Notulen

Algemene Ledenvergadering van de VVAB, d.d. 18 april 2009

Impressie van de ALV 2009.

1. Els Agtsteribbe opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2008 en van de Bijzondere Ledenvergadering over de nominatie van Amsterdam voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco d.d. 17 december 2008 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Walther Schoonenberg geeft een samenvatting van het Algemeen jaarverslag over 2008.
- Hij noemt onder meer de verzakking van de Vingboonspanden aan de Vijzelgracht door de aanleg van de Noord/Zuid-lijn in juni 2008. Onze vereniging heeft er bij de gemeente op aangedrongen om deze rijksmonumenten te herstellen en de eigenaren schadeloos te stellen.
- Ons beroep bij de Raad van State tegen de vijf hoogbouwtorens op het terrein Overhoeks tegenover het Centraal Station is helaas tevergeefs geweest. Op 22 mei zijn onze bezwaren ongegrond verklaard omdat het bouwplan niet in strijd is met het beleidsplan. Binnenkort worden de uitgewerkte bouwplannen ter visie gelegd. Het grote probleem is dat de gemeente eigenlijk geen enkele stedenbouwkundige visie heeft, zodat het geld regeert. De Vereniging heeft aangedrongen op het opstellen van een nieuwe gemeentelijke hoogbouwnota. Het concept hiervoor is klaar, maar de nota is nog niet verschenen.
- In verband met de Unesco-nominatie is de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de herbouw van de Haringpakkerstoren opgeschort. Het feit dat de Haringpakkerstoren in het Unesco-dossier is opgenomen als bedreiging voor de aanwijzing, schijnt een actie te zijn van een individuele ambtenaar. De VVAB heeft hiertegen geprotesteerd. De officiële beslissing over de aanwijzing van Amsterdam voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco zal overigens worden genomen in 2010.
- Het proces dat onze vereniging tot aan de Raad van State heeft gevoerd over de Van Houtenmonumenten heeft de sloop van Rozenstraat 72 helaas niet kunnen voorkomen. Wel heeft de Vereniging in deze zaak de principe-uitspraak bereikt dat zogenaamde ‘Vanwege- monumenten’ niet bestaan; een rijksmonument is altijd in zijn geheel beschermd.
- Onlangs heeft de VVAB een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende sloopvergunning voor het Binnengasthuisterrein. Voor dit doel heeft het bestuur een onafhankelijke waardenstelling laten opstellen door dr. G. Vermeer, docent aan de Universiteit van Amsterdam, waarin met name wordt gewezen op de aantasting van de middeleeuwse hovenstructuur.
- In 2008 zijn de eerste kroonlantaarns langs de grachten geplaatst. Dit lijkt een klein resultaat, maar de lantaarns vormen een belangrijke verbetering van het stadsgezicht.
- Tot slot geeft de secretaris aan dat er na tien jaar wordt gewerkt aan een nieuwe website. De opzet hiervan is om meer gedachtewisseling mogelijk te maken; in de toekomst kunnen lezers bijvoorbeeld op alle artikelen reageren.
Het Algemeen jaarverslag over 2008 wordt goedgekeurd.

4. Dick van der Kroon, het afgelopen jaar voor het eerst penningmeester van onze vereniging, geeft een toelichting op het Financieel jaarverslag. Hij geeft aan dat hij zeer veel dank verschuldigd is aan Simon Blijleven, die de administratie verzorgt en dit jaar in zijn plaats een zeer gedetailleerd jaarverslag heeft gemaakt.
Financieel gaat het prima met de VVAB. Er is een kleine achteruitgang in het ledenaantal, maar doordat veel mensen meer dan de minimale contributie overmaken, zijn de contributiebijdragen met € 900,-- toegenomen en bedroeg het totaal aan giften dit jaar zelfs € 2010,--.
De kascommissie, bestaande uit de leden Winfred van de Put, Kees Stoffel en Jan Fraijman, doet verslag van haar bevindingen. Winfred van de Put vertelt dat de begroting en de definitieve rekening goed met elkaar overeenkomen. Naar aanleiding van het voorstel van de kascommissie van vorig jaar zijn de tegoeden van de Vereniging over verschillende bankrekeningen verspreid, waardoor de rente-opbrengsten bovendien flink zijn gestegen, met € 800,--. Hij wijst erop dat 80% van de nieuwe leden via de website binnenkomt. Wel vraagt de kascommissie zich af of de vermeldingen van de Verenigingen op startpagina’s als ‘notaris- online’ wel renderen. Is het mogelijk om dat na te gaan?
Els Agtsteribbe bedankt de kascommissieleden voor hun werk. Het Financieel verslag over 2008 wordt goedgekeurd en aan de penningmeester wordt bij acclamatie decharge verleend. Winfred van de Put en Jan Fraijman worden herbenoemd als kascommissieleden. Kees Stoffel wordt niet herbenoemd als lid van de kascommissie; zijn functie is nog vacant.

