Interview met Ronald Wiggers

Stadsgoed werkt aan kwaliteit en leefbaarheid in de binnenstad

In 1999 is de NV Stadsgoed opgericht. De voornaamste missie van de NV is de leefbaarheid in de Amsterdamse binnenstad te vergroten door ongewenste bestemmingen te weren. Verpauperde panden worden verbouwd, verbeterd en zorgvuldig gerestaureerd. Het team van Stadsgoed bestaat uit vier gedreven personen. Ronald Wiggers, sinds 2003 directeur van de NV Stadsgoed, verteld over zijn ‘drive’ om de binnenstad te verbeteren.

Wat was de aanleiding om de NV Stadsgoed op te richten?
“De NV Stadsgoed is in 1999 opgericht naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Amsterdam aan de woningcorporatie Het Oosten om een aantal sekspanden aan de Geldersekade uit handen van criminogene eigenaren te houden en andere ongewenste bedrijvigheid in de binnenstad terug te dringen. Stadsgoed is een zelfstandige dochter van Het Oosten. Inmiddels hebben wij een portefeuille van 140/150 miljoen. Een mooi resultaat, maar het maken van winst is niet ons uitgangspunt, wel het leefbaar maken en houden van de binnenstad.
Ons bezit is zeer divers. We bezitten duurdere huurappartementen, maar ook sociale woningbouw en studentenhuisvesting, en naast commerciële projecten ook een groot aantal niet-commerciële projecten. Zo beheren wij ondermeer discotheken, een ‘Ice Bar’, het Parooltheater, maar ook een darkroom, coffeeshops, restaurants en bedrijfsverzamelgebouwen.”

Gebouw Mercurius, Prins Hendrikkade 20-21 Interieur van Mercurius: het auditorium (foto Stadsgoed)

Welke doelen stelt Stadsgoed zich?
“De maatschappelijke betrokkenheid staat hoog in het vaandel bij onze NV. Wij willen bewust een bijdrage leveren aan de veiligheid, schoonheid en levendigheid van de binnenstad. Daarnaast willen wij natuurlijk de karakteristieke binnenstadspanden behouden en herstellen, maar dat komt op de tweede plaats. Het instrument om onze doelen te verwezenlijken is het verkrijgen en in eigendom houden van panden. Alleen dan hebben we de mogelijkheid om ongewenste en dubieuze bestemmingen bij bedrijfs- en winkelpanden tegen te gaan. Daarom zoeken wij ook bewust naar ondernemers die met hun bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk een bijdrage willen leveren aan een leefbare stad. Zelden verkopen we panden, omdat we ze liever in eigen beheer houden om daarmee greep te houden op het onderhoud en het gebruik.”

Waardoor denkt u dat bepaalde gebieden in de binnenstad zo onder druk zijn komen te staan?
“Dat is onder meer te wijten aan een overmaat aan ongewenste vestigingen van bijvoorbeeld coffeeshops en gokhallen, een toename van de criminaliteit en aan slecht beheer van onroerend goed door de eigenaren. Ook is een groot aantal bedrijven te veel georiënteerd op het low budget-toerisme.
In onze visie is een buurt goed leefbaar als het onroerend goed actief wordt beheerd en er een goede menging van functies bestaat. Beschikkingsmacht is daarbij wel essentieel. Stadsgoed koopt daarom niet alleen aan, maar restaureert en renoveert ook en treft beheermaatregelen. Deze gebieden krijgen dan weer de potentie om krachtig te worden. Door deze olievlekwerking en de inspanningen van andere eigenaren in het gebied krijgen verbeteringen nog meer impulsen. Ook de rol van de gemeente is belangrijk.”

Hoe komt u in het bezit van panden?
“Stadsgoed betaalt vaak een veel hogere prijs dan de marktprijs. Dit komt doordat het afkopen van vergunningen, zoals een bordeelvergunning, voor een prijsopdrijvend effect zorgt. Ook is er als je een pand in de binnenstad wilt aankopen veel concurrentie, meestal van malafide eigenaren. Onze taak is juist om te voorkomen dat panden in handen komen van deze personen.”

