Algemene ledenvergadering 2005, zaterdag 16 april 2005

De ledenvergadering werd gehouden op 16 april 2005 in Arti et Amicitiae, Rokin 112 te Amsterdam. De agenda is gepubliceerd in Binnenstad 210.

 1. Aan het begin van de vergadering wordt een minuut stilte gehouden om Geurt Brinkgreve te herdenken, die op 23 maart 2005 is overleden. Hij heeft de vereniging opgericht en is jarenlang behalve secretaris ook eindredacteur van ons tijdschrift Binnenstad geweest. Tevens worden de oud-redactieleden Richter Roegholt en Frans Hupsch herdacht.
 2. De notulen van de ALV van 24 april 2004 worden ongewijzigd vastgesteld.
 3. Walther Schoonenberg geeft een samenvatting van het Algemeen Jaarverslag. Het belangrijkste onderwerp van het afgelopen jaar was het opengraven van grachten. Dit plan lag vooral bij de ondernemers gevoelig en is voorlopig uitgesteld. Op het ogenblik voeren bewoners van de Vijzelgracht echter weer actie om hun gracht open te graven.
  Een ander belangrijk onderwerp was de vormgeving van de ingangen van de N/Z- lijn en de inrichting van de openbare ruimte daarboven. Het plan om boven de ingangen meterslange luifels te maken is van de baan. Daarnaast heeft de VVAB zich verzet tegen de plannen om boven het traject van de N/Z-lijn een monumentale boulevard aan te leggen, omdat zij van mening is dat het bovengrondse tracé niets met het ondergrondse tracé te maken heeft en elke buurt juist zijn eigen karakteristieke structuur moet behouden. Momenteel wordt t.b.v. de realisatie van de nieuwe UvA- bibliotheek op het Binnengasthuisterrein het kleinste bestemmingsplan van Amsterdam ontwikkeld. De gemeente wil het voormalige ziekenhuis en de Theaterschool, twee 19de-eeuwse panden die onlangs op de rijksmonumentenlijst zijn opgenomen, van die lijst afvoeren in het kader van de nieuwbouwplannen van de UvA. De ‘steigerdoekenreclame’ heeft de vereniging helaas niet kunnen tegenhouden. Tot slot is in 2004 een nieuwe ledenwerffolder tot stand gekomen, met dank aan Eelco Bos, die de vormgeving verzorgde. Het voornaamste succes dat de vereniging heeft geboekt is het voorkomen van een fietsbrug over de Herengracht ter hoogte van de Leidsegracht.
  Dit jaar staat het nieuwe monumentenbeleid op de agenda. De minister heeft het plan opgevat de restauratiesubsidies te verlagen en alleen nog onderhoud te financieren waarbij de bestaande restauratieachterstand wordt genegeerd. Ook buigt de vereniging zich momenteel over haar interne organisatie. Er is een onevenwichtigheid ontstaan tussen wat men wil en wat men kan doen.
  Het algemeen jaarverslag wordt goedgekeurd.
 4. Penningmeester Simon Blijleven licht het financiële jaarverslag over 2004 toe. Hij vertelt dat er een vernieuwde ledenadministratie is opgezet. Er is een klein nadelig saldo, dat vooral ontstaan is door de kosten voor de website ‘Open de grachten’, maar de liquiditeitspositie van de vereniging is gelijk gebleven. De premieprenten zullen voorlopig 1 x per 2 jaar worden uitgegeven.
  4a. Roel Beugeling deelt namens de kascommissie mee dat zij de boeken steekproefsgewijs heeft gecontroleerd en dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden. De penningmeester heeft de gestelde vragen afdoende beantwoord en de penningmeester wordt decharge verleend.
  4b. De jaarrekening over 2004 wordt goedgekeurd.
  4c. De kascommissie wordt eveneens decharge verleend.
  4d. De kascommissie 2005 zal net als het afgelopen jaar bestaan uit de leden: Roel Beugeling, Louise Bosschaert en Ed Goldstein.
  4e. De begroting 2005 wordt vastgesteld.
 5. Besloten wordt dat de contributie per 1 januari 2006 wordt verhoogd van € 17,50 naar € 20,00.
 6. Conform het voorstel wordt art. 4 van de statuten gewijzigd in: “Een bestuurslid wordt gekozen voor ten hoogste drie jaar” (voorheen: vijf jaar).
 7. Sebastiaan Levelt wordt benoemd tot lid van het bestuur, Walther Schoonenberg herbenoemd tot voorzitter. Vooruitlopend op het passeren van de statutenwijzing bij de notaris zullen deze bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
