de werkgroep zitting heeft genomen, door Johan de Wolff, die de coördinatie van de werkzaamheden op zich heeft genomen en door David Mulder, die als architectuurhistoriscus de werkgroep is komen versterken.
Het jaarverslag wordt bij acclamatie vastgesteld.

Financieel jaarverslag

Het Financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door Dick van der Kroon, penningmeester. De extra inkomsten ten opzichte van het vorige jaar hangen samen met de ledenaanwas. Daar staat echter tegenover dat de kosten voor het blad Binnenstad hoger waren dan voorgaande jaren, met name door de hoge post voor het maken van de vele foto’s voor het speciale nummer 235, dat aan de Noord/Zuidlijn was gewijd.
Gérard van Heusden merkt op dat studenten en 65+-leden nu minder voor het blad betalen dan het feitelijk kost. Dat betekent dat als het aantal 65+-leden toeneemt, de kosten voor blad alleen maar hoger worden. Ook vindt hij de kosten voor het blad erg hoog. Waarom is het blad zo duur? Met name de kosten voor de vormgeving maken het blad zo kostbaar. De hoge kosten voor de fotograaf zijn incidenteel.
De secretaris geeft aan dat we op zoek moeten naar een andere drukker, of in ieder geval naar een manier om de kosten van Binnenstad minder te laten drukken op het budget van de Vereniging, omdat deze nu een beslag van 60% op de begroting leggen.
Jan Fraijman doet mede namens Winfred van de Put verslag van de kascommissie. De boeken zijn in orde zijn bevonden en de Vereniging heeft een gezond eigen vermogen. Vorige week heeft een overleg plaatsgevonden met de penningmeester en Simon Blijleven, die nog steeds de administratie verzorgt en de jaarrekeningen en de begrotingen opstelt. Naar aanleiding van dat overleg is de concept-jaarrekening aangepast, enkele posten zijn verplaatst. De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de administratie wordt gevoerd en gepresenteerd. Daarnaast stelt zij voor een zogenaamde vrijwilligersbijdrage in te stellen voor niet-bestuursleden die zich buitengewoon voor de Vereniging hebben ingezet.
Op voorstel van de kascommissie wordt aan de penningmeester en aan het gehele bestuur décharge verleend.
Winfred van de Put neemt afscheid als lid van de kascommissie. De vergadering bedankt hem voor zijn inzet. Jan Fraijman stelt zich herkiesbaar. Als nieuw lid van de kascommissie wordt Gérard van Heusden benoemd en Ton Engelenberg als reserve-kascommissielid. Audrey Kühler zou graag zien dat er een oproep in Binnenstad komt, zodat er een dame in de kascommissie kan worden benoemd. Eveline van Nierop stelt voor om volgend jaar vόόr de Ledenvergadering een oproep voor kascommissieleden in het blad te plaatsen. Aldus wordt besloten.

