Zienswijze op ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Heeft beschermd erfgoed een verlammende werking op de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad?

De VVAB heeft in een schriftelijke zienswijze gereageerd op het ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De vereniging uitte daarin zorgen over de hoogbouw die men in de stad en met name langs de IJ-oevers wil toestaan.
Kaart uit het ontwerp-Omgevingsvisie. Hoogbouw, verdichting en stedelijkheid worden min of meer als synoniemen gebruikt.

De stelling dat hoogbouw nodig is voor het bereiken van dichtheid en stedelijkheid wordt door de vereniging betwist. In het maatschappelijk debat over Sluisbuurt is immers meer dan afdoende aangetoond dat hoogbouw niet nodig is om hoge dichtheden of de daarmee verbonden stedelijkheid te bereiken, integendeel. De vereniging vraagt om bevestiging dat de eerder door de gemeente geformuleerde Hoogbouwvisie en de daarin geformuleerde uitgangspunten overeind blijven. Zo zou de hoogbouweffectrapportage moeten worden gehandhaafd als een onmisbaar instrument voor de beoordeling van de gevolgen van hoogbouw voor de beschermde dorps- en stadsgezichten en waardevolle landschappen.

De VVAB heeft ook op een aantal concrete punten aangegeven waar de Omgevingsvisie tekort schiet in het effectief beschermen van de historische binnenstad. Zo zal 'rigoureus vergroenen' niet mogelijk zijn zonder bestaande waarden aan te tasten.

De zienswijze begint met een aangehaald citaat uit een achterliggend document: "Het beschermde erfgoed (monumenten en werelderfgoed) dreigt een verlammend effect op de ontwikkeling van de stad te hebben. Zeker in de grachtengordel lijkt het erfgoed lokaal belemmerend te werken voor een effectieve doorgroei van de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam, die niet per sé gebaat is bij fysiek behoud". De stelling staat volgens de vereniging volledig haaks op de jarenlange inzet van de gemeente het unieke karakter en stedenbouw van onze stad te behouden. Zo is de binnenstad een beschermd stadsgezicht en hebben alle bestemmingsplannen in dat gebied een conserverend karakter. De VVAB heeft helemaal niet het idee dat de monumentenbescherming een belemmerd effect op de ontwikkeling van de stad heeft (gehad). Eerder blijkt het tegendeel: de beschermde monumenten hebben van Amsterdam een aantrekkelijke en populaire stad gemaakt en de delen van onze stad met de meeste monumenten zijn de meest gewilde woon- en werklocaties in de stad. Dat Amsterdam zo in trek is en iedereen hier wil wonen, werken en verblijven, komt door haar unieke karakter en door haar erfgoed.

[Zienswijze] (PDF-bestand, 278.9 KB)


(WS, 17/3/2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.