Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Bethaniënklooster, 12 april 2008

Aanwezige bestuursleden: Els Agtsteribbe-voorzitter, Walther Schoonenberg-secretaris, Carmen Flagiello, Sebastiaan Levelt, Vincent van Rossem-hoofdredacteur en veertig overige leden.

1. Opening

Els Agtsteribbe, voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 12 mei 2007

Naar aanleiding van de notulen merkt Roel Beugeling op dat hij voortaan graag het aantal aanwezige leden en de namen van de aanwezige bestuursleden vermeld zou zien. Met dank aan Carmen Flagiello worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2007

Walther Schoonenberg geeft een samenvatting van het jaarverslag en stipt een aantal zaken aan waar het bestuur zich het afgelopen jaar mee heeft bezig gehouden:

 • De gemeentelijke plannen voor het terrein ‘Overhoeks’, vijf woontorens van maximaal 115 meter hoog die aan de overzijde van het IJ direct tegenover het Centraal station moeten verrijzen, zijn niet in strijd met het huidige hoogbouwbeleid van de gemeente, maar brengen wel de Unesco-werelderfgoednominatie van de binnenstad in gevaar. Op 22 mei a.s. zal er over dit onderwerp een hoorzitting bij de Raad van State plaatsvinden. De Unesco-aanwijzing heeft opnieuw een jaar vertraging opgelopen. De wethouders Van Poelgeest en Herrema zijn, vooruitlopend op de werelderfgoedaanwijzing, begonnen een nieuwe hoogbouwnota op te stellen.
 • Door de uitspraak van de rechtbank dat Rozenstraat 72 gesloopt mag worden, zijn impliciet alle Van Houtenpanden vogelvrij verklaard. Deze kwestie is van belang omdat de jurisprudentie van invloed zal zijn op andere Vanwegemonumenten.
 • Onze aanvraag voor een bouwstop voor Amstelstraat 29-33 is gehonoreerd. Het betrof twee rijksmonumenten, herbouwd in de jaren ’zeventig, waarvan de nieuwe eigenaar de binnenmuren en tussenvloeren wilde slopen.
 • Er is momenteel discussie over de vraag of de ABN/AMRO-bank in de Vijzelstraat als Wederopbouwmonument beschermd dient te worden. De VVAB is hier niet voor. De Nota van uitgangspunten voor de verbouwing van het pand acht de Vereniging geen verbetering omdat deze niet voldoet aan de Welstandsnota.
 • De strijd om het BG-terrein is weer opgelaaid. De UvA wil hier een nieuwe faculteitsbibliotheek bouwen. Het bouwplan is nog niet ingediend, maar het Dagelijks bestuur van het Stadsdeel-Centrum heeft aangegeven in principe mee te werken aan de plannen van de UvA, c.q. aan de sloop van de Rijksmonumenten. De VVAB zal echter blijven strijden voor behoud.
 • Het voorstel om de bijgebouwen bij de Haringpakkerstoren op eigentijdse wijze vorm te geven is door de Welstandscommissie afgekeurd. Nu ligt er een soort compromis.
 • Het afgelopen jaar had de Vereniging officieel geen penningmeester, maar Simon Blijleven is bereid gevonden om nog eenmaal de jaarrekening en de begroting op te stellen.
 • De verenigingsborrel heeft dit jaar goed gefunctioneerd, ook als forum voor onze leden, en dankzij de inzet van Carmen Flagiello en Winfred van de Put is de viering van de verjaardag van Amsterdam een succes geworden. De secretaris merkt tenslotte op dat vele mensen, ook niet-leden, de Vereniging weten te vinden.

Vragen uit de zaal:

 • Roel Beugeling merkt op dat op de planning van de ALV een te grote tijdsdruk ligt. De voorzitter antwoordt dat zij het juist een verdienste van de secretaris vindt dat hij het jaarverslag samenvat, zodat het formele gedeelte van de vergadering snel afgehandeld kan worden en er meer tijd over blijft voor de discussie na de pauze. Roel Beugeling vindt dit antwoord onbevredigend. Volgens hem staat in de statuten dat de stukken aan de leden toegezonden moeten worden. Dit is echter onjuist; alleen de agenda dient aan alle leden te worden toegezonden. De voorzitter geeft aan dat alle stukken op de website staan, dat deze in de zaal aanwezig zijn en dat bij de uitnodiging vermeld staat dat alle stukken op aanvraag worden toegezonden. In de praktijk maakt daar echter vrijwel nooit iemand gebruik van. De secretaris voegt daaraan toe dat er ook een kostenoverweging meespeelt, alle stukken aan de leden toe zenden kost 2500 x € 1,32 of zelfs € 1,76 aan portokosten. Hij vindt het ook zonde van de tijd om allerlei procedurele in plaats van inhoudelijke kwesties aan de orde te stellen.
 • Naar aanleiding van het op de website gepubliceerde jaarverslag vraagt Egbert Boeker naar de achtergrond van het ‘inhoudelijk meningsverschil’ waarom een kandidaat-bestuurslid van een bestuurslidmaatschap heeft afgezien. Els Agtsteribbe antwoordt dat zij hier later op terug zal komen.
 • Gerard Nooteboom geeft aan dat het belangrijk is om ten aanzien van het ABN/AMRO-gebouw in de Vijzelstraat goede stedenbouwkundige kaders te stellen.
 • Mevrouw Ter Meulen merkt op dat er naar haar gevoel een tegenstrijdigheid zit in het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de zogenaamde bufferzone en het kerngebied van het Unescogebied. Walther Schoonenberg antwoordt dat alleen de grachtengordel als kerngebied is aangewezen, omdat alleen dit deel van de stad op wereldschaal uniek is.
 • Dorothy Beynes vraagt waarom de bijgebouwen van de Haringpakkerstoren niet teruggebracht kunnen worden in hun oude vorm? De secretaris antwoordt dat er wel nauwkeurige tekeningen van de toren bestaan, maar niet van de bijgebouwtjes. In de loop der eeuwen hebben deze bovendien verschillende vormen gehad. Tenslotte is niet onze vereniging, maar Stadsherstel verantwoordelijk voor het bouwplan. We zullen het wel in de gaten houden.

4. Financieel jaarverslag

Simon Blijleven geeft aan dat er aan contributie-inkomsten circa € 4000,-- meer is binnen gekomen dan in het voorafgaande jaar. In 2007 hebben zich 178 nieuwe leden aangemeld, het overgrote deel via de website, 21 via de ledenwerfkaart in Binnenstad en tien op de Open Monumentendag. Er waren echter ook veel opzeggingen, waardoor de totale toename van het ledenaantal uitkwam op circa 40 leden. Daarnaast waren de drukkosten voor Binnenstad lager dan in het jaar daarvoor. Daar tegenover stonden echter een aantal bijzondere lasten, zoals de kosten voor het jubileumfeest op 27 oktober, de griffierechten voor de rechtzaak over het BG-terrein, en het onderzoek naar de Van Houtenpanden.

 • Ruut Spaargaren merkt een typefout op in het eigen vermogen: 18 moet 81 zijn.
 • Roel Beugeling vraagt waaruit de voorraden op pagina 2 bestaan. Het boekje ‘kroonluchters’, moet dat niet zijn ‘kroonlantaarns’? Antwoord: Nee, het gaat om een boekje over de houten kroonluchters die Hans het Mannetje destijds gemaakt heeft voor de Trêveszaal. De boekenvoorraad staat op de website, maar zou misschien ook eens via Binnenstad onder de aandacht van de leden kunnen worden gebracht.
 • Peter Meetland merkt op dat hij de qualiteit van het financiële rapport heel goed vindt, maar dat de herinneringsrekening voor de advertentie-inkomsten wel wat laat is verstuurd, namelijk in december. Simon Blijleven antwoordt dat de meeste adverteerders inmiddels hebben betaald, maar dat is niet zichtbaar in het financiële verslag over 2007. De Vereniging verstuurt geen automatische incasso’s, maar misschien kan de nieuwe penningmeester zich eens over buigen over de voor- en nadelen daarvan.
De kascommissie bestond dit jaar uit Jan Feijen, Winfred van de Put en Kees Stoffel. Winfred van de Put geeft aan dat het werk van de kascommissie eigenlijk heel eenvoudig is doordat de financiën op orde zijn. De financiële reserves lijken gezond en er wordt een goed rentebeleid gevoerd. Ook de kostenbeheersing van het blad Binnenstad was dit jaar uitstekend. De kascommissie heeft aangeraden om de helft van het positieve resultaat aan te houden als financiële reserve en deze onder te brengen bij verschillende banken. De enige opmerking die de kascommissie heeft is al gemaakt, namelijk waarom de debiteuren pas aan het einde van het jaar zijn aangeschreven. Van der Put stelt namens de kascommissie voor om het bestuur decharge te verlenen. De kascommissieleden zijn bereid om ook in 2008 weer de kascommissie te vormen.
 • Roel Beugeling vraagt of er geen rooster van aftreden voor de kascommissieleden moet worden opgesteld.