Voorstel contributieverhoging 2011
De penningmeester geeft een toelichting bij de voorgestelde contributieverhoging. Het bestuur acht de organisatie van de Vereniging niet langer toereikend om de toegenomen activiteiten te faciliteren; deze organisatie legt nu een te groot beslag op de tijd van een aantal vrijwilligers. Op de ALV 2006 is al geconstateerd dat het wenselijk is om het ondersteunend apparaat uit te breiden, bijvoorbeeld met een ambtelijk secretaris. Het bestuur zou graag een begin willen maken met de gewenste organisatorische veranderingen, maar daarvoor is een contributieverhoging nodig, die overigens pas in 2011 zal ingaan.
Na vergelijking met de contributies voor vergelijkbare verenigingen wordt voorgesteld om de contributie te verhogen van € 20 naar € 30; het student/65+-lidmaatschap van € 12,50 naar € 20; het bedrijfslidmaatschap van € 115 naar € 125 en het lidmaatschap voor het leven van € 400 naar € 500. De bijdrage voor gezinsleden blijft gelijk (€ 10). Nieuw is het voorstel om een lidmaatschap zonder abonnement op het blad aan te bieden, dat € 20 zou moeten gaan kosten. Binnenstad kan men dan wel via de website of de nieuwsbrief blijven ontvangen. Jos Otten is het met de strekking van het voorstel eens. De heer Van den Bosch vindt het voorstel om een lidmaatschap met én zonder blad aan te bieden een goed idee.
Ton Engelenberg vraagt wat de verhouding is tussen het aantal gewone en 65+-leden. Hij is van mening dat we het 65+-lidmaatschap zouden moeten beschouwen als een tegemoetkoming. De penningmeester antwoordt dat die verhouding hem niet bekend is, hij weet alleen dat de huidige gemiddelde contributie € 25 bedraagt. Engelenberg vraagt waaraan het extra geld besteed zal gaan worden; wat zou een ambtelijk secretaris bijvoorbeeld gaan doen?
Winfred van de Put merkt op dat aan leden die straks een digitaal abonnement krijgen, het blad als pdf kan worden gezonden.
Gérard van Heusden vindt het geen goed idee om een lidmaatschap zonder abonnement op het blad aan te bieden. In een soortgelijke situatie heeft hij eerder meegemaakt dat veel leden hun abonnement opzegden. In ieder geval stelt hij voor om het verschil tussen de contributie met en zonder blad niet te groot te maken.
Roel Beugeling ondersteunt de opmerking van de heer Engelenberg. De geraamde extra inkomsten van € 20.000 vragen om een extra onderbouwing van waaraan de Vereniging dit geld wil gaan besteden: honorering van vrijwilligers zoals de coördinatoren van de excursiecommissie of van de Werkgroep Waakhond, een ambtelijk secretaris?
 Het bestuur belooft met een concreet plan te komen voor de invulling van het te besteden geld. Die invulling staat nu nog binnen het bestuur ter discussie. Daarnaast zal het dit jaar proberen de kosten voor Binnenstad terug te dringen.
Ton Engelenberg blijft het uiterst onbevredigend vinden dat er geen onderbouwing is voor de contributieverhoging. Gezien de jaarstukken lijkt een contributieverhoging niet direct noodzakelijk. Bovendien heeft de vereniging nog een uitgebreide reserve (het fonds Bijzondere baten).
Afgezien van twee personen, die zich van stemming onthouden, stemt iedereen voor de voorgestelde contributieverhoging en de richting die het bestuur inslaat.

Bestuurssamenstelling

Els Agtsteribbe neemt afscheid als voorzitter van de Vereniging. De secretaris bedankt haar voor haar inzet en spreekt de hoop uit dat wij haar nog regelmatig op de borrels zullen zien.
Els bedankt op haar beurt haar medebestuursleden en tevens Herman Pinkse, voorzitter van de Werkgroep Waakhond, voor zijn vasthoudende werk, Hendrik Battjes, die het bestuur heeft bijgestaan bij het opstellen van reacties op o.m. de Structuurvisie van de gemeente, en Manja Houba, voorzitter van de Ledenwerf/Excursiecommissie, voor haar grote inzet.
Als nieuwe voorzitter van de Vereniging wordt Minne Dijkstra voorgesteld. Het afgelopen jaar was hij voorzitter van de Werkgroep Water. In zijn werkzame leven is hij o.m. voorzitter geweest van de NOS. Tevens heeft hij in het bestuur gezeten van de gidsenorganisatie Mee in Mokum.
Dingeman Coumou, voormalig deelraadslid voor GroenLinks, wordt voorgesteld als lid van het bestuur.
Met algemene stemmen wordt Minne Dijkstra tot nieuwe voorzitter benoemd en Dingeman Coumou tot lid van het bestuur.

Werkgroepen

Werkgroep Waakhond
Wolbert Vroom, contactpersoon voor de Werkgroep Waakhond vanuit het bestuur, en sinds 1 januari 2010 ook officieel namens het bestuur in deze werkgroep vertegenwoordigd, doet verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar 2009. De werkgroep bestond uit Herman Pinkse (voorzitter), David Mulder (als architectuurhistoriscus ook actief in de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap), Henk Oortwijn, Johan Sandburg en Johan de Wolff. Herman Pinkse heeft per 1 januari 2010 officieel afscheid genomen. De werkgroep is circa 50 keer bijeengekomen; iedere vrijdagmorgen werden op het stadshuis de bouwaanvragen bekeken. De werkgroep heeft het afgelopen jaar 28 zienswijzen geschreven. Dit is een afname ten opzichte van het vorige jaar, vooral veroorzaakt door de verminderde bouwactiviteiten en misschien ook door het feit dat er door de nieuwe Welstandsnota minder ‘open eindjes’ zijn.
Wolbert Vroom geeft een aantal voorbeelden van bouwplannen waarop de werkgroep heeft gereageerd. Het plan voor Oude Schans 5-11 is bijvoorbeeld na overleg tussen Herman Pinkse en Sjoerd Soeters aangepast. Het neoclassicistische bouwplan voor Prinsengracht 587 is van de baan; dit gebouw van de voormalige openbare bibliotheek is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Het streven is om in een eerder stadium – voordat de bouwplannen ter visie worden gelegd – bijeen te komen. Hiertoe zou men bijvoorbeeld de vergaderingen van de Welstandscommissie kunnen bijwonen, die eenmaal per drie weken een hele dag bijeenkomt, maar dat vergt toch te veel tijd.
Walther Schoonenberg heeft een databaseprogramma voor de werkgroep gemaakt, zodat alle zienswijzen op de website van de Vereniging geraadpleegd kunnen worden.
 Tenslotte wordt opgemerkt dat de werkgroep nog enige kennis op juridisch vlak ontbeert.

