Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 26 april 2003

Uilenburger Synagoge, Nieuwe Uilenburgerstraat te Amsterdam

[Agenda]

1. Hendrik Kaptein, dagvoorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De notulen van de vorige Jaarvergadering in Binnenstad 196 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Walther Schoonenberg presenteert het algemeen jaarverslag over 2002, geïllustreerd door lichtbeelden.
Hij vertelt dat de invoering van het stadsdeel-Centrum tot nu toe niet nadelig is geweest. Veel deelraadsleden zijn lid van onze vereniging en de scheidslijnen tussen leden en niet-leden loopt dwars door alle partijen heen. Wel is het budget van de deelraad erg klein, waardoor bijv. de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte is opgeschort. Een ander probleem is dat de meeste grote bouwprojecten onder de Centrale Stad vallen en dat het stadsdeel daar dus niets over te zeggen heeft. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de vormgeving van de metro-ingangen van de NZ-lijn en aan de IJ-oeverplannen. Een ander voorbeeld betreft de plannen voor de verbouwing van de Stadsschouwburg. Door kritiek van de welstandscommissie, de ARM en onze vereniging zijn de plannen aangepast. Gedachtewisseling met het stadsdeel over het monumentenbeleid resulteerde tevens in twee belangrijke resultaten, die binnenkort van kracht zullen worden: de ‘voorbescherming’ van panden waarvoor de gemeentelijke monumentenstatus is aangevraagd – tot nu toe alleen voor rijksmonumenten – en een aanscherping van het beleid dat ‘orde-2-panden’ niet zomaar gesloopt mogen worden. Een van de leukste resultaten is het zichtbaar maken van de voetafdruk van de Jan Roodenpoortstoren in een afwijkende kleur keitjes in de nieuwe bestrating van de Torensluis.
De voorzitter betreurt het dat met het veranderen van de naam van het Bureau Monumentenzorg, dat dit jaar 50 jaar bestaat, in bureau Monumenten en Archeologie het bureau helaas ook de zichzelf gestelde taak wijzigde: in plaats van het daadwerkelijk beschermen van monumenten, houdt het bureau zich tegenwoordig vooral bezig met documentatie van het erfgoed. Een andere zorgelijke ontwikkeling vindt hij het ook door de Rijksdienst gebezigde beleid om monumenten in de huidige – en dus vaak verminkte – toestand te conserveren. Herbouwen van een verdwenen stoep of terugbrengen van een historische roedeverdeling in grote glasruiten stuit bijvoorbeeld op tegenstand van de monumenteninstanties.
Het ledental is dit jaar opnieuw met ongeveer 100 leden toegenomen. Ondanks het feit dat de vereniging nu bijna 2500 leden heeft, is het bestuur nog steeds op zoek naar actieve leden, die aan een werkgroep deel willen nemen. De voorzitter vertelt dat er een nieuwe werkgroep Water is opgericht om de ‘wildbouw op het water’ enigszins in te perken en dat er een vruchtbare werkrelatie is ontstaan met enkele jonge juristen van het advocatenkantoor Clifford Chance, die de vereniging om niet hebben bijgestaan in juridische conflicten. Hij bedankt de excursiecommissie, de advocaten en de vooral de werkgroep Waakhond voor het goede werk en de grote betrokkenheid die zij hebben getoond.

3. Herman Pinkse, voorzitter van de werkgroep Waakhond, vertelt in zijn jaarverslag dat er het afgelopen jaar door de werkgroep in samenwerking met de Vereniging tot behoud van de Jordaan wederom ongeveer 100 zienswijzen zijn ingediend. De meeste hiervan betreffen de z.g. vijfde gevel: dakterrassen, dakkapellen etc. Door de nieuwe bestemmingsplannen wordt uitbreiding in de hoogte voor een deel geblokkeerd; gelukkig is ook de welstandscommissie kritisch t.a.v. dergelijke aanvragen.
De strijd om de Pottenbakkersgang is helaas verloren. Tegen het ‘TunFun-project’ op het Mr. Visserplein heeft de werkgroep na versobering van de plannen in overleg met het bestuur haar aanvankelijke protesten gestaakt. De strijd tegen het bouwplan Fokke Simonszstraat / Lijnbaansgracht is helaas verloren, omdat de vereniging in het geschil tegen de gemeente door de rechtbank niet-ontvankelijk werd verklaard. Hierdoor is werkgroep enigszins lamgelegd. Hij besluit met de opmerking dat er in 2004 nieuwe criteria voor de welstandstoetsing in werking zullen treden. Voor de vereniging is het natuurlijk zeer belangrijk gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden op deze nieuwe criteria. Indien men hierbij wil helpen, is men meer dan welkom.
Mevrouw Lübbers informeert naar de plannen voor de vestiging van een museum in de Amstelhof. Herman Pinkse antwoordt dat de plannen hiervoor nog in voorbereiding zijn en op dit moment nog niet actueel. De heer Goldstein spreekt zijn waardering uit voor het werk van de werkgroep Waakhond en wijst erop dat het ook voor het functioneren van de werkgroep van belang is zo snel mogelijk de statuten te wijzigen.

4. Simon Blijleven, penningmeester, doet verslag van de financiële stand van zaken over 2002. De jaarrekening en de balans zijn verspreid onder de aanwezigen.
5a. Ed Goldstein deelt namens de kascommissie mee dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden in de boeken en vraagt de vereniging de penningmeester decharge te verlenen.
5b. De jaarrekening over 2002 wordt goedgekeurd.
5c. De kascommissie wordt eveneens decharge verleend.
5d. In de kascommissie 2003 nemen net als het afgelopen jaar Louise Bosschaart, Roel Beugeling en Ed Goldstein zitting.
In reactie op een vraag uit de zaal over de financiering van de ledenwerving antwoordt de penningmeester dat deze betaald zal worden uit de verkoop van prenten en fondsenwerving.
5. De begroting 2003 wordt vastgesteld.

6. Rondvraag
Eelco Bos vraagt of de extra ledenvergadering wellicht gecombineerd kan worden met een presentatie van de plannen voor de uitbreiding van de Stadsschouwburg door architect Klinkhamer. Hij heeft medewerking aan een presentatie reeds toegezegd. Lieke Melkert doet een oproep aan architecten om bij die presentatie aanwezig te zijn, zodat zij eventueel tegenvoorstellen kunnen doen.
Leydy Lübbers vraagt of het bestuur of de levenwerfcommissie het tijdens verenigingsbijeenkomsten niet doorzichtiger kan maken tot wie men zich kan wenden, als men actief iets voor de vereniging wil doen.

Aansluitend aan de Jaarvergadering 2003 vond een debat over het water in de binnenstad plaats, waarvan het verslag gepubliceerd werd in Binnenstad 200.

(Uit: Binnenstad 202, november 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.