Verslag van de jaarvergadering op 20 maart 1999 in de Molen van Sloten, Akersluis 10

1. De voorzitter, de heer Vlasman, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom op deze buitenlocatie, die zeer de moeite waard is. Aan de agenda wordt een punt toegevoegd, te behandelen voor de rondvraag, namelijk de bestuurssamenstelling. Het verslag van de jaarvergadering van 21 maart 1998 wordt ongewijzigd goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.

2. Hierna leest de secretaris zijn jaarverslag voor (de tekst van dit verslag is verkrijgbaar bij het secretariaat). De heer Schoonenberg vult dit nog aan met het laatste nieuws inzake het woonbotenbeleid. Er komt opnieuw een gedoogronde voor 90 illegale woonboten; het voornemen om een facetbestemmingsplan uitsluitend voor het watergebruik op te stellen is afgewezen en het beleid zal nu moeten worden vastgelegd in het bestaande bestemmingsplan, waarmee een geïntegreerde afweging is verzekerd. Nu de vinger aan de pols houden dat dit ook inderdaad gebeurt. Mevrouw Vinck wil graag een exemplaar van het jaarverslag ontvangen. Vervolgens wordt een korte koffiepauze ingelast.

3. De heer Goldstein leest het verslag voor van de 'Werkgroep Waakhond', nu bestaande uit de heren Amende, Baxmeier, Billen Goldstein en recent aangevuld met de heer Pinkse. Alle leden zijn aangemeld bij het College van B. & W. en hebben een volmacht, namens de ver- eniging zienswijzen (vroeger bezwaarschriften) in te dienen. Al met al nemen de werkzaamheden ongeveer twee dagdelen per week in beslag. Door ziekte is de heer Amende enige tijd verhinderd geweest en daarnaast willen de heren Baxmeier en Goldstein eind van dit jaar met hun werk stoppen. Gelukkig is er de aanvulling van de heer Pinkse (planoloog), maar er wordt een klemmend beroep gedaan op versterking, hetgeen door de voorzitter van harte wordt ondersteund.

4. De penningmeester geeft een toelichting op de rondgedeelde samenvatting van de jaarrekening 1998 (de tekst is verkrijgbaar bij het secretariaat). Mevrouw Vinck meldt dat de gidsen van "Mee in Mokum" dit jaar een abonnement op 'Binnenstad' hebben ontvangen in plaats van de Museumjaarkaart. Mevrouw Kähler vraagt naar een eventuele herdruk van het Sinterclaesboekje; de bedrijven die vorig jaar zijn benaderd in verband met de eindejaarspakketten krijgen dit jaar een briefje.

4.1 De heer Belmon leest het verslag voor van de Kascommissie, bestaande uit de leden mevrouw Van derLinden-Schadden de heren Belmon en Kaptein. De vergadering verleent met tekenen van instemming décharge aan de penningmeester en het bestuur.

4.2 Omdat mevrouw Van der Linden en de heer Belmon al geruime tijd lid zijn van de Kascommissie, stellen zij hun plaatsen beschikbaar. Als nieuwe leden melden zich mevrouw Vinck en de heer Ligthart Conform besloten. De heer Kaptein blijft lid.

4.3 Over de begroting 1999 zijn geen vragen.

5. Nu is aan de orde het toegevoegde punt bestuurssamenstelling. De voorzitter merkt hierbij op dat het bestuur statutair al jaren in overtreding is, aangezien bestuursleden voor vijf jaar worden benoemd en er geen rooster voor aftreden is opgesteld. Aangezien er wel behoefte bestaat aan ver- nieuwing en verjonging, stelt hij de vergadering voor om als nieuw bestuurslid te benoemen de heer Walther Schoonenberg die al meewerkt in de redactie van 'Binnenstad', hetwelk met tekenen van instemming wordt aanvaard. Volgens het onlangs opgestelde rooster van aftreden treden dit jaar af de heren Brinkgreve en Otten; de heer Brinkgreve stelt zich herkiesbaar en wordt herkozen.De heer Otten stelt zich niet herkiesbaar, doch blijft lid van de ledenwerf/excursiecommissie. De voorzitter bedankt de heer Otten voor de vele werkzaamheden door hem verricht en zal de sigarenrook in de bestuursvergadering missen. Voor de komende jaren is het rooster van aftreden:
- 2000 de heren De Boer en Vlasman
- 2001 mevrouw Sloof en de heer Van der Ploeg
- 2002 de heren Amende en Blijleven
- 2004 de heren Brinkgreve en Schoonenberg

In de rondvraag merkt de heer Rasker op dat de nieuwe kroonlantaarns op de Westermarkt zeer geslaagd zijn. Helaas ontbreekt het geld om elders in de binnenstad deze kroonlantaarns te herplaat- sen en oppert hij de mogelijkheid van sponsoring met naamsvermelding. Het is een goed idee, maar bij de herprofilering van grachten en straten moet dit worden opgenomen in het budget; dit betekent wel dat delen die al zijn voorzien van het nieuwe grachtenprofiel weer 25 jaar moeten wachten. De heer Schoonenberg oppert het idee om een ad-hoc werkgroep Kroonlantaarns samen te stellen met een aantal bekende mensen (bijv. Geert Mak) om verdere plannen op te stellen; de heer Raskerstelt zich hiervoor beschikbaar. Mevrouw Kähler vindt de lantaarnpalen op Damrak en Rokin heel erg. Bij de plannen voor de Dam is gekozen voor een niet-opvallende verlichting, het politieke klimaat is duidelijk veranderd. Overigens is het heel wel mogelijk dat jongere leden deze lantaarns wél mooi vinden. De palen hoeven niet direct naar de schroothoop, maar kunnen worden herplaatst in één van de buitenwijken (protest uit de zaal: Buitenveldert is geen buitenwijk) of in een pretpark. In ieder geval zijn de moderne lantaarns op het Spui wel smaakvol uitgevoerd en passen zij goed in de historische omgeving. De heer Belmon komt nogmaals terug op het schilderen van de beeldengroep in de Nieuwe Kerk, maar de directeur, de heer Ernst Veen, heeft hierop niet gereageerd. De heer Marselis wijst op een kleine actie die hij heeft ondernomen om tijdens het schilderwerk aan het door hem bewoonde pand ook de aanwezige gevelsteen weer te laten opfleuren. Woningbouwverenigingen zijn hiertoe best bereid, maar moeten erop attent gemaakt worden. De heer Otten vult hierbij aan dat de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen binnenkort woningbouwverenigingen gaat benaderen over het plaatsen van een gevelsteen resp. het herstel van oude gevelstenen. In het Stadsvernieuwingsfonds komt in 2000 hopelijk een post van f 40.000 voor gevelstenen. De heer Marselis vraagt naar het nieuwe beleid van Binnenwater Beheer, nu de heer Maurits daar weggaat; kan hierover iets worden geschreven in 'Binnenstad'? Mevrouw Van der Meulen vraagt naar een index van de artikelen in 'Binnenstad'; dit zou door een stagiair of vrijwilliger moeten worden gedaan. Ten slotte vraagt de heer Stam naar de aanbouwsels bij de Nieuwe Kerk. Hierdoor verdwijnen de vuilhoeken die er waren en wordt de randbebouwing rondom gecompleteerd; de kleur van de stenen moet door oliën nog worden aangepast. De Werkgroep Waakhond heeft destijds de vergunning en bouwplannen ingezien en was van mening dat vormgeving en stijl goed aansloten bij de kerk. Om 12.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna een enthousiaste molenaar een rondleiding door de molen verzorgt.

(Uit: Binnenstad 178, oktober 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.