Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2007

d.d. zaterdag 12 mei in het Rozentheater

Om 10.15 uur opent Els Agtsteribbe de vergadering. Over de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 2006 worden geen op- of aanmerkingen gemaakt, zodat deze ongewijzigd kunnen worden vastgesteld. Dank voor het opstellen van de notulen aan Juliet Oldenburger. De notulen van de Bijzondere Ledenvergadering over hoogbouw d.d. 6 juli 2006 zullen apart worden geagendeerd zodat men zich daarop kan voorbereiden.

Walther Schoonenberg geeft een toelichting bij het Algemeen Jaarverslag. Een rode draad in zijn verhaal vormen de zichtlijnen, die momenteel aan alle kanten worden dichtgezet. Helaas is hier weinig meer aan te doen, alleen tegen de hoogbouw in Overhoeks wordt nog gestreden. De Unesco-aanvraag is in september van dit jaar ingediend; het kerngebied is uitsluitend de grachtengordel. De nominatie moet consequenties hebben voor het beleid.
Aan de Van Houtenpanden heeft de Vereniging het afgelopen jaar veel aandacht besteed, er verscheen o.m. een artikel in Het Parool; het stadsdeel probeert om nog voor de rechterlijke uitspraak over Rozenstraat 72 een voorlopige voorziening te krijgen, zodat men alvast kan gaan slopen. De Rijksdienst beweert dat alleen de natuurstenen toppen beschermd zijn. Omdat er vele honderden beschermde Van Houtenpanden zijn, zou dit een precedent scheppen – mogelijk blijkt dat de panden ondanks hun rijksmonumentenstatus in de praktijk geen enkele bescherming genieten. De Vereniging heeft ook bezwaar tegen het slopen van Van Houtenpanden omdat sloop een ontkenning is van de bouwgeschiedenis van de stad; bouwinspecteur Van Houten is een van de grondleggers van de (na-oorlogse) herstelbeweging. Verder noemt de secretaris het Binnengasthuisterrein, het Scheepvaartmuseum (waarover de discussie nog gaande is), brug 303 – dankzij Hendrik Battjes heeft de Vereniging weliswaar gelijk gekregen van de Welstands- en Bezwaarschriftencommissie, maar het ontwerp wordt niet aangepast – en de plannen voor een fietsbrug over de Singelgracht in het verlengde van de Leidsegracht.
Tot slot roemt de secretaris Els Agtsteribbe, die hem opgevolgd is als voorzitter, de nieuwe hoofdredacteur Vincent van Rossem en Simon Blijleven, die op deze vergadering afscheid neemt als penningmeester.
- Myriam Daru vraagt wat het doorslaggevende argument was om het ontwerp voor brug 303 niet aan te passen. De secretaris antwoordt dat het advies van de Welstandscommissie positief was, ze waren het inhoudelijk wel met ons eens, maar durfden toch geen negatief advies te geven; aanpassing van de plannen zou vertraging voor de N/Z-lijn kunnen opleveren, mogelijk met grote financiële consequenties.
- Wim van Reenen vraagt of het standpunt van het bestuur inzake de overkapping van het Scheepvaartmuseum ook aan de leden is voorgelegd. Walther Schoonenberg antwoordt dat het onderwerp alleen op borrel is besproken. Omdat het bestuur unaniem tegen de overkapping was, is over dit onderwerp geen extra ledenvergadering georganiseerd.
- Myriam Daru doet de suggestie dat leden ook via de email om hun mening kan worden gevraagd. Ruut Spaargaren voegt daaraan toe dat via de Nieuwsbrief aangekondigd zou kunnen worden wat er op de borrels besproken gaat worden.
- Iemand vraagt of de overkapping ‘reversibel’ is. Walther Schoonenberg: ja, dat is als eis gesteld (dat wordt althans beweerd).
- Roel Daru vraagt de ontwikkelingen toch kritisch te blijven volgen; ook al gaat de overkapping door, deze zal veel massiever uitvallen dan het plaatje suggereert, de artist- impression lijkt niet erg realistisch.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.