Minne Dijkstra doet verslag van de Werkgroep Water. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep wekelijks de plannen bekeken, maar gelukkig was er weinig reden tot het schrijven van zienswijzen. Wel wordt opgemerkt dat de meest primitieve schetsen als serieus voorstel worden ingeleverd; de kwaliteit van de aangeleverde stukken moet absoluut omhoog. Ook heeft de werkgroep ingesproken bij het nieuwe bestemmingsplan voor het water.
De werkgroep heeft het afgelopen jaar geprobeerd meer pro-actief op te treden o.m. door het houden van schouwen. De nieuwe leden van de werkgroep zijn heel enthousiast begonnen, maar schrokken terug voor de taaiheid van de materie en de moeilijkheden in het contact met het ambtelijke apparaat, waardoor twee van de drie nieuwe leden van het werk hebben afgezien.
Ruut Spaargaren blijft het werk echter voortzetten. Hij zal vooral als een klankbord voor de BBA fungeren.

De Ledenwerf/Excursiecommissie bestond het afgelopen jaar uit Elisabeth Bracht, Willeke van der Heijden, Johan de Wolff en Manja Houba, die als voorzitter van de werkgroep verslag doet.
De werkgroep is in 2009 acht keer bijeengekomen en heeft 20 excursies georganiseerd, waaraan 427 personen hebben deelgenomen, waarvan 120 deelnemers aan de rondleiding in het nieuw ingerichte Paleis op de Dam. Ook in 2010 wordt er weer iedere maand een lezing of excursie georganiseerd.
Na elke excursie heeft de werkgroep financiële verantwoording afgelegd. De werkgroep heeft nu ook een eigen girorekening, zodat men de excursies van te voren kan betalen. Walther Schoonenberg heeft voor de website een systeem gemaakt waardoor men zich automatisch kan opgeven voor excursies. Daarnaast heeft de werkgroep gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe flyer.
De Open Monumentendagen hebben 28 nieuwe leden opgeleverd, maar de werkgroep vindt eigenlijk dat er voor ledenwerving een aparte commissie zou moeten komen.
Tot slot vraagt Manja de aanwezigen of zij een stapeltje folders mee willen nemen om nieuwe leden te winnen.

Rondvraag

Felicitaties aan Vincent van Rossem voor zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Roel Beugeling vraagt het bestuur de indeling van de Algemene Ledenvergadering nog eens af te wegen; hij zou graag meer tijd inruimen voor het verslag van de werkgroepen en voor discussie. Deze opmerking wordt door het bestuur meegenomen.

Gérard van Heusden vraagt wat de mening van het bestuur is t.a.v. het gemeentelijk beleid om 700 hotelkamers in de stad te maken? Winfred van de Put licht toe dat het merendeel van de hoteluitbreiding in de Oostelijke binnenstad tot stand moet komen. Er zijn 700 aanvragen ingediend, 150 voor de binnenstad, waarvan 120 in de voormalige bibliotheek. Kees Stoffel merkt op dat hij er niet tegen is om kantoorruimte om te zetten in hotelkamers.

Om 12.00 uur wordt de vergadering gesloten. In het middagprogramma wordt aandacht besteed aan de nieuwe Structuurvisie van Amsterdam. Als inleiding hierop wordt de film ‘Het gezicht van Amsterdam’ van Ireen van Ditshuyzen vertoond, over de ruimtelijke ordening van de stad na de Tweede Wereldoorlog.

(Uit: Binnenstad 241, augustus 2010)

[Enkele impressies van de ALV]
[Agenda]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.