Bezwaarschrift ontwerp-bestemmingsplan Haarlemmerplein

Aan het college van Burgemeesters en wethouders van Amsterdam

Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Amsterdam, 23 augustus 2001

Geacht College,

Hierbij tekent de Werkgroep de Groene Reael bezwaar aan tegen het ontwerp-bestemmingsplan Haarlemmerplein. De redenen hiervoor zijn o.a.:
In de Beleidsnota waarderingskaart Beschermd Stadsgezicht van 19 mei 2000 is vastgesteld dat er voor de binnenstad nieuwe bestemmingsplannen gemaakt moeten worden met de volgende uitdrukkelijke instructie: "in de vernieuwde bestemmingsplannen Binnenstad moeten regels worden opgenomen ter bescherming en versterking van de historische ruimtelijke structuur en de historisch waardevolle bebouwing".
Het bovenvermelde ontwerp-bestemmingsplan bevat geen enkele van deze maatregelen. Het excuus van de betreffende ambtenaren was dat er op het plein ter plaatse geen historisch belangrijke elementen aanwezig zijn, en dat er dus niets valt te beschermen. Men gaat er dan aan voorbij dat de historische rooilijn bekend is, en consequent tot in onze tijd gehandhaafd, zoals uit alle stadskaarten blijkt van vóór 1970. De rooilijn, die dus eeuwenlang het ruimtelijke karakter van het plein mede heeft bepaald, behoort hiermee tot de belangrijke historische structuren (zelfs ondergronds nog in-situ aanwezig) die volgens de Beleidsnota beschermd en versterkt dienen te worden.
Voor het welbevinden van de burger van het Beschermd Stadsgezicht is het in de Wet nuttig geoordeeld om de historische elementen van hun buurt in bescherming te nemen; daar heeft de Haarlemmerbuurt ook recht op. Het voorliggende ontwerp, dat uitsluitend is opgesteld om het plan Soeters mogelijk te maken, is ten onrechte gebruikt om te trachten de instructies van de beleidsnota te omzeilen. Dit ontwerp-bestemmingsplan Haarlemmerplein 2001 is, gezien bovenvermelde overwegingen, ons inziens ongeldig, en wij verzoeken u om het in te trekken vóór we dit opnieuw door de Raad van State moeten laten toetsen.

Hoogachtend, namens de Werkgroep Groene Reael,

P.J. Gofferjé

(Uit: Binnenstad 190, september 2001.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.