5. Gezinslidmaatschap

Het gezinslidmaatschap wordt met algemene stemmen aangenomen.

6. Verhoging contributie lidmaatschap voor het leven

Dorothy Beynes stelt voor om het lidmaatschap voor het leven niet naar € 400,--, maar naar € 500,-- te verhogen – als bijdrage voor het vele werk dat door de vereniging wordt verricht. Els Agsteribbe brengt daar tegenin dat het bestuur € 400,-- ook voor minder draagkrachtigen nog reëel achtte. Walther Schoonenberg voegt daaraan toe dat men natuurlijk vrij is om desgewenst een hoger bedrag te betalen.

7. Bestuurssamenstelling

De voorzitter vertelt dat Ruut Spaargaren enige maanden kandidaat voor het penningmeesterschap is geweest en ook een aantal bestuursvergaderingen heeft bijgewoond. Aangezien hij hier echter niet de sfeer trof die hij zich had voorgesteld, heeft hij van de functie afgezien. Els Agtsteribbe geeft aan dat de discussies in het bestuur wel eens flink kunnen oplopen. Egbert Boeker is minder verontrust: de term ‘inhoudelijk meningsverschil’ in het Jaarverslag is misschien wat zwaar aangezet. De nieuwe kandidaat, Dick van der Kroon, is onlangs gepensioneerd als accountant en lijkt voor de functie van penningmeester uitermate geschikt. Dick van der Kroon wordt met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid.
Sebastiaan Levelt, de jurist binnen het bestuur, en Walther Schoonenberg, secretaris, worden benoemd voor een nieuwe termijn.
Carmen Flagiello treedt af als bestuurslid omdat zij het bestuurslidmaatschap onverenigbaar acht met haar nieuwe werkzaamheden als straatmanager van de Vijzelstraat/Vijzelgracht. Zij zal wel voorzitter blijven van de excursiecommissie. De voorzitter bedankt Ruut Spaargaren voor zijn inzet. Het bestuur heeft zijn inbreng zeer gewaardeerd.

8. Werkgroepen

Werkgroep Waakhond
Herman Pinkse doet verslag van de Werkgroep Waakhond. De werkgroep heeft momenteel geen vertegenwoordiger in het bestuur, maar Wolbert Vroom fungeert als contactpersoon.
Herman Pinkse geeft aan dat het verslag van de werkgroep en de lijst van zienswijzen terug te vinden zijn op de website. Hij tekent hierbij aan dat de ‘1500 plannen’ uit het verslag moet zijn: ‘1500 stukken’. De werkgroep heeft dit jaar 68 zienswijzen geschreven, wat wil zeggen dat zij op ongeveer 4 % van de ter visie gelegde plannen heeft gereageerd. Hier moet bij opgemerkt worden dat de Welstandcommissie de grootste misstanden er natuurlijk al uitpikt.
Herman Pinkse merkt op dat de Welstandscommissie wel meer aandacht zou kunnen besteden aan de plaatsing van afvoerpijpen en airco’s. Regelmatig wordt de hand gelicht met het beleid voor de keurtuinen. Ten aanzien van GSM-antennes wordt momenteel wel een strak beleid gevoerd.
De bouwvergunning voor de voorzijde van het plan voor het braakliggende terrein aan de Bloemgracht is vergund. Hier komen een aantal historiserende gevels naar ontwerp van Sjoerd Soeters. Het bezwaar tegen de bouwvergunning voor de achterzijde loopt nog. Verder heeft de werkgroep onder meer geageerd tegen een dakopbouw van een pand aan de Heiligeweg; tegen een nieuw bouwplan voor de Foeliestraat en tegen een invulling naar ontwerp van striptekenaar Joost Swarte voor de Willemstraat. Het bouwplan voor de bouw van een rij ‘Delftsblauwe huisjes’ aan de Oudezijds Armsteeg, nota bene van Stadsherstel, is helaas vergund.
Tenslotte geeft Herman Pinkse aan dat de werkgroep zich zal moeten bezinnen op een meer structurele aanpak om alle plannen te bekijken. Bij het huidige aantal bouwaanvragen is de huidige werkwijze eigenlijk niet meer haalbaar. Tevens geeft hij aan dat de werkgroep op zoek is naar een aantal nieuwe leden.
Els Agtsteribbe bedankt de Werkgroep Waakhond hartelijk voor het vele werk dat zij ieder jaar verzet. Tevens wil zij op deze plaats een bedankje richten aan Hendrik Battjes, die voor de Vereniging de gemeentelijke bestemmingsplannen bestudeert. Hij heeft onder andere namens onze vereniging gereageerd op de Terrassennota, het bestemmingsplan voor het Waterlooplein en op de plannen voor brug 303 (voor het Centraal Station).

