[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Jaarvergadering 2003

Zaterdag 26 april 2003, 11 uur, in de voormalige synagoge Uilenburg, Nieuwe Uilenburgerstraat 91

Verslag werkgroep Waakhond 2002

De werkgroep bestond het hele jaar uit dezelfde personen: Eelco Bos, Jan Jonker, Johan Sandburg en ondergetekende. We hebben ieder donderdag de ter inzage gelegde bouwplannen bekeken, bij benadering 800 à 850. In totaal zijn 98 zienswijzen e.d. ingediend, waarvan 22 op naam van de Vereniging tot Behoud van de Jordaan, waarmee de werkgroep Waakhond een soort personele unie heeft.

Wat betreft het soort plannen is het beeld hetzelfde als vorige jaar: zeer veel plannen betreffen de z.g vijfde gevel, dakopbouwen, dakterrassen, dakkapellen, luchtbehandelingsinstallaties e.d.. De druk om in de hoogte uit te breiden is onverminderd groot. Door de nieuwe bestemmings- plannen wordt uitbreiding in de hoogte voor een deel geblokkeerd - ik kom daar nog op terug - maar veel mensen blijven de grenzen aftasten. Gelukkig is de welstandscommissie zeer kritisch t.a.v. dergelijke aanvragen en worden b.v. dakkapellen op vlieringniveau systematisch afgewezen. Wat er precies aan de orde is geweest kan hier niet volledig worden vermeld maar wie dat wil weten kan het op de website vinden. Ik zal wat bijzondere projecten en bijzondere aspecten noemen en me daarbij niet precies aan de jaargrenzen houden. Dat doen procedures immers ook niet. Over sommige zaken kan ik kort zijn want die hebt u ook in Binnenstad kunnen lezen.
Twee zaken speelden buiten de grenzen van de binnenstad maar waren toch van belang: De bouwplannen rond de houtzaagmolen aan de Kostverlorenvaart en een hoge antennemast in Noord, direct aan het IJ. Die laatste speelt een rol in het digitenneproject waarover u recent het nodige hebt kunnen lezen. Voor de verspreiding van de signalen van dat systeem is een mast van 150 meter hoog geprojecteerd, goed zichtbaar vanaf de zuidoever. Toen wij daar achter kwamen was de procedure al veel te ver gevorderd om nog enige kans op succes te hebben.
Tegen de bouwplannen rond De Otter, 370 jaar oud en de laatste houtzaagmolen van Amsterdam, hebben wij verzet aangetekend. Die plannen beperken de windvang van deze historische molen drastisch en dreigen het werken van de molen onmogelijk te maken. Ook hier zonder succes overigens, en dat viel gezien de in het geding zijnde belangen ook wel te verwachten. Maar daarmee verdwijnt wel de laatste verwijzing naar de grote molenactiviteit aan de westkant van Amsterdam, waarvan Jacob Olie zulke prachtige foto’s heeft gemaakt.
De afloop van het jarenlange gevecht rond de Pottenbakkersgang kunt u nu ter plaatse bekijken: een gapend gat. De les uit deze procedure is duidelijk: voortaan eerder in actie komen. Laten we hopen dat de nieuwbouw er enigszins redelijk uit gaat zien. De andere onderdelen van de cluster Tichel van dezelfde architect zijn vergeleken met oudere stadsvernieuwingsprojecten in ieder geval een verbetering.
Een bijzonder project in de binnenstad was het plan voor Geldersekade 82, een prachtig, maar sterk verwaarloosd monument, gekocht door Het Oosten met de beste bedoelingen maar voor teveel geld. De financiën dwongen tot een verdeling in teveel appartementen met aantasting van monumentale waarden. Daartegen is de vereniging in het geweer gekomen, deels met succes.
Trouwe lezers van ons tijdschrift zullen zich misschien het nogal opvallende bouwplan van architect Dijkman (ook architect van enkele afwijkende panden in de Hazenstraat) op Rozenstraat 151 herinneren. Na een eerste afwijzing is nu een enigszins aangepast plan in procedure. Het wijkt nog steeds sterk af van het traditionele beeld, maar deze keer lijkt ons verzet tevergeefs. Waarom nu wel mag wat eerst niet werd toegestaan blijft nogal onduidelijk.
