Deelraad vraagt actualisering waarderingskaart

De deelraadsfractie van D66 heeft een notitie geschreven over de waarderingskaart van het Beschermd Stadsgezicht en enkele belangrijke voorstellen gedaan. Deze worden door de PvdA, Groenlinks en de SP gesteund. Op een bijeenkomst in het Korenmetershuis werd de notitie aangeboden aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel-Centrum. Daarbij was ook onze vereniging vertegenwoordigd.
Presentatie van de raadsnotitie in het Korenmetershuisje. In het midden wethouder Wil Codrington. Links van haar VVAB-voorzitter Els Agtsteribbe, rechts Yellie Alkema van D66.

Op 19 april 2010 is het tien jaar geleden dat de waarderingskaart van het Beschermd Stadsgezicht werd vastgesteld (zie het interview met Vincent van Rossem in Binnenstad 183). Op deze kaart wordt voor alle panden gebouwd vóór 1940 aangegeven wat de monumentale waarde is: Orde 1 (monument), Orde 2 (waardevol voor het stadsgezicht) of Orde 3 (van weinig of geen belang voor het stadsgezicht). Orde 1 en 2 moeten behouden blijven, Orde 3 mag onder voorwaarden worden gesloopt. Zo dient nieuwbouw een grotere kwaliteit te hebben dan datgene wat wordt gesloopt. Het stadsgezicht moet niet geschaad maar verbeterd worden. De laatste jaren is gebleken dat dit instrument haar nut heeft bewezen, maar toch blijkt een Orde 2-aanwijzing vaak niet voldoende om een pand te beschermen en dient er alsnog een monumentenaanwijzing aan te pas te komen om aantasting of sloop te beletten (zie Stadsdeel handhaaft orde 2-beleid onvoldoende in Binnenstad 232). Een ander probleem is het feit dat de kaart sinds de vaststelling niet is aangepast. De kaart is aan een herziening toe.

Waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht

De onlangs gepresenteerde raadsnotitie stelt voor de waarderingskaart te actualiseren aan de hand van nieuwe onderzoeksresultaten, zoals gebleken uit de ‘quickscans’, de bouwhistorische waarderingskaart, de inventarisatie van het Joods cultuurhistorisch erfgoed, etc., en aan het licht getreden fouten te verwijderen. Het is de vraag waarom de waarderingskaart niet regelmatig wordt herzien en bijgehouden. De oorzaak is louter financieel. Krijgt het beschermd stadsgezicht wel genoeg prioriteit, ook in de begroting van het stadsdeel? Een herziening hoeft niet een nieuw en duur boekwerk te betekenen: de waarderingskaart zou digitaal bijgewerkt kunnen worden en via internet beschikbaar kunnen worden gesteld.

Interessant is dat de raadsnotitie ook een lans breekt voor het inventariseren van nieuwbouw na 1940. Daarover was al in 2000 een motie aangenomen. In die motie werd gesteld dat ook bebouwing van na 1940, hoewel deze nog niet in aanmerking komt om monument te worden, belangrijk kan zijn voor het beschermd stadsgezicht. Hierbij werd vooral gedacht aan geslaagde historiserende of reconstruerende nieuwbouw. Het betreft hier vooral de panden van na de Tweede Wereldoorlog die als nieuwbouw worden opgevat, terwijl het om herbouwde panden gaat. Die zijn herbouwd vanwege het stadsgezicht en dus zijn ze per definitie waardevol voor het stadsgezicht. De notitie noemt als voorbeeld de recentelijk herbouwde panden in de Vijzelstraat (zie Cum laude in Binnenstad 223/224).

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 234, juni 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.