[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Oosterdokseiland

Zienswijze

Aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland,
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Hooggeacht College,

Ook op een door de gemeente gemaakte maquette is te zien welke plannen er zijn. Op dit detail is de beoogde bebouwing op het Oosterdokseiland te zien.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam leggen van 17 mei tot 13 juni 2001 ter inzage het op 9 mei door de Gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Oosterdokseiland, met de mededeling dat gedurende die termijn bedenkingen bij het College kunnen worden ingediend tegen het genoemde bestemmingsplan. Van die mogelijkheid maken de in het Amsterdam-overleg samenwerkende rechtspersonen door middel van deze brief gebruik.
De motivering en de strekking van onze bedenking, c.q. bezwaar zijn verwoord in onze brieven d.d. 30 november 2000 en 18 mei 2001 aan de gemeenteraad, waarvan kopieŽn zijn bijgevoegd. Kortheidshalve mogen wij naar beide brieven verwijzen. Ons bezwaar betreft zowel het voorbereidingsbesluit voor een bestemmingsplan Historisch Stadsfront IJ-oever, als het thans vastgestelde bestemmingsplan Oosterdokseiland dat deel uitmaakt van het in voorbereiding verkerende plan Historisch Stadsfront. In de bufferzone staan twee belangen tegenover elkaar. Het streven van de gemeentelijke diensten Grondbedrijf, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken naar een maximaal rendement per vierkante meter respecteren wij aan de Zuid-as en andere bedrijfsgebieden. Aan de Zuidelijke IJ-oever dienen die belangen te worden afgewogen tegen de cultuurhistorische waarden van de visuele relatie tussen het IJ en de binnenstad, en de in de bufferzone aanwezige bebouwing. Naar onze mening heeft die afweging niet, of in zeer onvoldoende mate plaatsgevonden. Een drastische verlaging van de toegestane maximum bouwhoogte zou een eerste voorwaarde zijn om die verstoorde relatie enigszins te herstellen. De vertegenwoordgers van de in het Amsterdam Overleg samenwerkende rechtspersonen verzoeken het College geen goedkeuring te hechten aan de voorgestelde maximum hoogten.

Met de meeste hoogachting teken ik,

drs. M. Jonker, voorzitter

Het Amsterdam Overleg is een samenwerkingsverband van het Koningklijk Oudheidkundig Genootschap Ė KOG, het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut, de Stichting Diogenes, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en het Cuypers Genootschap.

Amsterdam, 8 juni 2001