5. Bestuurssamenstelling. Els Agtsteribbe, Vincent van Rossem en Wolbert Vroom worden herbenoemd als respectievelijk voorzitter en bestuursleden van de Vereniging. De voorzitter memoreert dat Vincent van Rossem onlangs aan de Universiteit van Amsterdam is benoemd tot hoogleraar Monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 19de eeuw, in het bijzonder in de stad Amsterdam. Met een flink applaus feliciteren de aanwezigen Van Rossem met zijn benoeming.

Carmen Flagiello neemt afscheid als voorzitter van de Excursiecommissie. Op het spreekgestoelte Manja Houba, staand Walther Schoonenberg, zittend Els Agtsteribbe.
6. Verslagen van de verenigingscommissies
De Werkgroep Waakhond bestond dit jaar uit Henk Oortwijn, Herman Pinkse en Johan Sandburg. Als voorzitter van de commissie doet Herman Pinkse verslag. Allereerst geeft hij aan dat het het afgelopen jaar helaas niet gelukt is het aantal leden van de werkgroep uit te breiden. Een kandidaat-lid heeft enige tijd meegelopen, maar achtte zichzelf niet in staat om binnen afzienbare tijd bouwtekeningen te leren lezen. Om zienswijzen te schrijven dienen kandidaten bovendien enigszins administratief/(juridisch) onderlegd te zijn. Er is nu een serieuze nieuwe kandidaat, maar de werkgroep zou zich graag met enkele leden uitbreiden.
- De ‘personele unie’ met de Vereniging tot behoud van de Jordaan is in het jaar 2008 helaas beëindigd wegens onenigheden binnen die vereniging.
- Tegen de sloopplannen van de Vinkzichtpanden op de hoek van de Da Costakade en de Kinkerstraat hebben vele buurtbewoners met steun van de Werkgroep Waakhond geprotesteerd waarop het stadsdeel Oud-West het complex als gemeentelijk monument heeft aangewezen.
- Ook heeft de Werkgroep Waakhond een zienswijze geschreven tegen de voorgenomen sloop van een pand aan de Jacob Catskade in stadsdeel Westerpark. Dit stadsdeel heeft echter nauwelijks regelgeving ten aanzien van het behoud van bijzondere architectuur. Het is wel verplicht om sloopplannen te publiceren, maar niet om op zienswijzen te reageren, waardoor de enige manier om iets te bereiken een gang naar de rechter is.
- Het verbouwplan voor de loods in de Nieuwe Jonkerstraat is zeer inventief, maar voor een orde 2-pand volstrekt ontoelaatbaar en zowel in strijd met de welstandseisen als met het bestemmingsplan. De Welstandscommissie heeft echter positief gereageerd, waardoor het moeilijk is dit plan tegen te houden. De Vereniging zal hier echter bezwaar tegen blijven maken.
- De verschillende bouwplannen voor de voormalige Openbare Bibliotheek op de Prinsengracht zijn afgelopen zomer op onze website gepubliceerd, naar aanleiding waarvan zich een interessante discussie ontspon. In het nieuwe bouwplan wordt de bestaande bebouwing gehandhaafd, alleen de onderpui wordt ingrijpend – te ingrijpend – verbouwd.
- Verder heeft de werkgroep haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de ophoging van drie naar zestien meter van de voormalige schuilkerk op het binnenterrein achter de Brouwersgracht. Deze verhoging verminkt het orde 2-pand en is in strijd is met het bestemmingsplan.
- Hotel Krasnapolsky op de Dam wil uitbreiden. Het plan is dat de huidige parkeergarage in de Sint Jansstraat hiervoor wordt gesloopt en onder de grond zal komen, maar het nieuwbouwplan is hoger dan de huidige garage en bovendien zal een uitbouw aan de achterzijde vanaf de Dam zichtbaar zijn. Tegen deze laatste aspecten heeft de werkgroep een zienswijze geschreven.
- Tenslotte heeft de Werkgroep Waakhond een brief geschreven aan de Raad van Bestuur van het Prinsengrachtziekenhuis, waarin zij haar verontrusting uitspreekt over de bekend gemaakte verbouw- en uitbreidingsplannen. Het ziekenhuis heeft de toezegging gedaan dat de werkgroep bij de planontwikkeling betrokken zal blijven. Ruud Spaargaren vraagt in hoeveel procent van de gevallen zienswijzen nu worden overgenomen. Herman Pinkse antwoordt dat dat heel moeilijk te peilen is, omdat de adviezen deels overlappen met die van de Welstandscommissie. De Werkgroep Waakhond is het echter niet altijd eens met de Welstandscommissie en in die gevallen is het heel moeilijk om iets te bereiken.