Op het mr.Visserplein kunnen we nu het z.g. TunFunproject bewonderen. Het geheel is aanzienlijk versoberd na bezwaren van ons en anderen. Echt fraai is het niet. Aangezien het enige alternatief was het laten voortbestaan van de huidige open wond op die plaats heeft het bestuur uiteindelijk besloten het verzet te staken. Het oordeel is aan u.
Voor de gecompliceerde situatie rond het bouwplan aan het begin van de Willemsstraat verwijs ik naar het tijdschrift. Ik noem het plan hier toch omdat het een van de plaatsen is waar de problemen met hoekbebouwing manifest worden. In principe heeft het stadsdeelbestuur de mogelijkheid om het bijzondere eisen te stellen en dat gebeurt recentelijk ook wel, b.v. bij Palmgracht 3. Op Leliegracht 40 is dat niet gebeurd en of het aan de Willemsstraat goed komt zullen we nog maar moeten afwachten. Leliegracht 40 is overigens ook een goed voorbeeld van de manco’s in de regeling van de bouwhoogten in bestemmingsplannen. Voor monumenten en beeldbepalende panden zijn er geen problemen, maar voor de andere panden is de regeling niet doeltreffend. De bestemmingsplannen geven een gemiddelde hoogte en de panden die lager zijn kunnen daarom worden opgehoogd. Dat gebeurt regelmatig en dat heeft twee gevolgen: de hoogte wordt gelijkgeschakeld en de nivellering wordt nog veel sterker omdat het economisch het gunstigst is om het nieuwe pand te voorzien van een lijstgevel met een dwarskap, beter gezegd een plat dak dat aan de voorkant is afgeschuind. Dat betekent het verdwijnen van topgevels bij nieuwbouw. In een vrij recent gesprek met de stedenbouwkundigen (naar aanleiding van het bestemmingsplan Haarlemmerbuurt) lijken we dat eindelijk ook aan het stadsdeel duidelijk te hebben kunnen maken. Daarmee is overigens de oplossing voor dit nogal lastige probleem nog niet gevonden en de paar nog resterende plannen voor de binnenstad zullen ongetwijfeld nog de oude regeling laten zien.
Tenslotte een project waaraan wij veel tijd hebben besteed: het bouwplan tussen de Fokke Simonszstraat en de Lijnbaansgracht vlak bij de Reguliersgracht. U kunt er over lezen in het zojuist verschenen nummer van Binnenstad. Wij hebben er een katterig gevoel over. Aan de ene kant omdat gemeente en welstandscommissie hier zonder enige motivering van hun eigen beleid afwijken. Maar misschien nog wel meer omdat wij door de rechtbank niet ontvankelijk zijn verklaard toen wij schorsing van de bouwvergunning vroegen. Wij zijn het met die uitspraak niet eens, maar verzet daartegen is niet mogelijk en dat betekent dat de bouwvergunning niet is geschorst. Er loopt nog een bezwarenprocedure bij het stadsdeel, maar dat zal zich vermoedelijk haasten om de conclusie van de voorzieningenrechter over te nemen. Uiteraard wordt nu grondig bekeken of de vereniging haar statuten aan moet passen om herhaling te voorkomen. De gang van zaken is frustrerend omdat we het bouwplan niet hebben kunnen tegenhouden maar ook omdat er geen uitspraak komt over de vraag of het stadsdeelbestuur zich door het gebrek aan motivering niet schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur.
Ik sluit af met een algemene opmerking over het welstandstoezicht. De welstandscommissie is in vele gevallen onze bondgenoot, maar niet altijd. En soms is het volstrekt onduidelijk welke criteria de commissie hanteert. Daarin komt verandering, nu er op grond van de nieuwe Woningwet nauwkeuriger criteria voor de welstandstoetsing moeten komen. Daaraan wordt gewerkt, zie weer het laatste nummer van Binnenstad. Het is voor ons natuurlijk heel belangrijk om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden op die nieuwe criteria en dat zal de vereniging zeker doen. Als u daarbij wilt helpen bent u meer dan welkom.

Herman Pinkse

[Jaarvergadering 2003]