Het Financieel Jaarverslag wordt gepresenteerd door Simon Blijleven. Winfred van de Put, Kees Stoffel en Jan Fraaijman hebben als kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De vragen die ze nog hadden werden bevredigend beantwoord. De financiële reserves lijken gezond; de kascommissie vraagt zich wel af wat het beleid is. Niet alle kostenposten waren vanzelfsprekend, de commissie heeft verzocht deze inzichtelijker te maken. De kascommissie stelt voor het verslag vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. Aldus geschiedt.
Alle kascommissieleden zijn bereid volgend jaar opnieuw in de kascommissie zitting te nemen. Vragen uit de zaal:
- De advertenties: zijn we niet beter af zonder, aangezien ze financieel niet al te veel opleveren? Reactie: dit zijn bedrijfsleden, om die reden is het toch wenselijk ze te behouden; maar een extra pagina tekst valt eventueel te overwegen.
- De contributies: waarom geen automatische incasso? De kosten hiervan zijn lager en helpt tegen lakse betalers. Reactie: we zullen de Postbank vragen om automatische incasso, maar blijft natuurlijk vrije keuze van de leden.
- Jos Otten pleit toch voor financiële buffer voor mogelijke toekomstige rechtzaken; hij is van mening dat de advertenties behouden moeten blijven om ook de band met bedrijfsleden te onderhouden. Hij vraagt zich af of de hogere contributie bijdraagt aan extra inkomsten; krijg je dan niet minder extra giften? Nu geeft men vaak uit zichzelf meer dan de minimum bijdrage.
- Guido Frankfurther herhaalt verzoek voor gezinslidmaatschap, bijvoorbeeld. € 10,-- extra, hele gezin lid.
- De penningmeester geeft aan dat dit realiseerbaar is en ook aan de orde is geweest in het bestuur, maar hier is nog niets aan gedaan. De hogere contributie heeft overigens geen nadelige gevolgen gehad.
- Els Agtsteribbe geeft aan dat ook het lidmaatschap voor het leven (een voorstel van Dorothy Heijmeijer van Heemstede) momenteel wordt bekeken.
- Els Agtsteribbe eert Simon om zijn lange deelname aan bestuur; altijd inhoudelijk en trouw, integer. Het spijt haar zeer dat hij uit het bestuur treedt, maar na al die jaren is dat natuurlijk zeer begrijpelijk. Simon Blijleven en zijn echtgenote hebben onlangs een onderscheiding gekregen voor hun vele vrijwilligerswerk. Walther Schoonenberg voegt hieraan toe dat Simon 24 jaar penningmeester van de Vereniging is geweest. Ondanks zijn voorstel om dan ook maar de 25 jaar vol te maken, heeft Simon echter te kennen gegeven dat hij wil stoppen. Simon Blijleven blijft wel de boekhouding verzorgen, maar de bestuurlijke verantwoordelijkheid wil hij graag aan iemand anders overdragen. Walther Schoonenberg bedankt Simon Blijleven voor het vele werk dat hij voor de Vereniging heeft gedaan; in de soms tumultueuze vergadering was hij altijd een stille rots in de branding. Simon krijgt van de Vereniging twee achttiende- eeuwse gravures van kerkorgels cadeau. Hij maakt de opmerking dat de nieuwe penningmeester deze uitgave zal moeten verantwoorden (gelach uit de zaal).
De Vereniging heeft dus een nieuwe penningmeester nodig. Er is al één aanmelding geweest na oproep in de nieuwsbrief, maar er was niet voldoende tijd om deze kandidaat aan te kondigen in het blad (statutair is voorgeschreven dat bestuursleden benoemd worden door de Ledenvergadering). Deze kandidaat-penningmeester is Ruut Spaargaren, die zich kort voorstelt. Hij is onder meer landelijk penningmeester geweest van de N.V.S.H.

Werkgroep Waakhond

Herman Pinkse, voorzitter van de Werkgroep Waakhond, vertelt dat de werkgroep zoals gebruikelijk iedere week de ter visie gelegde bouwplannen van het stadsdeel-Centrum heeft bekeken. Men heeft vervanging gevonden voor Eelco Bos, die om gezondheidsredenen vaak niet meer in staat was om mee te doen. De werkgroep bestudeert circa 30 plannen per week, in totaal ongeveer 1500 per jaar; er zijn circa 15 zienswijzen ingediend. - Het Haarlemmerplein is nu in aanbouw. In de Derde Weteringdwarsstraat zijn de plannen aangepast voor zover dat kon – de architect mocht niets aan plattegrond veranderen, alleen aan de gevel; - Het tongewelf in de Gasthuisgang aan de Oude Turfmarkt is helaas doorbroken. De gang is in glas uitgevoerd, maar toch eeuwig zonde; - Rapenburg 46: naast het Zwitserse chalet van Van Arkel, is nu slechts een smalle steeg over, waardoor er weinig zicht is op het chalet; eigenaar wil eigenlijk sloop. De plannen voor dit jaar zijn onder meer: - Nieuwbouw in Anjelierstraat voor het draaiorgelmuseum (Sjoerd Soeters), met drie poppen in de gevel; - Bloemgracht: gat van Ritman, heeft jaren leeg gestaan – nog bezwaar tegen doorlopend, en niet afgeschuind dak. De voorzitter merkt op dat de Werkgroep Waakhond altijd zeer zorgvuldig werkt, het kost veel tijd om iedere week een ochtend naar het stadhuis te gaan en na afloop daarvan ook nog eens zienswijzen te formuleren. Compliment! Myriam Daru vindt het werk ook een compliment waard. Zij heeft een vraag over installaties, airco’s en dergelijke. Deze worden vaak op het allerlaatste moment aangevraagd en zijn vaak zeer storend, zoals bijvoorbeeld de biervaten aan de Beurs. Bij bouwaanvragen goed controleren! Herman Pinkse antwoordt dat het lastig te controleren is wat allemaal wordt aangevraagd. Dit soort aanvragen liggen meestal ook niet ter inzage. Heel vaak zijn niet alle benodigde data voorhanden, zoals bijvoorbeeld de samenhang met omgeving.

