Home van de VVAB

Verzet tegen bezuinigingen op Monumentenzorg

Het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht, waar het Bureau Monumenten & Archeologie is gehuisvest.
Zowel de VVAB als de deelraad Amsterdam Centrum roepen de Gemeenteraad op af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). De gemeente is van plan 10% te bezuinigen op de begroting van het in 2000 al rigoreus afgeslankte en gereorganiseerde monumentenbureau.

De VVAB vindt de bezuinigingen op de monumentenzorg onredelijk, in relatie tot de andere bezuinigingsvoorstellen, omdat "de monumenten thans al door een kleine organisatie met dito budget worden bewaakt, vergeleken met andere monumentensteden. De bezuinigingen treffen extra zwaar, omdat het huidige budget is toegesneden op de minimale taakstelling die bij de laatste reorganisatie is vastgesteld." De VVAB stelt dat de bezuinigingen ertoe zullen leiden dat de convenanten worden opengebroken en de bezuinigingen vervolgens zullen worden afgewenteld op de stadsdelen. "Het is onverantwoord om het werk dat de afgelopen drie jaar is verzet en dat tot werkafspraken heeft geleid tussen BMA en de stadsdelen en waarvan nu eindelijk de vruchten worden geplukt, weer ongedaan wordt gemaakt. Dat is onbehoorlijk bestuur." De VVAB vreest dat de bezuinigingen "ertoe (zullen) leiden dat restauraties niet meer of minder goed worden begeleid, er minder monumenten worden onderzocht, de advisering over bouwplannen langer gaat duren en er minder cultuurhistorische effectrapportages zullen worden gemaakt. (...) Daardoor zullen de monumenten er slechter bij komen te staan. Er zullen onherstelbare fouten gemaakt worden bij verbouwingen en restauraties, authentieke bouwdelen en materialen zullen verloren gaan, onverantwoorde moderne ingrepen zullen worden verricht en de voor de monumentenzorg essentiŽle kennis gaat verloren. Dat zal op langere termijn tot dure restauraties leiden, waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan de bezuinigingen die nu bepleit worden." De VVAB vraagt zich tenslotte af of de gemeente soms alleen "wil pronken met haar monumenten, zonder te investeren in het behoud ervan."

[Raadsadres van de VVAB]

De fracties van de deelraad Centrum stellen dat de schade die deze nieuwe bezuinigingen aan de belangrijkste monumentenstad van Nederland toebrengt, een veelvoud betreft van het bezuinigde bedrag. De fracties wijzen op de status van beschermd stadsgezicht en de komende plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. "Deze ambities zijn zinledig als het belangrijkste en stadsdeeloverstijgende instrument daarvoor, het Bureau Monumenten & Archeologie, zo grof wordt uitgehold." De fracties wijzen er verder op dat de aantrekkelijkheid van Amsterdam bestaat uit het samengaan van een grote en gave monumentale stad met de levendigheid en dynamiek van een kleine en dichtbewoonde metropool. "Deze dynamiek legt echter ook een grote druk op juist die monumentale waarde: er wordt volop gebouwd, herbouwd, herbestemd. Een slagvaardig en voldoende toegerust Bureau Monumenten & Archeologie is een absolute voorwaarde om deze unieke combinatie van eigenschappen blijvend te waarborgen."
Tenslotte vinden de fracties het wegbezuinigen van de Open Monumentendag ook bijzonder onwenselijk: "Het doel de verbondenheid van de bewoners van de stad met hun eigen culturele erfgoed en geschiedenis te vergroten is bij uitstek een middel tot integratie. Deze dag heeft voor een betrekkelijk gering bedrag een enorme meerwaarde en moet in stand gehouden worden."

[Persbericht van de Deelraad Centrum]


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB