Stadsdeel handhaaft orde 2-beleid onvoldoende

Onze vereniging heeft al eens gewezen op de gebrekkige bescherming van orde 2-panden: panden die geen monument zijn, maar wel waardevol voor het stadsgezicht. Als het stadsdeel de zelf geformuleerde beleidslijn volgt, dan zou de orde 2-status voldoende bescherming moeten bieden. In de praktijk is dat echter niet zo. Het stadsdeel handhaaft de eigen gestelde regels onvoldoende. Er lijkt de laatste jaren een zekere verslapping te zijn opgetreden, schrijft de Vereniging in een brief aan het stadsdeelbestuur.

De noodoplossing om na een quick-scan in een spoedprocedure een met sloop bedreigd orde 2-pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, is niet in alle gevallen een oplossing voor het behoud van de orde 2-panden, omdat het noch mogelijk noch gewenst is alle orde 2- panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Immers, de panden zijn per definitie waardevol voor het stadsgezicht, maar hebben niet altijd voldoende monumentale waarde om opgenomen te worden op de gemeentelijke monumentenlijst.
Bovendien: een negatief advies van het Bureau Monumenten & Archeologie in het kader van de quick-scan procedure dient niet te worden opgevat als een vrijbrief tot sloop. Een dergelijk negatief advies betekent immers niet dat het pand geen waarden vertegenwoordigt. Het pand heeft namelijk op de waarderingskaart beschermd stadsgezicht een orde 2-waardering gekregen en is dus waardevol voor het stadsgezicht. Dat betekent dat de buitengevels en de kap van de panden behouden dienen te blijven. Het stadsdeel werkt echter mee aan een sloopplan indien uit de quick-scan een negatief advies van BMA volgt.
De waarderingskaart van het beschermd stadsgezicht, de zogenaamde ordenkaart, bestaat binnenkort overigens tien jaar en is aan herziening toe. Bij bestemmingsplannen geldt de verplichting dat deze eens in de tien jaar worden herzien. De ordenkaart is sinds 1999 onveranderd gebleven – zelfs de fouten zijn niet verbeterd. Het was en is tenslotte een momentopname. Er zijn panden verdwenen, er is nieuwbouw gekomen, er zijn nieuwe gemeentelijke monumenten aan toegevoegd en sommige panden hebben door voortschrijdend inzicht meer waardering gekregen. Onzes inziens wordt het daarom tijd voor een nieuwe versie van de ordenkaart.
Het zou verstandig zijn als ook de gehanteerde criteria en de beargumentering van de orde 2- aanwijzing per individueel pand aan de ordenkaart wordt toegevoegd, want daarover bestaat veel onduidelijkheid. Het kan bovendien het draagvlak voor de orde 2-bescherming vergroten.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 232, januari 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.