Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 6 april 2002

Voormalige Synagoge Uilenburg te Amsterdam

Jaarvergadering in de v.m. synagoge Uilenburg. Voorzitter Schoonenberg luistert aandachtig naar het laatste jaarverslag van secretaris Brinkgreve.

[Agenda]

1. De voorzitter opent om 11.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze 27ste algemene ledenvergadering. In zijn openingswoord memoreert hij dat de tijd voorbij is dat in de binnenstad monumenten op grote schaal werden gesloopt en dat er nog steeds tientallen topgevels liggen opgeslagen op de monumentenwerf rondom het gebouw waar wij nu vergaderen. Maar er doemen nieuwe bedreigingen op, zoals het ontbreken van een zelfstandige rol voor het bureau Monumenten en Archeologie in de plannen voor het nieuwe monumentenstelsel, het gegeven dat de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht onvoldoende instrumenten biedt om pogingen tegen te gaan van architecten en opdrachtgevers die een 'statement' willen maken in de historische binnenstad, en de hoogbouw aan de IJ- oevers. Onze contacten met de politiek moeten we verstevigen en op hoorzittingen en vergaderingen van gemeenteraadscommissies zullen we onze stem moeten laten horen. Ook het afgelopen jaar werd weer veel werk verzet door een kleine groep actieve leden, in de eerste plaats de werkgroep Waakhond, die het afgelopen jaar helaas een actief strijder verloor in de persoon van Frans Amende. Deze groep is echter te klein en ook voor andere activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers nodig. Tenslotte brengt hij zijn dank over aan allen die zich in het afgelopen jaar op enigerlei wijze voor de vereniging hebben ingezet, waarmee de vergadering officieel is geopend.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2001 worden ongewijzigd goedgekeurd en aldus vastgesteld.

2. Hierna leest de secretaris zijn jaarverslag voor.

3. De heer Pinkse doet verslag van de activiteiten van de 'werkgroep Waakhond' die in het afgelopen jaar 62 zienswijzen en bezwaren over bouwplannen heeft ingediend, waarbij ook dit jaar de 'vijfde gevel' weer de meeste aanleiding bood tot het indienen van zienswijzen. Dakterrassen en dakkapellen zijn er in alle maten en soorten; het zijn geen grote bouwplannen, maar door hun aantal en door de manier waarop zij in onevenredige mate het stadsbeeld dreigen te gaan bepalen is toch iedere keer weer actie gewenst.
Ook een aantal dieptepunten worden door de heer Pinkse toegelicht, zoals een plan voor het gat aan de Weteringschans naast Paradiso, een grootschalige hotelontwikkeling naast het Scheepvaarthuis en de helaas verloren slag om de Pottenbakkersgang aan de Westerstraat. Bezwaren tegen de bouw van een parkeergarage aan de Keizersgracht en een groot tuinhuis aan de Herengracht kregen steun van de gemeenteraad. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de westelijke grachtengordel heeft de gemeenteraad dit soort bebouwing onmogelijk gemaakt.
Uit de plannen zijn langzamerhand een aantal algemene vragen afgeleid, die de werkgroep graag met de gemeente zou willen bespreken. Ook de vorig jaar gesignaleerde lacune bij het beoordelen van bestemmingsplannen komt weer ter sprake, maar voor dit probleem is nog geen oplossing gevonden, terwijl het tevens gewenst is aandacht te besteden aan woonschepen, het gebruik van water in het algemeen en aan belangrijke ontwikkelingen buiten de Singelgracht.

4. De penningmeester geeft een toelichting op de rondgedeelde samenvatting van de jaarrekening 2001. (De tekst hiervan is eveneens verkrijgbaar hij het secretariaat).
4.1 Mevr. Vinck leest het verslag van de kascommissie voor. De vergadering verleent met tekenen van instemming décharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.
4.2 In de plaats van mevr. Vinck en de heer Ligthart (die is overleden) verklaren de heren Beugeling en Goldstein zich bereid de kascommissie, nu nog bestaande uit mevr. Bosschaart, aan te vullen.
4.3 De begroting 2002 geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. De vergadering stemt in met het voorstel om in de vacature, ontstaan door het overlijden van Frans Amende, de heer Herman Pinkse als bestuurslid te benoemen; tevens wordt de heer Blijleven die zich herkiesbaar heeft gesteld herbenoemd.

6. In de rondvraag merkt de heer Goldstein op dat de Vereniging zich er sterk voor zou moeten maken dat bij vernieuwing van straten de oude klinkers gehandhaafd blijven en niet worden vervangen door betonklinkers. Hij noemt een voorbeeld op de Herengracht. Volgens het Handboek Openbare Ruimte is het beleid om geen betonsteen toe te passen maar klinkers. De heer Uilings merkt op dat de Vereniging weinig financiële middelen in kas heeft en suggereert om met een ledenwerfplan en/of een sponsorcampagne bij bedrijven extra inkomsten binnen te halen.
Mevr. Oosterveen deelt mede dat een actiegroep zich inzet voor het behoud van de Thomas van Aquinokerk op de hoek van de Rijnstraat en de Lekstraat, nu er plannen liggen om de kerk te slopen ten behoeve van de bouw van een bejaardencentrum annex seniorenwoningen. Mevr. Vinck zal hierover contact opnemen.
De heer Nijhoff Asser betreurt het dat de heer Brinkgreve voornemens is om als secretaris af te treden, maar toont zich verheugd dat de heer Kaptein bereid is zijn functie over te nemen. De heer Brinkgreve antwoordt hierop dat zijn verslag nog geen afscheidsrede is, maar dat hij zich in de loop van het jaar zal terugtrekken.
Tenslotte roept mevr. Beynes de aanwezigen op om een poster mee te nemen en op te hangen inzake de Kroonlantaarn. De stadsdeelraad Amsterdam-Centrum zal een definitieve keuze maken tussen de Ritterlantaarn en de Kroonlantaarn. De Kroonlantaarn is de keuze die bij de thans overal nog voorkomende paal hoort.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 12.15 uur na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.
Na het officiële gedeelte volgde nog een debat over de openbare ruimte.

(Uit: Binnenstad 196, dec. 2002.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.