Koopt Stadsgoed per pand aan of meerdere panden tegelijk?
“Wij kiezen bewust voor een gebiedsgewijze aanpak, omdat op zo’n manier een gebied waar voorheen bijvoorbeeld vaak criminele activiteiten de boventoon voerden beter herontwikkeld kan worden. In samenwerking met straatmanagers, ondernemersverenigingen en buurtorganisaties wordt ook besproken hoe de omgeving opgeknapt kan worden door bijvoorbeeld het plaatsen van straatmeubilair, het aanleggen van groenvoorzieningen of het verbeteren van de parkeergelegenheid.
Onder de gebiedsgewijze aanpak valt ook de leegstand van woningen boven winkels. We zijn daar zeer actief mee bezig. In totaal zijn er al meer dan 25 woningen boven winkels ontsloten, zoals in de Amsteldriehoek, op het Rokin, de zogenoemde Arti-straat en op de Nieuwendijk. Dit laatste project voeren wij uit in samenwerking met de Rabobank Amsterdam, Rabo Bouwfonds en de NV Zeedijk. In de Haringpakkerssteeg zijn we met een project bezig dat kan leiden tot realisatie van vijftien nieuwe woningen boven winkels.”

Oudezijds Achterburgwal 63 is volledig uitgewoond, maar wordt binnenkort gerenoveerd.

Stadsgoed bezit inmiddels veel panden in het Wallengebied. Wat gaat er met deze panden gebeuren?
“In 2007 hebben wij achttien panden op de Wallen aangekocht. Zeven maanden lang hebben we iedere dag met Wallenkoning Charles Geerts onderhandeld over de aankoop van zijn panden, totdat het eindelijk lukte. Met de aankoop van zijn ‘imperium’ is bijna een derde van de raamprostitutie van de Wallen verdreven. De gemeente vermoedt dat veel bordelen voor vrouwenhandel gebruikt worden en door de integrale ‘1012-aanpak’ kan daar wat aan gedaan worden. Met het bestrijden van de uitbuiting van vrouwen, zoals die jarenlang heeft kunnen plaats vinden, kan nu daadwerkelijk een begin gemaakt worden.
Sinds bekend is dat wij de panden hebben gekocht, krijgen we iedere dag veel aanvragen binnen om een bedrijfsruimte te huren. Op veel aanvragen gaan we niet in, omdat Stadsgoed alleen ruimte wil geven aan de allerhoogste kwaliteit en aan unieke initiatieven. De achttien panden zijn nu tijdelijk verhuurd aan modeontwerpers. Voor deze tijdelijke invulling hebben wij gekozen omdat deze past in de buurt, maar ook bij onze visie om startende ondernemers een kans geven op de markt. Samen met de gemeente en de buurt gaan we de komende tijd bespreken wat de toekomstige invulling van deze panden moet worden. We hebben ook een aantal woningen op de Wallen gekocht, omdat wij het belangrijk vinden dat Amsterdammers daar weer terugkomen en kunnen wonen.
Ons doel is dat de Wallen er over vijf jaar heel anders uitzien; leefbaarder en met een goede functiemenging. Als iedereen meewerkt, wordt dat doel zeker te bereikt.”

Onlangs is de stichting Vrienden van Stadsgoed opgericht. Wat doen de Vrienden?
“De stichting ondersteunt de NV financieel bij kostbare restauraties, zoals een vervallen monumentale gevel, een wandschildering of het restaureren van een gevelsteen. Maar ook de kennis over de stad die deze vrienden inbrengen is belangrijk voor het behoud van de Amsterdamse binnenstad. Nieuwe vrienden zijn natuurlijk van harte welkom!”

Addy Stoel

NV Stadsgoed, Sarphatistraat 410, 1018 GW Amsterdam
Tel.: 020 5885678
Website: http://www.stadsgoed.nl.

(Uit: Binnenstad 228/229, juni 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.