Verslag Jaarvergadering op 15 maart 1997 gehouden in het Theatrum Anatomicum in de Waag

Notulen

1. De voorzitter, de heer Vlasman, opent om 11.05 uur de vergadering en heet de ruim 40 aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder ons lid mrs. Tyson uit Engeland.
De notulen van de jaarvergadering van 23 maart 1996 worden ongewijzigd goedgekeurd.

2. Vervolgens leest de secretaris zijn jaarverslag voor (de tekst van dit verslag is verkrijgbaar op het secretariaat).
Naar aanleiding van dit verslag spreekt de heer Boontje zijn zorg u1t over de onduidelijkheid rond artikel SA van het Besluit Huurprijzen Woonruimte in het kader van het beschermd stadsgezicht. Ook het gegeven dat er geen verschil gemaakt wordt tussen dakhoogte en goothoogte kan problemen opleveren. Verder was hij het volledig eens met het betoog van de secretaris.

3. Vervolgens doet de heer Goldstein verslag van de activiteiten van de 'Werkgroep Waakhond' in het afgelopen jaar. Iedere veertien dagen buigen de leden zich over de aanvragen bouwvergunning/monumentenvergunning en de reclameobjecten die zonder bouwvergunning, alleen op tekening, worden ter visie gelegd. Na verhuizing van de afdeling voorlichting naar de vijfde verdieping van het Stadhuis reageerde men eerst nogal afwijzend -'wij zijn niet verplicht zaken ter visie te leggen'-, maar inmiddels worden er gratis fotokopieƫn verstrekt. In de werkgroep is langzamerhand een specialisatie in beoordeling ontstaan, en wel voor dakopbouwen/terrassen, overleg buurtgroepen, o.a. over parkeren en reclame-uitingen.
Vooral dit laatste onderdeel wordt ook in gemeentelijk beleid steeds beter. Niettemin is een klacht ingediend over een reclame die, na een aanschrijving tot verwijdering twee jaar geleden, nog steeds aanwezig is.
De heer Goldstein wijst nog op een belangrijke inspraakavond op 18 maart over de nota 'Nieuwe gezichtspunten van de gemeente mzake welstandsbeleid' en merkt op dat mede door toedoen van de werkgroep de juridische advieskosten in 1996 fors zijn afgenomen.
Tot slot meldt hij dat bij een plan van de woningcorporatie Zomers Buiten om in een hofje met vijf tuitgevels aluminium ramen te plaatsen na overleg het toch is gelukt om nieuwe schuiframen met dubbele beglazing in de oude vormgeving te laten plaatsen (zie artikel in 'Binnenstad' nr. 163, blz. 26).
Als ingelast agendapunt kondigt de heer Otten namens de ledenwerf/excursiecommissie de komende excursies aan. Vanuit de vergadering komen als suggestie nog: Noorderkerk (van binnen zodra gereed), hofje Zomers Buiten Palmgracht/Palmdwarsstraaten-nogmaals-de joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel.

4. De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening over 1996 (de tekst is verkrijgbaar op het secretariaat). Een suggestie om het saldo van de kapitaalrekening over te boeken naar een groen fonds (Algemene Spaarbank Nederland) zal worden uitgevoerd. Verder waren er geen vragen of opmerkingen.

4.1 Het verslag van de kascommissie wordt door de heer Van der Lee voorgelezen. De vergadering verleent hierna decharge aan de pennmgmeester en het bestuur voor het gevoerde financiƫle beleid met instemmend applaus.

4.2 Voor de kascommissie heeft zich een gegadigde gemeld, en wel de heer Kaptijn. Deze zal de plaats innemen van de heer Van der Lee, die met twee onderbrekingen vanaf 1986 lid is geweest.
De heer Van der Lee wordt dank gezegd voor zijn jarenlange betrokkenheid.

4.3 Over de begroting 1997 zijn geen vragen.
Over de ledenwerfactie wordt gesuggereerd om een uitwisseling te maken met het adressenbestand van de Vrienden van Stadsherstel en Open Monument. Bijsluiten bij afrekeningen van de ABN-AMRObank kan ook veel nieuwe leden opleveren.
Het huis-aan-huis bezorgen van folders heeft geen zin, een direct contact werkt beter. Ten slotte wordt nog opgemerkt om 'Binnenstad'+ folders in de Amstelkerk neer te leggen.

5. In de rondvraag merkt de heer Verhagen op dat er geen samenloop met andere jaarvergaderingen moet zijn. Dat is dit jaar ook niet het geval. Een vraag over de aanleg van de oord-Zuidlijn, waarbij naar zijn zeggen bij het Centraal Station een muur doorgebroken kan worden naar Noord, zal worden doorgegeven.
Mevrouw Vermaas wijst op de uitbreiding van Artis en de mogelijke sloop van de bebouwing, waar nu o.a. het Apenhuis is gevestigd. Er is een artikel voor Binnenstad in de maak, waarin de plannen zullen worden uiteengezet. De heer Belmon pleit ervoor om het begrip binnenstad te verruimen met de grensgebieden en de 19de-eeuwse gordel erbij te betrekken. Hierbij wordt geantwoord dat, indien van belang, ook zaken bmten het beschermd stadsgezicht worden gevolgd, o.a. bestemmingsplan-Teleport met Larmagtoren.
De heerWeggelaar wijst, vanuit zijn jarenlange ervaring met het onderWIJS, op allerlei kleine dingen, bijv. de originele jan van der Heijdenpalen bij het Noord-Zuidhoilands Koffiehuis die nog steeds het spijltje voor de lantaarnopsteker missen, of de grijze olifant op Herengracht 579 die wit moet zijn als verwijzing naar de banketbakker d'Witte Olifant.
De heer Boontje merkt op dat de statuten van de vereniging weinig speelruimte geven door de beperking tot binnenstad, hetgeen in procedures tegen ons kan worden gebruikt. De statuten van Heemschut en Behoud stadsschoon Gouda zullen worden geraadpleegd.
Mevrouw Driessen stelt dat de bestrijding van graffiti nog niet erg succesvol is, terwijl dit met de Eurotop in het vooruitzicht erg gevoelig ligt. Dit is overigens niet alleen te wijten aan de gemeente, omdat met name veel particulieren een afwachtende houding aannemen en alleen enkelingen die zelf actie ondernemen erin slagen, het gekladder weg te houden. De heer Verhagen verzoekt de voorzitter om vragen uit de vergadering te herhalen, omdat dit niet goed te volgen is; de voorzitter erkent dit en zal dit in het vervolg dan ook doen.
Ten slotte meldt mrs. Tyson dat vrienden in Londen steeds enthousiast reageren op ons blad 'Binnenstad'.
Nadat de voorzitter de aanwezigen nog attent heeft gemaakt op een boekje dat de heer Weggelaar heeft geschreven over de Waag sluit hij de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en toont hij zich verheugd, veel nieuwe gezichten te hebben gezien.

(Uit: Binnenstad 165, september 1997)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.