Werkgroep Water

Minne Dijkstra vertelt dat er dit jaar betrekkelijk weinig te doen is geweest. Iedere week heeft de werkgroep de aanvragen verbouwing/vervanging van woonboten nagegaan; maar het afgelopen jaar is het aantal aanvragen sterk teruggelopen. De verwachting is echter dat dat wel weer zal toenemen.
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep geen zienswijzen ingediend. Wel wordt een nota voorbereid over doorvaartprofielen. De nota Visie op het Water is als uitgangspunt prima, maar met de uitwerking is de werkgroep het niet helemaal eens.
Aan het wrakkenbeleid wordt bevredigend gewerkt, de controle van het havengeld faalt echter: 50% betaalt niet! Het beleid is veranderd, wanneer men nu geen sticker heeft, wordt het bootje weggesleept. Dit zal het beeld van het water positief beïnvloeden. Carmen Flagiello heeft onlangs telefoonnummer gezien waar men gezonken bootjes kan doorgeven: 020- 6250099.
‘Welstand op het water’ – op dit moment is er inspraak mogelijk. Er zijn twee punten van zorg: men wil weer mogelijk maken dat arken door arken worden vervangen, en het schip ‘De Liève’: de Raad van State heeft alle bezwaren van VVAB vernietigd. Met de directeur van de dienst Binnenwaterbeheer heeft de werkgroep regelmatig informeel contact. - Guido Frankfurther geeft de werkgroep zijn complimenten. Hij wijst er op dat arken vaak tot aan de betonnen bak worden afgebroken en weer opgebouwd, dit geldt dan als vervanging. De richtlijnen daarvoor zouden moeten worden verscherpt.

Excursiecommissie

Carmen Flagiello doet verslag van de excursie/ledenwerf-commissie, die dit jaar behalve uit haarzelf bestond uit Elisabeth Bracht en Johan Wolff. Er zijn in 2006 excursies georganiseerd, die bijna allemaal goed werden bezocht. Tevens heeft de commissie zorg gedragen voor de bemanning van het ledenwerfstandje op de Open Monumentendag.

Rondvraag

- Jos Otten vraagt of Walter Kramer iets zou willen zeggen over de restauratie van de Westertoren. Walter Kramer vertelt dat hij drie jaar bezig is geweest met kleuronderzoek; niet over de kleur van de buitenhoed van de kroon, want het was al snel duidelijk dat die blauw moest worden, maar de kroon bevat ook veel gekleurde details, die je vanaf de straat nauwelijks kunt zien. Hij heeft over de restauratie een boek samengesteld dat onlangs is verschenen; in het afgelopen nummer van Binnenstad staat een interview met hem en ook in een volgend nummer zal nog aandacht aan de restauratie van de toren en met name aan de kroon worden besteed. - Louis Damen prijst de Nieuwsbrief, hij is daarvan afhankelijk, want hij woont buiten Amsterdam en kan niet naar borrels komen. Hij vraagt of de gespreksstof voor de borrels geagendeerd kan worden in de Nieuwsbrief, en of er dan ook verslag van kan worden gemaakt. De Vergadering zou dit ook op prijs stellen en Walther Schoonenberg geeft aan dat er wel een kort verslagje van de borrels in de Nieuwsbrief kan worden opgenomen. - Myriam Daru vindt het belangrijk dat er aandacht is voor het Nederlandse erfgoed bij de nieuwe Nederlanders; hart voor Amsterdams erfgoed opwekken bij hen.

De voorzitter uit tenslotte lof voor de afwezige bestuursleden Sebastiaan Levelt en Wolbert Vroom, en voor Juliet Oldenburger. Zij verontschuldigt voor hun afwezigheid, maar zij hebben vandaag andere verplichtingen.
Circa 12.30 uur wordt vergadering gesloten.

Carmen Flagiello

De volledige jaarverslagen van het bestuur en de werkgroepen vindt u hier.

(Uit: Binnenstad 223/224, oktober 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.