Ledenwerf- en excursiecommissie
Carmen Flagiello vertelt dat de excursiecommissie dit jaar negen excursies heeft georganiseerd, waaraan in totaal 260 deelnemers hebben deelgenomen. Zij geeft aan dat het maximum van 20 deelnemers regelmatig wordt overschreden. Voor de rondleiding door het gerestaureerde gebouw van De Bazel waren zelfs vier groepen. Carmen doet ter plekke een oproep voor nieuwe commissieleden. Manja Houba meldt zich aan.

Werkgroep Water
Minne Dijkstra doet verslag van de Werkgroep Water, waarin het afgelopen jaar ook Ruut Spaargaren en Kees Stoffel zitting hadden. Ruut Spaargaren heeft als lid van de werkgroep ‘dynamisch watergebruik’ van de Dienst Binnenwaterbeheer (BBA) regelmatig overleg gevoerd met de gemeente.
De werkgroep heeft het afgelopen jaar bezwaren geuit tegen de eisen die de Welstandscommissie stelt aan bouwen op het water. Maar zij heeft helaas verzuimd een zienswijze in te dienen tegen de verbouwplannen voor het woonschip op de Prinsengracht. Tot slot geeft Minne Dijkstra aan dat zich onlangs via een oproep in Binnenstad een nieuw werkgroepslid heeft aangemeld: Pieter de Bruyn. Dorothy Beynes merkt op dat zij overal in de stad nieuwe aanlegsteigers ziet verschijnen en vraagt of dat nu nodig is; men kan toch ook direct vanaf de wal in een bootje stappen. Minne Dijkstra antwoordt dat de werkgroep hier nog geen bezwaar in heeft gezien; de aanleg van steigers stimuleert wel het dynamisch gebruik van het water.

9. Rondvraag

 • Bob Voorhoeve, lid van de Industriële Club, stelt voor dat de Vereniging aan de club wil vragen of zij niet lid wil worden van onze Vereniging.
 • Dick Weeda merkt op dat hij het niet juist acht dat hij in de krant leest dat de secretaris van onze vereniging zijn lidmaatschap van D66 heeft opgezegd. Walther Schoonenberg antwoordt dat hij niet als secretaris van de VVAB zijn lidmaatschap heeft opgezegd, maar dat Het Parool dat er blijkbaar van heeft gemaakt.
 • Roel Beugeling geeft aan dat hij het jammer vindt dat de vergadering onder zo grote tijdsdruk staat. Hij zal het bestuur hier een brief over schrijven. Tevens informeert hij naar het feit of het juist is dat Ronald Wiggers van de NV Stadsgoed niet aanwezig is. Walther Schoonenberg geeft aan dat Ronald Wiggers helaas om persoonlijke redenen niet aanwezig kon zijn, maar dat hij wel een interview in Binnenstad heeft toegezegd. De voorzitter bedankt alle bestuurs- en werkgroepsleden en de redactie van harte voor hun inzet en sluit hiermee het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering af.

(Uit: Binnenstad 228/229, juni 2008)

De jaarverslagen en de agenda vindt u hier.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.