Bijzondere ledenvergadering i.v.m. statutenwijziging, d.d. 27 september 2003

Arti et Amicitiae, Rokin 112 te Amsterdam, 14.00 uur

Agenda
 1. Opening door de voorzitter
 2. Verkiezing van twee nieuwe leden in het bestuur: Lieke Melkert en Wolbert Vroom
 3. Toelichting op de statutenwijziging
 4. Behandeling van de statutenwijziging en de eventuele amendementen
 5. Rondvraag en sluiting

Toelichting op de statutenwijziging

Eerder dit jaar is de VVAB in haar bezwaar tegen nieuwbouw aan de Fokke Simonszstraat niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij in deze procedure niet als belanghebbende werd aangemerkt. Dit heeft als gevolg dat de VVAB niet verder mag en kan procederen tegen deze ongewenste bouwplannen. Om tegen dergelijke bestuursrechtelijke beslissingen op te komen, moet de vereniging ontvankelijk zijn. Criterium is dat de vereniging als belanghebbende wordt aangemerkt. Volgens de wet en de rechtspraak kan iemand als belanghebbende worden beschouwd indien diens belang objectief bepaalbaar, actueel, persoonlijk en rechtstreeks betrokken is. Naast bovenstaande belangen, worden voor verenigingen als belangen beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Bovendien is het voor de doelomschrijving van een vereniging van belang dat de doelen voldoende concreet zijn omschreven. In bovengenoemde procedure is de doelomschrijving van de VVAB als te algemeen en onvoldoende concreet beoordeeld. Wil de VVAB in de toekomst kunnen blijven optreden tegen beslissingen van de gemeente dan dient zij haar doelomschrijving in de statuten aan te passen. Uit de doelomschrijving moet duidelijk naar voren komen dat de VVAB een belang heeft bij een te voeren procedure.
Op de laatste ledenvergadering werd besloten een bijzondere ledenvergadering uit te roepen om onze statuten te wijzigen. In nauwe samenwerking met onze advocaten heeft het bestuur een wijzigingsvoorstel van de doelomschrijving opgesteld (zie beneden).
Wij willen benadrukken dat dit slechts een juridisch-technische wijziging is en dat er op geen enkele manier sprake is van een inhoudelijke wijziging, laat staan feitelijke verandering van het karakter van onze vereniging. Middels deze doelomschrijving hopen wij in de toekomst te kunnen procederen tegen zaken waar wij als vereniging niet akkoord mee kunnen gaan.

Namens het bestuur van de VVAB,

Walther Schoonenberg,
voorzitter

Voorgestelde statutenwijziging

Artikel 2 Doel en Middelen
 1. De vereniging stelt zich ten doel in de gemeente Amsterdam, met name in de binnenstad:
  1. het behoud en herstel van de historische bebouwing en stedenbouwkundige structuur;
  2. het handhaven van het historisch karakter, het bevorderen van het stedenschoon en het verbeteren van het stadsgezicht;
  3. het bevorderen van de kwaliteit - waaronder de openbare toegankelijkheid - van de openbare ruimte, het water en het stedelijk groen inbegrepen;
  4. het tegengaan van veranderingen die met de hierboven genoemde doelstellingen strijdig zijn; en
  5. het bevorderen van een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat en het tegengaan van overlast en alles wat verder schadelijk kan zijn voor de hierboven genoemde doelstellingen.
 2. De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
  1. plannen, besluiten, beschikkingen en feitelijke situaties met betrekking tot de in lid 1 genoemde waarden te beoordelen en daarop invloed uit te oefenen en daartoe gebruik te maken van alle (juridische) middelen, waaronder inspraak, bezwaar en beroep, al dan niet (mede) namens andere belanghebbenden;
  2. gedachtewisseling met alle betrokkenen te bevorderen over de in lid 1 genoemde waarden en over de manier waarop nieuwe ontwikkelingen daarin kunnen worden geïntegreerd zonder die waarden aan te tasten;
  3. kennis over Amsterdam en haar in lid 1 genoemde doelstellingen te verspreiden; en
  4. de inzet van alle overige middelen die tot haar in lid 1 genoemde doelstellingen bevorderlijk zijn.

Opmerking: Amendementen worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk minimaal één week voor de ledenvergadering bij het bestuur zijn ingediend.

(Uit: Binnenstad 201, september 2003.)

[Notulen van de bijzondere ledenvergadering]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.