[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Steiger Blakes Hotel in Keizersgracht

Zienswijze

'Artist impression' van de steiger die Hotel Blakes wil.

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwaanvraag 81-03-0204, Keizersgracht t/o 384 (steiger)

Geacht bestuur,

Van 19 juni tot en met 2 juli ligt een bouwaanvraag voor het maken van een steiger in de Keizersgracht t/o nummer 384 voor en ten behoeve van Blakes Hotel ter inzage. Daartoe bevoegd krachtens een in uw bezit zijnde algemene machtiging deel ik u namens de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad mede dat wij ernstig betwijfelen of aan deze aanvraag moet worden meegewerkt.
De situatie is wat onduidelijk. Op dit moment is geen steiger aanwezig. De bouwtekening geeft echter een oude steiger aan, maar ook een daarmee niet verenigbare rioolbuis. Omdat er nu niets aanwezig is nemen wij aan dat het bestemmingsplan hier ook geen steiger toelaat. We gaan er bij gebrek aan andersluidende informatie vanuit dat er sprake is van een blanco situatie.
Er moeten verschillende vragen worden beantwoord:

De eerste twee vragen moeten worden beantwoord in het kader van de “Visie op het water in de binnenstad” en kunnen niet ad hoc worden beantwoord.
Voorshands lijkt een bescheiden steiger in dit deel van de Keizersgracht ons niet onaanvaardbaar als die past binnen het streven naar een dynamisch watergebruik en een daarmee samenhangend spreidingsplan. Bovendien moet naar ons oordeel een steiger altijd een openbaar karakter hebben. Een verdere privatisering van de openbare ruimte lijkt ons beslist onwenselijk. Er zij op gewezen dat een positieve beslissing op deze aanvraag voor een privé-steiger een aanzienlijke precedentwerking kan hebben. Er zijn meer en aanzienlijk grotere hotels langs de grachten in de binnenstad. Voor er op deze aanvrage kan worden beslist zullen er, zo menen wij, eerst algemene beleidsbeslissingen moeten worden genomen.
De aangevraagde steiger heeft een tamelijk grote diepte, om precies te zijn 2,5 meter, iets wat kennelijk samenhangt met de onderliggende rioolleiding. Als dat inderdaad het geval is vragen wij ons af of een steiger in deze situatie aanvaardbaar is, temeer daar nog extra palen op enige afstand van de eigenlijke steiger nodig zijn om de leiding te beschermen.

Bouwtekening - vooraanzicht Bouwtekening - zijaanzicht

Tenslotte het punt van de uitvoering. Amsterdam moge het Venetië van het noorden worden genoemd, dat lijkt ons geen aanleiding om een steiger in Venetiaanse stijl te maken. De wat zware traditionele Nederlandse vormgeving lijkt ons in de grachten aangewezen.
Het feit dat het een privé-steiger is leidt verder tot het aanbrengen van extra palen met een naambord. Dat lijkt ons zeker niet gewenst. Hoe beeldverstorend zoiets is valt te zien bij Hotel Pulitzer. Wat op de wal niet wordt toegelaten vinden we daar op de steiger.
Naar onze mening kan op deze aanvraag in dit stadium niet worden beslist maar zal eerst een nadere uitspraak over de wenselijke spreiding van steigers en het karakter daarvan moeten worden gedaan. Los daarvan dient de vormgeving op een of andere manier aan te sluiten bij de Nederlandse nautische tradities.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

J.B.H.E. Pinkse

Amsterdam, 24 juni 2003