  8a. Herman Pinkse licht het jaarverslag van de werkgroep waakhond toe. Vorig jaar is een nieuwe welstandsnota in werking getreden. Deze nota is wel gedetailleerd, maar niet gedifferentieerd per stadsdeelgebied, terwijl de bebouwing van de Jordaan toch heel anders is dan die van de grachtengordel. Meestal is de werkgroep het wel eens met de welstandscommissie, maar soms ook helemaal niet. In totaal hebben de werkgroep waakhond en de Vereniging tot Behoud van de Jordaan ca. 100 zienswijzen ingestuurd, waarvan de werkgroep ongeveer 70% schreef. N.a.v. de zienswijze op een bouwplan voor de Oude Schans was de architect bereid zijn plan aan te passen. In een gebouw op de Oude Turfmarkt wil de UvA een oud tongewelf alsnog doorbreken, terwijl dat in strijd is met het goedgekeurde bouwplan. Hierin zal de werkgroep zijn poot stijf houden. In de Nieuwezijdskapel komt een lelijke inbouw, maar omdat alle monumentale waarden intact worden gehouden, heeft de werkgroep hier geen bezwaar tegen aangetekend. Jan Jonker heeft a/h eind van het jaar besloten zich uit de werkgroep terug te trekken. Aan hem zal een premieprent naar keuze aangeboden worden. Maarten Kloos merkt op dat de vereniging moet aandringen op de evaluatie van de welstandsnota.
  8b. Minne Dijkstra doet verslag over 2004 van de werkgroep water. Sinds enige tijd is er eens in de 3 à 4 maanden overleg met de directeur van de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA). De gemeente heeft de werkgroep Overlast te water ingesteld en het gemeentelijke beleid wordt langzaamaan omgevormd: er worden extra vergunningen verleend voor pakjes- en taxivervoer over het water (niet voor rondvaartboten) en minder vergunningen aan woonboten. Wat nog ontbreekt is een welstandsbeleid t.a.v. woonboten. T.a.v. de nota ‘Visie op het water’ wordt verwezen naar het artikel van Walther Schoonenberg op pag. 54 en 55.
  Coumou vindt dat uit het pamflet dat huis aan huis verspreid is langs de hoofdgrachten een te anti-woonbootgerichte houding spreekt. In het voorstel van de gemeente wordt immers ook voorgesteld om een aantal rakken woonbootvrij te maken. Els Willems is echter van mening dat het positief is dat de vereniging de bewoners informeert. Er is immers nog steeds geen kaartje in het stadsblad afgedrukt, waarop je kunt zien wat de plannen inhouden. Jan Marcelis is het niet eens met de visie van de vereniging en wil dat er een extra ledenvergadering over dit onderwerp gehouden wordt.
  8c. Het verslag van de ledenwerf- en excursiecommissie wordt wegens ziekte van Hans Lagas achterwege gelaten. Aan hem zal een blijk van waardering voor zijn werk worden gestuurd.
 8. Rondvraag: Myriam Daru merkt op dat de visie op het water in strijd is met het bestemmingsplan; Dorothy Beynes vindt dat de vereniging t.a.v. woonboten naar een uitsterfbeleid moet streven; Dhr. Horsman merkt op dat de vereniging zou kunnen streven naar het verbieden van reclame op monumenten; Roel Beugeling wil dat er een extra ledenvergadering wordt georganiseerd over de reorganisatie van de vereniging. Maarten Kloos vindt het belangrijker om een extra vergadering te houden over inhoudelijke punten. Wat is bijvoorbeeld het standpunt van de vereniging over de herbouw van de Jan Roodenpoortstoren? Dingeman Coumou vraagt of de vereniging niet meer aansluiting zou kunnen zoeken bij buurtverenigingen; Mevrouw van Nierop wil dat de vereniging zich inzet voor het terugdringen van zwaar vrachtverkeer, juist in combinatie met verkeersdrempels is dit zeer schadelijk voor monumenten.
  Walther Schoonenberg antwoordt dat deze punten ter overweging worden meegegeven aan het bestuur. Wel kan hij meedelen dat er binnenkort een extra ledenvergadering zal worden gehouden over het water.
 9. Om 13.30 uur wordt het formele gedeelte van de vergadering beëindigd. Na een korte pauze wordt er n.a.v. de discussie over dit onderwerp in Binnenstad een paneldiscussie gehouden over ‘beeldbepalende panden’.

[Agenda]

(Uit: Binnenstad 212, juli 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.