Verslag van de Jaarvergadering

gehouden op 21 april 2001 in de Christ Church aan de Groenburgwal te Amsterdam

1. De voorzitter opent om 11.15 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze 26ste algemene ledenvergadering en hoopt dat de gemoederen in deze mooie ruimte niet al te hoog zullen oplopen.
In zijn openingswoord memoreert hij een aantal wapenfeiten van het afgelopen jaar, waaronder het megalomane plan voor het Binnengasthuisterrein, het weer opengraven van gedempte grachten, de actie Kroonlantaarn. Hij waarschuwt voor nog ergere plannen op het Oosterdokseiland, het Westerdokseiland en het Westelijke Stationseiland; hiervoor zal veel strijd nodig zijn. Het is daarom van belang dat onze vereniging groter wordt, hetgeen met behulp van onze website redelijk begint te lukken.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 11 maart 2000 worden goedgekeurd, nadat nog is aangetekend dat in deze vergadering Ben Weller tot bestuurslid was gekozen.

2. Hierna leest de secretaris zijn jaarverslag voor (de tekst van dit verslag is verkrijgbaar bij het secretariaat). De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld, hierop direct te reageren.

Eén van de leden vraagt zich af of het weer opengraven van gedempte grachten meer succes zou hebben als er een Deelraad Binnenstad zou zijn, maar de vraag, of er betere besluiten over de kwaliteit van de binnenstad zullen worden genomen is nu nog niet te beantwoorden; wel zal onze vereniging zich ervoor inzetten (wel of geen deelraad) dat besluiten worden genomen die goed zijn voor de binnenstad. Een ander lid verwondert zich erover dat in Binnenstad geen stemadvies wordt gegeven, maar wel een stuk van de voorzitter vóór de deelraad is opgenomen. Hierop wordt geantwoord dat de redactie heeft gekozen voor een enthousiaste tegenstander (Geert Mak) en Walther – met enige schroom – een artikel heeft geschreven vóór. Overigens merkt een van de aanwezigen op dat het een democratisch recht van de binnenstadbewoners is om een eigen bestuur te kiezen, al beklaagt zij zich over de weinige informatie die wordt gegeven over de bevoegdheden van de te vormen deelraad.
Hierna komt aan de orde de vraag over koppeling van het opengraven van grachten en het aanleggen van een parkeergarage onder het water. De vereniging is hier niet voor, omdat een koppeling teveel weerstanden opwekt; parkeergarages horen meer aan de rand van de stad en je moet de binnenstad op deze manier niet aantrekkelijk maken voor autoverkeer. Er zal worden nagegaan, of het mogelijk is hiervoor een aparte discussieavond te organiseren.

3. De heer Pinkse doet verslag van de activiteiten van de Werkgroep Waakhond, die in het afgelopen jaar 875 bouwplannen heeft beoordeeld en hierop 68 zienswijzen heeft ingediend; het betrof voor het grootste deel dakkapellen, dakterrassen, tuinhuizen e.d., die evenwel het stadsbeeld nadrukkelijk beïnvloeden. Door de stijgende huizenprijzen wordt iedere vierkante meter buitenruimte benut; voor zover dit aan de achterzijde gebeurt levert dit niet zoveel problemen op, maar wèl als er sprake is van z.g. adelaarsnesten boven op daken, terwijl de ruimten uiteindelijk toch weinig worden gebruikt. Enkele grote projecten zijn via het bestuur ingediend, zoals het bouwketendorp aan het Damrak en de verbouw van de fundering van de Torensluis.
Gevraagd wordt, of het standpunt van de werkgroep afwijkt van de visie van de Welstandcommissie, hetgeen volgens de heer Pinkse niet het geval is; soms is de Welstandscommissie strenger. Wel is er behoefte aan een gesprek over criteria, waarbij de nota 'Schoonheid van Amsterdam' als uitgangspunt kan fungeren.
Al met al is het toch zinvol, op deze wijze een bijdrage te leveren aan de beeldverschuiving binnen het ambtelijk apparaat.
Gevraagd wordt, of er ook aandacht is voor bestemmingsplannen. Dit is niet uitvoerbaar voor de werkgroep waakhond en dit zou moeten gebeuren in een aparte werkgroep die o.a. kritisch moet kijken naar bebouwingsregels. Er zal een oproep worden geplaatst in 'Binnenstad', waarbij men tevens moet letten op de herziene Woningwet die aangeeft dat vóór 1 januari 2003 het beleid van de welstandscommissie aan nieuwe criteria moet voldoen.

4. De penningmeester geeft een toelichting op de rondgedeelde samenvatting van de jaarrekening 2000 (de tekst is eveneens verkrijgbaar bij het secretariaat). Voor het Fonds Kroonlantaarn zal, in overleg met het Krooonlantaarncomité, worden besloten, of dit ook voor andere doeleinden kan worden aangewend.
4.1 De heer Ligthart leest het verslag van de Kascommissie voor. De vergadering verleent met tekenen van instemming décharge aan de penningmeester en het bestuur.
4.2 De thans zittende leden mevr. Vinck en de heer Ligthart, verklaren zich bereid om in de kascommissie te blijven, die wordt aangevuld met mevr. Bosschaart en mevr. Van Maanen.
4.3 De begroting 2001 wordt goedgekeurd, terwijl de aanwezigen ook akkoord gaan met het vaststellen van de contributie per 1 januari 2002 in euro's: voor gewone leden wordt dit 17,50 euro, voor leden -25/65+ 12,50 euro en voor firmaleden 115,00 euro (in guldens resp. ƒ 38,56, 27,55 en 253,43, d.w.z. kleine verhogingen van de contributie die sinds 1993 niet meer was verhoogd).

5. Bij acclamatie worden als nieuwe bestuursleden benoemd: mevr. Joyce Alma en de heren Hendrik Kaptein, Vincent van Rossem en Jos Otten, waarmee het bestuur thans negen leden telt. De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.

6. In de rondvraag wordt gevraagd naar de rubriek Weerwoord in Binnenstad waarop helaas weinig reacties van leden binnenkomen.

Hierna sluit de voorzitter om 12.55 uur de vergadering, waarna voor belangstellenden nog een toelichting volgt over de restauratie van de kerk.

(Uit: Binnenstad 189, juli 2001.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.