[Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad]

F.Simonszstr. 72-74, Lijnbaansgracht 365-372

Bezwaar

Aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Amsterdam-Centrum
t.a.v. sector BWE, afdeling JZ
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Betreft: bouwvergunning 01-01--393, F.Simonszstr. 72-74, Lijnbaansgracht 365-372

Geacht bestuur,

3-dimensionaal aangezicht van de nieuwbouw aan de Lijnbaansgracht

Op 3 december 2002 hebt u bouwvergunning verleend voor bovengenoemd bouwproject. Wij maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar tegen dit besluit. Voor de motivering van ons bezwaar verwijzen wij in de eerste plaats naar de door of namens ons eerder geschreven brieven over dit bouwplan en de pleitnota voor de hoorzitting op 22 augustus 2002, die als bijlage 1 tot en met 6 aan dit bezwaar zijn toegevoegd. Daaraan is als bijlage 5a toegevoegd een weergave van de besprekingen van het bouwplan in de Commissie voor Welstand en Monumenten, behorende bij bijlage 5. Voor een (te) korte samenvatting van onze bezwaren zij verwezen naar bijlage 4.

De voorgevel aan de Lijnbaansgracht (365-372)
De achtergevel aan de Fokke Simonszstraat met garage-ingang (72-74)

Een deel van onze bezwaren had betrekking op de uitwerking van het bij de indiening van de bouwaanvrage nog vigerende bestemmingsplan. Over die uitwerking is een hoorzitting gehouden. Op het verslag daarvan hebben wij middels de in bijlage 6 opgenomen brief gereageerd. Inmiddels vigeert het bestemmingsplan Vijzelstraat/Amstel. Op basis daarvan is bouwvergunning verleend.
Bij de behandeling van de concept-uitwerking van het oude bestemmingsplan is door de hoorcommissie gesteld dat niet getoetst mocht worden aan het nog niet vigerende nieuwe bestemmingsplan. Gegeven het feit dat er ook een Stedenbouwkundig Programma van Eisen lag voor de betreffende locatie - iets waaraan de Hoorcommissie gemakshalve geheel voorbij gaat, hoewel het punt expliciet aanhangig was gemaakt - is die stelling wel erg gemakzuchtig.
Waar het echter nu om gaat is dat de vergunning is verleend op grond van het nieuwe bestemmingsplan zonder dat er zichtbaar aan dat plan is getoetst. Er wordt volstrekt ongemotiveerd vrijstelling verleend van een aantal bestemmingsplanbepalingen, dit ondanks de beleidsregel dat vrijstellingen niet automatisch worden verleend en ondanks het feit dat juist op enkele van die punten bezwaren bestonden.

Wij hebben tegen de verleende vergunning dan ook niet alleen inhoudelijk bezwaar maar ook formeel omdat:

Op de bouwvergunning valt nog meer aan te merken en uiteraard hebben wij ook op die punten bezwaar. Wij zijn van oordeel dat het bouwplan afwijkt van het door het gemeentebestuur c.q. het stadsdeelbestuur geformuleerde en door ons onderschreven beleidsregels en dat voor die afwijking iedere motivering ontbreekt. Wij menen dat er voor een dergelijke afwijking geen goede argumenten zijn en wij kunnen ons tegen de door het stadsdeelbestuur wellicht onderkende argumenten niet verweren omdat die ons worden onthouden.
Verder zijn wij van mening dat het stadsdeelbestuur heeft nagelaten om het door de Commissie voor Welstand en Monumenten uitgebrachte advies te toetsen aan de door de gemeenteraad vastgestelde beoordelingscriteria, hoewel door ons uitdrukkelijk op de strijdigheid van het advies met die criteria is gewezen, reden waarom dat advies naar ons oordeel door het bestuur niet kon worden overgenomen.
Tenslotte willen wij niet nalaten te vermelden dat wij het uiterst onelegant vinden dat niet expliciet aan betrokkenen wordt meegedeeld dat bouwvergunning wordt verleend op basis van een ander bestemmingsplan dan het (uitwerkings)plan waarover eerder een hoorzitting is gehouden.
Wij zijn van mening dat de verleende bouwvergunning op grond van het bovenstaande en op grond van de nadere in de bijlagen vermelde informatie niet in stand kan blijven.

Hoogachtend,
namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

drs. W.M.J. Schoonenberg, voorzitter
dr. H.J.R. Kaptein, secretaris

Bijlagen:

  1. Brief van 7 juli 2001
  2. Brief van 1 april 2002
  3. Brief van 31 juli 2002
  4. Bijdrage Hoorcommissie bouwplannen 27 augustus 2002
  5. Brief van 5 september 2002 en beoordeling welstandscommissie
  6. Brief van 16 oktober 2002

Amsterdam, 8 januari 2003