Home van de VVAB

Project 1012

Overzicht van de plannen

OZ Achterburgwal: modeateliers als anti-kraak.
 1. Het aantal prostitutieramen worden concreet en substantieel verminderd. Gekozen wordt voor een gebiedsgerichte aanpak met zonering. De raamprostitutie wordt verwijderd uit de Korsjespoortsteeg, van de Singel, de Spuistraat en rond het Oude Kerksplein. Op de Oudezijds Achterburgwal en directe omgeving wordt vermindering nagestreefd.
 2. De gebiedsgerichte aanpak met zonering heeft de voorkeur boven een model van verdunning (‘overal wat minder’). Door het benoemen van een eenduidig gebied waarin raamprostitutie plaatsvindt, zou de branche beter controleerbaar en beheersbaar worden. Aandacht en alertheid van overheidsinstellingen en politie is geboden om te voorkomen dat op andere plekken in Amsterdam illegale prostitutie opduikt.
 3. Met betrekking tot de resterende raamprostitutie worden voorwaarden gesteld aan de wijze van exploitatie. Er mag geen sprake zijn van mensenhandel, minderjarigheid, illegaliteit, mishandeling of andere vormen van onderdrukking en uitbuiting. Het mag geen overmatige overlast voor de buurt veroorzaken. Er mag geen sprake zijn van het witwassen van geld of andersoortige financiële criminele activiteiten.
 4. Het verminderen van het aantal raamprostitutiepanden wordt bereikt door het (laten) verwerven van het betreffende vastgoed en het beëindigen van de functie, zonodig met behulp van bestemmingswijziging en onteigening.
 5. De aankoop en herontwikkeling wordt uitgevoerd door de NV Zeedijk en de NV Stadsgoed.
 6. De Damstraat, Oude Doelenstraat, Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, de Warmoestraat, de Lange Niezel, de Korte Niezel, De Geldersekade en de kop van de Nieuwendijk worden opgeschoond van “criminogene functies”, eveneens door middel van het (laten) verwerven van vastgoed en het beëindigen van de functie.
 7. De panden zijn overwegend klein, al dan niet van monumentale waarde. Als werkwijze wordt daarom een “micro-aanpak” toegepast, zoals die is ontwikkeld door de NV Zeedijk en NV Stadsgoed. Aandacht voor het beheer staat daarbij centraal.
 8. In de leeg gekomen panden komen functies die een kwalitatieve bijdrage leveren aan het oude centrum. Ze zijn overwegend kleinschalig van karakter en moeten bijdragen aan de voor het gebied kenmerkende diversiteit aan functies. Gedacht kan worden aan galeries, showrooms, ateliers, werkplaatsen, hoogwaardige horeca, e.d. Echter, grootschalige hotelinitiatieven die “kwaliteit toevoegen aan de oude binnenstad” worden niet a priori afgewezen. Ook worden enkel internationale trekkers gelokt, zoals een galerie van Saatchi & Saatchi o.i.d.
 9. De oude binnenstad kent een grote concentratie aan opvanghuizen en zorginstellingen, gericht op daklozen, verslaafden e.d. Dit zorgt voor een grote druk op de leefkwaliteit in de buurt. Er wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal instellingen en verplaatsing naar locaties elders in de stad.
 10. De openbare ruimte word opnieuw ingericht in overeenstemming met het gangbare beleid van het stadsdeel. Dit geldt voor zowel het Wallengebied als het Damrak en Rokin (de Rode Loper).
 11. De realisatiemogelijkheden van een parkeergarage onder de Geldersekade worden onderzocht in combinatie met het creëren van aanlegplaatsen in en verblijfplaatsen (steigers en terrassen) aan het water. Samen met de Chinese ondernemersvereniging wordt een actieplan opgesteld.
 12. Het Damrak wordt herontwikkeld. Doel is het monumentale karakter van de panden in ere te herstellen. In de plinten dient hoogwaardige retail te worden nagestreeft, waarbij horeca in beperkte mate toegestaan is. De bovengelegen verdiepingen worden betrokken bij de retail, of worden zo mogelijk omgezet in appartementen.
 13. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om de ruimtelijke structuur van het Damrak en Rokin te versterken. De gemeente staat open voor plannen die een kwalitatieve bijdrage leveren aan de oude binnenstad als symboolfunctie van de Metropool Amsterdam, maar ingrepen moeten passen bij de maat en het monumentale karakter van de oude binnenstad.
 14. Ook de mogelijkheid om het natte Damrak op te waarderen wordt onderzocht. Er wordt gekeken naar het herschikken, dan wel het verminderen van ligplaatsen voor rondvaartboten. Dit in samenhang met nieuwe looproutes en terrassen aan het water. De gemeente streeft ook een kwaliteitsverbetering na van de achterzijde van de Warmoestraat, die aan het natte Damrak grenst.
 15. De gemeente ziet in de privatiseringsplannen voor De Beurs van Berlage de mogelijkheid om de publieksfunctie van het gebouw te versterken en daarmee een kwalitatieve bijdrage te leveren aan het functioneren van het entreegebied.
 16. De mogelijkheid van een ondergrondse ontwikkeling van het Beursplein wordt onderzocht. Te denken valt aan het maken van een fietsenstalling, een entree naar De Bijenkorf, De Beurs van Berlage en retail.
 17. Met Euronext op Beursplein 5 wordt onderzocht of er aan de zijde van de Warmoestraat winkels kunnen worden gemaakt. Het Beursplein zelf moet een aantrekkelijk en wervend stadsplein met allure worden. Ook kan de ‘achterentree’ van de Bijenkorf opgewaardeerd worden.
 18. Met De Bijenkorf wordt de mogelijkheid onderzocht van het ondergronds brengen, dan wel het sluiten van de parkeergarage. Ter plekke kan een combinatie ontstaan van retail, horeca en eventueel luxe appartementen. Een van de doelstellingen is om de deprimerende kop van Warmoestraat aan te pakken.
 19. Het initiatief van hotel Krasnapolsky om de parkeergarage ondergronds te brengen en de hotelfunctie uit te breiden wordt ondersteund.
 20. Voor wat betreft het Rokin wordt onderzocht wat de herontwikkelingsmogelijkheden van het vastgoed aan de oostzijde zij. Dit mede gezien de komst van station Rokin en de herinrichting van de openbare ruimte als hoogwaardige verblijfsruimte. Hierbij betrekt de gemeente onder meer het gebouw van Fortis en de parkeergarage van de NZ-lijn onder het Rokin.
 21. Met betrekking tot de westzijde van het Rokin wil de gemeente de neerwaartse spiraal keren. In overleg met de ondernemersvereniging Rokin wordt bekeken welke panden voor eventuele ververving en functieverandering in aanmerking komen.

[Terug]

(Uit: Binnenstad 227, maart 2008)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB