Programakkoord stadsdeel-Centrum

Beleid voor monumenten en openbare ruimte ongewijzigd

“Wij willen een schoon, heel en mooier centrum waar door behoud en verdere restauratie van panden, het opknappen van straten en pleinen, extra aandacht voor stadsgroen en water, en een goed welstandsbeleid de schoonheid van ons monumentale stadshart nog nadrukkelijker naar voren komt.” Dat staat in de inleiding van het Programakkoord dat PvdA, GroenLinks en VVD voor het stadsdeel-Centrum hebben opgesteld. Extra aandacht krijgen het armoedebeleid, jeugd, ouderen en gehandicapten. Hieronder enkele passages uit dat akkoord.
Portefeuilleverdeling
Els Iping (PvdA) stadsdeelvoorzitter: bouwen; wonen; monumenten; vergunningen; voorlichting Anne Lize van der Stoel (VVD): openbare ruimte; bereikbaarheid; economie; coördinatie Oostelijke binnenstad Wil Codrington (GroenLinks): cultuur; economie creatieve stad; financiën; welzijn; sport; jeugd; milieu

Monumenten

Voor behoud van monumenten is een stringentere strafrechtelijke aanpak nodig van illegale verbouwingen, afbraak, uitbreidingen etc.
Bestaande financiële fondsen moeten zo effectief mogelijk worden ingezet. Het stadsdeel sluit zich aan bij de activiteiten van andere fondsen en brengt de mogelijkheden onder de aandacht van eigenaren van monumenten.
Voor herstel van monumenten en de fundering wordt vanuit het stadsdeel procesbegeleiding ingezet.
Ongeveer 4000 panden voldoen niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Gezien de aard en de omvang zal in deze bestuursperiode slechts een begin kunnen worden gemaakt met het aanschrijven van de eigenaren.
Reclame op steigerdoeken moet sober zijn. Op de doeken wordt vermeld wanneer de reclame verwijderd moet zijn.

Openbare Ruimte

De binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht en genomineerd voor de werelderfgoedlijst van de Unesco. Dat vraagt om voortdurende zorg voor een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte. Uitgangspunt blijft het “Handboek Inrichting Openbare Ruimte” met als motto: bruikbaar, duurzaam en mooi.
Achterstallig onderhoud wordt sneller ingelopen. Uitgangspunt bij herprofilering van grachten blijft het Nieuw Standaard Grachtenprofiel.
Noodzakelijke herprofileringen worden voortgezet, met voorrang voor straten en pleinen met een culturele en economische functie.

Wandelroutes

Onderzocht wordt waar aantrekkelijke en veilige wandelroutes door de binnenstad kunnen komen. Pleinen in de binnenstad worden ontwikkeld met als uitgangspunt: aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor voetgangers met zitbanken en indien gewenst groen, fonteinen, toiletvoorzieningen en voldoende fietsparkeerplekken in de directe omgeving. Bewoners die hun buurt leefbaarder willen maken, krijgen hulp van het stadsdeel.
Het beleid voor winkeluitstallingen wordt onverkort doorgezet.

Kantoren

Onderzoek naar de mogelijkheid om kantoren die tijdelijk leegstaan tijdelijk te laten bewonen door bijvoorbeeld studenten. Er komt een inventarisatie van leegstaande en leegkomende kantoorpanden. Nagegaan wordt of functieverandering mogelijk is.
Beginnende creatieve ondernemers worden gesteund doordat uit het vastgoed van het stadsdeel betaalbare werkruimtes beschikbaar worden gesteld.

Toerisme

Een groter deel van Amsterdam moet aantrekkelijk worden voor toeristen. Voor het stadsdeel ligt de nadruk op verbreding naar de Oostelijke binnenstad en op de kwaliteit van het toeristische aanbod. Ruimere openingstijden voor culturele instellingen en musea om het nachtleven een impuls te geven.
Voor het horecabeleid worden gebiedsgerichte beleidsplannen gemaakt in combinatie met buurtgericht terrasbeleid. Hoteluitbreiding niet in het stadshart, maar als regel alleen in de oostelijke binnenstad.
Extra aandacht voor aanpak van overlast door dronken toeristen door consequenter optreden van de politie.

Stedelijke ontwikkeling

Prioriteiten in de binnenstad zijn: Leidseplein, Wallen, Oostelijke Binnenstad en Rode Loper langs Noord/Zuidlijn. Daarnaast moet het Rembrandtplein aandacht houden.

Cultuur

Met de Stichting het Koninklijk Paleis wordt overlegd welke rol het gerestaureerde Paleis op de Dam kan spelen in het culturele leven.
Een aantal grootstedelijke instellingen is in de binnenstad gevestigd. In veel gevallen is het stadsdeel eigenaar van de panden. Onderzocht wordt hoe deze kunnen worden overgedragen aan de Centrale Stad.

Water

De reeds aangenomen “Visie op het water van de binnenstad” en de nog aan te nemen nieuwe ‘welstandsnota voor het water’ bepalen het beleid. Meer mogelijkheden voor transport van goederen en personen en recreatie op en langs dat water.

Verkeer

Prioriteit voor voetgangers en fietsers. Verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid zijn uitgangspunten van het beleid. Voor noodzakelijk autoverkeer blijft de binnenstad goed bereikbaar. Het stadshart wordt voetgangersvriendelijker. Zeedijk, Nes, Reguliersdwarsstraat en veelgebruikte looproutes in woonbuurten krijgen een kwaliteitsimpuls. Geprobeerd wordt om de ‘Opstapper’ meer in te zetten in relatief slecht bereikbare delen van de binnenstad. Alternatieve vervoersmiddelen (buurtbussen, smarttaxi’s, riksja’s en vervoer te water) krijgen een stimulans.
Nieuwe openbare parkeergarages uitsluitend aan de rand van het stadsdeel. Voor garages binnen de Singelgrachtzone worden alleen plannen uitgevoerd als ze voor vergunninghouders bestemd zijn. Er wordt gestart met kleinschalige (lift)parkeergarages onder een gracht, straat of plein.
Na de aanleg van de Noord/Zuid-lijn ontstaat een situatie die een nieuwe visie op het historisch stadshart mogelijk maakt. Onderzocht wordt in hoeverre het stadshart dan autovrij of autoluw kan worden gemaakt. Uiterlijk 2007 moet dit leiden tot een toekomstvisie.

Wonen

Het streven is een goede mix van woningtypes te krijgen met verschillende huurprijzen zodat het stadsdeel een divers samengestelde bevolking houdt.

Frans Heddema

[Interviews]

(Uit: Binnenstad 217, juni 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.