- Minne Dijkstra doet verslag van de Werkgroep Water. De werkgroep bestond aan het begin van dit jaar uit Ruud Spaargaren, Peter Berkhout, Pieter de Bruijne en het nieuwe lid Pieter Verbeek. Ruud Spaargaren en Peter Berkhout hebben zich in de loop van het jaar teruggetrokken, waarbij aangetekend wordt dat Ruud Spaargaren namens de VVAB het gemeentelijk beleid ten aanzien van het dynamisch gebruik van het water blijft volgen. De werkgroep zoekt nog een nieuw lid.
Minne Dijkstra wijst er allereerst op dat het bijhouden van de ter visie gelegde bouwaanvragen ten aanzien van het water/woonboten veel minder werk is dan dat van de Werkgroep Waakhond. De werkgroep water heeft het afgelopen jaar slechts een bezwaarschrift ingediend tegen een schip dat doormidden wordt gezaagd om er een nieuw deel tussen te zetten.
- De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar geafficheerd als ‘meldpunt’, waarop een aantal bewoners hen gewezen heeft op het afmeren van de woonboot ‘Walhalla’ aan de Keizersgracht, een enorm gevaarte, dat daar nu geheel in strijd met de bestaande regelgeving ligt.
- Daarnaast is het de werkgroep opgevallen dat de kennisgevingprocedures erg onzorgvuldig zijn, waarop men besloten heeft voortaan over alles wat niet klopt een zienswijze in de dienen.
- Tenslotte is de werkgroep begonnen met het systematisch schouwen van rakken, waarbij alle misstanden, zoals het privatiseren van openbare ruimte, worden vastgelegd en aan de gemeente gerapporteerd.

- De Ledenwerf- en Excursiecommissie bestond het afgelopen jaar uit Carmen Flagiello, Elisabeth Bracht, Manja Houba, Peter Scheffer en Johan de Wolff. Nadat Carmen Flagiello heeft verteld welke lezingen en excursies de commissie het afgelopen jaar heeft georganiseerd en welke nog op het programma staan, geeft zij het woord aan Manja Houba, die haar zal opvolgen als coördinatrice van de excursies. Manja Houba is heel enthousiast en wil het komende jaar meer aandacht aan ledenwerving besteden. Zij deelt mee dat de excursiecommissie sinds kort een eigen gironummer heeft en dat de opgave voor de excursies voortaan via de binnenkomst van de betalingen zal lopen. Tevens heeft zij een doos met ledenwerffolders meegenomen en vraagt zij of iedereen een stapeltje mee naar huis wil nemen om deze in zijn omgeving te verspreiden.

7. Rondvraag
Oscar Hefting vraagt of de Vereniging, nu naar aanleiding van de verzakking van de panden op de Vijzelgracht blijkt dat de aanleg van de nieuwe metrolijn voor de historische bebouwing eigenlijk onverantwoord is, niet een duidelijker standpunt in zou moeten nemen over de voortgang van de werkzaamheden van de Noord/Zuid-lijn. Hij heeft een burgerinitiatief opgezet om een nieuw referendum over de metrolijn af te dwingen. De voorzitter antwoordt dat er op dit moment een brief wordt voorbereid van het ‘Amsterdam Overleg’, waarin verschillende Amsterdamse monumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn. Besloten wordt om een Extra Ledenvergadering over dit onderwerp te organiseren.
Na de rondvraag bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun belangstelling en sluit zij de Algemene Ledenvergadering 2009. Na afloop van de vergadering geeft Walther Schoonenberg een rondleiding door het Bethaniënklooster.

(Uit: Binnenstad 234, juni 2009)

[Agenda]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.