[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

Oosterdokseiland

Raadsadres

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam
Stadhuis van Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Geachte raadsleden,

Ook op een door de gemeente gemaakte maquette is te zien welke plannen er zijn. Op dit detail is de beoogde bebouwing op het Oosterdokseiland te zien.

Gebruikmakend van de daartoe in de Algemene Wet bestuursrecht geboden gelegenheid hebben de in het Amsterdam Overleg samenwerkende instellingen uw Raad d.d. 30 november 2000 een gemotiveerd bezwaarschrift doen toekomen tegen uw voorbereidingsbesluit voor een bestemmingsplan Historisch Stadsfront, waarin de reeds in procedure zijnde bestemmings- plannen voor verschillende deelgebieden een samenvattende rechtsbasis zouden krijgen. Volledigheidshalve is een kopie van het genoemde bezwaarschrift ingesloten.

Ons bezwaar geldt in algemene zin de verstoring van de visuele relatie tussen het IJ en de binnenstad door bouwvoornemens welke door hun hoogte, breedte en diepte het effect zullen hebben van een massieve muur tussen de historische stad en het water waaraan de oude stad haar bloei te danken heeft gehad.
Deze dreiging is in het bijzonder actueel door het bestemmingsplan Oosterdokseiland waar een gebouw Euronext wordt geprogrammeerd met een hoogte tot 50 meter, een gevellengte van 100 meter, en een diepte van 30 meter. Ons bovengenoemde bezwaarschrift is derhalve tevens expliciet gericht tegen het bestemmingsplan Oosterdokseiland, waarvan uit publicaties van de Projektgroep Zuidelijke IJ-oever blijkt dat de goedkeuringsprocedure als afgerond wordt beschouwd, zonder dat met de door ons naar voren gebrachte overwegingen rekening werd gehouden. Tegen deze gang van zaken maken wij hierbij wederom bezwaar.

Met de meeste hoogachting teken ik
namens het Amsterdam Overleg,

drs. M. Jonker, voorzitter

Het Amsterdam Overleg is een samenwerkingsverband van het Koningklijk Oudheidkundig Genootschap KOG, het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut, de Stichting Diogenes, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en het Cuypers Genootschap.

Amsterdam, 18 mei 2001