Verkiezingsprogramma's voor de deelraad Amsterdam-Centrum

Op 3 maart worden de verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdeelraden gehouden. Uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen die nu in de deelraad Centrum zijn vertegenwoordigd, citeren we hieronder de belangrijkste passages over wonen, monumentenzorg en het stadsbeeld. Amsterdam Anders/De Groenen, doet aan de verkiezingen in het centrum niet mee; de groepering Opheffen Nu komt niet in onderstaand overzicht voor omdat het enige doel is het opheffen van het stadsdeel Centrum.

D66: Waterberging

D66 pleit voor goed onderhoud van straten en pleinen en het behoud van monumenten en het ‘beschermd stadsgezicht’. Om te zorgen voor voldoende waterberging blijft D66 voorstander van het uitgraven van een of meer gedempte grachten.
Een snelle aanpak van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte is noodzakelijk. In het centrum moet ruimte blijven voor grote kantoren. “In de binnenstad moet innovatieve architectuur ervoor zorgen dat een goede balans ontstaat tussen de beperkte ruimte en de kwaliteitseisen van de bewoners zonder dat de stad wordt dichtgemetseld. Daarom willen we ook de mogelijkheden van hoog- en diepbouw serieus onderzoeken.” Gedacht wordt aan nieuwe verdiepingen onder of op bestaande bouw.
Waar mogelijk moeten historische waardevolle gebouwen behouden blijven, maar er moeten volgens D66 ook toekomstige monumenten gebouwd kunnen worden.

GroenLinks: Historisch experiment

GroenLinks pleit ervoor om een stuk gracht als experiment historisch in te richten. “Dus zonder parkeerplaatsen, zonder bomen maar met fraaie verlichting. Hierdoor wordt op attractieve wijze duidelijk gemaakt hoe Amsterdam er vroeger uitzag. De stedenbouwkundige structuur van en de vele monumenten in de binnenstad zijn waardevol cultuurhistorisch erfgoed dat door het stadsbestuur beschermd moet worden.” Verdere verdichting en hoogbouw ligt niet voor de hand, aldus GroenLinks. De binnenstad mag echter geen museum worden en moet zich kunnen vernieuwen met respect voor het verleden. Om te voorkomen dat alle monumenten uit de sociale-huursector verdwijnen, moet er een subsidieregeling komen om de huren betaalbaar te houden. Ook is subsidie nodig voor meerjaren-onderhoud aan panden die gebruikt worden door aan het stadsdeel gebonden sociaal-maatschappelijke instellingen. Waardevolle panden, interieurs en landschapselementen worden niet gesloopt maar beschermd en goed onderhouden.
“De aanleg van de Noord-Zuidlijn wordt, voordat de Beurs instort, stilgelegd”, aldus GroenLinks.

PvdA: Buurtkarakter behouden

“Het beschermen van het evenwicht tussen wonen, werken, ontspannen en bereikbaarheid is de belangrijkste en moeilijkste taak van politiek en bestuur”, aldus de PvdA.
Leegstaande grote panden moeten geschikt gemaakt worden voor woningen of culturele bestemmingen.
Voor het bouwen kiest de PvdA voor de menselijke maat en voor de monumentale waarde van de binnenstad. Vernieuwing blijft echter mogelijk. De historische architectuur en de stedenbouwkundige structuur moet versterkt worden door deze als uitgangspunt te nemen bij bestemmingsplan-ontwikkelingen. Bij noodzakelijke ingrepen is het bijzondere karakter van de buurt richtinggevend. Voorkomen moet worden dat alle buurten op elkaar gaan lijken. De PvdA blijft prioriteit geven aan bescherming van monumenten en behoud en herstel van historische rooilijnen, ook aan de achterzijde en tuinzijde van gebouwen. De keurtuinen moeten beschermd blijven. Wat het stadsdeel zelf bezit aan woningen of gebouwen wordt ingezet om gewenste maar bedreigde functies in het centrum te behouden.
“Wij zorgen voor goed onderhoud van onze gemeentelijke monumenten door een strak technisch onderhoudschema en bijbehorend onderhoudsfonds. Voor niet monumentale gebouwen met bijzondere betekenis dienen meerjarige onderhoudsplannen worden opgesteld. Calamiteiten worden hierdoor voorkomen.”
De samenwerking tussen het Bureau Monumenten en Bouw-en woningtoezicht moet worden verbeterd.
Het zicht op historische gevels mag niet worden belemmerd door uitbundige reclame.

SP: Geen opleuken Leidseplein

De Socialistische Partij gaat in het gebied van het beschermd stadsgezicht de wettelijk toegestane 15 of 30 procent monumententoeslag op de huur ontmoedigen.
“Er wordt voorrang gegeven aan het onderhoud en opknappen van straten en wegen boven het opleuken van het Leidseplein en aanleg van de zogenaamde Rode Loper van Damrak en Rokin.”
Grote evenementen moeten aan andere stadsdelen worden gegund, de Uitmarkt kan bijvoorbeeld naar Bos en Lommer.

VVD: Meer evenementen

De VVD wil een sterkere economische en toeristische centrumpositie en pleit voor meer grootschalige evenementen, met name op de Dam.
Bepalingen die het samenvoegen of met elkaar verbinden van grote (meer dan 500 m²) bedrijfspanden beperken, moeten geschrapt worden mits rekening wordt gehouden met het monumentale karakter van historische panden.
Eigenaren van monumenten moeten bij een verbouwing of renovatie gevrijwaard worden van het betalen van vergunningskosten. Aanpassingen en verbouwingen die de duurzaamheid van monumentale panden vergroten, zijn als uitzondering op de welstandseisen toegestaan.
De VVD pleit voorts voor een uitsterfbeleid van arken en woonboten op historische plekken in de binnenstad.
De VVD is tegen de plannen om de grachtengordel op de Werelderfgoedlijst van de Unesco te zetten indien plaatsing op die lijst betekent dat er extra regels en beperkingen komen voor vernieuwingen in de binnenstad.

Frans Heddema

(Uit: Binnenstad 238, februari 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.