Verslag van de jubileum-jaarvergadering

gehouden op 11 maart 2000 in het Bethanienklooster

1. De voorzitter, de heer Vlasman, opent deze feestelijke jubileumvergadering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging en heet de vele aanwezigen van harte welkom. In zijn welkomsttoespraak geeft hij een kort overzicht over de ontstaansgeschiedenis van onze vereniging en de vele activiteiten in het belang van de Amsterdamse binnenstad die in de afgelopen 25 jaar hebben plaatsgevonden en ten dele nog steeds actueel zijn en waaraan ook nu de nodige tijd en aandacht wordt besteed.

Geurt Brinkgreve

2. Hierna leest de secretaris zijn jaarverslag voor (de tekst van dit verslag is verkrijgbaar bij het secretariaat).
3. De heer Goldstein leest voor de laatste keer het verslag voor van de werkgroep waakhond; zowel hij als de heer Baxmeijer hebben met ingang van 1 januari 2000 hun werkzaamheden (o.a. in 1999 ongeveer 1000 ter inzage gelegde bouwplannen bekijken) voor de werkgroep beeindigd. Met de aanvulling van de heer Bos bestaat de werkgroep nu uit de heren Amende, Bos, Jonker en Pinkse.

De heer Goldstein krijgt een kado aangeboden door scheidend voorzitter Otto Vlasman.

De voorzitter bedankt beide heren voor hun jarenlange inzet voor deze werkgroep en overhandigd hen als dank een ingelijste prent van Vivian Kosinski.
Tevens maakt hij van de gelegenheid gebruik om over te gaan tot het vaststellen van het verslag van de jaarvergadering van 20 maart 1999, waarmee de aanwezigen kunnen instemmen.
4. De penningmeester geeft een toelichting op de rondgedeelde samenvatting van de jaarrekening 1999 (de tekst is eveneens verkrijgbaar bij het secretariaat).
4.1 Mevrouw Vinck leest het verslag voor van de Kascommissie, bestaande uit de leden: mevrouw Vinck en de heren Kaptein en Ligthart. De vergadering verleent met tekenen van instemming decharge aan de penningmeester en het bestuur.
4.2 De thans zittende leden van de kascommissie verklaren zich bereid nog een keer deze taak op zich te nemen.
4.3 De begroting 2000 wordt goedgekeurd.
5. Vervolgens dankt de voorzitter Maarten de Boer, die aftreed als bestuurslid, voor zijn bijdrage in de diverse bestuursvergaderingen en wordt vervolgens de voorzitter Otto Vlasman, die eveneens aftreedt, door de heer Brinkgreve dank gezegd voor de voorzichtige en plezierige manier waarop hij 18 jaar lang de vereniging heeft geleid met veel mensenkennis en een luisterend oor. Hem wordt overhandigd de bijzonder uitgave 'Wenkebach' prenten van Amsterdam.

De nieuwe voorzitter Walther Schoonenberg spreekt zijn voornemens uit.

6. Hierna verzoekt de voorzitter Walther Schoonenberg voor enige ogenblikken de zaal te verlaten en stelt hij de aanwezigen voor om Walther als nieuwe voorzitter te benoemen. Walther is gedreven, heeft veel kennis van de binnenstad en heeft ook zijn antennes in de politiek en bij de gemeenteraad. Met tekenen van instemming wordt de voordracht aanvaard en is Walther Schoonenberg de nieuwe voorzitter zijn van de Vereniging. Na binnenkomst geeft Walther een korte toelichting: hij is, geboren in 1957, een geboren en getogen Amsterdammer, die als 7-jarig jongetje over de Herengracht fietste tot aan de Brouwersgracht en toen werd getroffen door de mooie gevelwand aldaar; ziedaar zijn eerste kennismaking met monumenten. Door de fietstochten met Hans Tulleners en zijn lidmaatschap van de Vereniging sinds 1993 is zijn belangstelling verder gegroeid. Als toekomstige taken als voorzitter is de belangrijkste: ledenwerving, met name onder jongeren, en verder het organiseren van fietstochten, dialezingen, discussie-avonden en het verzorgen van de website. De problematiek in de binnenstad ligt anders dan 25 jaar geleden en is veel meer verbreed, maar een uitdaging om daar met elan aan verder te werken.
7. In de rondvraag worden een aantal zaken aan de orde gesteld zoals de getoonde maquette van de Universiteitsbibliotheek, die 2 x hoger is dan de huidige bebouwing. De Vereniging en anderen zullen zich ervoor inspannen dat deze hoogte niet wordt gehaald, waarbij tevens wordt aangestipt dat er acht plannen zijn ontwikkeld die allemaal van slechte kwaliteit zijn en een waarschuwing zeer op zijn plaats is. Een vraag over het beeldje 'Nieuwe Naatje' kan ter geruststelling worden beantwoord met het aangeven van de huidige plek op het Rokin bij Hajenius. Er wordt melding gemaakt van Velo 2000 Mondiale een internationale fietsersconferentie, die dit jaar in Amsterdam wordt gehouden en waar onze vereniging wellicht een steentje aan kan bijdragen, naast de al toegezegde medewerking van ons lid Hans Tulleners.

Wethouder Guusje ter Horst heeft haar toespraak gehouden.

Tenslotte is er nog een vraag over het plaatsen van de plannen van de Gemeente Amsterdam op een website of het eventueel verwijzen naar een gemeentelijke website, hetgeen nader onderzocht zal worden.

Hierna sluit de voorzitter om precies 12.00 uur deze, voor hem laatste, jaarvergadering en volgt een korte pauze waarna er een gezellig samenzijn volgt met de aanbieding van de jubileumuitgave '20 prenten van Amsterdam' aan wethouder Guusje ter Horst die een toespraak hield, een dialezing van onze nieuwe voorzitter en tot slot een feestconcert door het ensemble Trinitus.

(Uit: Binnenstad 183, juli 2000)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.